Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу"

Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

Сторінка 1
      МIНIСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   промислової політики
                   України
                   22.03.2007 N 120
                   ( v0120581-07 )
                   ПОГОДЖЕНО
                   Міністерство праці
                   та соціальної політики
                   України
 
                   Введено в дію
                   з квітня 2007 р.
 
 
               ДОВIДНИК
    кваліфікаційних характеристик професій працівників
 
              Випуск 42
            ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛУ
 
              Частина 1
        КЕРIВНИКИ, ПРОФЕСIОНАЛИ, ФАХIВЦI,
            ТЕХНIЧНI СЛУЖБОВЦI
 
 
               ВСТУП
 
   Удосконалювання систем і методів керівництва та управління
персоналом, що відповідають сучасним вимогам, найбільш повне
використання професійного та творчого потенціалу працівників,
підвищення рівня організації праці і виробництва є основною умовою
створення економічних і соціальних передумов для  підвищення
ефективності праці на підприємствах.
   "Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників"
(ДКХП) випуск 42 "Оброблення металу", частина 1 "Керівники,
професіонали, фахівці, технічні службовці" призначений забезпечити
регламентацію  трудової  діяльності  працівників, раціональний
розподіл їх функцій, обов'язків та відповідальності в процесі
роботи  на  підприємствах,  науково-виробничих  підприємствах
(об'єднаннях), в науково-дослідних установах, конструкторських,
технологічних, проектних і дослідних організаціях.
   ДКХП розроблений у відповідності з класифікацією професій,
прийнятою у "Класифікаторі професій" ДК 003:2005 ( vb375609-05,
vc375609-05 ).
   У випуску враховані зміни і доповнення до кваліфікаційних
характеристик, які виникли у зв'язку з впровадженням  нових
технологій, нових методів в організації виробництва та праці,
комп'ютерної  техніки  і  одночасно  збережені  наступність,
традиційність застосування і особливості будови раніше діючих
Випусків.
   Згідно з Законом України "Про вищу освіту" ( 2984-14 )
внесено відповідні зміни до розділу "Кваліфікаційні вимоги".
   До Частини 1 включені кваліфікаційні характеристики нових
посад на підприємствах, які зв'язані з  розвитком  ринкових
економічних відносин, такі як "агент", "менеджер", спеціаліст по
маркетингу" тощо.
   Кваліфікаційні характеристики є нормативними документами, які
використовуються для цілей, визначених пунктами 4, 5 та  6
Загальних  положень  Довідника  кваліфікаційних  характеристик
професій працівників, затверджених наказом Міністерства праці та
соціальної політики  України  від  29 грудня 2004 р. N 336
( v0336203-04 ), які вміщені у цьому Випуску.
   Внесення змін і доповнень до розділів або нормативних вимог
щодо застосування кваліфікаційних характеристик також викладено в
Загальних положеннях ДКХП ( v0336203-04 ).
 
      ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ ДОВIДНИКА КВАЛIФIКАЦIЙНИХ
        ХАРАКТЕРИСТИК ПРОФЕСIЙ ПРАЦIВНИКIВ
 
   1. Довідник  кваліфікаційних   характеристик   професій
працівників  (далі - Довідник) є систематизований за видами
економічної діяльності збірник описів професій, які наведено у
Класифікаторі професій (ДК 003:2005) ( vb375609-05, vc375609-05 ).
   Довідник визначає перелік основних робіт, які властиві тій
або  іншій  посаді,  та  забезпечує  єдність  у  визначенні
кваліфікаційних вимог щодо певних посад.
   Довідник є нормативним документом, обов'язковим з питань
управління персоналом на підприємствах, в установах і організаціях
усіх форм власності та видів економічної діяльності.
 
   2. Довідник складається з Випусків і Розділів випусків, які
згруповано за основними видами економічної діяльності, виробництва
та робіт.
   Розділи Випусків співвідносні  з  Розділами  класифікації
професій за Класифікатором професій ДК 003:2005 ( vb375609-05,
vc375609-05 ), а саме: "Керівники", "Професіонали", "Фахівці",
"Технічні  службовці".  Зміст  Випуску  або  Розділу випуску
складається із "Вступу" та  "Кваліфікаційних  характеристик",
вміщених в абетковій послідовності з порядковими номерами.
 
   3. Кваліфікаційна характеристика професії працівника має такі
Розділи: "Завдання та обов'язки", "Повинен знати", "Кваліфікаційні
вимоги".  За  необхідності  може  бути  додатковий  Розділ
"Спеціалізація".
 
   3.1. У Розділі "Завдання та обов'язки" наведено  типові
професійні завдання, обов'язки та повноваження для певної посади,
посилання на галузь необхідних знань.
 
   3.2. У Розділі "Повинен знати" наводяться основні вимоги до
спеціальних знань, необхідних для виконання відповідних типових
завдань та обов'язків, а також знань законодавчих актів, положень,
інструкцій та інших нормативних документів, методів і засобів, які
працівник повинен вміти застосовувати під час виконання своїх
професійних обов'язків.
 
   3.3. У Розділі "Кваліфікаційні вимоги" визначено відповідно
до певної посади вимоги до освітнього та освітньо-кваліфікаційного
рівня, вимоги до післядипломної освіти і мінімальні вимоги до
стажу роботи.
   Для професійної групи "Керівники" вимоги визначено залежно
від рівня та функцій управління і керівництва, які відрізняються
за своєю складністю та відповідальністю: керівники первинних
структурних підрозділів, керівники структурних підрозділів вищого
рівня,  керівники  підприємств,  установ,  організацій.  Для
професійної групи "Професіонали" визначено вимоги повної вищої
освіти з освітньо-кваліфікаційним рівнем - магістр, спеціаліст та
чотирирівневе кваліфікаційне категоріювання. Для професіоналів,
зайнятих   на   складних   і   відповідальних   роботах
(інженер-конструктор,  інженер-електронік  тощо),  запроваджено
п'ятирівневе кваліфікаційне категоріювання.
   Для професійної групи "Фахівці" визначено вимоги базової або
неповної  вищої  освіти  з освітньо-кваліфікаційним рівнем -
бакалавр, молодший спеціаліст  та  трирівневе  кваліфікаційне
категоріювання. В окремих випадках визначаються вимоги повної
вищої освіти з освітньо-кваліфікаційним рівнем - спеціаліст.
   Для професійної групи "Технічні службовці" визначено вимоги
професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти
та професійної підготовки на виробництві, у сфері послуг.
 
   3.4. Розділ "Спеціалізація" подає дані про похідні назви
посад, характеристики робіт, галузеву віднесеність тощо, які
вказують на особливості застосування посади.
 
   4. Довідник служить основою для:
   а) розроблення  посадових  інструкцій  працівникам,  які
закріплюють їх обов'язки, права та відповідальність;
   б) складання положень  про  структурні  підрозділи,  які
визначають їх роль та місце в системі управління підприємством
(установою, організацією);
   в) формування та регулювання ринку праці;
   г) ведення документації про укладення трудового договору
(прийняття на роботу), професійне просування, переведення на іншу
роботу, відсторонення від роботи,  припинення  і  розірвання
трудового договору;
   д) присвоєння і підвищення категорій за посадою відповідно до
оволодіння особою повним обсягом знань та робіт за результатами
кваліфікаційної атестації;
   е) організації навчально-виховного процесу в закладах освіти,
які  готують  працівників  за   професіями   відповідних
освітньо-кваліфікаційних рівнів.
 
   5. Довідник застосовується як базовий елемент організації
оплати праці разом зі схемами посадових окладів, коефіцієнтами
тощо, які утворюють тарифну систему оплати праці. Тарифікаційні
процедури встановлюються і регулюються законодавством України,
генеральною, галузевими, регіональними угодами, колективними та
трудовими договорами.
 
   6. У Довіднику визначено перелік  основних  робіт,  які
притаманні тій або іншій посаді, виходячи із встановленого в
галузях економіки поділу і кооперації праці.
   Конкретний перелік  посадових  обов'язків  визначається
посадовими інструкціями керівників,  професіоналів,  фахівців,
технічних службовців, які розробляють і затверджують на основі
Довідника роботодавці, ураховуючи конкретні Завдання та обов'язки,
функції,  права,  відповідальність  працівників  цих груп та
особливості штатного розпису підприємства, установи, організації.
   Під час  розроблення  посадових інструкцій забезпечується
єдиний підхід до побудови, структури і викладу змісту розділів.
Iнструкції  повинні  відображати  повний  перелік завдань та
обов'язків, повноважень і відповідальності, у разі потреби мати
необхідні пояснення, а всі терміни - чіткі визначення.
   Якщо виникає необхідність, завдання та обов'язки, що включені
до типової кваліфікаційної характеристики тієї або іншої посади,
можуть бути розподілені між окремими виконавцями або коло завдань
та обов'язків окремих працівників може бути розширене з дорученням
їм робіт, передбачених для різних груп  посад,  рівних  за
складністю,  виконання яких не потребує іншої спеціальності,
кваліфікації.
   Усі посадові інструкції, що розробляються на підприємствах, в
установах, організаціях, повинні бути взаємопов'язаними, аби не
допускати дублювання в роботі працівників.
   Посадові інструкції  після  їх  затвердження  керівником
підприємства  організації,  установи  або за дорученням його
заступниками, доводяться до працівника під розписку.
   До посадових інструкцій може бути внесено зміни, доповнення
лише на підставі наказу  керівника  підприємства,  установи,
організації  за згодою працівника. Наказ про внесення змін,
доповнень до посадової інструкції видається в разі перерозподілу
обов'язків між працівниками у зв'язку зі скороченням чисельності,
раціональним розподілом праці. У разі зміни назви підприємства,
установи, організації, їх структурного підрозділу або посади до
посадових інструкцій вносяться відповідні зміни.
   Посадові інструкції складаються для працівників усіх посад,
що зазначені в штатному розписі. Виняток можуть становити окремі
керівники, правове положення яких визначено в Статуті (положенні)
підприємства, установи, організації або відповідного підрозділу,
де зазначено основні завдання, обов'язки, права і відповідальність
за виконання покладених на них функцій.
   Посадові інструкції  складаються  із  Розділів: "Загальні
положення", "Завдання та обов'язки", "Права", "Відповідальність",
"Повинен  знати", "Кваліфікаційні вимоги" та "Взаємовідносини
(зв'язки) за посадою".
   У правому  куті  першої  сторінки  посадової  інструкції
розташовується слово "Затверджено", підпис керівника про  її
затвердження, вказано посаду, ініціали та прізвище керівника, а
також дата затвердження.
   У заголовку  посадової інструкції наводиться повна назва
посади в давальному відмінку (повинна відповідати професійній
назві роботи, передбаченій Класифікатором професій ДК 003:2005
( vb375609-05, vc375609-05 ), зі змінами та доповненнями) та повна
назва структурного підрозділу.
   У Розділі "Загальні положення" посадової інструкції містяться
основні дані про посаду, сферу діяльності працівника, найменування
підрозділу, де працює працівник, порядок призначення на посаду та
припинення  виконання  посадових  обов'язків,  безпосередню
підпорядкованість, кваліфікаційні вимоги до працівника (рівень
освітньої підготовки, рівень кваліфікації, фах, необхідний стаж
роботи за фахом, інші вимоги), наявність підлеглих, перелік
основних законодавчих актів, інших матеріалів, якими керується в
роботі працівник, порядок заміщення інших працівників на період
їхньої тимчасової відсутності (відпустка, хвороба, інші поважні
причини), а також хто заміщує його.
   Розділ "Завдання та обов'язки" характеризує зміст діяльності
працівника.
   Визначається самостійна  ділянка  роботи  відповідно  до
Положення про підрозділ. Ділянка роботи може визначатися шляхом
виділення групи питань з відповідних напрямів або закріпленням за
працівником переліку об'єктів управління, або як перелік відносно
самостійних питань. Визначається перелік видів робіт, з яких
складаються функції, що виконуються.
   Під час  встановлення видів робіт слід визначати їх за
організаційно-юридичними ознаками (керує, затверджує, здійснює,
організовує,  розглядає, виконує, забезпечує, контролює, бере
участь, готує тощо).
   Завдання та обов'язки працівника мають відповідати завданням
і функціям підрозділу та вимогам кваліфікаційної характеристики
відповідної посади.
   У Розділі "Права" визначаються і  наводяться  делеговані
працівникові  повноваження,  за допомогою яких працівник має
забезпечувати в процесі своєї діяльності виконання покладених на
нього завдань та обов'язків. Наприклад, вносити пропозиції з
відповідних питань, приймати певні рішення, узгоджувати проекти
документів,  виконувати обов'язки представництва підрозділу з
певних питань, брати участь у нарадах, отримувати необхідну для
виконання своїх завдань інформацію від відповідних підрозділів
тощо.
   Розділ "Відповідальність" містить показники оцінки роботи
працівника та межі його особистої відповідальності за результати
діяльності та виконання робіт. Показниками оцінки роботи є якість
та своєчасність виконання посадових завдань  та  обов'язків.
Наприклад, зазначається, що працівник несе відповідальність за
невиконання або неналежне  виконання  посадових  завдань  та
обов'язків, порушення правил внутрішнього трудового розпорядку та
правил з охорони праці тощо.
   У Розділі "Повинен знати" містяться вимоги до спеціальних
знань, а також знань законодавчих актів та нормативних документів,
необхідних для виконання посадових обов'язків.
 
   7. Посадова  інструкція  може  бути  доповнена Розділами
"Кваліфікаційні вимоги" та "Взаємовідносини (зв'язки за посадою)".
   Розділ "Кваліфікаційні вимоги" містить норми, які стосуються
освіти, освітньо-кваліфікаційних рівнів та досвіду, достатніх для
повного і якісного виконання робіт за посадою.
   У Розділі "Взаємовідносини (зв'язки) за посадою" визначається
коло основних взаємозв'язків працівника із співробітниками свого
та інших структурних підрозділів,  а  також  зі  сторонніми
підприємствами, організаціями, установами, з якими працівник має
службові взаємовідносини, терміни отримання та надання взаємної
інформації (за наявності), порядок погодження та затвердження
відповідних документів тощо.
 
   8. Поряд з роботами, що внесені до складу відповідного
розділу  кваліфікаційних  характеристик  посад, усі керівники
повинні:
   а) володіти  знаннями з права економіки адміністрування,
фінансів, кадрового менеджменту та екології;
   б) аналізувати та узагальнювати інформацію, продукувати нові
ідеї, управлінські рішення, соціальні технології;
   в) розробляти  планові  та керівні матеріали, створювати
можливості для майбутнього розвитку, формування  інноваційної
моделі розвитку;
   г) упроваджувати нормативні  та  інструктивні  матеріали,
забезпечувати умови для вдосконалення організації розподілу праці,
виконання робіт та управління підрозділами;
   д) сприяти встановленню ефективних виробничих (службових)
взаємовідносин і зв'язків між працівниками;
   е) забезпечувати додержання вимог посадових інструкцій;
   ж) аналізувати стан виконання планів, організації робіт,
виконавської  майстерності  працівників,  задоволення  вимог
замовників та технологічні, ринкові, фінансові досягнення чи
прорахунки;
   к) упроваджувати заходи щодо професійного розвитку персоналу
з метою досягнення високих економічних результатів;
   л) створювати необхідні умови для успішного ведення робіт,
виготовлення нових виробів (надання нових послуг), поширення їх на
товарні ринки (ринки послуг), встановлення партнерських відносин з
постачальниками, споживачами та конкурентами;
   м) удосконалювати  форми  мотивації  праці  працівників
відповідно до їх професійних та ділових якостей, складності та
умов праці, результатів господарської діяльності підприємств,
установ, організацій;
   н) застосовувати світовий досвід і  передову  вітчизняну
практику організації виробництва (робіт).
   Професіонали та фахівці різних категорій повинні:
   вміти реалізовувати  плани  в  межах  своєї  діяльності,
систематизувати, аналізувати та обробляти інформацію, вживати
заходів щодо усунення виявлених недоліків.
 
   9. Усі працівники повинні підвищувати професійну кваліфікацію
згідно з вимогами чинного законодавства.
 
   10. Кваліфікаційні категорії підвищуються насамперед  тим
працівникам, які успішно виконують посадові завдання та обов'язки,
творчо і сумлінно ставляться до службових доручень і вимог
посадових інструкцій. Присвоєння і підвищення кваліфікаційних
категорій  працівникам  здійснюють  комісії  з  проведення
кваліфікаційної атестації.
 
   11. Особи, які не мають відповідної освіти або стажу роботи,
встановлених кваліфікаційними вимогами, але  мають  достатній
практичний досвід та успішно виконують у повному обсязі покладені
на них завдання та обов'язки, можуть бути, як виняток, залишені на
займаній  посаді  або  призначені  на  відповідні посади за
рекомендацією атестаційної комісії.
 
   12. Роботодавець  організовує   систематичне   навчання
працівників з питань охорони праці.
 
   13. Похідні  посади,  назви  яких утворено за допомогою
додаткових ознак типу "заступник", "змінний" тощо, мають такі ж
кваліфікаційні характеристики, що й базові. Завдання, обов'язки,
знання та кваліфікаційні вимоги  цих  працівників  під  час
розроблення  посадових  інструкцій  визначаються  на  основі
кваліфікаційної характеристики відповідної базової професії.
 
   14. У разі виконання працівником робіт, що належать до різних
посад, трудовий договір укладається за згодою сторін за посадою,
яку визнано основною. Основною вважається посада з найбільшим
обсягом виконуваних робіт порівняно з іншими посадами.
 
   15. У разі необхідності органи виконавчої влади, професійні
спілки, організації роботодавців, наукові товариства, підприємства
та установи можуть подавати до міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади, відповідальних за розроблення галузевих
Випусків, обґрунтовані проекти змін і доповнень до Довідника.
 
   16. У всіх записах про виконувані роботи (штатний розпис,
запис до трудових книжок тощо) слід вживати повну назву професії
(посади)  відповідно  до  Довідника, включаючи кваліфікаційну
категорію, наприклад: "Iнженер-конструктор I категорії".
 
   17. Пропозиції щодо змін і доповнень подаються в разі:
   а) розширення і поглиблення змісту завдань і обов'язків;
   б) зміни  освітніх,  освітньо-кваліфікаційних  рівнів  і,
відповідно, кваліфікаційних вимог;
   в) зміни назв посад, появи нових або укрупнення існуючих
посад та вилучення застарілих;
   д) уточнення професійної термінології тощо.
 
   18. Міністерство праці та соціальної політики України у
встановленому порядку і визначені строки розглядає проекти змін та
доповнень і приймає відповідні рішення щодо їх погодження або
затвердження,  які  є  обов'язковими  для  застосування  на
національному ринку праці до виходу нового видання Довідника.
 
         КВАЛIФIКАЦIЙНI ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
               Розділ 1
              КЕРIВНИКИ
 
       1. ДИРЕКТОР (НАЧАЛЬНИК, IНШИЙ КЕРIВНИК)
              ПIДПРИЄМСТВА
 
   Завдання та обов'язки. Керує згідно з чинним законодавством
виробничо-господарською  та  фінансово-економічною  діяльністю
підприємства, відповідає за наслідки прийнятих рішень, збереження
та  ефективне  використання  майна  підприємства,  а  також
фінансово-господарські  результати його діяльності. Забезпечує
виконання підприємством усіх зобов'язань перед державним  та
місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами,
постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання
господарських і трудових договорів (контрактів) та бізнес-планів.
Організовує роботу та ефективну взаємодію  всіх  структурних
підрозділів, цехів та виробничих одиниць, спрямовує їх діяльність
на розвиток і вдосконалення виробництва з урахуванням соціальних
та  ринкових  пріоритетів,  підвищення  ефективності  роботи
підприємства, зростання обсягів реалізації продукції та збільшення
прибутку,  якості  та  конкурентоспроможності  продукції,  що
виготовляється, її відповідність світовим стандартам з метою
завоювання вітчизняного та зарубіжного ринку і задоволення потреб
замовників і споживачів у відповідних видах продукції. Забезпечує
виконання  підприємством програми оновлення продукції, планів
капітального будівництва, обов'язків перед державним бюджетом,
постачальниками, замовниками і банками, а також господарських та
трудових договорів (контрактів) і бізнес-планів.  Організовує
виробничо-господарську  діяльність  підприємства  на  основі
застосування методів  обґрунтованого  планування,  нормативних
матеріалів, фінансових і трудових витрат, вивчення кон'юнктури
ринку та передового досвіду, з метою підвищення технічного рівня
та  якості  продукції  (послуг), економічної ефективності її
виробництва, раціонального використання виробничих резервів та
витрачання всіх видів ресурсів. Вживає заходів щодо забезпечення
підприємства кваліфікованими кадрами, найкращого  використання
знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих
умов  праці,  додержання  вимог  законодавства  про  охорону
навколишнього середовища. Здійснює заходи із соціального розвитку
колективу підприємства, забезпечує розроблення,  укладення  і
виконання колективного договору; проводить роботу щодо зміцнення
трудової і виробничої дисципліни,  сприяє  розвитку  творчої
ініціативи і трудової активності працівників. Забезпечує поєднання
економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і
моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, а також
підсилення відповідальності кожного працівника за доручену йому
справу та результати роботи всього колективу, виплату заробітної
плати  в  установлені  строки.  Вирішує  питання  щодо
фінансово-економічної  та  виробничо-господарської  діяльності
підприємства в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих
організаційно-господарських  функцій  іншим  посадовим особам:
заступникам  директора,  керівникам  виробничих  підрозділів,
функціональних підрозділів підприємства. Забезпечує додержання
законності, активне використання правових засобів удосконалення
управління  та  функціонування  в ринкових умовах, зміцнення
договірної   та   фінансової   дисципліни,   регулювання
соціально-трудових відносин. Захищає майнові інтереси підприємства
в суді, органах державної влади та управління.
 
   Повинен знати: закони, постанови,  укази,  розпорядження,
рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і
місцевого самоврядування, які  регулюють  порядок  діяльності
підприємства;  профіль, спеціалізацію й особливості структури
підприємства; податкове та екологічне законодавство; перспективи,
вітчизняні  і  світові  тенденції технологічного, технічного,
економічного і соціального розвитку галузі  і  підприємства;
можливості  ефективного  використання  виробничих потужностей,
наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни;
кадрові ресурси підприємства; порядок розроблення і затвердження
бізнес-планів та програм  виробничо-господарської  діяльності;
ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку;
порядок укладення і виконання  господарських  та  фінансових
договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та
регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні
досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і
досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках
продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію
виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та
ведення переговорів; трудове законодавство.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі
управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня -
не менше 5 років.
 
     2. ДИРЕКТОР (НАЧАЛЬНИК) ОРГАНIЗАЦIЇ (ДОСЛIДНОЇ,
          КОНСТРУКТОРСЬКОЇ, ПРОЕКТНОЇ)
 
   Завдання та обов'язки. Керує на основі діючих положень про
науково-дослідні установи, конструкторські, технологічні, проектні
і  дослідні  організації,  науковою,  науково-технічною  та
виробничо-господарською діяльністю з  метою  одержання  нових
результатів у відповідній їхньому профілю галузі науки і техніки,
створення  економічних,  прогресивних  проектів,  виробів,
технологічних процесів і найшвидшого їхнього освоєння в галузях
економіки. Забезпечує дотримання вимог і нормативів по організації
праці,  які  повинні враховуватися при проектуванні нових і
реконструкції діючих підприємств, розробці технологічних процесів
та устаткування. Визначає напрямок наукової, науково-технічної та
виробничої діяльності установи  (організації),  затверджує  у
встановленому порядку перспективні та річні плани робіт. З метою
підвищення ефективності роботи організує науковий зв'язок із
суміжними  науково-дослідними  установами,  конструкторськими,
технологічними, проектними  і  дослідними  організаціями  для
успішного  виконання  досліджень по комплексних проблемах, з
підприємствами при апробуванні і впровадженні у  виробництво
результатів наукових досліджень і технічних розробок, а також у
встановленому порядку здійснює зв'язок із закордонними інститутами
та  ученими  з  питань  науково-технічного  співробітництва.
Розпоряджається фінансовими ресурсами установи  (організації),
забезпечуючи економію у витраті засобів, ефективне та цільове їхнє
використання, своєчасні розрахунки з  бюджетом,  з  банками,
постачальниками, державними позабюджетними соціальними фондами,
підрядниками та іншими організаціями. Відповідно до трудового
законодавства приймає та звільняє працівників, застосовує заходи
заохочення або накладає стягнення на працівників. Вживає заходів
по ефективному використанню матеріальних, фінансових і трудових
ресурсів, забезпечує ритмічну роботу та виконання плану наукових
досліджень  і  технічних  розробок.  Створює  умови  для
високопродуктивної роботи співробітників установи (організації),
підвищення  ефективності  досліджень  і  розробок, забезпечує
дотримання законності, державної дисципліни, законодавства про
працю, правил і норм охорони праці, виробничої та трудової
дисципліни. Керує роботою по вдосконалюванню організації праці
працівників  і  структури установи (організації), домагаючись
раціонального зниження витрат на основі застосування прогресивних
систем керування, методів досліджень і розробок, впровадження
сучасних обчислювальних засобів, механізації та автоматизації
інженерно-технічних та управлінських робіт. Здійснює керівництво
будівництвом, реконструкцією, а  також  капітальним  ремонтом
основних фондів відповідно до затверджених планів, титульними
списками  та  проектно-кошторисною  документацією,  забезпечує
запровадження в дію у встановлений термін об'єктів та здобутого
устаткування. Здійснює заходи щодо  ефективного  використання
встановлених систем оплати праці та матеріального стимулювання,
забезпечує ощадливу та раціональну витрату фонду заробітної плати
та своєчасні розрахунки з робітниками та службовцями. Проводить у
встановленому порядку атестацію працівників, обрання на посаду на
новий строк і конкурси на заміщення вакантних посад. Забезпечує
систематичне підвищення кваліфікації  працівників,  підготовку
наукових кадрів відповідних спеціальностей через докторантуру,
аспірантуру та систему  соіскательства.  Вживає  заходів  по
поліпшенню та оздоровленню умов праці, а також соціальних умов
працівників. Керує діяльністю  вченою  або  науково-технічною
(технічною) радою, будучи її головою.
 
   Повинен знати: законодавчі та нормативні правові акти, що
визначають напрямки розвитку відповідної галузі економіки, науки;
напрямки  діяльності,  профіль  і  спеціалізацію  установи
(організації); постанови, розпорядження, накази та інші керівні
матеріали  вищих  органів, що стосуються діяльності установи
(організації); досягнення вітчизняної та закордонної науки і
техніки в області діяльності установи (організації); наукові
методи проведення дослідних робіт, технічних розробок та їхньої
експериментальної перевірки; результати досліджень і розробок по
суміжних   проблемах,   здійснюваних   іншими   установами
(організаціями);  методи  планування та фінансування наукових
досліджень і розробок; порядок перерахування податків і зборів,
страхових  внесків;  діючі  системи  оплати  праці та форми
матеріального стимулювання; порядок  укладення  та  виконання
договорів і контрактів; економіку, організацію праці, виробництва
і керування; чинне законодавство; правила та норми охорони праці.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Вища професійна освіта та стаж роботи
зі спеціальності не менше 5 років, при наявності вченого ступеня
доктора (кандидата) наук - стаж науково-педагогічної роботи не
менше 3 років.
 
           3. ГОЛОВНИЙ АРХIТЕКТОР
 
   Завдання та  обов'язки. Забезпечує постійний контроль за
збереженням і утриманням у технічно справному стані будівель і
споруд  підприємства,  раціональним  використанням капітальних
вкладень і підвищенням їх  ефективності.  Очолює  роботу  з
розроблення перспективних і поточних планів і графіків усіх видів
ремонту  будівель  і  споруд,  реконструкції  та  розширення
підприємства,  складання  кошторисно-фінансових розрахунків на
капітальні ремонти, визначення необхідних асигнувань для ремонту й
проектування. Організовує своєчасне та якісне проведення усіх
видів  ремонту  промислових  будівель  і  споруд  підрядними
організаціями  та господарським способом, проведення робіт з
паспортизації та інвентаризації  будівель  і  споруд.  Керує
розробленням  заходів  з  підготовки  будівель  і споруд до
експлуатації в зимовий період та  контролює  їх  виконання,
розроблення інструкцій з технічної експлуатації будівель і споруд.
Контролює виконання робіт  з  благоустрою  території.  Керує
розробленням  проектів  архітектурного та художньо-естетичного
оформлення об'єктів підприємства,  інтер'єрів  з  урахуванням
художньо-конструкторських рішень з організації робочих місць,
проектів з озеленення  території  підприємства,  комплексного
оформлення елементами наочної агітації. Погоджує завдання на
проектування та готує їх до затвердження органами вищого рівня.
Забезпечує технічний нагляд і контроль за термінами і якістю
виконання всіх ремонтно-будівельних робіт,  їх  відповідністю
проектно-кошторисній документації, будівельним нормам і правилам,
стандартам і технічним умовам, нормам охорони праці, виробничої
санітарії та протипожежного захисту, вимогам організації праці.
Бере участь у роботі комісії з приймання в експлуатацію об'єктів,
що здаються. Організовує ведення обліку та звітності з виконання
планів ремонтних робіт. Надає методичну допомогу підрозділам
підприємства  з  питань  експлуатації  будівель і споруд та
впровадження  виробничої  естетики.  Сприяє   впровадженню
раціоналізаторських  пропозицій,  що  здешевлюють вартість та
скорочують терміни ремонтних робіт. Керує працівниками відділу з
урахуванням  можливостей  максимальної  реалізації  трудового
потенціалу кожного працівника.
 
   Повинен знати: постанови, розпорядження, накази та  інші
керівні й нормативні матеріали вищих та інших органів з питань
експлуатації та ремонту будівель і споруд; профіль, спеціалізацію
та особливості структури підприємства; перспективи технічного та
економічного  розвитку  підприємства;  виробничі  потужності
підприємства; порядок ведення облікової та звітної документації;
вимоги організації праці під  час  проектування  будівельних
об'єктів;  будівельні норми й правила; порядок фінансування,
розроблення та оформлення проектно-кошторисної та іншої технічної
документації; сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій
та зв'язку; вітчизняний та світовий досвід у відповідній сфері
виробництва; основи економіки; організації виробництва, праці та
управління; основи трудового законодавства; правила й  норми
охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за  професіями
керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування:
для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.
 
           4. ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР
 
   Завдання та обов'язки. Забезпечує ведення бухгалтерського
обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених
Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні"  ( 996-14 ), з урахуванням особливостей діяльності
підприємства і технології оброблення облікових даних. Організовує
роботу  бухгалтерської  служби, контроль за відображенням на
рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських  операцій.
Вимагає  від  підрозділів, служб та працівників забезпечення
неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку
первинних  документів.  Вживає  всіх  необхідних заходів для
запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у
первинних  документах  і регістрах бухгалтерського обліку та
збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом
встановленого  терміну. Забезпечує складання на основі даних
бухгалтерського  обліку  фінансової  звітності  підприємства,
підписання її та подання в установлені строки користувачам.
Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої
інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух
коштів підприємства. Бере участь у підготовці та поданні інших
видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного
бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності до нормативних
актів, затвердженими формами та інструкціями. За погодженням з
власником (керівником) підприємства  забезпечує  перерахування
податків  та  зборів,  передбачених законодавством, проводить
розрахунки з іншими  кредиторами  відповідно  до  договірних
зобов'язань. Здійснює контроль за веденням касових операцій,
раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та
фінансових ресурсів. Бере участь у проведенні інвентаризаційної
роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних із
нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування
активів підприємства. Забезпечує перевірку стану бухгалтерського
обліку  у  філіях,  представництвах,  відділеннях  та  інших
відокремлених підрозділах. Організовує  роботу  з  підготовки
пропозицій для власника (керівника) підприємства щодо:
   - визначення облікової політики підприємства, внесення змін
до обраної облікової політики, вибору форми бухгалтерського обліку
з урахуванням діяльності підприємства і технології оброблення
облікових даних;
   - розроблення  систем  і  форм  внутрішньогосподарського
(управлінського)  обліку та правил документообігу, додаткової
системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності і
контролю господарських операцій;
   - визначення прав працівників на підписання первинних та
зведених облікових документів;
   - вибору оптимальної структури бухгалтерської служби  та
чисельності  її  працівників,  підвищення  професійного рівня
бухгалтерів, забезпечення їх довідковими матеріалами;
   - поліпшення системи інформаційного забезпечення управління
та шляхів проходження обробленої інформації до виконавців;
   - впровадження  автоматизованої  системи оброблення даних
бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей  діяльності
підприємства чи удосконалення діючої;
   - забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного
використання  матеріалів,  трудових  та  фінансових ресурсів,
залучення кредитів та їх погашення;
   - виділення на окремий баланс філій, представництв, відділень
та інших відокремлених підрозділів підприємства та включення їх
показників до фінансової звітності підприємства.
 
   Керує працівниками бухгалтерського обліку підприємства та
розподіляє між ними посадові завдання та обов'язки. Знайомить цих
працівників   із   нормативно-методичними  документами  та
інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також
із змінами в чинному законодавстві.
 
   Повинен знати: закони України; укази Президента України,
постанови, розпорядження, рішення Кабінету Міністрів України,
Національного банку України, Державної податкової адміністрації
України з питань правових  засад  регулювання  господарської

 

| Головна сторінка |