Перелік нормативних документів міністерств і відомств, що пройшли реєстрацію в Міністерстві юстиції України в 1999 році (за станом на 6 листопада 1999 року) (частина 1, NN 1/3294-499/3792)

Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

Сторінка 1

 
               Перелік
    нормативних документів міністерств і відомств, що
    пройшли реєстрацію в Міністерстві юстиції України
     в 1999 році (за станом на 6 листопада 1999 року)
         (частина 1, NN 1/3294-499/3792)
         ( Частину 2 див. ( va01z698-99 )
   Символ * означає, що документ введений в базу даних "ПРАВО"
 
------------------------------------------------------------------
 N |N та дата|N та дата   |Скорочена |
п/п|реєстр. в|прийняття в  |назва мін.|  Назва документа
  |Мін'юсті |міністерстві  |тип докум.|
---+---------+---------------+----------+-------------------------
 1 | 1/3294 | 207     |Мінпраці |Про затвердження Типових
  |04.01.99 | 20.10.98   |та соцпо- |норм безплатної видачі
  | *   |        |літики  |спеціального одягу, спе-
  |     |        |Наказ   |ціального взуття та інших
  |     |        |     |засобів індивідуального
  |     |        |     |захисту працівникам авто-
  |     |        |     |мобільного транспорту
  |     |        |     |
 2 | 2/3295 | 173     |Держком- |Про затвердження Інструк-
  |04.01.99 | 17.12.98   |зв'язку  |ції з обліку поштових
  | *   |        |Наказ   |відправлень на підприєм-
  |     |        |     |стві поштового зв'язку, в
  |     |        |     |його філіях і структурних
  |     |        |     |підрозділах та спеціалі-
  |     |        |     |зованих форм первинного
  |     |        |     |обліку
  |     |        |     |
 3 | 3/3296 | 457     |Міноборони|Про затвердження Інструк-
  |04.01.99 | 16.12.98   |Наказ   |ції про умови преміювання
  | *   |        |     |військовослужбовців Збро-
  |     |        |     |йних Сил України
  |     |        |     |
 4 | 4/3297 | 36      |МОЗ    |Про затвердження Положен-
  |05.01.99 | 11.02.98   |Наказ   |ня про організацію роботи
  | *   |        |     |цілителя, який здійснює
  |     |        |     |медичну діяльність в га-
  |     |        |     |лузі народної та нетради-
  |     |        |     |ційної медицини
  |     |        |     |
 5 | 5/3298 | 524     |НБУ    |Про окремі питання, по-
  |05.01.99 | 17.12.98   |Постанова |в'язані з регулюванням
  | *   |        |     |діяльності комерційних
  |     |        |     |банків
  |     |        |     |
 6 | 6/3299 | 129     |Держком- |Про затвердження Положен-
  |05.01.99 | 23.09.98   |рибгосп  |ня про підготовку та під-
  | *   |        |Наказ   |вищення кваліфікації
  |     |        |     |стернових-мотористів ма-
  |     |        |     |ломірних суден Держком-
  |     |        |     |рибгоспу України
  |     |        |     |
 7 | 7/3300 | 160     |Держком- |Про затвердження Інструк-
  |06.01.99 | 23.12.98   |медбіопром|ції про порядок проведен-
  | *   |        |Наказ   |ня спеціалізованої оцінки
  |     |        |     |матеріалів на лікарські
  |     |        |     |засоби у Фармакопейному
  |     |        |     |комітеті Держкоммедбіо-
  |     |        |     |прому України
  |     |        |     |
 8 | 8/3301 | 163     |Держком- |Про Положення про Держав-
  |06.01.99 | 09.11.98   |геології |ну геологічну карту Укра-
  | *   |        |Наказ   |їни масштабу 1:200000
  |     |        |     |
 9 | 9/3302 | 838     |МЗЕЗторг |Про внесення доповнень до
  |10.01.99 | 22.12.98   |Наказ   |деяких наказів МЗЕЗторгу
  | *   |        |     |України
  |     |        |     |
10 | 10/3303 | 974/781/25  |Держстан- |Про посилення контролю за
  |10.01.99 | 15.12.98   |дарт   |лікеро-горілчаними виро-
  | *   |        |ДМСУ   |бами
  |     |        |Держспец- |
  |     |        |монополія |
  |     |        |Наказ   |
  |     |        |     |
11 | 11/3304 | 25      |ГУРЧ   |Про затвердження Інструк-
  |10.01.99 | 10.11.98   |Наказ   |ції про порядок приймання
  | *   |        |     |та розгляду заявок на
  |     |        |     |усунення радіозавад
  |     |        |     |
12 | 12/3305 | 559     |НБУ    |Про внесення змін до Пра-
  |12.01.99 | 29.12.98   |Постанова |вил здійснення операцій
  | *   |        |     |на міжбанківському валют-
  |     |        |     |ному ринку України, зат-
  |     |        |     |верджених постановою Пра-
  |     |        |     |вління НБУ від 15.04.98
  |     |        |     |N 150, зі змінами та до-
  |     |        |     |повненнями
  |     |        |     |
13 | 13/3306 | 853     |МЗЕЗторг |Про посилення контролю за
  |13.01.99 | 29.12.98   |Наказ   |зовнішньоекономічною дія-
  | *   |        |     |льністю суб'єктів підпри-
  |     |        |     |ємництва, що порушили те-
  |     |        |     |рміни розрахунків за екс-
  |     |        |     |портно-імпортними опера-
  |     |        |     |ціями, встановлені Зако-
  |     |        |     |ном України "Про порядок
  |     |        |     |здійснення розрахунків в
  |     |        |     |іноземній валюті"
  |     |        |     |
14 | 14/3307 | 5      |НБУ    |Про продовження строку
  |13.01.99 | 10.01.99   |Постанова |застосування бланків
  | *   |        |     |ощадного (депозитного)
  |     |        |     |сертифіката старого
  |     |        |     |зразка
  |     |        |     |
15 | 15/3308 | 563     |НБУ    |Про внесення змін до Пра-
  |14.01.99 | 30.12.98   |Постанова |вил здійснення операцій
  | *   |        |     |на міжбанківському валют-
  |     |        |     |ному ринку України, зат-
  |     |        |     |верджених постановою Пра-
  |     |        |     |вління НБУ від 15.04.98
  |     |        |     |N 150, зі змінами та до-
  |     |        |     |повненнями
  |     |        |     |
16 | 16/3309 | 474/845   |Держком- |Про затвердження Інструк-
  |14.01.99 | 17.11.98   |кордон  |ції про порядок прийман-
  | ДСК  |        |МВС    |ня-передавання осіб, які
  |     |        |     |перебувають під вартою,
  |     |        |     |на кордоні України та
  |     |        |     |поза її межами
  |     |        |     |
17 | 17/3310 | 1      |Мінтранс |Про затвердження коефіці-
  |14.01.99 | 04.01.99   |Наказ   |єнтів, що застосовуються
  | *   |        |     |до тарифів Прейскуранта
  |     |        |     |N 10-01
  |     |        |     |
18 | 18/3311 | 193     |Мінекобез-|Про затвердження Правил
  |15.01.99 | 24.12.98   |пеки   |ведення обліку та контро-
  | *   |        |Наказ   |лю ядерних матеріалів на
  |     |        |     |установці
  |     |        |     |
19 | 19/3312 | 2/5     |Мін'юст  |Про затвердження гранич-
  |15.01.99 | 12.01.99   |Наказ   |ної чисельності приватних
  | *   |        |     |нотаріусів у нотаріальних
  |     |        |     |округах
  |     |        |     |
20 | 20/3313 | 2      |Держком- |Про внесення змін і допо-
  |15.01.99 | 10.01.99   |зв'язку  |внень до Положення про
  | *   |        |Наказ   |поштові марки, блоки, ма-
  |     |        |     |рковані конверти і картки
  |     |        |     |
21 | 21/3314 |553/273/400/93 |Мінтранс |Про затвердження Положен-
  |15.01.99 | 30.12.98   |Мінфін  |ня про порядок формування
  | *   |        |Мінчорно- |і використання страхового
  |     |        |билю   |фонду безпеки авіації
  |     |        |Комстрах- |
  |     |        |нагляд  |
  |     |        |Наказ   |
  |     |        |     |
22 | 22/3315 | 550     |Мінтранс |Про затвердження Інструк-
  |15.01.99 | 29.12.98   |Наказ   |ції про порядок реєстра-
  | *   |        |     |ції у Державній авіацій-
  |     |        |     |ній адміністрації України
  |     |        |     |страховиків (перестрахо-
  |     |        |     |виків), які здійснюють
  |     |        |     |обов'язкове авівційне
  |     |        |     |страхування
  |     |        |     |
23 | 23/3316 | 869     |МЗЕЗторг |Про внесення змін і допо-
  |18.01.99 | 30.12.98   |Наказ   |внень до деяких наказів
  | *   |        |     |МЗЕЗторгу України
  |     |        |     |
24 | 24/3317 | 73/5     |Мін'юст  |Про затвердження Типового
  |19.01.99 | 28.12.98   |Наказ   |положення про районний,
  | *   |        |     |районний у містах Києві
  |     |        |     |та Севастополі відділ
  |     |        |     |реєстрації актів грома-
  |     |        |     |дянського стану
  |     |        |     |
25 | 25/3318 | 1      |Держком з |Про визначення переліку
  |19.01.99 | 05.01.99   |цінних  |керівних посадових осіб,
  | *   |        |паперів  |які підлягають сертифі-
  |     |        |Рішення  |кації для здійснення їх-
  |     |        |     |німи юридичними особами
  |     |        |     |професійної діяльності на
  |     |        |     |ринку цінних паперів
  |     |        |     |
26 | 26/3319 | 41/654    |Нац.агент.|Про затвердження Положен-
  |19.01.99 | 29.12.98   |розвитку |ня про порядок звільнення
  | *   |        |та інтегр.|від податку на додану ва-
  |     |        |ДПА    |ртість товарів (робіт,
  |     |        |Наказ   |послуг), що закуповуються
  |     |        |     |на митній території Укра-
  |     |        |     |їни організаціями, які
  |     |        |     |виконують в Україні про-
  |     |        |     |грами та проекти міжна-
  |     |        |     |родної технічної допомоги
  |     |        |     |відповідно до Угоди між
  |     |        |     |Урядом України і Урядом
  |     |        |     |Сполучених Штатів Америки
  |     |        |     |про гуманітарне та техні-
  |     |        |     |ко-економічне співробіт-
  |     |        |     |ництво від 7 травня 1992
  |     |        |     |року
  |     |        |     |
27 | 27/3320 | 859     |МЗЕЗторг |Про заходи МЗЕЗторгу щодо
  |20.01.99 | 30.12.98   |Наказ   |подальшого забезпечення
  | *   |        |     |своєчасного проведення
  |     |        |     |розрахунків за бартерними
  |     |        |     |(товарообмінними) опера-
  |     |        |     |ціями в галузі зовнішньо-
  |     |        |     |економічної діяльності
  |     |        |     |відповідно до постанов
  |     |        |     |Кабінету Міністрів Укра-
  |     |        |     |їни від 12.06.98 N 854,
  |     |        |     |від 27.07.98 N 1145 і від
  |     |        |     |07.12.98 N 1930
  |     |        |     |
28 | 28/3321 | 873/172/2453 |МЗЕЗторг |Про затвердження Порядку
  |20.01.99 | 31.12.98   |Мінеконо- |продажу на аукціонах май-
  | *   |        |міки   |на, що перейшло у власні-
  |     |        |ФДМУ   |сть держави
  |     |        |Наказ   |
  |     |        |     |
29 | 29/3322 | 837     |МЗЕЗторг |Про заходи МЗЕЗторгу Ук-
  |20.01.99 | 22.12.98   |Наказ   |раїни щодо виконання Ві-
  | *   |        |     |зової домовленості між
  |     |        |     |Урядом України та Урядом
  |     |        |     |Сполучених Штатів Америки
  |     |        |     |щодо текстилю та тексти-
  |     |        |     |льних товарів та Угоди
  |     |        |     |про торгівлю текстилем та
  |     |        |     |предметами одягу між Уря-
  |     |        |     |дом України та Урядом
  |     |        |     |Сполучених Штатів Америки
  |     |        |     |
30 | 30/3323 | 2      |Мінтранс |Про внесення змін та до-
  |20.01.99 | 04.01.99   |Наказ   |повнень до Тарифів на пе-
  | *   |        |     |ревезення пасажирів і ба-
  |     |        |     |гажу залізничним транспо-
  |     |        |     |ртом у міжнародному спо-
  |     |        |     |лученні
  |     |        |     |
31 | 31/3324 | 183/20    |Держком- |Про затвердження ставок
  |20.01.99 | 25.12.98   |зв'язку  |плати за використання ра-
  | *   |        |ГУРЧ   |діочастот на 1999 рік
  |     |        |Наказ   |
  |     |        |     |
32 | 32/3325 | 828     |ДМСУ   |Про затвердження Типової
  |21.01.99 | 30.12.98   |Наказ   |технології митного конт-
  | *   |        |     |ролю та митного оформлен-
  |     |        |     |ня товарів та інших пред-
  |     |        |     |метів
  |     |        |     |
33 | 33/3326 | 08      |Держком- |Про порядок надання Дер-
  |22.01.99 | 19.01.99   |медбіопром|коммедбіопромом погоджен-
  | *   |        |Наказ   |ня на одержання ліцензії
  |     |        |     |на імпорт лікарських за-
  |     |        |     |собів, препаратів косме-
  |     |        |     |тичних та засобів особис-
  |     |        |     |тої гігієни, який підля-
  |     |        |     |гає ліцензуванню у 1999
  |     |        |     |році
  |     |        |     |
34 | 34/3327 | 4      |Нафтогаз |Про внесення доповнень до
  |22.01.99 | 14.01.99   |Наказ   |п.2 Порядку розподілу ко-
  | *   |        |     |штів, що надходять за ви-
  |     |        |     |користаний природний газ
  |     |        |     |на розподільні та консо-
  |     |        |     |лідований розподільний
  |     |        |     |рахунки, відкриті газо-
  |     |        |     |збутовим та газотранспор-
  |     |        |     |тним підприємствам Націо-
  |     |        |     |нальної акціонерної ком-
  |     |        |     |панії "Нафтогаз України"
  |     |        |     |та дочірній компанії "То-
  |     |        |     |рговий дім "Газ України"
  |     |        |     |Національної акціонерної
  |     |        |     |компанії "Нафтогаз Укра-
  |     |        |     |їни"
  |     |        |     |
35 | 35/3328 | 548, 963   |НБУ, МВС |Інструкція з організації
  |22.01.99 | 25.12.98   |Постанова |охорони установ банків
  | ДСК  | 25.12.98   |Наказ   |України
  |     |        |     |
  |     |        |     |
36 | 36/3329 | 226     |Мінтранс |Про внесення змін і допо-
  |22.01.99 | 08.06.98   |Наказ   |внень до Правил технічної
  | *   |        |     |експлуатації залізниць
  |     |        |     |України та Інструкції із
  |     |        |     |сигнализації на залізни-
  |     |        |     |цях України
  |     |        |     |
37 | 37/3330 | 019/20т/15/01 |Міннауки |Таємно
  |22.01.99 | 09.11.98   |Мінеконо- |
  |     |        |міки   |
  |     |        |Мінфін  |
  |     |        |     |
38 | 38/3331 | 018/23т   |Міннауки |Таємно
  |22.01.99 | 09.11.98   |Держком- |
  |     |        |секретів |
  |     |        |Наказ   |
  |     |        |     |
39 | 39/3332 | 433     |Держком- |Про затвердження форм де-
  |22.01.99 | 31.12.98   |статистики|ржавної статистичної зві-
  | *   |        |Наказ   |тності N 1-екран, N 2-ек-
  |     |        |     |ран, N 3-екран та Інстру-
  |     |        |     |кції щодо їх заповнення
  |     |        |     |
40 | 40/3333 | 433     |Держком- |Інструкція щодо заповнен-
  |22.01.99 | 31.12.98   |статистики|ня форми державної стати-
  | *   |        |Інструкція|стичної звітності N 2-ек-
  |     |        |     |ран "Звіт про використан-
  |     |        |     |ня національного екранно-
  |     |        |     |го часу та дотримання
  |     |        |     |квоти демонстрування на-
  |     |        |     |ціональних фільмів теле-
  |     |        |     |організаціями"
  |     |        |     |
41 | 41/3334 | 433     |Держком- |Інструкція щодо заповнен-
  |22.01.99 | 31.12.98   |статистики|ня форми державної стати-
  | *   |        |Інструкція|стичної звітності N 3-ек-
  |     |        |     |ран "Зведений звіт про
  |     |        |     |використання національно-
  |     |        |     |го екранного часу та дот-
  |     |        |     |римання квоти демонстру-
  |     |        |     |вання національних філь-
  |     |        |     |мів"
  |     |        |     |
42 | 42/3335 | 771     |ДМСУ   |Про затвердження Положен-
  |22.01.99 | 08.12.98   |Наказ   |ня про порядок здійснення
  | *   |        |     |контролю за доставкою ва-
  |     |        |     |нтажів у митниці призна-
  |     |        |     |чення"
  |     |        |     |
43 | 43/3336 | 203     |Держком з |Щодо внесення змін до рі-
  |25.01.99 | 25.12.98   |цінних  |шення Державної комісії
  | *   |        |паперів  |"Щодо звітування торгів-
  |     |        |Рішення  |цями цінними паперами про
  |     |        |     |укладені ними угоди з ку-
  |     |        |     |півлі-продажу цінних па-
  |     |        |     |перів перед фондовими бі-
  |     |        |     |ржами" від 31.07.98 N 100
  |     |        |     |
44 | 44/3337 | 215     |Держком з |Щодо визначення інвести-
  |25.01.99 | 30.12.98   |цінних  |ційно привабливих підпри-
  | *   |        |паперів  |ємств, угоди з цінними
  |     |        |Рішення  |паперами яких з 01.04.99
  |     |        |     |будуть здійснюватись лише
  |     |        |     |через організаторів тор-
  |     |        |     |гівлі
  |     |        |     |
45 | 45/3338 | 4      |ДМСУ   |Про затвердження Порядку
  |27.01.99 | 05.01.99   |Наказ   |зберігання підприємствами
  | *   |        |     |товарів та інших предме-
  |     |        |     |тів, увезених на митну
  |     |        |     |територію України, під
  |     |        |     |митним контролем
  |     |        |     |
46 | 46/3339 | 9      |Мінфін  |Про затвердження Тарифів
  |27.01.99 | 10.01.99   |Наказ   |на роботи, пов'язані з
  | *   |        |     |проведенням експертизи
  |     |        |     |дорогоцінного, напівдоро-
  |     |        |     |гоцінного та декоративно-
  |     |        |     |го каміння і підготовкою
  |     |        |     |експертів-гемологів
  |     |        |     |
47 | 47/3340 | 193     |Держком з |Про затвердження Вимог до
  |27.01.99 | 22.12.98   |цінних  |порядку планування та ау-
  | *   |        |паперів  |диторського звіту при пе-
  |     |        |Рішення  |ревірці інвестиційних
  |     |        |     |фондів
  |     |        |     |
48 | 48/3341 | 435     |Міноборони|Про затвердження Положен-
  |28.01.99 | 02.12.98   |Наказ   |ня про порядок реєстрації
  | *   |        |     |державних повітряних су-
  |     |        |     |ден України й Положення
  |     |        |     |про порядок перевірки
  |     |        |     |стану льотної придатності
  |     |        |     |державних повітряних су-
  |     |        |     |ден України та про видачу
  |     |        |     |і припинення чинності по-
  |     |        |     |свідчень про придатність
  |     |        |     |до польотів
  |     |        |     |
49 | 49/3342 | 435     |Міноборони|Положення про порядок пе-
  |28.01.99 | 02.12.98   |Положення |ревірки стану льотної
  | *   |        |     |придатності державних по-
  |     |        |     |вітряних суден України та
  |     |        |     |про видачу і припинення
  |     |        |     |чинності посвідчень про
  |     |        |     |придатність до польотів
  |     |        |     |
50 | 50/3343 | 19      |НБУ    |Про внесення змін та до-
  |28.01.99 | 19.01.99   |Постанова |повнень до нормативних
  | *   |        |     |актів Національного банку
  |     |        |     |України
  |     |        |     |
51 | 51/3344 | 110     |Мінфін  |Про нову редакцію форми
  |28.01.99 | 31.12.98   |Держказна-|N 7мдб "Звіт про кредито-
  | *   |        |чейство  |рську заборгованість бюд-
  |     |        |Наказ   |жетних установ" та форми
  |     |        |     |N 7 "Звіт про заборгова-
  |     |        |     |ність бюджетних установ"
  |     |        |     |
52 | 52/3345 | 17/15    |Держком- |Про внесення доповнення
  |29.01.99 | 11.01.99   |кордону  |до Інструкції про порядок
  | *   |        |ДМСУ   |видачі дозволів на розмі-
  |     |        |Наказ   |щення та функціонування
  |     |        |     |підприємств (установ)
  |     |        |     |сфери обслуговування па-
  |     |        |     |сажирів закордонного
  |     |        |     |прямування в пунктах
  |     |        |     |пропуску через державний
  |     |        |     |кордон України
  |     |        |     |
53 | 53/3346 | 5/1     |Ліцензійна|Про затвердження Інструк-
  |29.01.99 | 12.01.99   |палата  |ції про умови і правила
  | *   |        |Держком- |провадження підприємниць-
  |     |        |туризму  |кої діяльності, пов'яза-
  |     |        |Наказ   |ної з організацією інозе-
  |     |        |     |много та зарубіжного ту-
  |     |        |     |ризму (ліцензійні умови),
  |     |        |     |та контроль за їх дотри-
  |     |        |     |манням
  |     |        |     |
54 | 54/3347 | 8/5     |Мін'юст  |Про затвердження Порядку
  |29.01.99 | 29.01.99   |Наказ   |скасування рішень про де-
  | *   |        |     |ржавну реєстрацію норма-
  |     |        |     |тивно-правових актів
  |     |        |     |
55 | 55/3348 | 388     |Мінагро- |Про затвердження Порядку
  |29.01.99 | 31.12.98   |пром   |справляння та використан-
  | *   |        |Наказ   |ня позабюджетних коштів
  |     |        |     |за надання послуг, пов'я-
  |     |        |     |заних із сертифікацією
  |     |        |     |насіння, державними насі-
  |     |        |     |ннєвими інспекціями Укра-
  |     |        |     |їни
  |     |        |     |
56 | 56/3349 | 566     |НБУ    |Про затвердження Положен-
  |01.02.99 | 30.12.98   |Постанова |ня про організацію бухга-
  | *   |        |     |лтерського обліку та зві-
  |     |        |     |тності в банківських ус-
  |     |        |     |тановах України
  |     |        |     |
57 | 57/3350 | 4/5/39    |Мін'юст  |Про спільну діяльність
  |02.02.99 | 21.01.99   |МВС    |щодо виявлення викрадених
  | *   |        |Наказ   |транспортних засобів та
  |     |        |     |уникнення їх незаконного
  |     |        |     |придбання і реалізації
  |     |        |     |
58 | 58/3351 | 41      |Мінтранс |Про затвердження Положен-
  |02.02.99 | 28.01.99   |Наказ   |ня про порядок проведення
  | *   |        |     |конкурсу на право експлу-
  |     |        |     |атації міжнародної повіт-
  |     |        |     |ряної лінії
  |     |        |     |
59 | 59/3352 | 420     |Міносвіти |Про вдосконалення навчан-
  |03.02.99 | 02.12.98   |Наказ   |ня з охорони праці й без-
  | *   |        |     |пеки життєдіяльності у
  |     |        |     |вищих закладах України
  |     |        |     |
60 | 60/3353 | 12      |Мінекобез-|Про затвердження Інструк-
  |03.02.99 | 14.01.99   |пеки   |ції про зміст і складання
  | *   |        |Наказ   |паспорта місць видалення
  |     |        |     |відходів
  |     |        |     |
61 | 61/3354 | 32      |МЗЕЗторг |Про внесення доповнень до
  |03.02.99 | 26.01.99   |Наказ   |наказу МЗЕЗторгу від
  | *   |        |     |24.02.96 N 133-а
  |     |        |     |
62 | 62/3355 | 192     |Держком з |Про встановлення максима-
  |03.02.99 | 22.12.98   |цінних  |льного розміру тарифів на
  | *   |        |паперів  |послуги реєстраторів
  |     |        |Рішення  |
  |     |        |     |
63 | 63/3356 | 14/03    |Держкомар-|Про внесення змін та до-
  |03.02.99 | 25.01.99   |хітектури |повнень до наказу Держав-
  | *   |        |Держком- |ного комітету будівницт-
  |     |        |туризму  |ва, архітектури та житло-
  |     |        |Наказ   |вої політики України та
  |     |        |     |Державного комітету Укра-
  |     |        |     |їни по туризму від
  |     |        |     |30.12.97 N 63/53
  |     |        |     |
64 | 64/3357 | 17      |НБУ    |Про затвердження Змін і
  |04.02.99 | 19.01.99   |Постанова |доповнень до Інструкції
  | *   |        |     |N 4 про організацію робо-
  |     |        |     |ти з готівкового обігу
  |     |        |     |установами банків України
  |     |        |     |
65 | 65/3358 | 16      |НБУ    |Про затвердження Змін і
  |04.02.99 | 19.01.99   |Постанова |доповнень до Порядку ве-
  | *   |        |     |дення касових операцій у
  |     |        |     |національній валюті в Ук-
  |     |        |     |раїні
  |     |        |     |
66 | 66/3359 | 9      |Держагент-|Про затвердження Положен-
  |04.02.99 | 18.01.99   |ство з ав-|ня про порядок погодження
  | *   |        |торських і|на ввезення товарів, ім-
  |     |        |суміжних |порт яких підлягає ліцен-
  |     |        |прав   |зуванню у 1999 р.
  |     |        |Наказ   |
  |     |        |     |
67 | 67/3360 |        |Міноборони|Таємно
  |04.02.99 |        |Міносвіти |
  |     |        |     |
68 | 68/3361 | 5      |Укрпошта |Про затвердження тарифів
  |04.02.99 | 10.01.99   |Наказ   |на додаткові послуги пош-
  | *   |        |     |тового зв'язку
  |     |        |     |
69 | 69/3362 | 109     |Держказна-|Про затвердження Інструк-
  |04.02.99 | 31.12.98   |чейство  |ції про порядок складання
  | *   |        |Наказ   |річних бухгалтерських
  |     |        |     |звітів установами та ор-
  |     |        |     |ганізаціями, що утримую-
  |     |        |     |ться за рахунок держав-
  |     |        |     |ного та/або місцевих бюд-
  |     |        |     |жетів
  |     |        |     |
70 | 70/3363 | 9/5     |Мін'юст  |Про затвердження Положен-
  |05.02.99 | 05.02.99   |Наказ   |ня про Головне управління
  | *   |        |     |юстиції Міністерства юс-
  |     |        |     |тиції України в Автоном-
  |     |        |     |ній Республіці Крим, об-
  |     |        |     |ласні, Київське та Севас-
  |     |        |     |топольське міські управ-
  |     |        |     |ління юстиції та Положен-
  |     |        |     |ня про районні, районні у
  |     |        |     |містах, міські (міст об-
  |     |        |     |ласного значення) управ-
  |     |        |     |ління юстиції
  |     |        |     |
71 | 71/3364 | 9/5     |Мін'юст  |Положення про районні,
  |05.02.99 | 05.02.99   |Положення |районні у містах, міські
  | *   |        |     |(міст обласного значення)
  |     |        |     |управління юстиції
  |     |        |     |
72 | 72/3365 | 650     |ДПА    |Про внесення змін та до-
  |05.02.99 | 25.12.98   |Наказ   |повнень до Інструкції про
  | *   |        |     |прибутковий податок з
  |     |        |     |громадян
  |     |        |     |
73 | 73/3366 | 38      |ДМСУ   |Про затвердження Порядку
  |05.02.99 | 20.01.99   |Наказ   |пропуску через митний
  | *   |        |     |кордон України та митного
  |     |        |     |оформлення товарів, що
  |     |        |     |підлягають експортному
  |     |        |     |контролю
  |     |        |     |
74 | 74/3367 | 262     |Держкомар-|Про затвердження Переліку
  |05.02.99 | 16.11.98   |хітектури |галузевих (міжгалузевих)
  | *   |        |Наказ   |служб Укрінвестексперти-
  |     |        |     |зи, які здатні виконувати
  |     |        |     |комплексну державну екс-
  |     |        |     |пертизу інвестиційних
  |     |        |     |програм і проектів будів-
  |     |        |     |ництва
  |     |        |     |
75 | 75/3368 | 4      |Мінчорно- |Про затвердження Інструк-
  |05.02.99 | 12.01.99   |биль   |ції з проведення раптових
  | ДСК  |        |Наказ   |перевірок стану готовнос-
  |     |        |     |ті до дій за призначенням
  |     |        |     |органів управління та сил
  |     |        |     |цивільної оборони
  |     |        |     |
76 | 76/3369 | 6      |Мінпраці |Про умови оплати праці
  |05.02.99 | 25.01.99   |та соцпо- |працівників структурних
  | *   |        |літики  |підрозділів органів дер-
  |     |        |Наказ   |жавної статистики, які
  |     |        |     |утримуються за рахунок
  |     |        |     |спеціальних коштів
  |     |        |     |
77 | 77/3370 | 213     |Держнаг- |Про затвердження Типового
  |08.02.99 | 02.11.98   |лядохорон-|положення про експертно-
  | *   |        |праці   |технічний центр Держнаг-
  |     |        |Наказ   |лядохоронпраці
  |     |        |     |
78 | 78/3371 | 2      |Держком- |Про затвердження форми
  |08.02.99 | 12.01.99   |статистики|державної статистичної
  | *   |        |Наказ   |звітності N 1-готель (рі-
  |     |        |     |чна) "Звіт про роботу го-
  |     |        |     |телю" та Інструкції щодо
  |     |        |     |її заповнення
  |     |        |     |
79 | 79/3372 | 9      |Держком- |Про визнання таким, що
  |08.02.99 | 25.01.99   |зв'язку  |втратив чинність, наказу
  | *   |        |Наказ   |Міністерства зв'язку Ук-
  |     |        |     |раїни від 30.07.96 N 149
  |     |        |     |
80 | 80/3373 | 7      |Держком  |Про внесення змін до По-
  |09.02.99 | 28.12.98   |електрон- |ложення про порядок і те-
  | *   |        |них систем|рміни виведення з експлу-
  |     |        |Рішення  |атації електронних кон-
  |     |        |     |трольно-касових апаратів,
  |     |        |     |які не відповідають тех-
  |     |        |     |нічним вимогам до ЕККА
  |     |        |     |
81 | 81/3374 | 65      |Мінтранс |Про закінчення перереєст-
  |09.02.99 | 08.02.99   |Наказ   |рації суден, що мають
  | *   |        |     |право плавання під Дер-
  |     |        |     |жавним прапором України
  |     |        |     |
82 | 82/3375 | 19      |Мінфін  |Про розгляд питань щодо
  |10.02.99 | 19.01.99   |Наказ   |погодження розміру зовні-
  | *   |        |     |шніх запозичань органів
  |     |        |     |місцевого самоврядування
  |     |        |     |та про затвердження Поря-
  |     |        |     |дку погодження розміру
  |     |        |     |внутрішніх запозичань, що
  |     |        |     |провадяться органами міс-
  |     |        |     |цевого самоврядування
  |     |        |     |
83 | 83/3376 | 7/6     |Ліцензійна|Про затвердження Інструк-
  |10.02.99 | 19.01.99   |палата  |ції про умови і правила
  | *   |        |Держнафто-|провадження підприємниць-
  |     |        |газпром  |кої діяльності (ліцензій-
  |     |        |Наказ   |ні умови) з ремонту та
  |     |        |     |експлуатації об'єктів
  |     |        |     |трубопровідного транспор-
  |     |        |     |ту нафтогазового комплек-
  |     |        |     |су України та контроль за
  |     |        |     |їх дотриманням
  |     |        |     |
84 | 84/3377 | 33      |МЗЕЗторг |Про заходи МЗЕЗторгу Ук-
  |10.02.99 | 26.01.99   |Наказ   |раїни щодо виконання ви-
  | *   |        |     |мог постанови Кабінету
  |     |        |     |Міністрів України від
  |     |        |     |04.01.99 N 15
  |     |        |     |
85 | 85/3378 | 33      |МЗЕЗторг |Положення про порядок
  |10.02.99 | 26.01.99   |Положення |оформлення та видачі лі-
  | *   |        |     |цензій на експорт про-
  |     |        |     |дукції походженням з Ук-
  |     |        |     |раїни, яка підпадає під
  |     |        |     |дію постанови Кабінету
  |     |        |     |Міністрів України від
  |     |        |     |04.01.99 N 15
  |     |        |     |
86 | 86/3379 | 33      |МЗЕЗторг |Інструкція про порядок
  |10.02.99 | 26.01.99   |Інструкція|заповнення ліцензій на
  | *   |        |     |експорт продукції поход-
  |     |        |     |женням з України, яка
  |     |        |     |підпадає під дію поста-
  |     |        |     |нови Кабінету Міністрів
  |     |        |     |України від 04.01.99 N 15
  |     |        |     |
87 | 87/3380 |        |Держком- |Таємно
  |10.02.99 |        |зв'язку  |
  |     |        |Мінеконо- |
  |     |        |міки   |
  |     |        |Мінфін  |
  |     |        |Наказ   |
  |     |        |     |
88 | 88/3381 |        |Держком- |Таємно
  |10.02.99 |        |зв'язку  |
  |     |        |Мінеконо- |
  |     |        |міки   |
  |     |        |Мінфін  |
  |     |        |Наказ   |
  |     |        |     |
89 | 89/3382 | 42      |ДПА    |Про внесення змін та до-
  |10.02.99 | 25.01.99   |Наказ   |повнень до Порядку обміну
  | *   |        |     |інформацією за спеціаль-
  |     |        |     |ними запитами
  |     |        |     |
90 | 90/3383 | 100     |Держкомі- |Про затвердження Інструк-
  |10.02.99 | 14.12.98   |сія по за-|ції із застосування Кла-
  | *   |        |пасах ко- |сифікації запасів і ре-
  |     |        |рисних ко-|сурсів корисних копалин
  |     |        |палин   |державного фонду надр до
  |     |        |Наказ   |родовищ уранових руд
  |     |        |     |
91 | 91/3384 | 7      |МОЗ    |Про заходи щодо виконання

 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ