Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я

Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

Сторінка 1
       МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   29.03.2002 N 117
                   ( v0117282-02 )
 
                   ПОГОДЖЕНО
                   Міністерство праці
                   та соціальної політики
                   України
 
 
               ДОВIДНИК
    кваліфікаційних характеристик професій працівників
 
              Випуск 78
             Охорона здоров'я
 
   { Iз змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
                      охорони здоров'я
    N 131-О ( va131282-03 ) від 18.06.2003 
    N 277  ( v0277282-07 ) від 25.05.2007 }
 
 
 
               Вступ
 
   Випуск 78 "Охорона  здоров'я"  Довідника  кваліфікаційних
характеристик професій (ДКХП) працівників розроблено з урахуванням
змін державних стандартів щодо класифікації професій та чинної
номенклатури  посад медичних працівників системи Міністерства
охорони здоров'я України.
   Випуск побудовано  відповідно  до структури Класифікатора
професій (ДК 003-95) ( v0257217-95, va257217-95, vb257217-95,
v257u217-95, v257a217-95, v257b217-95 ).  До  нього увійшли
кваліфікаційні характеристики керівників, професіоналів, фахівців,
технічних службовців та робітників, які є специфічними для галузі
охорони здоров'я.
   До розділу    "Керівники"    включені:    керівники
лікувально-профілактичних закладів; керівники основних підрозділів
охорони здоров'я; керівники виробничих підрозділів у побутовому
обслуговуванні, діяльність яких проходить у сфері надання медичної
допомоги.
   Розділ "Професіонали" поділяється за напрямами підготовки
спеціалістів: професіонали в галузі лікувальної справи (в тому
числі  педіатричного  профілю),  стоматології,   фармації,
медико-профілактичної  справи  та інші професіонали в галузі
медицини. До цього розділу належать професії, що вимагають від
працівника кваліфікації за дипломом про повну вищу освіту, яка
відповідає рівню спеціаліста або магістра.
   До розділу "Фахівці" належать професії, які потребують від
працівника кваліфікації за дипломом про  вищу  освіту,  яка
відповідає рівню молодшого спеціаліста, бакалавра або спеціаліста,
що  проходить  післядипломну  підготовку  (стажування  або
інтернатуру).
   До розділів "Технічні службовці" та "Робітники" належать
професії, що вимагають від працівника повної або базової загальної
середньої освіти та професійної підготовки на робочому місці.
   Кваліфікаційні характеристики розміщені в абетковому порядку.
Вони складаються з таких розділів: "Завдання та обов'язки",
"Повинен знати", "Кваліфікаційні вимоги".
   Розділ "Завдання та обов'язки" подає опис основних завдань та
обов'язків, властивих для даної професії. Конкретний зміст, обсяг
і порядок їх виконання на кожному робочому місці встановлюються
безпосередньо  в лікувально-профілактичних закладах посадовими
(робочими) інструкціями, контрактами чи іншими документами.
   Розділ "Повинен  знати"  визначає обсяг необхідних знань
професійного характеру залежно від  професійних  завдань  та
обов'язків.
   У розділі    "Кваліфікаційні    вимоги"    визначено
освітньо-кваліфікаційний рівень працівника, напрям і спеціальність
підготовки, підвищення кваліфікації, стаж роботи.
   Довідник кваліфікаційних характеристик професій призначається
для вирішення питань раціонального розподілу праці та правильного
використання персоналу згідно з фахом і кваліфікацією; визначення
завдань, обов'язків і відповідальності працівників галузі.
   При зарахуванні на посади лікарів, провізорів, середнього
медичного і фармацевтичного персоналу слід ураховувати положення
чинних нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я
України щодо Переліку вищих  медичних  навчальних  закладів,
підготовка і  отримання звання в яких дають право займатися
медичною і фармацевтичною діяльністю ( v0195282-92 ).
 
         Кваліфікаційні характеристики
 
              Керівники
 
     1.1. Начальник Головного управління, управління
     (самостійного відділу, служби) охорони здоров'я
         місцевої державної адміністрації
 
           Завдання та обов'язки
 
   Здійснює керівництво  діяльністю  головного  управління,
управління  (самостійного  відділу, служби) в галузі охорони
здоров'я відповідно  до  чинного  законодавства  України  та
нормативно-правових актів, що визначають діяльність підприємств,
установ і організацій охорони здоров'я. Забезпечує ефективне
виконання  покладених  на  головне  управління,  управління
(самостійний відділ, службу) завдань щодо реалізації державної
політики  у  підвідомчій  галузі  управління.  Організовує
лікувально-профілактичну санітарно-епідеміологічну, фармацевтичну,
фінансово-економічну,  кадрову  та адміністративно-господарську
діяльність мережі закладів охорони здоров'я. Визначає ступінь
відповідальності  заступників начальника головного управління,
управління, керівників підрозділів у складі головного управління,
управління (самостійного відділу, служби). Готує пропозиції щодо
призначення на посади та звільнення з посад керівників підвідомчих
установ, підприємств, організацій згідно з чинним законодавством.
Організовує розроблення проектів законодавчих і нормативних актів,
державних програм у межах своєї компетенції. Здійснює аналіз стану
і тенденції розвитку галузі охорони здоров'я, ходу виконання
державних програм, діяльності головного управління (самостійного
відділу, служби) та приймає відповідні рішення щодо усунення
недоліків і закріплення позитивних тенденцій, видає відповідні
директивні документи з цього питання. Вживає  заходів  щодо
вдосконалення  співпраці  головного  управління,  управління
(самостійного відділу, служби) з іншими структурними підрозділами
місцевої  державної  адміністрації,  представницькими органами
місцевого самоврядування, державного нагляду і контролю,  та
забезпечує взаємодію мережі закладів охорони здоров'я. Організовує
роботу з добору, розстановки і використання медичних кадрів,
забезпечує своєчасне підвищення їх кваліфікації. Сприяє створенню
належних виробничих умов, забезпечує контроль за станом трудової
та  виконавчої дисципліни, додержанням співробітниками правил
охорони праці та протипожежного захисту.  Забезпечує  захист
державних таємниць у відповідності з чинним законодавством.
 
   Повинен знати: Конституцію України ( 254к/96-ВР ); акти
законодавства, нормативні документи, що стосуються  державної
служби та місцевого органу виконавчої влади; Укази Президента
України, постанови та розпорядження Верховної Ради  України,
Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що
регулюють розвиток галузі охорони здоров'я; основи медичного і
трудового права; концепцію розвитку охорони здоров'я населення
України; основи міжнародного та європейського законодавства з
питань охорони здоров'я; практику застосування законодавства у
межах своєї компетенції; основи державного управління; практику
застосування чинного законодавства; основи організації роботи та
технологію процесу управління; економічні  основи  управління
охороною здоров'я, демографічну ситуацію в регіоні; специфіку
менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я; технології
інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із
засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні
засоби комунікацій та зв'язку.
 
           Кваліфікаційні вимоги
 
   Повна вища  освіта  (спеціаліст,  магістр)  за  напрямом
підготовки "Медицина", післядипломна спеціалізація  за  фахом
"Організація і управління охороною здоров'я". Вища кваліфікаційна
категорія за лікарською спеціальністю та за фахом "Організація
управління  охороною  здоров'я".  Стаж  роботи за лікарською
спеціальністю та за фахом "Організація і управління охороною
здоров'я" для  начальника  головного управління, управління -
не менше 10 років; для начальника самостійного відділу, служби
зазначений стаж - відповідно не менше 8 та 6 років. Стажування
в органах управління вищого рівня.
 
     1.2. Заступник начальника Головного управління,
    управління (самостійного відділу, служби) охорони
      здоров'я місцевої державної адміністрації
 
   Завдання та обов'язки.  Здійснює  керівництво  діяльністю
головного управління, управління (самостійного відділу, служби)
в галузі охорони здоров'я у порядку делегованих йому начальником
головного управління, управління (самостійного відділу, служби)
повноважень та в разі відсутності керівника за його дорученням
виконує його обов'язки. Забезпечує ефективне виконання закріплених
за ним напрямів діяльності головного управління,  управління
(самостійного відділу, служби) щодо реалізації державної політики
в сфері охорони здоров'я у межах делегованих йому повноважень і
компетенції: визначає ступінь відповідальності керівників у складі
головного управління, управління (самостійного відділу, служби);
організовує розробку проектів законодавчих і нормативних актів
програм, що належать до  компетенції  головного  управління,
управління (самостійного відділу, служби); контролює виконання
законодавчих та  нормативних  актів,  розпоряджень  (наказів)
керівників Міністерства охорони здоров'я України; здійснює аналіз
стану та тенденції розвитку охорони здоров'я, ходу виконання
державних програм головного управління, управління (самостійного
відділу, служби) та приймає відповідні рішення щодо усунення
недоліків і закріплення позитивних тенденцій; планує, регулює та
контролює ефективну взаємодію головного управління, управління
(самостійного відділу, служби) з іншими структурними підрозділами
органів державної влади, громадськими об'єднаннями та науковими
організаціями при розв'язанні питань, що стосуються діяльності
головного управління, управління (самостійного відділу, служби);
організовує роботу з добору, розстановки і використання медичних
кадрів,  забезпечує  своєчасне  підвищення  їх  кваліфікації;
забезпечує  захист  державної таємниці у напрямах діяльності
головного управління, управління (самостійного відділу, служби).
 
   Повинен знати: Конституцію України ( 254к/96-ВР ); акти
законодавства,  нормативні документи, що стосуються державної
служби та місцевого органу виконавчої влади; Укази Президента
України,  постанови та розпорядження Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що
регулюють розвиток галузі охорони здоров'я; основи медичного і
трудового права; концепцію розвитку охорони здоров'я населення
України; основи міжнародного та європейського законодавства з
питань охорони здоров'я; практику застосування законодавства у
межах своєї компетенції; основи державного управління; практику
застосування чинного законодавства; основи організації роботи та
технологію  процесу  управління; економічні основи управління
охороною здоров'я, демографічну ситуацію в регіоні; специфіку
менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я; технології
інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із
засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні
засоби комунікацій та зв'язку.
 
           Кваліфікаційні вимоги
 
   Повна вища  освіта  (спеціаліст,  магістр)  за  напрямом
підготовки  "Медицина",  післядипломна спеціалізація за фахом
"Організація і управління охороною здоров'я". Вища кваліфікаційна
категорія за лікарською спеціальністю та за фахом "Організація
управління охороною здоров'я".  Стаж  роботи  за  лікарською
спеціальністю та за фахом "Організація і управління охороною
здоров'я" для  заступника  начальника  головного  управління,
управління  -  не менше 8 років; для заступника начальника
самостійного відділу, служби зазначений стаж - відповідно не менше
7 та 5 років. Стажування в органах управління вищого рівня.
 
         1.3. Головний лікар обласної,
         центральної міської, міської,
      центральної районної та районної лікарень
 
   Завдання та    обов'язки.    Здійснює    керівництво
лікувально-профілактичним  закладом  відповідно  до  чинного
законодавства України та нормативно-правових актів, що визначають
діяльність підприємств, установ і організацій охорони здоров'я.
Організовує лікувально-профілактичну, адміністративно-господарську
та фінансову діяльність закладу. Співпрацює з органами управління,
місцевою владою, суміжними медичними закладами та забезпечує
взаємодію  підрозділів  лікувально-профілактичного  закладу.
Забезпечує надання якісної медичної та фармацевтичної допомоги
населенню. Впроваджує сучасні методи діагностики і лікування,
лікувально-оздоровчого режиму, раціонального харчування. Регулює
використання ліжкового фонду. Організовує роботу  з  добору,
розстановки і використання медичних кадрів, забезпечує своєчасне
підвищення їх кваліфікації. Створює належні виробничі умови,
забезпечує  додержання  співробітниками  правил  внутрішнього
трудового розпорядку, охорони праці та протипожежного захисту.
Аналізує  показники  роботи закладу, вживає заходів щодо їх
оптимізації, видає відповідні директивні документи  з  цього
питання. Організовує проведення науково-практичних конференцій
медичних працівників закладу з актуальних питань охорони здоров'я.
 
   Повинен знати: Конституцію України ( 254к/96-ВР ); акти
законодавства,  нормативні документи, що стосуються державної
служби та місцевого органу виконавчої влади; Укази Президента
України,  постанови та розпорядження Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що
регулюють розвиток галузі охорони здоров'я; основи медичного і
трудового права; концепцію розвитку охорони здоров'я населення
України; основи міжнародного та європейського законодавства з
питань охорони здоров'я; практику застосування законодавства у
межах своєї компетенції; основи державного управління; практику
застосування чинного законодавства; основи організації роботи та
технологію  процесу  управління; економічні основи управління
охороною здоров'я, демографічну ситуацію в регіоні; специфіку
менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я; технології
інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із
засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні
засоби комунікацій та зв'язку.
 
           Кваліфікаційні вимоги
 
   Повна вища  освіта  (спеціаліст,  магістр)  за  напрямом
підготовки  "Медицина",  післядипломна спеціалізація за фахом
"Організація і управління охороною здоров'я". Вища кваліфікаційна
категорія за лікарською спеціальністю та за фахом "Організація
управління охороною здоров'я".  Стаж  роботи  за  лікарською
спеціальністю для головного лікаря обласної лікарні - не менше
10 років, та за фахом "Організація управління охороною здоров'я" -
не менше 8 років; для головного лікаря центральної міської та
центральної районної лікарень - відповідно не менше 7 та 5 років.
Стажування в органах управління вищого рівня.
 
      1.4. Заступник головного лікаря обласної,
      центральної міської, міської, центральної
         районної та районної лікарень
 
   Завдання та    обов'язки.    Здійснює    керівництво
лікувально-профілактичним закладом у порядку делегованих йому
головним лікарем повноважень та в разі відсутності керівника за
його дорученням виконує його обов'язки. Забезпечує ефективне
виконання закріплених за ним напрямів діяльності закладу. У межах
делегованих йому повноважень і компетенції: контролює виконання
нормативно-правових актів з питань охорони здоров'я; забезпечує
надання якісної медичної та фармацевтичної допомоги населенню;
впроваджує   сучасні  методи  діагностики  і  лікування,
лікувально-оздоровчого режиму; створює належні виробничі умови,
забезпечує  додержання  співробітниками  правил  внутрішнього
трудового розпорядку, охорони праці та протипожежного захисту,
планує, регулює та контролює співпрацю з органами управління,
суміжними медичними закладами та забезпечує взаємодію підрозділів
лікувально-профілактичного закладу; організовує роботу з добору,
розстановки і використання медичних кадрів, забезпечує своєчасне
підвищення їх кваліфікації. Аналізує показники роботи закладу,
вживає заходів щодо їх оптимізації.
 
   Повинен знати: Конституцію України ( 254к/96-ВР ); акти
законодавства,  нормативні документи, що стосуються державної
служби та місцевого органу виконавчої влади; Укази Президента
України,  постанови та розпорядження Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що
регулюють розвиток галузі охорони здоров'я; основи медичного і
трудового права; концепцію розвитку охорони здоров'я населення
України; основи міжнародного та європейського законодавства з
питань охорони здоров'я; практику застосування законодавства у
межах своєї компетенції; основи державного управління; практику
застосування чинного законодавства; основи організації роботи та
технологію  процесу  управління; економічні основи управління
охороною здоров'я, демографічну ситуацію в регіоні; специфіку
менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я; технології
інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із
засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні
засоби комунікацій та зв'язку.
 
           Кваліфікаційні вимоги
 
   Повна вища  освіта  (спеціаліст,  магістр)  за  напрямом
підготовки  "Медицина",  післядипломна спеціалізація за фахом
"Організація і управління охороною здоров'я". Вища кваліфікаційна
категорія за лікарською спеціальністю, та перша кваліфікаційна
категорія за фахом "Організація управління охороною здоров'я".
Стаж роботи за лікарською спеціальністю для заступника головного
лікаря обласної лікарні - не менше 8 років, та за  фахом
"Організація управління охороною здоров'я" - не менше 6 років; для
заступника головного лікаря центральної міської та центральної
районної лікарень - відповідно не менше 7 та 3 років. Стажування
в органах управління вищого рівня.
{ Пункт 1 Розділу "Керівники" із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства охорони здоров'я N 131-О ( va131282-03 ) від
18.06.2003 }
 
       2. Головний державний санітарний лікар
 
   ЗАВДАННЯ ТА   ОБОВ'ЯЗКИ.   Забезпечує    організацію
санітарно-епідеміологічного нагляду     на     відповідній
адміністративній території згідно з чинним законодавством України,
що визначає діяльність органів управління і закладів охорони
здоров'я.
   Організовує роботу   щодо   вивчення   та   оцінки
санітарно-епідеміологічної  ситуації,  визначення   факторів
несприятливого впливу на здоров'я людини, навколишнє середовище та
вживає заходів щодо їх усунення. Здійснює контроль за проведенням
санітарних та протиепідемічних заходів, за додержанням чинних
санітарних правил і норм підприємствами, організаціями, установами
та громадянами. Співпрацює з органами державної виконавчої влади,
організаціями з питань забезпечення санітарно-епідеміологічного
благополуччя населення. Розслідує причини і умови виникнення
професійних чи  групових  інфекційних  захворювань,  отруєнь,
радіаційних уражень і подає матеріали з цих питань компетентним
органам для притягнення винних до відповідальності. Визначає
необхідність профілактичних щеплень та інших заходів профілактики
у разі виникнення епідемій, масових отруєнь та  радіаційних
уражень. Застосовує передбачені Законом України "Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 )
заходи  щодо  припинення порушення санітарного законодавства.
Організовує роботу з добору, розстановки і використання медичних
кадрів, забезпечує своєчасне підвищення їх кваліфікації. Створює
належні виробничі умови, забезпечує додержання співробітниками
правил  внутрішнього  трудового розпорядку, охорони праці та
протипожежного захисту. Аналізує показники роботи закладу, вживає
заходів щодо їх оптимізації, видає відповідні директивні документи
з цього питання.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ: чинне законодавство про охорону здоров'я та
нормативні документи,  що  регламентують  діяльність  органів
управління і закладів охорони здоров'я; організацію державної
санітарно-епідеміологічної служби, порядок здійснення державного
санітарно-епідеміологічного нагляду в Україні; основи права в
медицині, трудове  законодавство;  директивні  документи,  що
визначають   завдання   та  функції  медичних  закладів;
соціально-демографічну характеристику регіону та показники стану
здоров'я населення; основи соціальної гігієни та організації
охорони здоров'я, загальної і соціальної психології; суспільні
відносини, які виникають у сфері забезпечення санітарного та
епідемічного  благополуччя;  організацію  фінансово-економічної
діяльності закладів охорони здоров'я; документи, що визначають
потужність, структуру, штатний розклад закладу, укомплектованість
підрозділів та потребу в кадрах; нормативні акти щодо підготовки,
підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників; порядок
ведення  облікової та звітної документації, обробки медичної
статистичної інформації; потреби в медичній техніці, обладнанні,
медикаментах;  специфіку  менеджменту  і маркетингу в галузі
медицини.
           КВАЛIФIКАЦIЙНI ВИМОГИ
   Повна вища  освіта  (спеціаліст,  магістр)  за  напрямом
підготовки  "Медицина". Проходження інтернатури за однією зі
спеціальностей  медико-профілактичного  профілю  з  наступною
спеціалізацією з "Організації і управління охороною здоров'я".
Підвищення  кваліфікації  (курси  удосконалення,  стажування,
передатестаційні   цикли   тощо).   Наявність  сертифіката
лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження)
кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за
фахом не менше 5 років.
 
         КВАЛIФIКАЦIЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА
    заступника головного державного санітарного лікаря
 
   Завдання та  обов'язки: забезпечує організацію державного
санітарно-епідеміологічного   нагляду   на    відповідній
адміністративній території згідно з вимогами чинного санітарного
законодавства і в порядку делегованих йому головним державним
санітарним  лікарем  відповідної  адміністративної  території
повноважень та в разі його доручення виконує його обов'язки.
   Організовує роботу   щодо   вивчення   та   оцінки
санітарно-епідемічної ситуації, визначення факторів несприятливого
впливу на здоров'я людини, навколишнє середовище та вживає заходів
щодо їх усунення. Здійснює контроль за проведенням санітарних та
протиепідемічних  заходів,  за  додержанням вимог санітарного
законодавства  підприємствами,  організаціями,  установами  та
громадянами. Співпрацює з органами державної виконавчої влади,
органами  місцевого  самоврядування  з  питань  забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення. Розслідує
причини і умови виникнення професійних чи групових інфекційних
захворювань, отруєнь, радіаційних уражень і подає матеріали з цих
питань  компетентним  органам  для  притягнення  винних  до
відповідальності. Визначає необхідність профілактичних щеплень та
інших заходів профілактики у разі виникнення епідемій, масових
отруєнь та радіаційних уражень. Застосовує передбачені Законом
України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення"  (  4004-12  )  заходи щодо припинення порушення
санітарного  законодавства.  Організовує  роботу  з  добору,
розстановки і використання медичних кадрів, забезпечує своєчасне
підвищення їх кваліфікації. Створює належні виробничі умови,
забезпечує  додержання  співробітниками  правил  внутрішнього
трудового розпорядку, охорони праці та протипожежного захисту.
Аналізує  показники  роботи закладу, вживає заходів щодо їх
оптимізації, видає у межах компетенції відповідні директивні
документи з цього питання.
   Повинен знати: чинне законодавство про охорону здоров'я,
санітарне законодавство та нормативні документи, що регламентують
діяльність органів управління і закладів  охорони  здоров'я;
організацію державної санітарно-епідеміологічної служби, порядок
здійснення державного   санітарно-епідеміологічного   нагляду
в Україні;  основи  права в медицині, трудове законодавство;
директивні документи, що визначають завдання та функції медичних
закладів;  соціально-демографічну  характеристику  регіону  та
показники стану здоров'я населення; основи соціальної гігієни та
організації охорони здоров'я, загальної і соціальної психології;
суспільні відносини,  які  виникають  у  сфері  забезпечення
санітарного   та  епідемічного  благополуччя;  організацію
фінансово-економічної діяльності  закладів  охорони  здоров'я;
документи,  що  визначають категорійність, структуру, штатний
розклад закладу,  укомплектованість  підрозділів  та  потребу
в кадрах; нормативні акти щодо підготовки, підвищення кваліфікації
та атестації медичних працівників; порядок ведення облікової та
звітної документації, обробки медичної статистичної інформації;
потреби в медичній техніці, обладнанні, медикаментах; специфіку
менеджменту і маркетингу в галузі медицини; передові інформаційні
та  Iнтернет  технології,  сучасну  наукову  літературу  та
науково-практичну  періодику за фахом, методи її аналізу та
узагальнення.
 
           Кваліфікаційні вимоги
 
   Повна вища  освіта  (спеціаліст,  магістр)  за  напрямом
підготовки  "Медицина". Проходження інтернатури за однією зі
спеціальностей  медико-профілактичного  профілю  з  наступною
спеціалізацією з "Організації і управління охороною здоров'я".
Підвищення  кваліфікації  (курси  удосконалення,  стажування,
передатестаційні   цикли,   тощо).  Наявність  сертифіката
лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження)
кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за
фахом не менше 5 років.
{  Розділ  "Керівники"  доповнено  пунктом згідно з Наказом
Міністерства  охорони  здоров'я  N  277  (  v0277282-07  )
від 25.05.2007 }
 
          3. Головна медична сестра
 
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ.  Керується  чинним  законодавством
України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що
визначають діяльність органів управління та закладів охорони
здоров'я.
   Здійснює управлінську та представницьку діяльність.  Бере
участь   в   організації   лікувально-профілактичної   та
адміністративно-господарської діяльності  закладу.  Організовує
роботу з добору і розстановки середнього та молодшого медичного
персоналу. Забезпечує високу якість надання медичної допомоги
шляхом раціональної організації праці середнього і молодшого
медичного персоналу закладу. Керує роботою підлеглого персоналу
щодо виконання призначень лікарів, правил прийому і виписки
хворих, догляду за пацієнтами. Розробляє і впроваджує заходи щодо
підвищення кваліфікації середніх медичних працівників, а також
спеціальної підготовки на робочих місцях молодших медичних сестер.
Контролює своєчасне проходження атестації середніми медичними
працівниками. Несе відповідальність за облік, розподіл, витрати і
зберігання матеріалів і медикаментів, в тому числі отруйних і
наркотичних лікарських засобів. Створює належні виробничі умови,
забезпечує  додержання  співробітниками  правил  внутрішнього
трудового розпорядку, охорони праці та протипожежного захисту.
Аналізує показники роботи середнього медичного персоналу закладу,
вживає заходів щодо їх оптимізації, видає відповідні директивні
документи   з   цього   питання.   Контролює  дотримання
санітарно-гігієнічного та  протиепідемічного  режиму  закладу.
Дотримується правил медичної деонтології. Постійно удосконалює
свій професійний рівень.
   ПОВИННА ЗНАТИ: чинне законодавство про охорону здоров'я та
нормативні документи,  що  регламентують  діяльність  органів
управління і закладів охорони здоров'я, основи права в медицині,
трудове законодавство; директивні  документи,  що  визначають
завдання та функції медичних закладів; нормативні акти щодо
підготовки, підвищення  кваліфікації  та  атестації  медичних
працівників; порядок ведення облікової та звітної документації,
обробки медичної статистичної інформації; потреби в медикаментах;
права, обов'язки та відповідальність головної медичної сестри;
принципи проведення протиепідемічних заходів; порядок складання
раціональних графіків роботи і правильної розстановки середнього і
молодшого медичного персоналу; правила безпеки під час роботи з
медичним інструментарієм та обладнанням.
           КВАЛIФIКАЦIЙНI ВИМОГИ
   Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища
освіта (бакалавр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю
"Сестринська справа". Підвищення кваліфікації (цикли удосконалення
тощо). Наявність посвідчення про  присвоєння  (підтвердження)
кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за
фахом не менше 5 років.
 
       4. Завідувач аптеки (аптечного закладу)
 
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Здійснює керівництво аптекою (аптечним
закладом)  відповідно  до  чинного  законодавства України та
нормативно-правових актів, що визначають  діяльність  органів
управління  та  закладів  охорони  здоров'я,  організацію
фармацевтичної служби.
   Організовує ефективну діяльність аптечного закладу (аптеки,
аптечного магазину тощо). Визначає організаційну та управлінську
структуру, завдання і функції фармацевтичного закладу та його
структурних підрозділів. Організовує та контролює забезпечення
населення, лікувально-профілактичних закладів та інших оптових
покупців лікарськими засобами, товарами медичного призначення.
Проводить маркетингові дослідження. Створює необхідні умови для
зберігання медикаментів, інших медичних виробів відповідно до їх
властивостей і вимог Державної фармакопеї. Організовує роботу з
добору, розстановки і використання медичних кадрів, забезпечує
своєчасне підвищення їх кваліфікації. Створює належні виробничі
умови, організовує  своєчасне  проходження  медичного  огляду
працівниками аптеки (аптечного закладу), забезпечує додержання
співробітниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони
праці  та  протипожежного захисту. Аналізує показники роботи
закладу, вживає заходів щодо їх оптимізації, видає відповідні
директивні документи з цього питання.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ: чинне законодавство про охорону здоров'я та
нормативні  документи,  що  регламентують  діяльність органів
управління і закладів охорони здоров'я; організацію фармацевтичної
служби в державі; організацію ефективної діяльності аптечних
закладів; організацію процесу виготовлення і контролю якості
ліків, відпуску виготовлених лікарських форм і готових лікарських
засобів, зберігання лікарських засобів і  товарів  медичного
призначення;  основні  принципи ціноутворення на медикаменти,
формування ринку фармацевтичних товарів, визначення попиту та
потреби в лікарських препаратах і товарах медичного призначення з
урахуванням кон'юнктури фармацевтичного ринку; міжнародні правила
здійснення експортно-імпортних операцій; основи бухгалтерського
обліку і звітності;  документи,  що  визначають  потужність,
структуру, штатний розпис закладу, укомплектованість підрозділів
та потребу в кадрах; нормативні акти щодо підготовки, підвищення
кваліфікації та атестації фармацевтичних працівників; порядок
ведення  облікової  та  звітної  документації;  організацію
матеріальної  відповідальності  членів  колективу залежно від
структури  закладу;  методи   фармацевтичного   обстеження
(інспектування) аптечних закладів; сучасну літературу за фахом,
методи її аналізу та узагальнення; організацію фармацевтичної
інформації.
           КВАЛIФIКАЦIЙНI ВИМОГИ
   Повна вища  освіта  (спеціаліст,  магістр)  за  напрямом
підготовки "Фармація", спеціальністю  "Фармація".  Проходження
інтернатури за спеціальністю "Провізор загального профілю" з
наступною  спеціалізацією  за  фахом  "Провізор-організатор".
Підвищення  кваліфікації  (курси  удосконалення,  стажування,
передатестаційні  цикли   тощо).   Наявність   сертифіката
провізора-спеціаліста   та   посвідчення   про  присвоєння
(підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності.
Стаж роботи за фахом не менше 5 років.
 
          5. Завідувач бази аптечної
 
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Здійснює керівництво аптечною базою
відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових
актів, що визначають діяльність органів управління та закладів
охорони здоров'я, організацію фармацевтичної служби.
   Організовує ефективну діяльність закладу. Створює необхідні
умови для зберігання медикаментів,  інших  медичних  виробів
відповідно до їх властивостей і вимог Державної фармакопеї.
Забезпечує лікарськими засобами та іншими товарами медичного
призначення аптечні заклади, лікувально-профілактичні установи,
інших оптових покупців. Проводить експортно-імпортні операції за
міжнародними правилами торгівлі медичними товарами. Організовує
роботу з добору, розстановки і використання фармацевтичних кадрів,
своєчасне  проходження  медичного  огляду  працівниками бази,
забезпечує своєчасне підвищення їх кваліфікації. Створює належні
виробничі умови, забезпечує додержання співробітниками правил
внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці складських робіт
та протипожежного захисту. Аналізує показники роботи закладу,
вживає заходів щодо їх оптимізації, видає відповідні директивні
документи з цього питання.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ: чинне законодавство про охорону здоров'я та
нормативні  документи,  що  регламентують  діяльність органів
управління і закладів охорони здоров'я; організацію фармацевтичної
служби в державі; організацію ефективної діяльності аптечних
закладів; організацію процесу зберігання лікарських засобів і
товарів медичного призначення; основні принципи ціноутворення на
медикаменти, формування ринку фармацевтичних товарів, визначення
попиту та потреби в лікарських препаратах і товарах медичного
призначення з урахуванням кон'юнктури фармацевтичного  ринку;
міжнародні правила здійснення експортно-імпортних операцій; основи
бухгалтерського обліку і звітності; документи, що визначають
потужність, структуру, штатний розпис закладу, укомплектованість
підрозділів та потребу в кадрах; нормативні акти щодо підготовки,
підвищення кваліфікації та атестації фармацевтичних працівників;
порядок ведення облікової та звітної документації; організацію
матеріальної  відповідальності  членів  колективу залежно від
структури  закладу;  методи   фармацевтичного   обстеження
(інспектування) аптечних закладів; сучасну літературу за фахом,
методи її аналізу та узагальнення; організацію фармацевтичної
інформації.
           КВАЛIФIКАЦIЙНI ВИМОГИ
   Повна вища  освіта  (спеціаліст,  магістр)  за  напрямом
підготовки "Фармація", спеціальністю  "Фармація".  Проходження
інтернатури за спеціальністю "Провізор загального профілю" з
наступною  спеціалізацією  за  фахом  "Провізор-організатор".
Підвищення  кваліфікації  (курси  удосконалення,  стажування,
передатестаційні  цикли   тощо).   Наявність   сертифіката
провізора-спеціаліста   та   посвідчення   про  присвоєння
(підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності.
Стаж роботи за фахом не менше 5 років.
 
        6. Завідувач відділу (аптеки, бази)
 
   ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Здійснює керівництво відділом аптеки
(аптечної бази) відповідно до чинного законодавства України та
нормативно-правових  актів,  що визначають діяльність органів
управління  та  закладів  охорони  здоров'я,  організацію
фармацевтичної служби.
   Організовує роботу відділу по забезпеченню населення  та
оптових покупців лікарськими засобами і медичними товарами, що
підлягають відпуску з структурного підрозділу. Контролює наявність
у  відділі  необхідного асортименту фармацевтичних товарів і
медичних виробів згідно із затвердженими нормативами. Створює
необхідні  умови для зберігання медикаментів, інших медичних
виробів відповідно до їх  властивостей  і  вимог  Державної
фармакопеї.   Впроваджує   облік   надходження  і  збуту
товарно-матеріальних цінностей і коштів. Аналізує показники роботи
відділу, вживає заходів щодо їх оптимізації. Організовує робочі
місця та впроваджує їх автоматизацію. Розробляє та впроваджує
заходи з охорони праці і протипожежного захисту, дотримання правил
особистої та виробничої гігієни. Дотримується принципів медичної
деонтології. Постійно удосконалює свій професійний рівень.
   У випадках, коли в установчому порядку  замість  посади
завідувача відділу - провізора введено посаду завідувача відділу -
фармацевта, повністю діє дане положення.
   ПОВИНЕН ЗНАТИ: чинне законодавство про охорону здоров'я та
нормативні документи, що регламентують діяльність органів та
установ охорони здоров'я; організацію фармацевтичної служби в
державі; організацію роботи відділу по забезпеченню населення та
аптечних  і  лікувально-профілактичних установ, інших оптових
покупців лікарськими засобами і товарами медичного призначення;
технологію індивідуального та дрібносерійного виготовлення ліків,
оцінку їх якості та правила зберігання; особливості прийому,
зберігання і відпуску отрути, наркотичних речовин, психотропних
препаратів, прекурсорів та інших лікарських засобів, що підлягають
нагляду Комітету по контролю за наркотиками МОЗ України; порядок
обліку руху основних і оборотних засобів, основи бухгалтерського

 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ