Про Довідник типових професійних характеристик посад державних службовців (випуск 76)

Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

Сторінка 1
      ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 65 від 01.09.99
   м.Київ
 
 
         Про Довідник типових професійних
       характеристик посад державних службовців
              (випуск 76)
 
 { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Головного управління
                        державної служби
  N 94 ( v0094351-01 ) від 30.11.2001
  N 95 ( v0095351-02 ) від 29.11.2002
  N 74 ( v0074351-04 ) від 21.05.2004 }
 
  { Зміни в текст не внесені. Додатково див. Наказ Головного
                  управління державної служби
   N 363 ( v0363351-06 ) від 01.11.2006 }
 
 
 
   З метою забезпечення ст. 11 Закону України "Про державну
службу" ( 3723-12 ) та п. 2 Заходів щодо здійснення Програми
кадрового забезпечення державної служби, які затверджені Указом
Президента України від 10 листопада  1995  року  N  1035/95
( 1035/95 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Довідник типових професійно-кваліфікаційних
характеристик посад державних службовців (випуск  76) (далі -
Довідник), розроблений НДІ соціально-трудових відносин Мінпраці.
   2. Рекомендувати центральним  органам  виконавчої  влади,
місцевим  державним  адміністраціям,  іншим  органам, керівні
працівники та спеціалісти яких на підставі нормативно-правових
актів віднесені до категорії державних службовців, використовувати
Довідник при  розробці  конкретних  професійно-кваліфікаційних
характеристик і відповідних посадових інструкцій.
   3. Керуючому справами  Головдержслужби  (Кузьменку  М.М.)
забезпечити  у  встановленому порядку доведення Довідника до
органів, де працюють державні службовці I - III категорій.
   4. Начальнику науково-аналітичного управління Головдержслужби
(Сороко В.М.) забезпечити  розміщення  тексту  Довідника  на
Web-сторінці Головдержслужби (www.guds.dov.ua).
   5. Контроль за виконанням наказу  покласти  на  Першого
заступника Начальника Головдержслужби Павленчика П.Т.
 
 Начальник
 Головдержслужби                    Г.І.Леліков
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Головдержслужби
                   України
                   01.09.1999 N 65
                   ( v0065354-99 )
                   (із доповненнями, внесеними
                   наказом Головдержслужби
                   України від
                   30.11.2001 N 94
                   ( v0094351-01 ),
                   погодженими Мінпраці України
                   20.11.2001
                   наказами Головдержслужби
                   України
                   29.11.2002 N 95
                   ( v0095351-02 ),
                   21.05.2004 N 74)
 
 
               ДОВІДНИК
     типових професійно-кваліфікаційних характеристик
          посад державних службовців
 
 
              1. Передмова
 
   Довідник типових  професійно-кваліфікаційних  характеристик
посад державних службовців (випуск 76) (надалі - Довідник) містить
рекомендовані матеріали, які мають бути використані при розробці
конкретних професійно-кваліфікаційних характеристик та посадових
інструкцій. Довідник розроблено на виконання Закону України "Про
державну службу" ( 3723-12 ) та пункту 2 заходів щодо здійснення
Програми кадрового забезпечення державної служби, затвердженої
Указом Президента України від 10 листопада 1995 року N 1035/95
( 1035/95 ).
   Згідно з чинним законодавством конкретні обов'язки та права
державних  службовців  визначаються  на  основі  Довідника і
відображаються у посадових  положеннях  та  інструкціях,  що
затверджуються керівниками відповідних державних органів у межах
закону та їх компетенції. Довідник забезпечує єдність у визначенні
посадових обов'язків державних службовців і кваліфікаційних вимог
щодо певних категорій і посад. Відповідно до назви цього документу
в його основу покладено посадову ознаку, оскільки вимоги до
кваліфікації державних службовців визначаються їх  посадовими
обов'язками, які, у свою чергу, обумовлюють назву посади.
 
           2. Загальні положення
 
   2.1 Довідник є документом, який встановлює вимоги до змісту
професійної діяльності та кваліфікації державних службовців.
   Довідник має  сприяти  правильному  вирішенню  питань
перерозподілу праці поміж державними службовцями, забезпечувати
єдність при визначенні їх посадових обов'язків, повноважень та
кваліфікаційних вимог, що до них ставляться.
   Довідник служить основою при:
   - розробці  посадових  інструкцій  держслужбовців,  які
закріплюють їх обов'язки, права і відповідальність;
   - підборі та розстановці кадрів, здійсненні контролю за
правильністю їх використання у відповідності зі спеціальністю та
кваліфікацією;
   - конкурсному підборі та атестації державних службовців;
   - формуванні дійового кадрового резерву;
   - організації стажування в державних органах влади;
   - розробці та вдосконаленні програм підготовки та підвищенню
кваліфікації  державних  службовців  відповідно до змісту їх
професійної діяльності.
 
   2.2 Найменування   посад    державних    службовців,
професійно-кваліфікаційні  характеристики  яких  включені  до
Довідника, відповідають діючій структурі та штатному розпису
центральних і місцевих органів виконавчої влади станом на 24.05.99
року.
 
   2.3 У Довіднику визначено перелік основних  робіт,  які
притаманні тій або іншій посаді у даному органі виконавчої влади.
Конкретний перелік посадових обов'язків визначається посадовими
інструкціями державних службовців, які розроблюють і затверджують
на основі Довідника центральні органи виконавчої влади, місцеві
державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, їх
управління, самостійні відділи та інші служби, виходячи з їх
завдань,  функцій  та  повноважень, встановлених відповідними
нормативно-правовими актами, та штатного розпису, затвердженого у
встановленому порядку.
   При розробці посадових інструкцій, якщо виникає необхідність,
завдання та обов'язки, які включені до типової кваліфікаційної
характеристики тієї або іншої посади, можуть бути розподілені між
окремими виконавцями або коло завдань та обов'язків окремих
службовців може бути розширене з дорученням їм робіт, передбачених
для різних груп посад. Усі посадові інструкції, що розроблюються у
відповідному  державному  органі  влади,  повинні   бути
взаємопов'язаними, аби не допустити дублювання у роботі державних
службовців. У додатку 1 наведено Рекомендації щодо підготовки
посадових інструкцій державних службовців.
 
   2.4 До  Довідника  не  включені професійно-кваліфікаційні
характеристики посад державних службовців, правовий статус яких
регулюється Конституцією ( 254к/96-ВР ) та спеціальними законами
України,  державних  службовців-керівників,  які  згідно  із
законодавством призначаються Президентом України, обираються або
затверджуються  колегіальним  органом,  а  також  заступників
керівників структурних підрозділів, завдання та обов'язки яких
визначаються на підставі професійно-кваліфікаційних характеристик
керівників цих підрозділів.
 
   2.5 Кожна кваліфікаційна характеристика складається з таких
розділів: "Завдання, обов'язки та повноваження", "Має право",
"Повинен знати", "Кваліфікаційні вимоги".
   У розділі "Завдання, обов'язки та повноваження" наведено
типові професійні завдання, обов'язки та повноваження для певної
посади або для групи посад, подібних за професійними ознаками. При
розробленні  посадових інструкцій, якщо виникає необхідність,
завдання, обов'язки та повноваження, що включені до типової
професійно-кваліфікаційної характеристики тієї або іншої посади,
можуть бути розподілені між окремими виконавцями або коло завдань
та обов'язків окремих службовців може бути розширене з дорученням
їм робіт, передбачених для різних груп посад.
   У розділі "Має право" окреслене коло прав та повноважень
державного службовця, необхідних для виконання покладених на нього
завдань та обов'язків. У розділі "Повинен знати" наводяться
основні вимоги до спеціальних  знань,  необхідних  державним
службовцям  для  виконання  відповідних  типових  завдань та
обов'язків, а також знань законодавчих актів, положень, інструкцій
та інших нормативних документів, методів і засобів, які працівник
повинен вміти  застосовувати  під  час  виконання  посадових
обов'язків.
   У розділі "Кваліфікаційні вимоги" визначено відповідно до
певної  посади  або  групи  посад  вимоги до освітнього та
освітньо-кваліфікаційного рівня державного службовця та вимоги до
післядипломної підготовки, необхідні для виконання покладених на
нього завдань та обов'язків, мінімальні вимоги до стажу державної
служби  або  загального  стажу  роботи,  або стажу наукової
(науково-педагогічної) роботи.
   Наведені у  цьому  розділі  вимоги  носять узагальнюючий
характер. У разі необхідності, з урахуванням специфіки роботи,
складу  кадрового резерву, можливостей системи підготовки та
підвищення кваліфікації державних службовців і конкурсу,  що
проводиться  при підборі державних службовців, кваліфікаційні
вимоги можуть бути підвищені з метою призначення на відповідні
посади найбільш кваліфікованих і досвідчених кандидатів, оновлення
та поліпшення якісного складу державних службовців відповідно до
потреб державного управління та місцевого самоврядування.
   Особи, що не мають відповідної освіти або стажу, встановлених
кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід
та успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та
обов'язки, можуть бути, як виняток, залишені на займаній посаді
або допущені до її зайняття за умови, якщо за результатами
оголошеного на заміщення цих посад конкурсу неможливо підібрати
кандидатуру, яка відповідає встановленим вимогам до освітнього та
освітньо-кваліфікаційного рівня державного службовця.
 
   2.6 Державний службовець повинен мати, як правило, повну вищу
освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст, магістр) за
спеціальностями  галузі  "Державне  управління"  або  іншими,
професійно орієнтованими для державної служби  з  додатковим
підвищенням  кваліфікації за професійними програмами вказаної
галузі, а на посадах спеціалістів VII  категорії  державних
службовців припустиме використання фахівців з базовим рівнем вищої
освіти (бакалавр).
   Безперервний характер  навчання  має  сприяти  постійному
поєднанню теоретичних знань з практичними навичками, оволодінню
передовими методами та засобами роботи, створювати умови для
інноваційної управлінської діяльності.
   Необхідна спеціальність (спеціалізація) магістрів державного
управління, які можуть заміщати посади державних службовців IV
категорії і вище, визначається відповідно до певних груп функцій
державного управління, з якими пов'язана їх майбутня діяльність.
   При заміщенні посад державних службовців IV категорії і вище
кандидатами  (докторами)  наук  ураховується  відповідність
спеціальності, за якою захищено дисертацію, функціям державного
управління, з якими переважно пов'язана діяльність державного
службовця, термін після її захисту та науковий стаж пошукача.
   Державні службовці, які займають посади V - VII категорій,
повинні мати повну або базову вищу освіту. Для керівників,
головних, провідних спеціалістів та спеціалістів I категорії
обов'язкова повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем
спеціаліста або магістра. Державні службовці, які займають посади
спеціаліст, спеціаліст II категорії, можуть мати базову вищу
освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень  молодший  спеціаліст,
бакалавр).
 
   2.7 Державний службовець повинен володіти:
   - знаннями з права, політології, економіки, адміністрування,
фінансів,  кадрового  менеджменту,  екології,  соціальних  та
гуманітарних наук;
   - вмінням  вільно  орієнтуватися  в соціально-політичному
просторі, відбирати, аналізувати та узагальнювати інформацію;
   - аналітичним  мисленням,  розумінням  сучасних  проблем
менеджменту, технологією  адміністративної  роботи,  здатністю
продукувати нові ідеї, управлінські рішення, соціальні технології.
   Державні службовці повинні досконало  володіти  державною
мовою. Крім того, державні службовці, які за характером своєї
роботи вирішують питання, пов'язані з формуванням та здійсненням
міждержавних зв'язків, повинні володіти на рівні побутового і
професійного спілкування однією з іноземних мов.
   При цьому  обов'язковими для державних службовців різних
категорій є такі загальні вимоги.
   Для керівників  органів  державної  влади  та  органів
самоврядування:
   - глибоке знання теоретичних питань ринкової економіки та
вміння застосовувати їх на практиці.
   Для керівників  структурних підрозділів органів державної
влади та органів самоврядування:
   - вміння  реалізувати  плани  роботи  свого  підрозділу,
аналізувати та узагальнювати інформацію з напряму його діяльності
з метою визначення досягнень цього підрозділу та заходів щодо
усунення недоліків в його роботі;
   - здатність  визначати  терміни, порядок і послідовність
виконання робіт.
   Для спеціалістів різних категорій:
   - вміння реалізовувати плани діяльності свого функціонального
напряму, систематизувати, обробляти, аналізувати та узагальнювати
інформацію щодо своєї діяльності з метою визначення досягнень та
заходів, спрямованих на усунення недоліків у цій діяльності.
 
   2.8 Особистими вимогами для всіх державних службовців є
принциповість, рішучість і вимогливість у дотриманні чинного
законодавства щодо вирішення питань розбудови незалежної України;
ініціативність, особиста ввічливість, тактовність та витримка.
 
   2.9 Відповідність  обов'язків  і  кваліфікації  державних
службовців   вимогам   посадових  професійно-кваліфікаційних
характеристик визначається атестаційною комісією згідно з чинним
положенням про порядок проведення атестації державних службовців.
При цьому особлива увага надається якісному та  ефективному
виконанню робіт.
 
   2.10 При заміщенні посад державних службовців на конкурсних
засадах за рівних професійно-кваліфікаційних вимог та умов до
кандидатів на заміщення перевага повинна надаватися фахівцям, які:
   - мають науковий ступінь за профілем майбутньої роботи;
   - отримали нову вищу освіту за фахом, в тому числі в одній із
країн з розвиненою економікою, або мають фаховий стаж роботи за
кордоном;
   - працювали (працюють) на керівних посадах в державних або
казенних підприємствах;
   - володіють однією або декількома іноземними мовами.
 
        3. Типові професійно-кваліфікаційні
      характеристики посад державних службовців
       міністерств, інших центральних органів
             виконавчої влади
 
           Директор департаменту
 
   Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво
діяльністю  департаменту,  визначає  ступінь  відповідальності
керівників підпорядкованих структурних підрозділів (управлінь,
самостійних відділів), своїх заступників. Розподіляє обов'язки між
керівниками  структурних підрозділів, очолює та контролює їх
роботу. Забезпечує координацію та регулювання окремого напрямку
діяльності, який характеризується комплексністю питань з певним
рівнем автономності їх вирішення у відповідній сфері управління та
з урахуванням визначених показників. Організує розроблення та
впровадження, в  межах  компетенції  департаменту,  державних
науково-технічних  та  соціальних  програм,  планів  розвитку
відповідної сфери управління, сприяє вдосконаленню  структури
управління у цій сфері. Здійснює державний нагляд за дотриманням
підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності
вимог законодавства України та міжнародних договорів України з
питань, що належать до його компетенції. Здійснює аналіз стану та
тенденцій розвитку відповідної сфери управління, хід виконання
проектів, програм, які стосуються діяльності департаменту, вживає
заходів  щодо  усунення  недоліків та закріплення позитивних
тенденцій. Забезпечує розроблення  проектів  законодавчих  та
нормативних актів з питань, що стосуються діяльності департаменту.
Організує виконання наукових програм, проектно-конструкторських
розробок, сприяє практичному впровадженню у відповідній сфері
управління досягнень науки та техніки, нових технологій  та
передового  досвіду.  Визначає потреби і пріоритетні напрями
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідних
працівників,  у тому числі за рахунок міжнародної технічної
допомоги та інших форм міжнародного співробітництва, вносить
пропозиції щодо проведення цієї роботи. Вивчає та ефективно
використовує міжнародний досвід.  Організовує,  забезпечує  і
контролює  надання  державних послуг в межах закріпленої за
департаментом  компетенції.  Здійснює  організаційну  роботу,
спрямовану на реалізацію державної політики у відповідній сфері
управління, зокрема з урахуванням міжнародних договорів з питань,
що належать до компетенції департаменту. Разом з відповідними
органами державної влади вживає заходів, спрямованих на дотримання
вимог щодо стандартів, метрологічних норм та правил. Затверджує
структуру та штатний розпис, а також положення про структурні
підрозділи, посадові інструкції працівників департаменту. Вносить
пропозиції щодо призначення та звільнення з посад працівників
департаменту. Видає, у межах своєї компетенції, розпорядження,
організовує та контролює їх виконання. Забезпечує захист державної
таємниці  за  напрямами  діяльності  департаменту. Забезпечує
дотримання законодавства України з питань, що  належать  до
компетенції департаменту.
   Має право. За дорученням вищого керівництва представляти
центральний орган виконавчої влади в інших органах влади з питань,
що належать до компетенції департаменту. Залучати фахівців органів
виконавчої  влади,  підприємств,  установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до
його повноважень. Проводити перевірки, інспекції та контроль з
питань, що належать до його компетенції у відповідній сфері
управління.  Одержувати  в установленому порядку від органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ  та  організацій інформацію, необхідну для виконання
покладених на нього завдань. Забезпечувати ділове листування з
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать
до його компетенції. Здійснювати особистий прийом громадян з
питань, що стосуються його компетенції.
   Повинен знати. Конституцію України ( 254к/96-ВР ); акти
законодавства, що стосуються діяльності  відповідного  органу
виконавчої влади та питань державної служби; Укази Президента
України, постанови та розпорядження Верховної Ради  України,
Кабінету Міністрів України, конвенції, стандарти та рекомендації
міжнародних організацій, що стосуються розвитку  відповідного
органу виконавчої влади; порядок підготовки та внесення проектів
законодавчих та нормативних актів; сучасні методи управління
персоналом; основи економіки, фінансів, ринку праці, трудового
законодавства, психології праці; правила ділового етикету; правила
охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи
на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову.
   Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного
спрямування  за  освітньо-кваліфікаційним  рівнем  магістра,
спеціаліста.
   Стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах
не менше 5 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в
інших сферах управління не менше 7 років.
   Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного
управління за відповідною спеціалізацією.
 
      Начальник управління (самостійного відділу)
 
   Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво
діяльністю управління (самостійного відділу), розподіляє обов'язки
між працівниками, очолює та контролює їх роботу. Забезпечує
ефективне виконання покладених на управління (самостійний відділ)
завдань щодо реалізації державної політики у підвідомчій сфері
(галузі) управління та в межах компетенції управління закріплених
за управлінням (самостійним відділом) показників. Визначає ступінь
відповідальності заступників начальника управління, керівників
підрозділів у складі управління (самостійного відділу), формує та
погоджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції
працівників  управління  (самостійного  відділу).  Організовує
розробку проектів законодавчих і нормативних актів, державних
програм, що належать до компетенції управління (самостійного
відділу). Визначає політику та стратегію діяльності управління
(самостійного відділу). Контролює процеси реалізації державної
політики  у відповідній сфері (галузі) управління, виконання
законодавчих і нормативних актів, розпоряджень і наказів по
міністерству, іншому центральному органу виконавчої влади у межах
затверджених посадових обов'язків. Здійснює аналіз  стану  і
тенденції розвитку відповідної сфери (галузі) економіки, хід
виконання державних програм, діяльності управління (самостійного
відділу) та приймає відповідні рішення щодо усунення недоліків і
закріплення позитивних  тенденцій.  Організовує,  регулює  та
контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками управління
(самостійного відділу) звернень громадян, громадських об'єднань,
державних і недержавних підприємств, установ та організацій,
органів місцевого самоврядування з  питань,  які  стосуються
діяльності управління (самостійного відділу), а також розробляє за
результатами їх аналізу відповідні рішення згідно з  чинним
законодавством, які вносить на розгляд керівництва органу. Планує,
регулює та контролює ефективну взаємодію управління (самостійного
відділу) з іншими зацікавленими підрозділами органів виконавчої
влади, громадськими об'єднаннями та науковими організаціями при
розв'язанні  питань,  що  стосуються  діяльності  управління
(самостійного відділу).  Виконує  за  дорученням  керівництва
завдання, отримані від органів виконавчої влади вищого рівня,
готує керівництву  доповідні  записки,  проекти  наказів  та
розпоряджень.  Подає  відповідно  до законодавства пропозиції
керівництву міністерства, іншого центрального виконавчого органу
про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення
працівників управління (самостійного відділу), своєчасне заміщення
вакансій, заохочення, накладання стягнень та вирішує інші питання
службової діяльності. Вживає необхідних заходів щодо підвищення
кваліфікації працівників. Забезпечує захист державних таємниць у
напрямах  діяльності  управління  (самостійного  відділу)  у
відповідності  з чинним законодавством. Забезпечує дотримання
працівниками підрозділу законодавства України з питань державної
служби та боротьби з корупцією.
   Має право. За дорученням представляти міністерство, інший
центральний орган виконавчої влади в інших органах виконавчої
влади з  питань,  що  належать  до  компетенції  управління
(самостійного  відділу).  Вносити керівництву у встановленому
порядку запити на безкоштовне отримання від органів виконавчої
влади, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань
необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що
стосуються діяльності управління (самостійного відділу); вносити
пропозиції щодо вдосконалення роботи управління (самостійного
відділу), міністерства, іншого центрального органу виконавчої
влади та державної служби в  цілому.  Забезпечувати  ділове
листування з органами виконавчої влади, підприємствами, установами
та організаціями з питань, що стосуються діяльності управління
(самостійного відділу), вести особистий прийом громадян з питань,
що належать до його компетенції. Здійснювати перевірку органів
виконавчої влади, підприємств, установ, організацій згідно з
чинним законодавством у межах наданих повноважень.
   Повинен знати. Конституцію України ( 254к/96-ВР ); акти
законодавства, що стосуються державної служби та  діяльності
відповідного органу виконавчої влади; Укази Президента України,
постанови та розпорядження Верховної Ради України,  Кабінету
Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють
розвиток відповідної сфери (галузі) управління; порядок підготовки
та внесення проектів законодавчих та нормативних актів; основи
державного управління, економіки, фінансів, ринку праці, права та
політології;  форми  та  методи  роботи із засобами масової
інформації; правила ділового етикету; ділову мову; правила та
норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи
роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.
   Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного
спрямування  за  освітньо-кваліфікаційним  рівнем  магістра,
спеціаліста.
   Стаж роботи за фахом в державній службі на керівних посадах
не менше 5 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в
інших сферах управління не менше 7 років. Досвід роботи щодо
управлінням персоналом.
   Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного
управління за відповідною спеціалізацією.
 
         Заступник начальника управління
           (самостійного відділу)
 
   Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво
діяльністю управління (самостійного відділу) у межах делегованих
йому начальником управління (самостійного відділу) повноважень. У
разі відсутності начальника управління (самостійного відділу)
виконує його обов'язки. Забезпечує ефективне виконання закріплених
за ним напрямів роботи управління (самостійного відділу) щодо
реалізації державної політики у сфері  (галузі)  управління.
Визначає  ступінь  відповідальності  працівників  управління
(самостійного відділу), його структурних підрозділів у межах
наданих  повноважень.  Готує  або  узгоджує  пропозиції щодо
призначення на посади та звільнення з посад керівників підвідомчих
установ, підприємств, організацій згідно з чинним законодавством з
питань, що належать до його компетенції. У межах своєї компетенції
організовує  та контролює виконання наказів. Керує розробкою
проектів комплексних програм (розділів програм),  аналітичних
матеріалів,  балансових  розрахунків,  планових  показників,
комплексних заходів, пропозицій, прогнозів розвитку сфери (галузі)
управління у межах наданих повноважень. Забезпечує здійснення у
межах своєї компетенції та наданих повноважень контролю за станом
справ у сфері діяльності управління (самостійного відділу), вживає
необхідних заходів щодо його поліпшення. Сприяє впровадженню
організаційно-економічного  механізму  ринкових  перетворень,
раціональному використанню бюджетних  коштів,  державного  та
комунального майна тощо з питань, що належать до його компетенції.
У межах наданих повноважень організовує ефективну  взаємодію
управління  (самостійного  відділу)  з  іншими  структурними
підрозділами, а  також  іншими  органами  виконавчої  влади,
представницькими  органами,  органами  державного  нагляду та
контролю, об'єднаннями громадян, підвідомчими  підприємствами,
установами,  організаціями. Забезпечує дотримання працівниками
підрозділу законодавства України з питань державної служби та
боротьби  з  корупцією.  Виконує  інші доручення керівництва
центрального органу виконавчої влади.
   Має право. За дорученням представляти орган виконавчої влади
в інших управлінських структурах з питань, що належать до його
компетенції та наданих повноважень. Вести ділове листування з
іншими  центральними  органами  виконавчої  влади,  місцевими
державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування,
підвідомчими підприємствами, установами, організаціями у межах
своєї компетенції. У встановленому порядку готувати запити на
безкоштовне отримання від органів виконавчої влади, підприємств,
установ,  організацій,  громадських  об'єднань  необхідних
статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються
діяльності управління (самостійного відділу) і належать до його
повноважень. Здійснювати у межах наданих повноважень особистий
прийом громадян з питань, що належать до діяльності управління
(самостійного відділу), центрального органу виконавчої влади.
   Повинен знати. Конституцію України ( 254к/96-ВР ); акти
законодавства, що стосуються державної служби та  діяльності
відповідного органу виконавчої влади; Укази Президента України,
постанови та розпорядження Верховної Ради України,  Кабінету
Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють
розвиток відповідної сфери (галузі) управління; порядок підготовки
та внесення проектів законодавчих та нормативних актів; основи
державного управління, економіки, фінансів, ринку праці, права та
політології;  методи  проведення  міжнародних  переговорів та
укладення міжнародних контрактів; форми та методи роботи із
засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила та
норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи
роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.
   Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного
спрямування  за  освітньо-кваліфікаційним  рівнем  магістра,
спеціаліста.
   Стаж роботи за фахом в державній службі на керівних посадах
не менше 5 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в
інших сферах управління не менше 7 років. Досвід роботи щодо
управління персоналом.
   Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного
управління за відповідною спеціалізацією.
 
        Начальник територіального управління
 
   Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво
діяльністю  територіального  управління.  Забезпечує виконання
покладених на територіальне управління завдань щодо реалізації
державної  соціально-економічної  політики та звітність перед
центральним органом виконавчої влади.  Аналізує  використання
трудових ресурсів на відповідній території та виконання актів
законодавства з питань, що належать до компетенції територіального
управління.  Подає  у  порядку, передбаченому законодавством,
пропозиції щодо призначення на посади заступників начальника
управління.  Призначає на посади відповідно до законодавства
працівників територіального управління. Погоджує призначення на
посади керівників місцевих органів виконавчої влади відповідного
міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади  в
районах  і  містах  на відповідній території, якщо інше не
передбачено законодавством. Визначає ступінь  відповідальності
заступників  начальника територіального управління, керівників
підрозділів у складі територіального  управління.  Затверджує
структуру та штатний розпис, а також положення про структурні
підрозділи, посадові  інструкції  працівників  територіального
управління.  Розпоряджається  коштами  у  межах затвердженого
кошторису витрат  на  утримання  територіального  управління.
Призначає на посади та звільняє з посад працівників. Керує
розробкою комплексних заходів, програм, аналітичних матеріалів,
прогнозів, пропозицій тощо. Контролює та оцінює стан справ у сфері
діяльності територіального управління. Координує свою діяльність у
процесі  виконання  наданих  повноважень  з  відповідними
міністерствами, місцевою державною адміністрацією та організовує
ефективну співпрацю з ними, керуючись чинним законодавством.
Забезпечує систематичне  підвищення  кваліфікації  працівників
територіального  управління.  Контролює  стан  трудової  та
виконавської дисципліни в  територіальному  управлінні,  несе
персональну відповідальність перед відповідним керівництвом органу
виконавчої влади за виконання  покладених  на  територіальне
управління завдань. Забезпечує дотримання працівниками підрозділу
законодавства України з питань державної служби та боротьби з
корупцією.
   Має право. Представляти територіальне управління в органах
виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, на державних
підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать
до компетенції управління. Видавати накази, розпорядження у межах
компетенції, визначеної центральним органом виконавчої влади.
Здійснювати контроль (перевірку) органів виконавчої влади, що
належать до сфери управління цього органу влади згідно з чинним
законодавством  і  повноваженнями,  наданими  територіальному
управлінню. У  встановленому  порядку  отримувати  відповідну
статистичну інформацію та інші дані від органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, політичних
партій,  громадських  та релігійних організацій, підприємств,
установ, організацій, їх філій та відділень незалежно від форм
власності,  необхідні  для  виконання завдань, покладених на
територіальне управління.
   Повинен знати. Конституцію України ( 254к/96-ВР ); акти
законодавства, нормативні документи, що стосуються  державної
служби та місцевого органу виконавчої влади; Укази Президента
України, постанови та розпорядження Верховної Ради  України,
Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня,
а також рішення та постанови Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийняті
у межах їх повноважень, що регулюють розвиток відповідних сфер
(галузей)  управління;  практику застосування законодавства з
питань, що належать до компетенції територіального управління;
державну політику у відповідній сфері (галузі) управління; основи
державного управління, економіки, фінансів, ринку праці, права та
політології; правила ділового етикету; правила та норми охорони
праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на
комп'ютері та відповідні програмні засоби.
   Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного
спрямування  за  освітньо-кваліфікаційним  рівнем  магістра,
спеціаліста.
   Стаж роботи за фахом в державній службі на керівних посадах
не менше 3 років або стаж за фахом на керівних посадах в інших
сферах не менше 5 років. Досвід роботи щодо управління персоналом.
   Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного
управління за відповідною спеціалізацією.
 
      Начальник управління у складі департаменту,
     відділу у складі управління (завідуючій сектору
         у складі самостійного відділу)
 
   Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво
діяльністю управління у складі департаменту, відділу у складі
управління (сектору у складі самостійного відділу), розподіляє
обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх  роботу.
Забезпечує  виконання  покладених  на  управління  у  складі
департаменту, відділ у складі управління (сектор  у  складі
самостійного відділу) завдань щодо участі у реалізації державної
політики у сфері (галузі) управління та закріплених управлінням у
складі департаменту, відділом у складі управління (сектору у
складі самостійного відділу) показників. Бере участь у розробці
проектів  законодавчих і нормативних актів, окремих положень
комплексних державних програм з питань, що належать до компетенції
управління у складі департаменту, відділу у складі управління
(сектору у складі самостійного відділу). Готує  рішення  за
напрямами  діяльності  департаменту,  управління (самостійного
відділу) у межах наданих управлінню у складі департаменту, відділу
у складі управління (сектору у складі самостійного відділу)
повноважень. Регулює роботу управління у складі департаменту,
відділу  у складі управління (сектору у складі самостійного
відділу) щодо його ефективної взаємодії з іншими підрозділами,
суміжними сферами, науковими організаціями, провідними експертами
з питань, що  стосуються  діяльності  управління  у  складі
департаменту, відділу у складі управління (сектору у складі
самостійного відділу). Аналізує стан і тенденції розвитку за
напрямом, який знаходиться в межах компетенції управління у складі
департаменту, відділу у складі управління (сектору у складі
самостійного відділу), вносить пропозиції щодо усунення негативних
та закріплення позитивних тенденцій. Організовує, регулює та
контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками управління у
складі департаменту, відділу у складі управління (сектору у складі
самостійного відділу) звернень від органів виконавчої влади,
громадських об'єднань, підприємств, установ  та  організацій,
громадян з напряму діяльності управління у складі департаменту,
відділу у складі управління (сектору у складі  самостійного
відділу), а також готує за ними проекти відповідних рішень. Вживає
необхідних  заходів  щодо  вдосконалення  організації  роботи
управління у складі департаменту, відділу у складі управління
(сектору у складі самостійного  відділу).  Подає  пропозиції
керівництву департаменту, управління (самостійного відділу) про
призначення на посади, звільнення з  посад  та  переміщення
працівників управління у складі департаменту, відділу у складі
управління (сектору у складі самостійного відділу), своєчасне
заміщення вакансій, заохочення та накладення стягнень, сприяє
підвищенню  кваліфікації  працівників.  Забезпечує  дотримання
працівниками управління у складі департаменту, відділу у складі
управління (сектору у складі  самостійного  відділу)  правил
внутрішнього трудового розпорядку. Здійснює контроль за веденням
діловодства, збереженням  документів.  Організовує  роботу  з
документами у відповідності з чинним законодавством. Забезпечує
дотримання працівниками підрозділу законодавства України з питань
державної служби та боротьби з корупцією.

 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ