Про відомчу звітність суб'єктів підприємницької діяльності - ліцензіатів Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України

Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

Сторінка 1
       НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ
          ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
 N 1213 від 26.12.97
   м.Київ
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
    Національної комісії регулювання електроенергетики
    N 1045 ( v1045227-05 ) від 23.11.2005 )
 
  Про відомчу звітність суб'єктів підприємницької діяльності
   - ліцензіатів Національної комісії з питань регулювання
          електроенергетики України
 
  ( Постанова втратила чинність в частині, що суперечить
   Постанові НКРЕ N 103 від 30.01.2002  на підставі
   Постанови НКРЕ N 103 ( v0103227-02 ) від 30.01.2002 )
 
 
 
   Згідно з Умовами та Правилами здійснення підприємницької
діяльності з  виробництва  електричної енергії ( z0174-96 ),
постачання електричної енергії за регульованим ( z0433-96 ) та за
нерегульованим тарифами ( z0448-96 ), передачі електричної енергії
місцевими (локальними) електричними мережами  (  z0408-96  ),
передачі  електричної енергії магістральними та міждержавними
електричними мережами  (  z0637-96  ),  оптового  постачання
електричної енергії  ( z0759-96 ), затвердженими Національною
комісією з питань регулювання електроенергетики України (НКРЕ),
Національна комісія з питань регулювання електроенергетики України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   Затвердити перелік форм відомчої звітності, яку суб'єкти
підприємницької діяльності, що одержали в НКРЕ ліцензії на право
здійснення  діяльності з виробництва, передачі та постачання
електричної енергії, повинні надавати НКРЕ, згідно з додатком 1.
 
 Голова Комісії                      З.Буцьо
 
                             Додаток 1
                         до постанови НКРЕ
                        від 26.12.97 N 1213
 
      Перелік форм відомчої статистичної звітності
  суб'єктів підприємницької діяльності - ліцензіатів НКРЕ, які
  здійснюють діяльність з виробництва, передачі та постачання
            електричної енергії
 
------------------------------------------------------------------
| Номер |  Найменування форми  |   Хто звітує   |Періоди-|
| форми |            |           | чність |
|--------+------------------------+---------------------+--------|
|N 1-НКРЕ|Звітні та прогнозовані |Ліцензіат, що    |Поштова-|
|    |дані про використання  |здійснює       |місячна |
|    |палива суб'єктами, які |підприємницьку    |    |
|    |здійснюють ліцензовану |діяльність з     |    |
|    |діяльність з виробництва|виробництва     |    |
|    |електричної енергії та |електричної енергії |    |
|    |реалізують її за    |           |    |
|    |ціновими заявками    |           |    |
|--------+------------------------+---------------------+--------|
|N 2-НКРЕ|Звітні та прогнозовані |Ліцензіат, що    |Поштова-|
|    |дані про обсяги передачі|здійснює       |місячна |
|    |електричної енергії   |підприємницьку    |    |
|    |місцевими (локальними) |діяльність з передачі|    |
|    |електромережами за I-II |електричної енергії |    |
|    |класами напруги     |місцевими      |    |
|    |            |(локальними)     |    |
|    |            |електромережами   |    |
|--------+------------------------+---------------------+--------|
|N 3-НКРЕ|Звіт про сплату за   |Ліцензіат, що    |Поштова-|
|    |користування місцевими |здійснює       |квар-  |
|    |(локальними)      |підприємницьку    |тальна |
|    |електромережами     |діяльність з передачі|    |
|    |постачальниками     |електричної енергії |    |
|    |електричної енергії   |місцевими      |    |
|    |            |(локальними)     |    |
|    |            |електромережами   |    |
|--------+------------------------+---------------------+--------|
|N 4-НКРЕ|Звітні та прогнозовані |Ліцензіат, що    |Поштова-|
|    |дані про відпуск    |здійснює       |місячна |
|    |електричної енергії   |підприємницьку    |    |
|    |споживачам за групами та|діяльність з     |    |
|    |класами напруги     |постачання      |    |
|    |            |електричної енергії |    |
|    |            |за регульованим або |    |
|    |            |нерегульованим    |    |
|    |            |тарифом       |    |
|--------+------------------------+---------------------+--------|
|N 5-НКРЕ|Звіт про обсяги     |Ліцензіат, що    |Поштова-|
|    |постачання електричної |здійснює       |квар-  |
|    |енергії споживачам з  |підприємницьку    |тальна |
|    |місячним обсягом    |діяльність з     |    |
|    |споживання більше 150  |постачання      |    |
|    |тис. кВт/год      |електричної енергії |    |
|    |            |за регульованим або |    |
|    |            |нерегульованим    |    |
|    |            |тарифом       |    |
|--------+------------------------+---------------------+--------|
|N 6-НКРЕ|Звітні та прогнозовані |Ліцензіат, що    |Поштова-|
|    |дані про ліцензовану  |здійснює       |місячна |
|    |діяльність суб'єктів  |підприємницьку    |    |
|    |підприємницької     |діяльність з     |    |
|    |діяльності       |виробництва     |    |
|    |            |електричної енергії, |    |
|    |            |з передачі      |    |
|    |            |електричної енергії |    |
|    |            |місцевими      |    |
|    |            |(локальними)     |    |
|    |            |електромережами, з  |    |
|    |            |постачання      |    |
|    |            |електричної енергії |    |
|    |            |за регульованим   |    |
|    |            |тарифом, з оптового |    |
|    |            |постачання      |    |
|    |            |електричної енергії |    |
|--------+------------------------+---------------------+--------|
|N 7-НКРЕ|Звіт про розрахунки за |Ліцензіат, що    |Поштова-|
|    |електричну енергію,   |здійснює       |місячна |
|    |закуплену        |підприємницьку    |    |
|    |постачальниками на   |діяльність з     |    |
|    |Оптовому ринку     |постачання      |    |
|    |електричної енергії   |електричної енергії |    |
|    |            |за регульованим або |    |
|    |            |нерегульованим    |    |
|    |            |тарифом       |    |
|--------+------------------------+---------------------+--------|
|N 8-НКРЕ|Звіт про збитки від   |Ліцензіат, що    |Поштова-|
|    |некомпенсації наданих  |здійснює       |квар-  |
|    |субсидій на оплату   |підприємницьку    |тальна |
|    |спожитої електричної  |діяльність з     |    |
|    |енергії         |постачання      |    |
|    |            |електричної енергії |    |
|    |            |за регульованим   |    |
|    |            |тарифом       |    |
|--------+------------------------+---------------------+--------|
|N 9-НКРЕ|Звіт про кількість   |Ліцензіат, що    |Поштова-|
|    |побутових споживачів  |здійснює       |місячна,|
|    |електричної енергії   |підприємницьку    |півріч- |
|    |            |діяльність з     |на,   |
|    |            |постачання      |річна  |
|    |            |електричної енергії |    |
|    |            |за регульованим   |    |
|    |            |тарифом       |    |
|--------+------------------------+---------------------+--------|
|  N  |Звіт про обсяги     |Ліцензіат, що    |Поштова-|
|10-НКРЕ |споживання електричної |здійснює       |місячна,|
|    |енергії побутовими   |підприємницьку    |півріч- |
|    |споживачами за     |діяльність з     |на,   |
|    |пільговими тарифами   |постачання      |річна  |
|    |            |електричної енергії |    |
|    |            |за регульованим   |    |
|    |            |тарифом       |    |
|--------+------------------------+---------------------+--------|
|  N  |Звіт про збитки від   |Ліцензіат, що    |Поштова-|
|11-НКРЕ |постачання електричної |здійснює       |квар-  |
|    |енергії побутовим    |підприємницьку    |тальна |
|    |споживачам, які мають  |діяльність з     |    |
|    |пільги в оплаті спожитої|постачання      |    |
|    |електричної енергії   |електричної енергії |    |
|    |згідно з чинним     |за регульованим   |    |
|    |законодавством України |тарифом       |    |
------------------------------------------------------------------
 
 
         Відомча статистична звітність
 
----------------------------------------------------------------------------------------
|               Коди              |  Спеціалізовані   |
|                               |     коди     |
|                               |-----------------------|
|                               |   |Звітний |   |
|                               |   | час  |   |
|--------------------------------------------------------------+------+---------+------|
|-----+------+------+------+-----+--------+---------+-------+--+------+----+----+------|
|Форми|тери- |галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вищої |КС| вид |час,|чис-|ЕК за |
|доку-|торії | за  |еконо-|влас-|заційно-|ства,  |органі-| |інфор-|мі- |ло |ЄДРПОУ|
|мента|за  |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|відом-  |зації- | |мації |сяць|  |   |
|за  |СПАТО |   |діяль-|за  |форми  |ства,  |іденти-| |   |  |  |   |
|УКУД |   |   |ності |КФВ |господа-|МДО,   |фіка- | |   |  |  |   |
|   |   |   |за  |   |рювання |кон-   |ційний | |   |  |  |   |
|   |   |   |КВЕД |   |за КОПФГ|церну,  |код за | |   |  |  |   |
|   |   |   |   |   |    |асо-   |ЕДРПОУ | |   |  |  |   |
|   |   |   |   |   |    |ціації за|    | |   |  |  |   |
|   |   |   |   |   |    |СПОДУ  |    | |   |  |  |   |
|-----+------+------+------+-----+--------+---------+-------+--+------+----+----+------|
| 1 |  2 |  3 |  4 | 5 |  6  |  7  |  8  | 9| 10 | 11 | 12 | 13 |
----------------------------------------------------------------------------------------
 
                      Форма N 1-НКРЕ (поштова-місячна)
Організація, якій подається звіт ____
Адреса ______________________________    Затверджена постановою НКРЕ
                      від 26 грудня 1997 р. N 1213
                      Погоджена Держкомстатом України
                      "___" __________ 1998 р. N ____
Організація, яка звітує _____________    Погоджена Мінфіном України
Адреса ______________________________    "___" __________ 1998 р. N ____
 
                  Подається до НКРЕ і МП НКРЕ ліцензіатом,
                  що здійснює підприємницьку діяльність з
                  виробництва електричної енергії 15 числа
                  місяця, наступного після звітного періоду
 
    Звітні та прогнозовані дані про використання палива
    суб'єктами, які здійснюють ліцензовану діяльність з
    виробництва електричної енергії та реалізують її за
        ціновими заявками за __________ 199 __ р.
                   (місяць)
 
----------------------------------------------------------
|Назва показників |Одини-|    Види палива  |Всього |
|         | ця  |----------------------|на ел. |
|         |виміру|вугілля|газ|мазут|інші|енергію|
|------------------+------+-------+---+-----+----+-------|
|    А     |  Б |  1  | 2 | 3 | 4 |  5  |
|------------------+------+-------+---+-----+----+-------|
|Враховано в    |   |    |  |   |  |    |
|тарифі      |   |    |  |   |  |    |
|------------------+------+-------+---+-----+----+-------|
|Витрати умовного | тис. |    |  |   |  |    |
|палива      | тонн |    |  |   |  |    |
|------------------+------+-------+---+-----+----+-------|
|Перевідний    |   |    |  |   |  |    |
|коефіцієнт    |   |    |  |   |  |    |
|------------------+------+-------+---+-----+----+-------|
|Витрати      |тис. |    |  |   |  |    |
|натурального   |тонн |    |  |   |  |    |
|палива      |тис. |    |  |   |  |    |
|         |куб. м|    |  |   |  |    |
|------------------+------+-------+---+-----+----+-------|
|Ціна 1 тонни   | грн/ |    |  |   |  |    |
|натурального   | тонн |    |  |   |  |    |
|палива      |   |    |  |   |  |    |
|------------------+------+-------+---+-----+----+-------|
|Вартість палива  | тис. |    |  |   |  |    |
|         | грн. |    |  |   |  |    |
|------------------+------+-------+---+-----+----+-------|
|Вартість     | тис. |    |  |   |  |    |
|залізничних    | грн. |    |  |   |  |    |
|перевезень    |   |    |  |   |  |    |
|------------------+------+-------+---+-----+----+-------|
|Вартість палива з | тис. |    |  |   |  |    |
|урах. перевезень | грн. |    |  |   |  |    |
|------------------+------+-------+---+-----+----+-------|
|Ціна 1 тонни   | грн./|    |  |   |  |    |
|умовного палива  | тонн |    |  |   |  |    |
|------------------+------+-------+---+-----+----+-------|
|Прогнозний період |   |    |  |   |  |    |
|------------------+------+-------+---+-----+----+-------|
|Витрати умовного | тис. |    |  |   |  |    |
|палива      | тонн |    |  |   |  |    |
|------------------+------+-------+---+-----+----+-------|
|Перевідний    |   |    |  |   |  |    |
|коефіцієнт    |   |    |  |   |  |    |
|------------------+------+-------+---+-----+----+-------|
|Витрати      |тис. |    |  |   |  |    |
|натурального   |тонн |    |  |   |  |    |
|палива      |тис. |    |  |   |  |    |
|         |куб. м|    |  |   |  |    |
|------------------+------+-------+---+-----+----+-------|
|Ціна 1 тонни   | грн./|    |  |   |  |    |
|натурального   | тонн |    |  |   |  |    |
|палива      |   |    |  |   |  |    |
|------------------+------+-------+---+-----+----+-------|
|Вартість палива  | тис. |    |  |   |  |    |
|         | грн. |    |  |   |  |    |
|------------------+------+-------+---+-----+----+-------|
|Вартість     | тис. |    |  |   |  |    |
|залізничних    | грн. |    |  |   |  |    |
|перевезень    |   |    |  |   |  |    |
|------------------+------+-------+---+-----+----+-------|
|Вартість палива з | тис. |    |  |   |  |    |
|урах. перевезень | грн. |    |  |   |  |    |
|------------------+------+-------+---+-----+----+-------|
|Ціна 1 тонни   | грн./|    |  |   |  |    |
|умовного палива  |тонн |    |  |   |  |    |
----------------------------------------------------------
 
Довідково.
------------------------------------------------------------------
|   Назва показників  |  Одиниця  | За  |  З  | Прогно-|
|             |  виміру  |звітний|початку| зний |
|             |       | місяць| року | період |
|-------------------------+-------------+-------+-------+--------|
|1. Обсяг виробленої   |тис.кВт/год |    |    |    |
|електричної енергії -  |       |    |    |    |
|всього,         |       |    |    |    |
|-------------------------+-------------+-------+-------+--------|
|в т. ч. - власні потреби |тис.кВт/год |    |    |    |
|-------------------------+-------------+-------+-------+--------|
|3. Відпуск електричної  |тис.кВт/год |    |    |    |
|енергії у мережі -    |       |    |    |    |
|всього,         |       |    |    |    |
|-------------------------+-------------+-------+-------+--------|
|в т. ч. - енергоринок  |тис.кВт/год |    |    |    |
------------------------------------------------------------------
 
   Керівник організації
   "___" __________ 199__ р.  ____________    ____________
                  (прізвище)     (підпис)
 
(телефон і прізвище виконавця)
 
 
         Відомча статистична звітність
 
----------------------------------------------------------------------------------------
|               Коди              |  Спеціалізовані   |
|                               |     коди     |
|                               |-----------------------|
|                               |   |Звітний |   |
|                               |   | час  |   |
|--------------------------------------------------------------+------+---------+------|
|-----+------+------+------+-----+--------+---------+-------+--+------+----+----+------|
|Форми|тери- |галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вищої |КС| вид |час,|чис-|ЕК за |
|доку-|торії | за  |еконо-|влас-|заційно-|ства,  |органі-| |інфор-|мі- |ло |ЄДРПОУ|
|мента|за  |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|відом-  |зації- | |мації |сяць|  |   |
|за  |СПАТО |   |діяль-|за  |форми  |ства,  |іденти-| |   |  |  |   |
|УКУД |   |   |ності |КФВ |господа-|МДО,   |фіка- | |   |  |  |   |
|   |   |   |за  |   |рювання |кон-   |ційний | |   |  |  |   |
|   |   |   |КВЕД |   |за КОПФГ|церну,  |код за | |   |  |  |   |
|   |   |   |   |   |    |асо-   |ЕДРПОУ | |   |  |  |   |
|   |   |   |   |   |    |ціації за|    | |   |  |  |   |
|   |   |   |   |   |    |СПОДУ  |    | |   |  |  |   |
|-----+------+------+------+-----+--------+---------+-------+--+------+----+----+------|
| 1 |  2 |  3 |  4 | 5 |  6  |  7  |  8  | 9| 10 | 11 | 12 | 13 |
----------------------------------------------------------------------------------------
 
                      Форма N 2-НКРЕ (поштова-місячна)
Організація, якій подається звіт ____
Адреса ______________________________    Затверджена постановою НКРЕ
                      від 26 грудня 1997 р. N 1213
                      Погоджена Держкомстатом України
                      "___" __________ 1998 р. N ____
Організація, яка звітує _____________    Погоджена Мінфіном України
Адреса ______________________________    "___" __________ 1998 р. N ____
 
                  Подається до НКРЕ і МП НКРЕ ліцензіатом,
                  що здійснює підприємницьку діяльність з
                  передачі електричної енергії місцевими
                  (локальними) електромережами, 15 числа
                  місяця, наступного після звітного періоду
 
       Звітні та прогнозовані дані про обсяги
       передачі електричної енергії місцевими
      (локальними) електромережами за I-II класами
         напруги за __________ 199 __ р.
               (місяць)
 
------------------------------------------------------------------
|   Показники    | Одиниця |   Звітний  | Прогнозний  |
|           | виміру |   місяць  |  місяць   |
|           |     |----------------+---------------|
|           |     | 1 клас | 2 клас|1 клас |2 клас |
|           |     | (35-  | (04- | (35- |(0,4- |
|           |     | 154 кВ)| 10 кВ)|154 кВ)|10 кВ) |
|---------------------+---------+--------+-------+-------+-------|
|     А      |  Б  |  1  |  2  |  3 |  4  |
|---------------------+---------+--------+-------+-------+-------|
|Обсяг спожитої    | тис.  |    |    |    |    |
|корисної електричної | кВт/год |    |    |    |    |
|енергії, яка     |     |    |    |    |    |
|постачається     |     |    |    |    |    |
|споживачам за    |     |    |    |    |    |
|регульованим і    |     |    |    |    |    |
|нерегульованим    |     |    |    |    |    |
|тарифами       |     |    |    |    |    |
|---------------------+---------+--------+-------+-------+-------|
|Корисний відпуск   | тис.  |    |    |    |    |
|електричної енергії | кВт/год |    |    |    |    |
|власним споживачам  |     |    |    |    |    |
|---------------------+---------+--------+-------+-------+-------|
|Обсяг передачі    | тис.  |    |    |    |    |
|електричної енергії | кВт/год |    |    |    |    |
|за межі території  |     |    |    |    |    |
|ліцензіата до мереж |     |    |    |    |    |
|іншого ліцензіата з |     |    |    |    |    |
|передачі електричної |     |    |    |    |    |
|енергії - всього,  |     |    |    |    |    |
|---------------------+---------+--------+-------+-------+-------|
|ут.ч.: Ліцензіат.... | тис.  |    |    |    |    |
|           | кВт/год |    |    |    |    |
|---------------------+---------+--------+-------+-------+-------|
|Ліцензіат......   | тис.  |    |    |    |    |
|           | кВт/год |    |    |    |    |
|---------------------+---------+--------+-------+-------+-------|
|Ліцензіат......   | тис.  |    |    |    |    |
|           | кВт/год |    |    |    |    |
|---------------------+---------+--------+-------+-------+-------|
|Обсяг надходження  | тис.  |    |    |    |    |
|електричної енергії | кВт/год |    |    |    |    |
|віл мереж інших   |     |    |    |    |    |
|ліцензіатів з    |     |    |    |    |    |
|передачі електричної |     |    |    |    |    |
|енергії - всього,  |     |    |    |    |    |
|---------------------+---------+--------+-------+-------+-------|
|у т.ч.; Ліцензіат... | тис.  |    |    |    |    |
|           | кВт/год |    |    |    |    |
|---------------------+---------+--------+-------+-------+-------|
|Ліцензіат......   | тис.  |    |    |    |    |
|           | кВт/год |    |    |    |    |
|---------------------+---------+--------+-------+-------+-------|
|Ліцензіат......   | тис.  |    |    |    |    |
|           | кВт/год |    |    |    |    |
|---------------------+---------+--------+-------+-------+-------|
|Обсяг електричної  | тис.  |    |    |    |    |
|енергії, що     | кВт/год |    |    |    |    |
|трансформується з  |     |    |    |    |    |
|вищого класу на   |     |    |    |    |    |
|нижчий клас напруги |     |    |    |    |    |
|---------------------+---------+--------+-------+-------+-------|
|Обсяг електричної  | тис.  |    |    |    |    |
|енергії, що надходить| кВт/год |    |    |    |    |
|від генеруючих джерел|     |    |    |    |    |
|безпосередньо на j-й |     |    |    |    |    |
|клас напруги     |     |    |    |    |    |
|---------------------+---------+--------+-------+-------+-------|
|Обсяг споживання   | тис.  |    |    |    |    |
|електричної енергії | кВт/год |    |    |    |    |
|на господарські   |     |    |    |    |    |
|потреби       |     |    |    |    |    |
|---------------------+---------+--------+-------+-------+-------|
|Обсяг реалізованої  | тис.  |    |    |    |    |
|електричної енергії | кВт/год |    |    |    |    |
|на кожному класі   |     |    |    |    |    |
|напруги       |     |    |    |    |    |
|---------------------+---------+--------+-------+-------+-------|
|Обсяг передачі    | тис.  |    |    |    |    |
|електричної енергії | кВт/год |    |    |    |    |
|---------------------+---------+--------+-------+-------+-------|
|Коефіцієнти     | відсоток|    |    |    |    |
|нормативних     |     |    |    |    |    |
|технологічних витрат |     |    |    |    |    |
|електричної     |     |    |    |    |    |
|енергії (ТВЕ) на   |     |    |    |    |    |
|передачу       |     |    |    |    |    |
|---------------------+---------+--------+-------+-------+-------|
|Коефіцієнти фактичних| відсоток|    |    |    |    |
|технологічних витрат |     |    |    |    |    |
|електричної енергії |     |    |    |    |    |
|(ТВЕ) на передачу  |     |    |    |    |    |
------------------------------------------------------------------
 
   Керівник організації
   "___" __________ 199 __ р.  ______________   _____________
                  (прізвище)     (підпис)
 
(прізвище виконавця і телефон)
 
 
         Відомча статистична звітність
 
----------------------------------------------------------------------------------------
|               Коди              |  Спеціалізовані   |
|                               |     коди     |
|                               |-----------------------|
|                               |   |Звітний |   |
|                               |   | час  |   |
|--------------------------------------------------------------+------+---------+------|
|-----+------+------+------+-----+--------+---------+-------+--+------+----+----+------|
|Форми|тери- |галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вищої |КС| вид |час,|чис-|ЕК за |
|доку-|торії | за  |еконо-|влас-|заційно-|ства,  |органі-| |інфор-|мі- |ло |ЄДРПОУ|
|мента|за  |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|відом-  |зації- | |мації |сяць|  |   |
|за  |СПАТО |   |діяль-|за  |форми  |ства,  |іденти-| |   |  |  |   |
|УКУД |   |   |ності |КФВ |господа-|МДО,   |фіка- | |   |  |  |   |
|   |   |   |за  |   |рювання |кон-   |ційний | |   |  |  |   |
|   |   |   |КВЕД |   |за КОПФГ|церну,  |код за | |   |  |  |   |
|   |   |   |   |   |    |асо-   |ЕДРПОУ | |   |  |  |   |
|   |   |   |   |   |    |ціації за|    | |   |  |  |   |
|   |   |   |   |   |    |СПОДУ  |    | |   |  |  |   |
|-----+------+------+------+-----+--------+---------+-------+--+------+----+----+------|
| 1 |  2 |  3 |  4 | 5 |  6  |  7  |  8  | 9| 10 | 11 | 12 | 13 |
----------------------------------------------------------------------------------------
 
                      Форма N 3-НКРЕ (поштова-квартальна)
Організація, якій подається звіт ____
Адреса ______________________________    Затверджена постановою НКРЕ
                      від 26 грудня 1997 р. N 1213
                      Погоджена Держкомстатом України
                      "___" __________ 1998 р. N ____
Організація, яка звітує _____________    Погоджена Мінфіном України
Адреса ______________________________    "___" __________ 1998 р. N ____
 
                  Подається до НКРЕ і МП НКРЕ ліцензіатом,
                  що здійснює підприємницьку діяльність з
                  передачі електричної енергії місцевими
                  (локальними) електромережами, 15 числа
                  місяця, наступного після звітного періоду
 
      Звіт про сплату за користування місцевими
      (локальними) електромережами постачальниками
       електричної енергії за __ кв. 199 __ р.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Поста- |Клас |Тариф |Обсяг |Вартість|Заборг.  |    Оплата транспортованої         |Заборг. |
|чальник|нап- | на  |транс- |транс- |на початок|     електричної енергії,         |  на  |
|елект- |руги,|транс- |порто- |порто- |кварталу, |       тис. грн.             |кінець |
|ричної |кВ  |порт. |ваної |ваної  |тис.грн. |-----------------------------------------------|кварталу|
|енергії|   |(пере- |ел.ен.,|ел.ен., |     |готів-|взаємо-|пере- |век- |пере- | ел. |інше|тис.грн.|
|    |   |дачу) |тис.  |тис.грн.|     |кою  |залі- |уступ-|селя-|казо- | енер- |  |    |
|    |   | ел.  |кВт/год|    |     |   |ками  |кою  |ми  |вими | гією, |  |    |
|    |   | ен., |    |    |     |   |    |бор- |   |дору- | тис. |  |    |
|    |   | коп/ |    |    |     |   |    |гу  |   |чення-|кВт/год|  |    |
|    |   |кВт/год|    |    |     |   |    |   |   | ми  |    |  |    |
|-------+-----+-------+-------+--------+----------+------+-------+------+-----+------+-------+----+--------|
|  А  | 1 |  2  |  3  |  4  |   5  |  6 |  7  |  8 | 9 | 10 |  11 | 12 |  13  |
|-------+-----+-------+-------+--------+----------+------+-------+------+-----+------+-------+----+--------|
|-------+-----+-------+-------+--------+----------+------+-------+------+-----+------+-------+----+--------|
|-------+-----+-------+-------+--------+----------+------+-------+------+-----+------+-------+----+--------|
|-------+-----+-------+-------+--------+----------+------+-------+------+-----+------+-------+----+--------|
|-------+-----+-------+-------+--------+----------+------+-------+------+-----+------+-------+----+--------|
|-------+-----+-------+-------+--------+----------+------+-------+------+-----+------+-------+----+--------|
|-------+-----+-------+-------+--------+----------+------+-------+------+-----+------+-------+----+--------|
|-------+-----+-------+-------+--------+----------+------+-------+------+-----+------+-------+----+--------|
|-------+-----+-------+-------+--------+----------+------+-------+------+-----+------+-------+----+--------|
|-------+-----+-------+-------+--------+----------+------+-------+------+-----+------+-------+----+--------|
|-------+-----+-------+-------+--------+----------+------+-------+------+-----+------+-------+----+--------|
|Всього |   |    |    |    |     |   |    |   |   |   |    |  |    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   Керівник організації
   "___" __________ 199 __ р. __________     _______________
                 (підпис)       (прізвище)
______________________
(прізвище виконавця)
______________________
 (номер телефону)
 
 
         Відомча статистична звітність
 
----------------------------------------------------------------------------------------
|               Коди              |  Спеціалізовані   |
|                               |     коди     |
|                               |-----------------------|
|                               |   |Звітний |   |
|                               |   | час  |   |
|--------------------------------------------------------------+------+---------+------|
|-----+------+------+------+-----+--------+---------+-------+--+------+----+----+------|
|Форми|тери- |галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вищої |КС| вид |час,|чис-|ЕК за |
|доку-|торії | за  |еконо-|влас-|заційно-|ства,  |органі-| |інфор-|мі- |ло |ЄДРПОУ|
|мента|за  |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|відом-  |зації- | |мації |сяць|  |   |
|за  |СПАТО |   |діяль-|за  |форми  |ства,  |іденти-| |   |  |  |   |
|УКУД |   |   |ності |КФВ |господа-|МДО,   |фіка- | |   |  |  |   |
|   |   |   |за  |   |рювання |кон-   |ційний | |   |  |  |   |
|   |   |   |КВЕД |   |за КОПФГ|церну,  |код за | |   |  |  |   |
|   |   |   |   |   |    |асо-   |ЕДРПОУ | |   |  |  |   |
|   |   |   |   |   |    |ціації за|    | |   |  |  |   |
|   |   |   |   |   |    |СПОДУ  |    | |   |  |  |   |
|-----+------+------+------+-----+--------+---------+-------+--+------+----+----+------|
| 1 |  2 |  3 |  4 | 5 |  6  |  7  |  8  | 9| 10 | 11 | 12 | 13 |
----------------------------------------------------------------------------------------
 
                      Форма N 4-НКРЕ (поштова-місячна)
Організація, якій подається звіт ____
Адреса ______________________________    Затверджена постановою НКРЕ
                      від 26 грудня 1997 р. N 1213
                      Погоджена Держкомстатом України
                      "___" __________ 1998 р. N ____
Організація, яка звітує _____________    Погоджена Мінфіном України
Адреса ______________________________    "___" __________ 1998 р. N ____
 
                  Подається до НКРЕ і МП НКРЕ ліцензіатом,
                  що здійснює підприємницьку діяльність з
                  постачання електричної енергії
                  за регульованим або нерегульованим
                  тарифом, 15 числа місяця, наступного
                  після звітного періоду
 
       Звітні та прогнозовані дані про відпуск
      електричної енергії споживачам за групами та
        класами напруги за __________ 199 __ р.
                  (місяць)
 
---------------------------------------------------------------------------
| Категорія  | Вид |   Звітний   |  З початку  |  Прогнозний  |
| споживачів |даних|   місяць   |   року    |   місяць   |
|       |   |-----------------+-----------------+-----------------|
|       |   |Корисний |Тариф |Корисний |Тариф |Корисний |Тариф |
|       |   |відпуск |    |відпуск |    |відпуск |    |
|       |   |---------+-------+---------+-------+---------+-------|
|       |   |тис.|тис.| коп/ |тис.|тис.| коп/ |тис.|тис.| коп/ |
|       |   |кВт/|грн.|кВт/год|кВт/|грн.|кВт/год|кВт/|грн.|кВт/год|
|       |   |год |  |    |год |  |    |год |  |    |
|-------------+-----+----+----+-------+----+----+-------+----+----+-------|
|   А    | Б | 1 | 2 |  3  | 4 | 5 |  6  | 7 | 8 |  9  |
|-------------+-----+----+----+-------+----+----+-------+----+----+-------|
|I група 1 кл.|   |  |  |    |  |  |    |  |  |    |
|напруги   |   |  |  |    |  |  |    |  |  |    |
|-------------+-----+----+----+-------+----+----+-------+----+----+-------|
|Промислові  |Роз- |  |  |    |  |  |    |  |  |    |
|та      |рах. |  |  |    |  |  |    |  |  |    |
|прирівняні  |   |  |  |    |  |  |    |  |  |    |
|до них,   |   |  |  |    |  |  |    |  |  |    |
|комерційні, |-----+----+----+-------+----+----+-------+----+----+-------|
|сільськогос- |   |  |  |    |  |  |    |  |  |    |
|подарські  |   |  |  |    |  |  |    |  |  |    |
|споживачі-  |Звіт |  |  |    |  |  |    |  |  |    |
|виробники,  |   |  |  |    |  |  |    |  |  |    |
|непромислові |   |  |  |    |  |  |    |  |  |    |
|споживачі,  |   |  |  |    |  |  |    |  |  |    |
|-------------+-----+----+----+-------+----+----+-------+----+----+-------|
|у тому    |Роз- |  |  |    |  |  |    |  |  |    |
|числі; 154 кВ|рах. |  |  |    |  |  |    |  |  |    |
|       |-----+----+----+-------+----+----+-------+----+----+-------|
|       |Звіт |  |  |    |  |  |    |  |  |    |
|-------------+-----+----+----+-------+----+----+-------+----+----+-------|
|110кВ    |Роз- |  |  |    |  |  |    |  |  |    |
|       |рах. |  |  |    |  |  |    |  |  |    |
|       |-----+----+----+-------+----+----+-------+----+----+-------|
|       |Звіт |  |  |    |  |  |    |  |  |    |
|-------------+-----+----+----+-------+----+----+-------+----+----+-------|
|35 кВ    |Роз- |  |  |    |  |  |    |  |  |    |
|       |рах. |  |  |    |  |  |    |  |  |    |
|       |-----+----+----+-------+----+----+-------+----+----+-------|
|       |Звіт |  |  |    |  |  |    |  |  |    |
|-------------+-----+----+----+-------+----+----+-------+----+----+-------|
|I група 2 кл.|   |  |  |    |  |  |    |  |  |    |
|напруги   |   |  |  |    |  |  |    |  |  |    |
|-------------+-----+----+----+-------+----+----+-------+----+----+-------|
|Промислові  |Роз- |  |  |    |  |  |    |  |  |    |
|та      |рах. |  |  |    |  |  |    |  |  |    |
|прирівняні  |   |  |  |    |  |  |    |  |  |    |
|до них,   |   |  |  |    |  |  |    |  |  |    |
|комерційні, |   |  |  |    |  |  |    |  |  |    |
|сільсько-  |   |  |  |    |  |  |    |  |  |    |
|господарські |-----+----+----+-------+----+----+-------+----+----+-------|
|споживачі-  |Звіт |  |  |    |  |  |    |  |  |    |
|виробники,  |   |  |  |    |  |  |    |  |  |    |
|непромислові |   |  |  |    |  |  |    |  |  |    |
|споживачі - |   |  |  |    |  |  |    |  |  |    |
|менше 35 кВ |   |  |  |    |  |  |    |  |  |    |
|-------------+-----+----+----+-------+----+----+-------+----+----+-------|
|II група   |   |  |  |    |  |  |    |  |  |    |
| 2 кл.    |   |  |  |    |  |  |    |  |  |    |
|напруги   |   |  |  |    |  |  |    |  |  |    |
|-------------+-----+----+----+-------+----+----+-------+----+----+-------|
|Населення - |Роз- |  |  |    |  |  |    |  |  |    |
|всього,   |рах. |  |  |    |  |  |    |  |  |    |
|       |-----+----+----+-------+----+----+-------+----+----+-------|
|       |Звіт |  |  |    |  |  |    |  |  |    |
|-------------+-----+----+----+-------+----+----+-------+----+----+-------|
|у тому числі:|   |  |  |    |  |  |    |  |  |    |
|-------------+-----+----+----+-------+----+----+-------+----+----+-------|
|- міське   |Роз- |  |  |    |  |  |    |  |  |    |
|       |рах. |  |  |    |  |  |    |  |  |    |
|       |-----+----+----+-------+----+----+-------+----+----+-------|
|       |Звіт |  |  |    |  |  |    |  |  |    |
|-------------+-----+----+----+-------+----+----+-------+----+----+-------|
| сільське  |Роз- |  |  |    |  |  |    |  |  |    |
|       |рах. |  |  |    |  |  |    |  |  |    |
|       |-----+----+----+-------+----+----+-------+----+----+-------|
|       |Звіт |  |  |    |  |  |    |  |  |    |
|-------------+-----+----+----+-------+----+----+-------+----+----+-------|
|Населені   |Роз- |  |  |    |  |  |    |  |  |    |
|пункти -   |рах. |  |  |    |  |  |    |  |  |    |
|всього,   |-----+----+----+-------+----+----+-------+----+----+-------|
|       |Звіт |  |  |    |  |  |    |  |  |    |
|-------------+-----+----+----+-------+----+----+-------+----+----+-------|
|у тому числі:|   |  |  |    |  |  |    |  |  |    |
|-------------+-----+----+----+-------+----+----+-------+----+----+-------|
|- міські   |Роз- |  |  |    |  |  |    |  |  |    |
|       |рах. |  |  |    |  |  |    |  |  |    |
|       |-----+----+----+-------+----+----+-------+----+----+-------|
|       |Звіт |  |  |    |  |  |    |  |  |    |
|-------------+-----+----+----+-------+----+----+-------+----+----+-------|
|- сільські  |Роз- |  |  |    |  |  |    |  |  |    |
|       |рах. |  |  |    |  |  |    |  |  |    |

 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ