Про запровадження ідентифікації та реєстрації овець і кіз

Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

Сторінка 1
       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            31.12.2004 N 498
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   26 січня 2005 р.
                   за N 102/10382
 
 
         Про запровадження ідентифікації
          та реєстрації овець і кіз
 
 
   На виконання Законів України  "Про  племінну  справу  у
тваринництві" ( 3691-12 ), "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ),
розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року
N 111-р ( 111-2004-р ) "Про заходи щодо реалізації пріоритетних
положень Програми інтеграції України до Європейського Союзу в
2004 році" Н А К А З У Ю:
 
   1. Запровадити обов'язкову ідентифікацію та реєстрацію овець
і кіз.
 
   2. Затвердити Положення про ідентифікацію та реєстрацію овець
і кіз (додається).
 
   3. Організацію  та виконання робіт щодо запровадження і
забезпечення функціонування системи ідентифікації і реєстрації
овець і кіз покласти на державне підприємство "Агентство з
ідентифікації і реєстрації тварин" (Волков С.Ю.).
 
   4. Визначити, що, починаючи:
   з 1 липня 2005 року, продаж племінних овець і кіз на
внутрішньому ринку та їх експорт здійснюються за умови, що тварина
ідентифікована і зареєстрована в установленому порядку, та за
наявності реєстраційного свідоцтва овець/кіз;
   з 1 січня 2006 року, переміщення овець і кіз з господарства в
господарство, реалізація та забій тварин на м'ясо здійснюються за
умови, що тварина ідентифікована і зареєстрована в установленому
порядку, та за наявності реєстраційного свідоцтва овець/кіз.
 
   5. Установити, що:
   контроль  за додержанням вимог системи ідентифікації та
реєстрації овець і кіз при реалізації племінних овець і кіз
здійснюється Головною державною племінною інспекцією та державними
племінними інспекціями областей і районів;
   контроль  за додержанням вимог системи ідентифікації та
реєстрації овець і кіз при будь-яких переміщеннях з господарства в
господарство, реалізацією та забоєм тварин на м'ясо, утилізацією
тварин здійснюється Державним департаментом ветеринарної медицини,
його територіальними органами і регіональними службами державного
ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні
та транспорті.
 
   6. Державному  підприємству "Агентство з ідентифікації і
реєстрації тварин" забезпечити організацію:
   виготовлення (придбання)  та постачання вушних бирок для
ідентифікації овець і кіз та засобів для їх кріплення;
   виготовлення та постачання бланків реєстраційних свідоцтв
овець/кіз;
   виготовлення і постачання бланків реєстраційних карток та
книг обліку тварин господарства.
 
   7. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною  племінною  інспекцією  (Микитюк Д.М.),  Державному
департаменту ветеринарної медицини (Вербицький П.І.):
   довести  наказ  до  відома Міністерства агропромислового
комплексу  Автономної  Республіки  Крим, Головного управління
промисловості і сільського господарства Севастопольської міської
державної  адміністрації,  головних  управлінь  сільського
господарства і продовольства обласних державних адміністрацій,
управлінь ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим та
областях;
   до 1 квітня 2005 року забезпечити приведення у відповідність
нормативно-правових актів Міністерства аграрної політики України
та  Державного  департаменту  ветеринарної медицини до вимог
ідентифікації та реєстрації овець і кіз.
 
   8. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною  племінною  інспекцією,  Державному  департаменту
ветеринарної медицини, Міністерству агропромислового комплексу
Автономної Республіки Крим, Головному управлінню промисловості і
сільського  господарства  Севастопольської  міської  державної
адміністрації, головним управлінням сільського господарства і
продовольства  обласних  державних  адміністрацій, управлінням
ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим та областях
спільно з державним підприємством "Агентство з ідентифікації і
реєстрації тварин" ужити заходів до інформування  населення,
власників  тварин  та  інших  суб'єктів  господарювання щодо
запровадження системи ідентифікації та реєстрації овець і кіз.
 
   9. Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики
(Зуб Г.І.), починаючи з 2005 року, передбачати кошти на проведення
ідентифікації та реєстрації овець і кіз в межах загального обсягу
видатків, визначених Міністерству.
 
   10. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією забезпечити подання в установленому
порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
 
   11. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мельника Ю.Ф.
 
 В.о. Міністра                      Ю.Я.Лузан
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства аграрної
                   політики України
                   31.12.2004 N 498
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   26 січня 2005 р.
                   за N 102/10382
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      ПРО ІДЕНТИФІКАЦІЮ ТА РЕЄСТРАЦІЮ ОВЕЦЬ І КІЗ
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Положення визначає порядок проведення ідентифікації та
реєстрації овець і кіз.
 
   1.2. Положення є обов'язковим для виконання всіма юридичними
та фізичними особами, що є власниками тварин, займаються їх
розведенням, утриманням, торгівлею, транспортуванням, проводять
забій,  утилізацію  тварин, здійснюють ветеринарний контроль,
надають  сервісні послуги у сфері тваринництва та проводять
виставки з участю тварин.
 
   1.3. Ідентифікації та реєстрації підлягають усі вівці і кози,
що розводяться або утримуються на території України.
 
   1.4. Ідентифікація та реєстрація овець і кіз запроваджується
з метою:
   одержання оперативної та надійної інформації про поголів'я
овець і кіз щодо статі, віку, породної належності та його
місцезнаходження з метою поліпшення управління і прогнозування
ринків продукції вівчарства та козівництва;
   охорони території України від епізоотичних захворювань;
   контролю за  санітарним  станом  виробництва,  якістю  і
походженням продукції вівчарства та козівництва;
   оптимізації запровадження планів ветеринарної медицини щодо
ветеринарного контролю, попередження (профілактики), лікування та
ліквідації інфекційних, інвазійних і незаразних хвороб;
   контролю за переміщеннями тварин усередині країни та при їх
експорті-імпорті;
   забезпечення дотримання вимог законодавства  з  племінної
справи у тваринництві;
   оптимізації  розробки  і  виконання селекційних програм,
організації технологічних систем у вівчарстві та козівництві,
підвищення достовірності інформації при сертифікації племінних
(генетичних) ресурсів;
   забезпечення візуальної ідентифікації кожної тварини в стаді.
 
   1.5. Поняття, що вживаються у цьому Положенні, мають таке
значення:
   тварина - будь-яка тварина виду овечих (Ovis aries) та кіз
(Capra hircus);
   власник - будь-яка юридична чи фізична особа, яка володіє,
користується та розпоряджається тваринами;
   утримувач - будь-яка юридична чи фізична особа, яка постійно
або тимчасово володіє, користується та несе відповідальність за
тварин на підставі повноважень, наданих власником;
   суб'єкт господарювання - юридична або фізична особа - суб'єкт
підприємницької діяльності (власники/утримувачі), а також ті, хто
займається торгівлею тваринами, забоєм, утилізацією та виставками
з участю тварин;
   фізична особа - власник/утримувач - несуб'єкт підприємницької
діяльності;
   господарство -  будівлі,  споруди та у випадку ферм на
відкритому повітрі будь-яке місце на території  країни,  де
знаходяться, розводяться або утримуються тварини, місця торгівлі,
забою, утилізації, штучного осіменіння, виставкові місця, місця
літнього утримання і випасання та інші місця зосередження тварин,
які є об'єктом ветеринарно-санітарного контролю та нагляду;
   стадо - група тварин одного виду, яка складається з різних
статевих, вікових і виробничих груп або з однорідної групи тварин,
що сформована в господарстві для одержання певної продукції або
для сумісного випасу;
   ідентифікаційний номер  -  індивідуальний  номер,  що
присвоюється тварині, який не змінюється протягом її життя та є
унікальним у межах одного виду тварин;
   бирка - вушний знак установленого  зразка  з  нанесеним
ідентифікаційним  номером, який використовується виключно для
ідентифікації визначеного виду тварин;
   ідентифікація - процес (робота) з ототожнювання тварини (її
нумерація та присвоєння клички тощо), що включає присвоєння
ідентифікаційного номера шляхом прикріплення бирок на кожне вухо
тварини, унесення інформації до книги обліку тварин, видачу
реєстраційного свідоцтва овець/кіз;
   реєстрація - унесення до Реєстру тварин інформації  про
ідентифікованих тварин, їх переміщення, власників/утримувачів,
господарства та їх ветеринарно-санітарний стан, що здійснюється
адміністратором Реєстру тварин;
   реєстраційне свідоцтво  овець/кіз  (далі  -  реєстраційне
свідоцтво) - документ установленої форми, виданий адміністратором
Реєстру тварин, що містить дані стосовно тварини, її переміщення,
власників/утримувачів,  місцезнаходження, реєстрації у Реєстрі
тварин, стану здоров'я та є супровідним документом при будь-якому
переміщенні тварини;
   Реєстр тварин  -  автоматизована  інформаційно-аналітична
система збору, накопичення та обробки даних про ідентифікованих
тварин, їх переміщення, власників/утримувачів, господарства та їх
ветеринарно-санітарний  стан  тощо, яка забезпечує зберігання
інформації про тварин, надання такої інформації та її захист від
несанкціонованого доступу;
   замовлення - документ, складений власником/утримувачем тварин
або вповноваженою ним особою для проведення ідентифікації та
реєстрації тварин, унесення змін у Реєстр тварин;
   відповідальна особа  -  працівник підприємства, на якого
керівником покладено обов'язки здійснення комплексу робіт  з
ідентифікації та обліку тварин у господарстві;
   витяг - документ, форма якого встановлюється  держателем
Реєстру тварин. Витяг видається на запит будь-якої фізичної або
юридичної особи адміністратором Реєстру та містить певний об'єм
інформації у залежності від категорії особи, яка направила запит,
та/або змісту запиту;
   інформаційна довідка - документ, який надається лише за
офіційним запитом органів державної влади із зазначенням підстав
для такого запиту;
   переміщення - процес (дія), результатом якого  є  зміна
господарства, в якому перебуває тварина;
   книга обліку тварин - документ установленої форми, в який
вноситься інформація про тварину, її походження, переміщення,
забій, утилізацію, падіж (загибель) тощо в порядку, установленому
цим Положенням;
   агент з ідентифікації і реєстрації тварин (далі - агент з
ідентифікації) - працівник державного підприємства "Агентство з
ідентифікації і реєстрації тварин" або фізична чи юридична особа,
яка  діє  від  імені  державного  підприємства "Агентство з
ідентифікації і реєстрації тварин" на підставі агентської угоди.
   Адміністратором  Реєстру  тварин є державне підприємство
"Агентство  з  ідентифікації  і  реєстрації тварин" (далі -
Агентство), що здійснює комплекс організаційних і технологічних
робіт з ідентифікації тварин, їх реєстрацію, ведення Реєстру
тварин, відповідає за збереження даних у Реєстрі тварин, приймає
запити, надає витяги з Реєстру тварин тощо, а також виконує інші
функції, передбачені цим Положенням.
   Держателем Реєстру тварин є Міністерство аграрної політики
України, яке забезпечує функціонування Реєстру тварин, визначає
порядок та умови користування даними Реєстру тварин та виконує
інші функції, передбачені цим Положенням.
 
   1.6. Ідентифікація та реєстрація овець і кіз включає такі
процеси:
   реєстрацію господарства;
   оформлення замовлення на ідентифікацію;
   нумерацію тварин шляхом прикріплення бирок;
   облік ідентифікованих тварин у книзі обліку тварин;
   реєстрацію ідентифікованих тварин у Реєстрі тварин;
   оформлення і видачу реєстраційного свідоцтва овець/кіз;
   реєстрацію в Реєстрі тварин інформації про переміщення, падіж
(загибель), забій, утилізацію тварин тощо (змін у Реєстрі тварин).
 
   1.7. Агентство здійснює реєстрацію господарств у Реєстрі
тварин, розподіл ідентифікаційних номерів, замовлення у виробника
бирок, засобів для їх  прикріплення,  бланків  реєстраційних
свідоцтв, книг обліку тварин, реєстраційних карток та забезпечує
видачу їх власникам/  утримувачам,  облік  та  контроль  за
використанням.
 
          2. Реєстрація господарств
 
   2.1. Суб'єкти господарювання та фізичні особи зобов'язані
зареєструвати свої господарства в Реєстрі тварин перед початком
проведення ідентифікації та реєстрації тварин.
   Для реєстрації господарства суб'єкти господарювання подають
Агентству через агента з ідентифікації заповнену реєстраційну
картку господарства (додаток 1).
   Реєстрація  господарства  фізичної особи здійснюється на
підставі даних реєстраційної картки вівці/кози (додаток 2) або
реєстраційної відомості овець/кіз (додаток 3).
 
   2.2. Суб'єкти  господарювання,  які  займаються торгівлею
тваринами, проводять забій, утилізацію та виставки з участю
тварин, зобов'язані здійснити дії з реєстрації місць торгівлі,
виставок, забою, утилізації та інших місць зосередження тварин у
Реєстрі тварин з моменту надходження до них першої ідентифікованої
та зареєстрованої в установленому порядку тварини. Указані місця
підлягають реєстрації як господарства відповідно до вимог цього
Положення. Для проведення реєстрації суб'єкти  господарювання
подають (надсилають) Агентству реєстраційну картку господарства.
 
   2.3. У разі, якщо суб'єкт господарювання або фізична особа є
власником/утримувачем кількох господарств, дані подаються окремо
щодо кожного господарства та реєструється кожне господарство
окремо за місцезнаходженням тварин.
 
   2.4. Агентство  вносить  дані  реєстраційної   картки
господарства, реєстраційної картки вівці/кози або реєстраційної
відомості овець/кіз до Реєстру тварин і надсилає  суб'єктам
господарювання та фізичним особам, повідомлення про реєстрацію
господарства в Реєстрі тварин.
   У разі зміни даних про господарство суб'єкти господарювання
та фізичні особи повинні в 3-денний термін подати Агентству через
агента з ідентифікації заяву про внесення змін до Реєстру тварин
(додаток 4).
 
           3. Ідентифікація тварин
 
   3.1. Для проведення ідентифікації та  реєстрації  тварин
суб'єкт господарювання - власник чи утримувач подає письмове
замовлення на проведення ідентифікації та реєстрації (додаток 5).
   Замовлення за підписом власника, утримувача або вповноваженої
ним особи подається агенту з ідентифікації.
 
   3.2. Для фізичних осіб формою замовлення для проведення
ідентифікації  та  реєстрації  тварин  є реєстраційна картка
вівці/кози або реєстраційна відомість овець/кіз.
 
   3.3. Усі тварини, що утримуються в господарстві, повинні бути
ідентифіковані бирками вушними згідно із зразком бирки вушної для
ідентифікації  овець і  кіз  (додаток 6 ( za102-05 ),  які
прикріплюються на кожне вухо тварини і не знімаються протягом
усього її життя. На обох бирках тварини вказується один і той
самий  ідентифікаційний  номер, який дає змогу індивідуально
ідентифікувати  кожну  тварину.  Спосіб  прикріплення  бирок
визначається Агентством.
   Ідентифікаційний номер, нанесений на бирці, складається з 12
символів і має таку структуру:
   - позиції  1,  2  -  літерний  код країни, де тварину
ідентифіковано, відповідно до ISO 3166;
   - позиції 3, 4 - цифровий код області, де проводилась
ідентифікація тварини;
   - позиції 5-12 - останні вісім цифр ідентифікаційного номера
тварини, з яких п'ять останніх цифр - робочий номер тварини.
   Офіційний колір бирки для ідентифікації овець - жовтий, для
кіз - світло-зелений.
 
   3.4. Розподіл ідентифікаційних номерів  для  господарств,
видача бирок і засобів для їх прикріплення проводяться Агентством
на підставі замовлення.
   Суб'єкт господарювання - власник чи утримувач повинен вести в
установленому порядку облік отриманих бирок і використовувати їх
виключно для ідентифікації тварин, що йому належать.
 
   3.5. Ідентифікацію  тварин  у  господарстві  починають з
нумерації наявного батьківського поголів'я, призначеного  для
відтворення стада і від якого може бути отримане потомство
(вівцематок, баранів, козоматок, цапів, ремонтного молодняку) та
тварин, призначених для реалізації.
   У  разі,  якщо  при ідентифікації наявного поголів'я в
господарстві до запровадження системи ідентифікації та реєстрації
відповідно до цього Положення існувала інша система нумерації
тварин, раніше присвоєний тварині індивідуальний номер повинен
бути збережений в записах у документах з ведення племінного обліку
та поєднаний з ідентифікаційним номером, присвоєним у порядку,
установленому цим Положенням.
 
   3.6. Новонароджені   ягнята/козенята   повинні   бути
ідентифіковані в господарстві народження не пізніше семи днів від
моменту їх народження.
   Як виняток, власник або утримувач може ідентифікувати тварин
шляхом  прикріплення двох бирок на обидва вуха тварини при
відлученні, але не пізніше чотирьох місяців після народження. У
такому  випадку  ягнятам/козенятам при народженні обов'язково
ставлять робочий номер матері татуюванням на лівому вусі.
 
   3.7. Ягнята каракульської та інших смушкових порід, яких
призначено для забою у 2-3-денному віці на смушки, ідентифікації
не підлягають.
 
   3.8. У будь-якому випадку тварина повинна бути ідентифікована
та зареєстрована відповідно до цього Положення раніше, ніж вона
залишить господарство.
 
   3.9. Власник чи утримувач може проводити нумерацію тварин
самостійно (за винятком тварин, імпортованих з інших країн) або
запрошувати для цього агента з ідентифікації.
 
   3.10. Ідентифікація імпортованих тварин проводиться виключно
агентом з ідентифікації.
 
   3.11. Якщо тварину імпортовано з країни, де  функціонує
система ідентифікації, що відповідає вимогам Директиви Ради ЄС
N 21/2004 Європейського Парламенту і Ради від 17 грудня 2003 року,
і вона ідентифікована згідно з існуючою в країні офіційною
системою ідентифікації і реєстрації даного виду тварин, заміна
бирок не проводиться і тварина зберігає свої початкові вушні бирки
з ідентифікаційним номером, присвоєним у країні походження.
   Власник/утримувач зобов'язаний у встановленому цим Положенням
порядку здійснити дії щодо реєстрації тварини в Реєстрі тварин.
 
   3.12. Якщо тварину імпортовано з країни, де відсутня система
ідентифікації, вказана в пункті 3.11 цього Положення, тварина
повинна бути ідентифікована та зареєстрована в установленому цим
Положенням порядку в термін, що не перевищує 30 днів з моменту
прибуття тварини в господарство призначення, але раніше, ніж
тварина залишить дане господарство.
 
   3.13. Якщо   господарством  призначення  тварини,  що
імпортується, є бойня чи м'ясокомбінат та тварина буде забита
протягом 30 днів з моменту її імпорту, ідентифікація тварини не
проводиться.
 
   3.14. Після нумерації тварини шляхом прикріплення бирок на
обидва вуха власник/утримувач зобов'язаний здійснити облік тварин
у встановленому порядку, зареєструвати тварину в Реєстрі тварин та
отримати реєстраційне свідоцтво.
 
   3.15. Якщо одну з бирок, прикріплених на вухо тварини, було
втрачено чи пошкоджено таким чином, що ідентифікаційний номер,
нанесений на ній, не читається, власник чи утримувач зобов'язаний
терміново замовити в Агентстві дублікат бирки з тим  самим
ідентифікаційним номером і після її отримання прикріпити на вухо
тварини. Пошкоджена бирка при цьому знімається і передається
Агентству через агента.
 
   3.16. Якщо обидві бирки, прикріплені на вуха тварини, були
втрачені чи пошкоджені таким чином, що ідентифікаційний номер на
обох бирках не читається, власник чи утримувач зобов'язаний
терміново ізолювати цю тварину та звернутися до  агента  з
ідентифікації, який проводить звірку ідентифікаційних номерів на
бирках інших тварин господарства з книгою обліку тварин для
встановлення ідентифікаційного номера тварини, бирки якої були
пошкоджені чи втрачені. Після встановлення тотожності тварини
власник чи утримувач повинен замовити в Агентстві через агента з
ідентифікації дублікати бирок з тими самими ідентифікаційними
номерами і після їх отримання прикріпити на обидва вуха тварини.
Пошкоджені бирки при цьому знімаються і передаються через агента з
ідентифікації в Агентство.
   При неможливості встановлення тотожності тварини в разі, якщо
бирки були втрачені чи загублені у декількох тварин відразу,
агентом з ідентифікації проводиться переідентифікація цих тварин.
   Якщо втрата чи пошкодження однієї чи обох бирок відбулися на
м'ясокомбінаті,  бойні  чи  ветсанзаводі,  заміна  бирок  не
відбувається і тварина відправляється на забій чи утилізацію.
   Для отримання дублікатів бирок власник/утримувач заповнює
замовлення на дублікати бирок та ідентифікаційних документів
(додаток 7) та відшкодовує їх вартість.
 
   3.17. У разі втрати бирок, які не були прикріплені на вуха
тварини, власник чи утримувач після встановлення факту втрати та
проведення звірки  залишку  бирок  з  використаними  бирками
зобов'язаний повідомити про втрату Агентство.
 
   3.18. У  разі  втрати або пошкодження бирки, якою було
ідентифіковано тварину, завезену з іншої країни, Агентство видає
дублікат бирки, на якому вказаний ідентифікаційний номер тварини,
наданий тією країною, де тварина була ідентифікована.
 
         4. Облік тварин у господарстві
 
   4.1. Суб'єкти господарювання та фізичні особи, у господарстві
яких  утримуються  тварини,  зобов'язані вести своєчасний та
вірогідний облік усіх тварин шляхом занесення інформації до книги
обліку тварин (для суб'єктів господарювання) - додаток 8 та книги
обліку тварин (для фізичних осіб) - додаток 9.
 
   4.2. Облік тварин у господарствах суб'єктів господарювання
ведеться  відповідальною особою господарства, у господарствах
фізичних осіб - агентом з ідентифікації, що здійснює  свою
діяльність на території, де розташоване господарство, у якому
утримується тварина.
   Агент з ідентифікації веде облік тварин, що належать фізичним
особам, шляхом ведення книги обліку тварин у кожному населеному
пункті окремо.
 
   4.3. Книга обліку ведеться для кожного виду тварин (вівці,
кози) окремо на паперових носіях і зберігається щонайменше 3 роки
від дня останнього вибуття тварини з господарства.
 
   4.4. До книги обліку уносяться такі дані:
   про господарство - місцезнаходження господарства, його назва,
реєстраційний номер господарства в Реєстрі тварин та вид тварин,
що в ньому утримуються;
   про тварину - ідентифікаційний номер, стать, код і назва
породи, дані про народження, походження (ідентифікаційні номери,
коди і назви порід матері і батька);
   про переміщення тварин:
   у разі прибуття тварин у господарство - ідентифікаційний
номер тварини, реєстраційний номер, назва та адреса господарства,
з якого прибула тварина, дата та причина прибуття; у разі імпорту
- назва країни імпорту тварини;
   у разі вибуття тварини - реєстраційний номер, назва та адреса
господарства, у яке вибуває тварина, дата та причина вибуття; дата
та причина забою, загибелі (падежу), утилізації тварини; у разі
експорту - назва країни експорту тварини.
 
   4.5. Записи в книзі обліку тварин проводяться відразу ж після
прикріплення  бирок новонародженим чи наявним в господарстві
тваринам та тим, які прибувають до господарства, українською
мовою, чітким почерком. Необхідні виправлення здійснюють тільки
чітким закресленням попередньої інформації.
 
   4.6. Лікар ветеринарної медицини,  під  контролем  якого
перебуває господарство, повинен під час відвідування господарства
розписуватися в книзі обліку овець і кіз, указуючи своє прізвище,
дату відвідування, перелік і результати досліджень, обробок і
лікувальних заходів.
 
   4.7. Власник чи утримувач зобов'язаний здійснювати періодичну
інвентаризацію поголів'я в господарстві в розрізі статево-вікових
і виробничих груп та подавати щорічно Агентству звіт-реєстр про
наявність ідентифікованого та зареєстрованого поголів'я овець і
кіз в господарстві (додаток 10).
   Звіт-реєстр подається при початковій реєстрації господарства
в Реєстрі тварин разом із реєстраційною карткою та щорічно за
станом на 1 січня за минулий рік до 20 січня поточного року.
   У  разі  ліквідації, створення нового або реорганізації
господарства  звіт-реєстр  подається  за  даними  останньої
інвентаризації протягом 10 днів після її проведення.
   Разом із звітом-реєстром подається довідка державної установи
ветеринарної   медицини  про  ветеринарно-санітарний  стан
господарства,  терміни та результати проведення діагностичних
досліджень, профілактичних щеплень та ветеринарних обробок тварин
господарства,  яка  засвідчується  підписом  відповідального
спеціаліста і штампом чи печаткою державної установи ветеринарної
медицини.
   Звіт-реєстр про наявність ідентифікованого та зареєстрованого
поголів'я овець і кіз у господарствах фізичних осіб складає агент
з ідентифікації у кожному населеному пункті за інформацією з книги
обліку тварин та повідомлень, які надаються фізичними особами.
 
          5. Реєстрація овець і кіз
             у Реєстрі тварин
 
   5.1. Після ідентифікації тварини в господарстві власник чи
утримувач зобов'язаний здійснити дії по реєстрації тварини в
Реєстрі тварин. Для цього він самостійно або з допомогою агента з
ідентифікації заповнює реєстраційний документ: реєстраційну картку
вівці/кози на одну тварину чи реєстраційну відомість овець/кіз на
групу тварин.
 
   5.2. Реєстраційна картка та реєстраційна відомість містять
дані:
   про господарство, де тварина ідентифікована;
   про тварину;
   про генетичне походження тварини;
   про стан здоров'я тварини.
 
   5.3. Дані  про  породу  (тип)  вказують  відповідно  до
класифікатора порід і типів овець, що розводяться в Україні
(додаток 11), та класифікатора порід кіз, що розводяться в Україні
(додаток 12). Належність тварини до певної породи (типу) та її
породність визначають згідно з розділом 3 Інструкції з бонітування
овець, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України
від 16.07.2003 N 242 ( z0679-03 ), зареєстрованої в Міністерстві
юстиції 5 серпня 2003 року за N 679/8000.
   Дані  про  батька  тварини  вказуються  тільки за умов
застосування у господарстві в процесі відтворення методів штучного
осіменіння  або  ручного  парування  та ведення і наявності
відповідних записів у формі N 3-вкз "Журнал з відтворення стада
овець  (кіз)  за  20__  рік", яка ведеться безпосередньо у
господарстві або організацією (особою), що надає сервісні послуги
у галузі тваринництва.
   При внесенні до реєстраційної картки вівці/кози або відомості
овець/кіз інформації щодо походження тварин, агент з ідентифікації
чи власник тварини повинен застосовувати дані форм племінного
обліку, що ведуться в господарстві.
 
   5.4. Спеціаліст державної установи ветеринарної медицини, за
яким закріплене дане господарство та до якого звертаються агент з
ідентифікації чи власник тварини, вносить до  реєстраційного
документа дані щодо стану здоров'я тварини та засвідчує їх своїм
підписом і штампом чи печаткою державної установи ветеринарної
медицини.
 
   5.5. Реєстраційна картка чи реєстраційна відомість через
агента  з  ідентифікації  передається  Агентству,  яке  є
адміністратором Реєстру тварин. Агентство вносить інформацію про
тварину до Реєстру тварин. Датою реєстрації тварини в Реєстрі
тварин уважається дата внесення інформації про тварину до Реєстру.
   Після реєстрації тварини в Реєстрі тварин Агентство надсилає
власнику чи утримувачу реєстр ідентифікованих і зареєстрованих
тварин господарства (додаток 13).
 
         6. Оформлення, видача та обіг
           реєстраційного свідоцтва
 
   6.1. Після реєстрації тварини в Реєстрі тварин Агентство
здійснює оформлення   реєстраційного   свідоцтва   овець/кіз
(додаток 14).
 
   6.2. Реєстраційне свідоцтво видається на кожну тварину, яка
була ідентифікована в установленому порядку, у  тому  числі
імпортовану з країни, де функціонує система ідентифікації і
реєстрації  тварин,  що  відповідає  вимогам  Європейського
Співтовариства.
   Власник/утримувач має право на переміщення тварини за умови,
якщо на тварину видане реєстраційне свідоцтво овець/кіз.
 
   6.3. Термін дії реєстраційного свідоцтва є безстроковим.
 
   6.4. Усі записи в реєстраційному свідоцтві та відомості про
тварину, що вносяться до нього, виконуються українською мовою, за
винятком  коду  країни,  де  тварину ідентифіковано. Цифрова
інформація вноситься до реєстраційного  свідоцтва  арабськими
цифрами.
   Лицьова  сторона  реєстраційного  свідоцтва  заповнюється
Агентством після реєстрації тварини в Реєстрі тварин.
 
   6.5. Лицьова сторона реєстраційного свідоцтва містить поля з
такими реквізитами:
   назва документа, його серія та номер;
   дані про тварину - вид тварин, робочий (п'ять останніх цифр
ідентифікаційного номера) та ідентифікаційний номери, кличка (за
наявності),  дата  народження,  код статі, у числі скількох
народжений, код та назва породи (типу);
   дані  про генетичне походження тварин - ідентифікаційні
(індивідуальні) номери, клички (за наявності), коди та назви порід
матері і батька;
   дані про власника тварини:
   реєстраційний номер господарства в Реєстрі тварин, де тварину
ідентифіковано, ідентифікаційний код (для юридичних осіб - код за
ЄДРПОУ, для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності -
код за ДРФО, для фізичних осіб - ідентифікаційний номер фізичної
особи - платника податків та інших обов'язкових  платежів),
найменування  суб'єкта  господарювання  (для фізичних осіб -
прізвище, ім'я, по батькові), місцезнаходження господарства /
місце проживання власника;
   реєстраційний номер господарства в Реєстрі тварин, де тварина
народилася, ідентифікаційний код (для юридичних осіб - код за
ЄДРПОУ, для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності -
код за ДРФО, для фізичних осіб - ідентифікаційний номер фізичної
особи - платника податків та інших обов'язкових  платежів),
найменування  суб'єкта  господарювання  (для фізичних осіб -
прізвище, ім'я, по батькові), місцезнаходження господарства /
місце проживання власника; якщо тварина імпортована, то вказується
назва країни походження тварини;
   дані  про  заповнення  реєстраційного  свідоцтва - дата
заповнення та назва Агентства.
   Ідентифікаційні (індивідуальні) номери, коди і назви порід
матері і батька вказуються у тому разі, якщо інформація в
реєстраційній картці або відомості надана відповідно до пункту 5.3
цього Положення.
   На лицьовій сторінці реєстраційного свідоцтва відводиться
місце для нанесення штрих-коду, який містить інформацію про
ідентифікаційний номер, код породи, код статі, дату народження
тварини.
   Записи лицьової сторінки засвідчуються підписом керівника
Агентства та його печаткою.
   У разі, якщо спеціалістом державної установи ветеринарної
медицини,  під  контролем якого перебуває господарство, було
прийнято рішення про утилізацію (знищення) тварини, то в поле
"Особливі відмітки" спеціалістом уносяться записи про причину
утилізації  (знищення)  тварини,  які  засвідчуються підписом
спеціаліста та печаткою державної установи ветеринарної медицини.
 
   6.6. На другій та третій сторінках записи щодо переліку
щеплень,  ветеринарного  контролю  та лабораторних досліджень
проводяться спеціалістом державної установи ветеринарної медицини,
який робить висновок про призначення тварини та причини забою чи
утилізації та засвідчує його підписом та печаткою державної
установи ветеринарної медицини.
 
   6.7. На  четвертій  сторінці  вносяться  дані  про  всі
переміщення, забій, загибель (падіж) та утилізацію тварини.
   Ці записи вносяться для суб'єктів господарювання - власником
або відповідальною особою господарства, для фізичних осіб -
агентом  з  ідентифікації.  Записи здійснюються як від руки
(друкованими  літерами), так і з використанням персонального
комп'ютера  чи  друкарської машинки і засвідчуються підписом
власника/утримувача та печаткою.
 
   6.8. Видача реєстраційного свідоцтва здійснюється особисто
власнику чи утримувачу або його вповноваженому представникові
Агентством через агента з ідентифікації в 14-денний термін після
отримання  реєстраційної  картки вівці/кози або реєстраційної
відомості овець/кіз.
 
   6.9. Обмін реєстраційного  свідоцтва  та  видача  нового

 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ