Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами установ комерційних банків України

Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

Сторінка 1
       ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            I Н С Т Р У К Ц I Я
 
 N 466 від 30.12.97           Зареєстровано в юридичному
   м.Київ               департаменті Нацбанку
                    31 грудня 1997 р.
                    за N 510
 
 
                       Затверджено
                   постановою Правління
                   Національного банку України
                   N 466 ( v0511500-97 ) 
                   від 30.12.97 р.
                   реєстр. N 510 від 31.12.97 р.
 
 
      ( Iнструкція втратила чинність на підставі
             Постанови Національного банку
       N 355 ( z0801-03 ) від 20.08.2003 )
 
 
              Iнструкція
      з бухгалтерського обліку операцій з цінними
      паперами установ комерційних банків України
 
    ( Iз змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку
     N 520 ( v0608500-99 ) від 16.12.98
     N 234 ( z0401-00 ) від 08.06.2000 )
 
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Iнструкція  з бухгалтерського обліку цінних паперів
грунтується на загальноприйнятих у міжнародній практиці принципах
та стандартах бухгалтерського обліку, зокрема:
   - безперервності діяльності установи банку;
   - стабільності правил бухгалтерського обліку;
   - обережності;
   - нарахуванні доходів та видатків (поділ звітних періодів);
   - дати операції;
   - окремого відображення активів та пасивів;
   - переваги змісту над формою;
   - оцінки активів та пасивів.
   Основні вимоги зазначених принципів викладені у вступній
частині  до  Iнструкції  про  застосування  Плану  рахунків
бухгалтерського обліку комерційних банків України, яка затверджена
постановою Правління Національного банку України від 21 листопада
1997 року N 388 ( v0495500-97 ).
   Iнструкція з  бухгалтерського  обліку операцій з цінними
паперами визначає порядок обліку банками операцій з придбання,
продажу, рефінансування, розміщення та випуску цінних паперів
згідно з чинним законодавством України.
   1.2. Відповідно до Законів України "Про банки і банківську
діяльність" ( 872-12 ) та "Про цінні папери та фондову біржу"
( 1201-12 ) банки можуть здійснювати операції з випуску та обігу
цінних паперів, а також комісійну та комерційну діяльність за
цінними паперами (наприклад, торгівля цінними паперами за рахунок
третіх осіб, розміщення емісійних цінних паперів третіх осіб),
надавати послуги щодо зберігання цінних паперів, здійснювати
депозитарний облік та ведення розрахунків за операціями з цінними
паперами, а також інші операції з цінними паперами згідно з чинним
законодавством України.
   1.3. Відповідно до Закону України "Про цінні папери та
фондову біржу" в Україні можуть випускатися і обертатися такі види
цінних паперів:
   акції;
   облігації внутрішніх республіканських і місцевих позик;
   облігації підприємств;
   казначейські зобов'язання республіки;
   ощадні сертифікати;
   векселі;
   приватизаційні папери.
   Також можуть знаходитись в обігу похідні цінних паперів
(форвардні та ф'ючерсні контракти, опціони тощо) та цінні папери
іноземних інвесторів, які допущені до обігу на території України.
   1.4. За видами сплати доходу цінні папери можна поділити на
дві категорії:
   а) цінні папери з визначеним прибутком, що дають процентний
доход (купонні цінні папери) або не дають процентний доход (цінні
папери з нульовим купоном). Процентна ставка за цими паперами може
бути постійною або індексованою на визначений показник;
   б) цінні папери з невизначеним прибутком, до яких належать
акції та папери, які засвідчують право на паї. Також до цієї
категорії належать інші цінні папери з невизначеним прибутком, які
не відповідають характеристиці, визначеній підпунктом а).
   1.5. За формою випуску цінні папери поділяються на:
   - цінні папери в паперовій (документарній) формі;
   - цінні папери у вигляді електронних записів на ДЕПО-рахунках
(бездокументарна форма).
   1.6. Фінансовий облік операцій з розміщення, обігу, сплати
доходу  та  погашення  власних  та придбаних цінних паперів
здійснюється за такими балансовими та позабалансовими рахунками:
   балансовими:
   N 141 "Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним
банком України, у портфелі банку на продаж" (А-П);
   N 142 "Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним
банком України, у портфелі банку на інвестиції" (А-П);
   N 149 "Резерв під знецінення боргових цінних паперів, що
рефінансуються Національним банком України" (П);
   N 310 "Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у
портфелі банку на продаж" (А);
   N 311 "Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж"
(А-П);
   N 312 "Власні цінні папери банку в портфелі на продаж" (А);
   N 319 "Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку
на продаж" (П);
   N 320 "Акції та інші вкладення з нефіксованим прибутком у
портфелі банку на інвестиції" (А);
   N 321 "Боргові цінні папери в портфелі банку на інвестиції"
(А-П);
   N 329 "Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку
на інвестиції" (П);
   N 330 "Цінні папери власного боргу, емітовані банком" (А-П);
   N 332 "Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком" (П);
   N 354 "Дебіторська заборгованість за операціями банку з
фінансовими інструментами" (А);
   N 363 "Розрахунки з акціонерами" (П);
   N 364 "Кредиторська заборгованість за операціями банку з
фінансовими інструментами" (П);
   N 410 "Вкладення в асоційовані компанії" (А);
   N 420 "Вкладення в дочірні компанії" (А);
   N 500 "Статутний капітал банку" (П);
   N 501 "Емісійні різниці" (П);
   N 605 "Процентні доходи за цінними паперами" (П);
   N 610 "Комісійні доходи за операціями з банками" (П);
   N 611 "Комісійні доходи за операціями з клієнтами" (П);
   N 620 "Результат від торговельних операцій" (П);
   N 630 "Дивідендний доход" (П);
   N 639 "Iнші банківські операційні доходи" (П);
   N 705 "Процентні витрати за цінними  паперами  власного
боргу" (А);
   N 710 "Комісійні витрати" (А);
   N 739 "Iнші банківські операційні витрати" (А);
   N 770 "Відрахування в резерви" (А-П);
 
   позабалансовими:
   N 935 "Активи до отримання" (А);
   N 936 "Активи до відсилання" (П);
   N 970 "Цінні папери та матеріальні цінності клієнтів у
довірчому управлінні" (А);
   N 981 "Iнші цінності і документи" (А);
   N 982 "Бланки цінних паперів та бланки суворої звітності"
(А);
   N 989 "Документи та цінності в підзвіті та в дорозі" (А).
( Пункт 1.6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
 N 520 ( v0608500-99 ) від 16.12.98 )
 
   1.7. Облік прав власності за цінними паперами, що випущені у
формі записів на рахунках у системі електронного обігу цінних
паперів здійснюється у кількісному вираженні на  спеціальних
рахунках  ДЕПО поза балансом згідно з чинним законодавством
України.
   Порядок обліку прав власності за державними цінними паперами,
що знаходяться у депозитарії  Національного  банку  України,
визначений Положенням про порядок бухгалтерського та депозитарного
обліку розміщення, обігу, сплати відсотків та погашення облігацій
внутрішньої  державної  позики  в  банківських установах, що
затверджене постановою Правління Національного банку України від
26 січня 1996 року N 15 ( v0347500-96 ) (з урахуванням змін та
доповнень).
 
         2. Визначення окремих термінів
 
   У цій Iнструкції наведені нижче терміни вживаються у такому
значенні.
   Активний ринок - ринок для визначеного цінного папера, на
якому існує можливість у будь-який час продати цінний папір за
ціною, що переважає на ньому під час виставлення цього цінного
папера  на  продаж.  Активність  ринку  щодо цінних паперів
визначається виходячи з таких факторів:
   - на ринку діють банки, брокерські контори або інші установи,
що забезпечують постійне котирування цін на продаж та на купівлю
цього цінного папера;
   - різниця між цінами на купівлю та на продаж, що пропонується
цими  банками,  брокерськими конторами або іншими установами
збігається із звичайною ціною на місцевому ринку цінних паперів;
   - випущено значний обсяг цінних паперів, тому виставлені на
ринок партії цих цінних паперів значно не вплинуть на його ціну;
   - частина випуску, що знаходиться у банку-продавця цінного
папера, досить обмежена, тому його виставлення повністю на продаж
не зможе істотно вплинути на поточну ринкову вартість цінного
папера.
   Акція - цінний папір без установленого строку обігу, що
засвідчує пайову  участь  у  статутному  фонді  акціонерного
товариства, підтверджує право на участь в управлінні товариством,
дає право його власникові на одержання частини його прибутку у
вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при його
ліквідації.
   Асоційована компанія (підприємство) - це компанія, в якій
інвестор має значний вплив і яка не є ні дочірньою компанією, ні
спільним підприємством інвестора. Значний вплив передбачає, що
інвестор прямо або через дочірні компанії володіє 20% або більшою
часткою капіталу компанії. Значний вплив також має місце, якщо
інвестор (банк) прямо або через дочірні компанії володіє часткою
капіталу компанії менше 20%, але виконуються такі умови:
   - інвестор (банк) має представників у раді директорів або
аналогічному керуючому органі компанії;
   - інвестор (банк) бере участь у визначенні стратегії і
операцій компанії;
   - проводяться істотні операції між інвестором (банком) та
компанією;
   - здійснюється обмін керуючим персоналом між  інвестором
(банком) та компанією;
   - інвестор (банк) надає компанії суттєву  технічну  або
комерційну інформацію.
   Балансова вартість - первісна вартість цінного папера з
врахуванням амортизації дисконту або премії.
   Борговий цінний папір - цінний папір, за яким емітент несе
зобов'язання повернути у визначений термін кошти, інвестовані в
його діяльність, та сплатити доход чи надати інші майнові права,
за винятком прав на участь в управлінні справами емітента.
   Вексель - цінний папір, який засвідчує безумовне грошове
зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку визначену
суму грошей власнику векселя (векселедержателю).
   Дата операції (дата угоди) - це дата здійснення операції,
тобто день виникнення прав (активів) або зобов'язань.
   Дата розрахунку - це дата зарахування або списання коштів за
операцією.
   Дата валютування - це дата, коли відбувається передача права
власності згідно з вимогами контракту щодо купівлі-продажу цінних
паперів. Для цінних паперів з визначеним прибутком, вона є і
датою, саме з якої нараховується доход за придбаними цінними
паперами (дата, на яку припиняється нарахування  доходу  за
проданими цінними паперами).
   Дисконт - становить різницю між вартістю погашення цінних
паперів та вартістю їх придбання без врахування нарахованих на час
придбання процентів, якщо вартість придбання нижча  вартості
погашення.
   Діяльність з управління цінними паперами - діяльність, що
здійснюється банком від свого імені за винагороду на підставі
відповідного договору протягом визначеного терміну щодо управління
портфелем цінних паперів, які визначені цим договором та належать
на правах власності іншій особі, в інтересах цієї особи або
визначених цією особою третіх осіб.
   Дочірня компанія (підприємство) - компанія, що контролюється
іншою компанією. Контроль передбачає, що материнська компанія
(банк) прямо або через дочірні компанії володіє 50% або більшою
часткою  капіталу  компанії. Контроль також має місце, якщо
материнська компанія (банк) прямо або через дочірні компанії
володіє часткою капіталу компанії менше 50%, але має:
   - частку управлінських голосів у компанії, що перевищує 50%
завдяки угодам з іншими інвесторами;
   - право  керувати  фінансовою  та  виробничою  політикою
підприємствтва згідно із статутом або угодою;
   - право призначати або звільняти більшість членів  ради
директорів або аналогічного керуючого органу компанії;
   - право визначального  голосу  у  раді  директорів  або
аналогічному керуючому органі компанії.
   Емісійні різниці (емісійний доход) - сума коштів, отриманих
підприємством від первинної емісії (випуску) власних акцій та
інших корпоративних прав над номіналом таких  акцій  (інших
корпоративних прав).
   Залишкова балансова вартість цінного папера -  це  його
балансова  вартість з врахуванням створеного резерву за цим
папером.
   Iнвестиції - грошові, майнові, інтелектуальні цінності, що
вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності з
метою отримання прибутку від цієї діяльності (у вигляді процентів,
роялті, дивідендів та орендних доходів або приросту капіталу) або
досягнення соціальної вигоди.
   Кліринговий рахунок -  рахунок,  за  яким  обліковуються
безготівкові розрахунки, що базуються на зарахуванні банками за
певний період взаємних платіжних вимог сторін, які беруть участь у
розрахунках.
   Купонний цінний папір (цінний папір з визначеним прибутком) -
а) цінні папери з фіксованою річною ставкою процента (купона); б)
цінні папери із змінною ставкою, якщо за умовами випуску цінного
папера ставка визначається в залежності від процентної ставки на
визначену дату або протягом певного періоду на визначеному ринку
(міжбанківському, державних цінних паперів, іноземному та іншому).
Всі інші цінні папери вважаються цінними паперами з невизначеним
прибутком.
   Накопичений процент - сума процентів, які нараховані з дати
випуску цінних паперів або дати останньої сплати купона до звітної
дати. Накопичений процент входить до первісної вартості цінного
папера при придбанні (продажу).
   Неамортизований дисконт (премія) - на визначену дату сума
дисконту (премії), яку ще не віднесено на рахунки доходів (витрат)
банку.
   Облігація - цінний папір, що засвідчує внесення її власником
грошових коштів і підтверджує зобов'язання позичальника перед
кредитором відшкодувати йому вартість цього цінного папера в
передбачений у ньому строк з виплатою процента (якщо інше не
передбачено умовами випуску).
   Ощадний сертифікат - цінний папір, випущений банком, як
письмове свідоцтво про депонування грошових коштів, яке засвідчує
право вкладника на отримання після закінчення встановленого строку
суми депозиту та процентів за ним.
   Операція РЕПО - це операція, яка складається з двох частин і
при якій укладається єдина генеральна угода між учасниками ринку
про продаж (купівлю) цінних паперів  на  певний  строк  із
зобов'язанням зворотного продажу (купівлі) у визначений термін
або, на вимогу однієї із сторін, за заздалегідь обумовленою ціною.
За своєю економічною суттю операція РЕПО - це кредитна операція, в
якій цінні папери використовуються як забезпечення.
   Первісна вартість (вартість придбання) цінного папера - ціна
придбання цінного папера, включаючи комісії  за  брокерські,
юридичні, консультаційні послуги, біржовий збір, держмито тощо.
Якщо цінний папір придбаний банком за рахунок випущених власних
цінних  паперів,  первісна вартість визначається, виходячи з
ринкової ціни цих паперів, а не з їх номінальної вартості.
   Портфель цінних паперів - цінні папери, згруповані для обліку
за їх типами і призначенням.
   Правило нижчої вартості - метод оцінки активу за меншою з
двох вартостей - балансовою (з урахуванням спеціальних резервів за
цим активом) чи ринковою.
   Премія (за операціями з цінними паперами) - це перевищення
вартості придбання цінних паперів над вартістю їх погашення без
врахування нарахованих на час придбання процентів.
   Резерв - відображає зменшення вартості активів.
   Ринкова вартість цінного папера - сума коштів або вартість
активу, які можна отримати від продажу цього цінного папера на
активному ринку цінних паперів (ціна, за якою продавець згодний
продати, а покупець - купити цей цінний папір).
   Цінний папір - грошовий документ,  що  засвідчує  право
володіння або відносини позики та визначає взаємовідносини між
особою, яка їх емітувала, та їх власником і передбачає, як
правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а
також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з
цього документа, іншим особам.
   Цінний папір з дисконтом - цінний папір без фіксованої річної
процентної  ставки  (папери  з нульовим купоном) та ті, що
реалізуються за ціною, нижчою від їх номінальної вартості.
   Цінний папір на продаж - цінний папір, який обертається на
активному ринку та придбаний на короткий строк  з  наміром
подальшого його продажу. За своєю природою він вільно реалізується
та знаходиться у власності інвестора не більше 1 року.
   Цінний папір на інвестиції - цінний папір, який придбаний
банком з метою тримати його до дати погашення або з метою
інвестиції на строк більше 1 року. До цієї категорії також слід
відносити цінний папір, який не обертається на активному ринку та
не є пайовою участю або вкладенням у дочірні компанії.
   Цінний папір, що рефінансується Національним банком України -
це цінний папір, який входить до переліку цінних паперів, що
приймаються Національним банком України в  обмін  на  кошти
(наприклад, шляхом переобліку або приймання за операцією РЕПО).
 
        3. Цінні папери у портфелі банку
 
   3.1. Класифікація вкладень банку у цінні папери.
   Вкладення банку у цінні папери класифікуються як:
   1) портфель цінних паперів на продаж;
   2) портфель цінних паперів на інвестиції;
   3) портфель пайової участі (вкладень в асоційовані компанії);
   4) портфель вкладень у дочірні компанії.
   Цінні папери, які придбані та/або зберігаються за дорученням
клієнтів, а також цінні папери, які придбані згідно з договорами
про  довірче  управління,  обліковуються  за  позабалансовими
рахунками.
   3.1.1. Усі цінні папери, що придбані банком, обліковуються на
балансі залежно від того, до якого портфеля вони відносяться.
   Різниця між цінними паперами на продаж та цінними паперами на
інвестиції полягає у намірі інвестора під час їх придбання (а
саме,  на  який період та з якою метою вони придбані), в
характеристиці самого цінного папера (чи обертається він на
активному ринку) та фактичного періоду зберігання у портфелі банку
(цінні папери, що зберігаються більше ніж календарний рік повинні
відноситись до портфеля цінних паперів на інвестиції).
   У кінці кожного місяця банк здійснює перегляд класифікації
цінних паперів на продаж. За результатом цього перегляду або після
закінчення річного строку після дати придбання цінні папери
переводяться у портфель цінних паперів на інвестиції.
   3.1.2. За кожним придбаним цінним папером банк заводить
справу про характеристику його ринку, на підставі якої була
здійснена його класифікація як цінного папера у портфелі на продаж
чи на інвестиції. У цій справі має передбачатись така інформація:
   - сума та обсяг емісії цінного папера (за номінальною або
ринковою вартістю);
   - наявність та кількість брокерів, банків або інших установ,
що забезпечують постійне або майже постійне котирування;
   - оцінка фінансового стану емітента;
   - рішення керівництва банку про ліквідність ринку цього
цінного папера.
 
   3.2. Вкладення банку в акції та інші цінні  папери  з
нефіксованим прибутком з метою їх подальшого продажу.
   3.2.1. Придбані для продажу акції та інші цінні папери з
нефіксованим прибутком (далі за текстом під "акціями" розуміються
акції  та  інші  цінні  папери  з  нефіксованим  прибутком)
відображаються за балансовими рахунками групи N 310 "Акції та інші
цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж".
   Вкладення банку в цінні папери відображаються за первісною
вартістю.
   В аналітичному обліку за балансовими рахунками N 3102 "Акції
та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на
продаж, які випущені банками"; N 3103 "Акції та інші цінні папери
з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж, які випущені
фінансовими (небанківськими) установами"; N 3105 "Iнші акції та
цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж"
ведуться особові рахунки в розрізі емітентів акцій та випусків
цінних паперів.
   3.2.2. Зважаючи на принцип обережності, в кінці кожного
місяця балансова вартість портфеля акцій на продаж коригується за
правилом нижчої вартості.
   У цьому  випадку  правило  нижчої  вартості  полягає  у
відображенні  цінних  паперів за нижчою з двох вартостей -
балансовою чи ринковою - та створенні спеціального резерву під
нереалізований збиток (на суму різниці між балансовою та ринковою
вартістю акцій, якщо ринкова вартість вкінці місяця стає нижчою
від їх балансової вартості).
   Спеціальний резерв відображається за балансовим рахунком
N 319 "Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на
продаж" (на окремому аналітичному рахунку "Резерв під знецінення
акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком у портфелі
банку на продаж"). Перевищення ринкової вартості над балансовою
бухгалтерською проводкою не супроводжується.
   При оцінці портфеля ринкова вартість акцій зменшується на
передбачені  витрати, які будуть понесені при продажу акцій
(наприклад, комісії за брокерські,  юридичні,  консультаційні
послуги, біржовий збір, держмито).
   3.2.3. Якщо портфель акцій на продаж включає в себе пакети
акцій різних компаній, правило нижчої вартості застосовується за
окремими складовими частинами портфеля (пакетами акцій окремих
компаній) без взаємної компенсації між нереалізованими прибутками
та збитками від різних пакетів акцій.
   Наприклад, портфель акцій на продаж включає прості акції
компанії А і В, а також привілейовані акції компанії Б. Оцінка
цього портфеля наприкінці місяця має такий вигляд:
 
 Ринкові цінні папери  Вартість  Ринкова вартість Вартість для
            придбання  (за вирахуванням переоцінки в
            (балансова) витрат на продаж) кінці місяця
 
Прості акції компанії А 10000 грн.   9000 грн.    9000 грн.
Привілейовані акції
компанії Б        23000 грн.  22000 грн.   22000 грн.
Прості акції компанії В  7000 грн.   8000 грн.    7000 грн.
             ---------- -------------  ------------
Підсумкова вартість
портфеля:        40000 грн.  39000 грн.   38000 грн.
 
   Згідно з правилом нижчої вартості зниження вартості портфеля
акцій на продаж буде відображено проводкою:
   Дебет рахунка
N 7703 "Відрахування в резерв під знецінення цінних
    паперів у портфелі банку на продаж"      2000 грн.
   Кредит рахунка
N 3190 "Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі
    банку на продаж"                2000 грн.
 
   Якщо в кінці наступного місяця за результатами коригування
балансової та ринкової вартості акцій необхідно зменшити залишок
створеного спеціального резерву, то в бухгалтерському обліку це
буде відображено проводкою:
  Дебет рахунка
N 3190 "Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку
    на продаж"
  Кредит рахунку
  N 7703 "Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів
на продаж".
(  Абзац пункту 3.2.3 в редакції Постанови Нацбанку N 520
( v0608500-99 ) від 16.12.98 )
 
   3.2.4. При реалізації акцій, що знаходились у портфелі банку
на продаж, реалізований прибуток чи збиток (різниця між ціною
реалізації та балансовою вартістю) відображається у банку-продавцю
за окремим аналітичним рахунком балансового рахунка N  6203
"Результат від торгівлі цінними паперами на продаж".
   Наприклад, у випадку реалізації акцій з отриманням прибутку,
банк-продавець здійснює такі проводки (якщо акція реалізована, а
не обмінена на інший актив):
   Дебет рахунка
"Кореспондентський рахунок"    - на суму отриманих коштів
   Дебет рахунка
N 319 "Резерв під знецінення цінних
    паперів у портфелі банку на
    продаж"           - на суму спеціального
                   резерву під реалізовану
                   акцію
   Кредит рахунка
N 310 "Акції та інші цінні папери
    з нефіксованим прибутком у
    портфелі банку на продаж"  - на суму первісної вартості
                   реалізованої акції
   Кредит рахунка
N 620 "Результат від торговельних
    операцій"          - на різницю між сумою
                   отриманих коштів та
                   балансовою вартістю акції.
 
   3.2.5. Якщо в період знаходження акцій у портфелі на продаж
за ними були оголошені дивіденди, то доход від вкладень банку в
акції на продаж, отриманий у вигляді дивідендів, обліковується за
балансовим рахунком N 6300 "Дивідендний доход за акціями та іншими
вкладеннями".
 
   3.2.6.Приклад:
 
   Облік акцій у портфелі банку на продаж (бал.рах. групи N 310)
------------------------------------------------------------------
                 ¦  Дебет ¦ Кредит  ¦ Сума
---------------------------------+----------+-----------+---------
1 грудня 199А року        ¦  3102  ¦коррах.,* ¦
Придбані 1000 акцій за 12000 грн.¦     ¦поточ.рах.,¦ 12000
(з урахуванням витрат на     ¦     ¦каса    ¦
придбання)            ¦     ¦      ¦
                 ¦     ¦      ¦
31 грудня 199А року       ¦     ¦      ¦в обліку
Поточна ринкова вартість зросла ¦     ¦      ¦не відо-
до 13 грн. за акцію (перевищує  ¦     ¦      ¦бражає-
вартість придбання)       ¦     ¦      ¦ться
                 ¦     ¦      ¦
20 січня 199Б року        ¦  3108  ¦  6300  ¦  150
Оголошені дивіденди за 199А рік ¦     ¦      ¦
у розмірі 0,15 грн. на акцію   ¦     ¦      ¦
(1000 х 0,15 = 150)       ¦     ¦      ¦
                 ¦     ¦      ¦
2 лютого 199Б року        ¦коррах., ¦  3108  ¦  150
Отримано дивіденди за 199А рік  ¦поточ.  ¦      ¦
                 ¦рах., каса¦      ¦
                 ¦     ¦      ¦
5 лютого 199Б року        ¦     ¦      ¦
Продано 250 акцій по 14 грн   ¦     ¦      ¦
за акцію:            ¦     ¦      ¦
(250 х 14 = 3500)        ¦коррах.  ¦      ¦  3500
(250 х 12 = 3000)        ¦     ¦  3102  ¦  3000
(3500 - 3000 = 500)       ¦     ¦  6203  ¦  500
                 ¦     ¦      ¦
28 лютого 199Б року       ¦     ¦      ¦
Поточна ринкова вартість 11 грн. ¦     ¦      ¦
за акцію - менша ніж вартість  ¦     ¦      ¦
придбання            ¦  7703  ¦  3190  ¦  750
((750 х 12) - (750 х 11) = 750) ¦     ¦      ¦
                 ¦     ¦      ¦
15 березня 199Б року       ¦     ¦      ¦
Продаж акцій за ціною 10 грн.  ¦     ¦      ¦
(750 х 10 = 7500)        ¦коррах.  ¦  3102  ¦  7500
Спеціальний страховий резерв   ¦     ¦      ¦
(створений 28 лютого 199Б року) ¦  3190  ¦  3102  ¦  750
Збиток від продажу        ¦     ¦      ¦
(9000 - 7500 - 750 = 750)    ¦  6203  ¦  3102  ¦  750
------------------------------------------------------------------
   * У подальшому під "коррахунком" розуміти "кореспондентський
рахунок, поточний рахунок, каса".
 
   3.3. Довгострокові вкладення банку в акції та інші цінні
папери з нефіксованим прибутком, а також вкладення в асоційовані
та дочірні компанії.
   Довгострокові вкладення банку в акції слід розглядати залежно
від взаємовідносин та ступеня контролю інвестора над оперативною
та  фінансовою  діяльністю  компанії,  в яку були здійснені
інвестиції.
   3.3.1. Довгострокові інвестиції банку в акції та інші цінні
папери з нефіксованим прибутком у статутний фонд компаній, в яких
банк не має ні контрольного, ні значного впливу, обліковуються за
балансовими рахунками групи N 320 "Акції та інші вкладення з
нефіксованим прибутком у портфелі банку на інвестиції". Облік
вкладень в асоційовані та дочірні компанії здійснюється  за
балансовими рахунками N 410 "Вкладення в асоційовані компанії" та
N 420 "Вкладення в дочірні компанії" відповідно.
   Довгострокові інвестиції відображаються в обліку за вартістю
придбання, що включає ринкову ціну придбаних акцій з врахуванням
комісійних та інших витрат, пов'язаних з придбанням.
   В аналітичному обліку за балансовими рахунками N 3202 "Акції
та інші вкладення з нефіксованим прибутком, випущені банками, в
портфелі банку на інвестиції"; N 3203 "Акції та інші вкладення з
нефіксованим  прибутком, випущені фінансовими (небанківськими)
установами, в портфелі банку на інвестиції"; N 3205 "Iнші акції та
вкладення  з  нефіксованим  прибутком  у  портфелі банку на
інвестиції"; N 4102 "Вкладення в асоційовані банки"; N 4103
"Вкладення в асоційовані фінансові (небанківські)  установи";
N 4109 "Вкладення в інші асоційовані компанії"; N 4202 "Вкладення
в дочірні банки";  N 4203  "Вкладення  в  дочірні фінансові
(небанківські) установи"; N 4209 "Вкладення в інші  дочірні
компанії" ведуться особові рахунки в розрізі емітентів акцій та
інших цінних паперів з нефіксованим прибутком.
   3.3.2. Оцінка і відображення в обліку довгострокових вкладень
в акції здійснюються за методом вартості (правило нижчої вартості
викладено у пункті 3.2.2.).
   3.3.3. Зважаючи на принцип обережності, балансова вартість
акцій, що враховані у портфелі банку на інвестиції за балансовим
рахунком групи N 320 "Акції та інші вкладення з нефіксованим
прибутком у портфелі банку на інвестиції", відображається за
меншою із двох вартостей (балансовою чи ринковою вартістю) - метод
вартості.  Коригування  балансової  вартості  та  створення
спеціального резерву за акціями у портфелі банку на інвестиції
здійснюється 1 раз наприкінці року.
   Якщо портфель акцій на інвестиції включає в себе пакети акцій
різних  компаній,  правило  нижчої вартості застосовується у
відношенні до загальної вартості портфеля акцій.
   Наприклад, портфель акцій на інвестиції включає прості акції
компанії А і В, а також привілейовані акції компанії Б. Оцінка
цього портфеля в кінці року має такий вигляд:
 
  Ринкові цінні папери     Вартість     Ринкова
                 придбання    вартість
                 (балансова)
 
Прості акції компанії А      10000 грн.    9000 грн.
Привілейовані акції компанії Б  23000 грн.   22000 грн.
Прості акції компанії В      7000 грн.    8000 грн.
                 -----------  -------------
Підсумкова вартість портфеля:   40000 грн.   39000 грн.
 
   Згідно з правилом нижчої вартості зниження вартості портфеля
акцій на інвестиції буде відображено проводкою:
   Дебет рахунка
N 7704 "Відрахування в резерв під знецінення
     цінних паперів на інвестиції"       1000 грн.
   Кредит рахунка
N 3290 "Резерв під знецінення цінних паперів
     у портфелі банку на інвестиції"      1000 грн.
 
   3.3.4. Оголошений, а в подальшому отриманий  доход  від
вкладень банку в акції на інвестиції у вигляді дивідендів,
обліковується за балансовим рахунком N 6300 "Дивідендний доход за
акціями та іншими вкладеннями".
   3.3.5. Довгострокові вкладення банку в асоційовані компанії
відображаються за рахунками групи N 410 "Вкладення в асоційовані
компанії" за ціною, визначеною пайовим методом.
   Пайовий метод визначає пропорційну частку відображеного у
звіті прибутку компанії, в яку вкладається капітал як доход
інвестора. При використанні цього методу банк-інвестор зараховує
оголошений емітентом доход від інвестиції, в еквівалентній частці
власності, на збільшення цієї інвестиції. При цьому здійснюється
проводка:
   Дебет рахунка
   групи N 410 "Вкладення в асоційовані компанії"
   Кредит рахунка
   N 6300 "Дивідендний доход за акціями та іншими вкладеннями".
   Після оголошення  та  сплати  дивіденди розглядаються як
повернення частки інвестиції. При цьому здійснюється проводка:
   Дебет рахунка
   "Кореспондентський рахунок"
   Кредит рахунка
   групи N 410 "Вкладення в асоційовані компанії".
   3.3.6. Приклад:
 
   Облік вкладень банку в асоційовані компанії (бал.рах. N 410)
------------------------------------------------------------------
                    ¦ Дебет ¦ Кредит ¦ Сума
----------------------------------------+-------+--------+--------
15 січня 199А року           ¦    ¦    ¦
Банк придбав 3000 простих акцій у    ¦    ¦    ¦
компанії по 12 грн. за акцію.      ¦    ¦    ¦
На дату купівлі компанія мала 10000   ¦    ¦    ¦
випущених простих акцій (номінал    ¦ 410 ¦ коррах.¦ 36000
10 грн. за акцію) (30%)         ¦    ¦    ¦
                    ¦    ¦    ¦
31 грудня 199А року           ¦    ¦    ¦
У кінці облікового періоду компанія   ¦    ¦    ¦
звітувала чистий прибуток у       ¦    ¦    ¦
розмірі 5000 грн. Банк визнав свою   ¦ 410 ¦  630 ¦ 1500
пропорційну частку прибутку       ¦    ¦    ¦
(5000 х 0,30 = 1500)          ¦    ¦    ¦
                    ¦    ¦    ¦
31 грудня 199А року           ¦    ¦    ¦
Компанія оголосила і сплатила      ¦    ¦    ¦
дивіденди у сумі 1000 грн., 30% з    ¦    ¦    ¦
яких отримав банк (300 грн.)      ¦коррах.¦  410 ¦  300
------------------------------------------------------------------
   Якщо дивіденди оголошені в одному році, а сплачуються у
наступному,  то  дивіденди  визнаються інвестором тоді, коли
оголошуються. При цьому здійснюється проводка:
   Дебет рахунка
   N 3578 "Iнші нараховані доходи"
   Кредит рахунка
   групи N 410 "Вкладення в асоційовані компанії",
 
   після отримання дивідендів:
   Дебет рахунка
   "Кореспондентський рахунок"
   Кредит рахунка
   N 3578 "Iнші нараховані доходи".
   Якщо асоційована компанія має збиток, то його необхідно
відобразити в обліку за дебетом рахунка N 7399 "Iнші банківські
операційні витрати" та кредитом рахунка групи N 410 "Вкладення в

 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ