Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року (архів)

| зміст |
Сторінка 1

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
      ГОЛОВНЕ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
             В И С Н О В О К
           28.12.2002 N 5.10/47505
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Перший заступник Головного
                   державного санітарного
                   лікаря України
                   С.П.Бережнов
 
               Висновок
     державної санітарно-епідеміологічної експертизи
 
   Об'єкти зовнішньоекономічної діяльності за кодами УКТ ЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) (перелік у додатку), а
також об'єкти, на які проведена державна санітарно-епідеміологічна
експертиза на етапі їх державної реєстрації в Україні (медична
техніка, вироби медичного призначення, пестициди, агрохімікати
тощо*).
__________________________________________________________________
          (назва об'єкта експертизи)
   1. Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Усі
сфери
__________________________________________________________________
   (сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)
   2. Код за УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ):
    Перелік кодів у додатку
__________________________________________________________________
       (код за ДКПП, код за УКТ ЗЕД, артикул)
   3. Країна походження: Усі країни
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
       (країна походження об'єкта експертизи)
   4. Виробник: Усі виробники
__________________________________________________________________
    (найменування та реквізити виробника, розробника,
__________________________________________________________________
      власника або його представника в Україні,
      місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)
   За результатами   державної   санітарно-епідеміологічної
експертизи  об'єкти зовнішньоекономічної діяльності за кодами
УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) (Перелік у
додатку),  а  також  об'єкти,  на  які  проведена  державна
санітарно-епідеміологічна  експертиза  на  етапі їх державної
реєстрації в  Україні  (медична  техніка,  вироби  медичного
призначення, пестициди, агрохімікати тощо*) можуть бути ввезеними
та реалізованими в Україні за умови дотримання вимог цього
висновку. У разі необхідності рішення щодо проведення державної
санітарно-епідеміологічної  експертизи  конкретної  продукції
приймається відповідним головним державним санітарним лікарем.
   Термін дії висновку до 01.01.2004 р.
   Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе
власник
__________________________________________________________________
          (власник, заявник, виробник)
   Санітарно-епідеміологічний контроль на кордоні:
   радіологічний,  на  відповідність   НРБ,   додержання
протиепідемічних заходів.
   Санітарно-епідеміологічний контроль при розмитненні -  не
потребує.
   Поточний санітарно-епідеміологічний нагляд щодо поводження з
об'єктами на території України здійснювати згідно відповідних
санітарних правил і норм.
 
 Голова експертної комісії Інституту
 медицини праці - академік НАН і АМН України      Ю.І.Кундієв
 
 Голова експертної комісії Інституту гігієни
 та медичної екології - член-кор. АМН України      А.М.Сердюк
 
 Голова експертної комісії Інституту екогігієни
 та токсикології - член-кор. АМН України       М.Г.Проданчук
                   Додаток
                   до висновку державної
                   санітарно-епідеміологічної
                   експертизи
                   28.12.2002 N 5.10/47505
 
               ПЕРЕЛІК
    ОБ'ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА КОДАМИ
    УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 )
 
 
-------------------------------------------------------------------
0101     |Коні, віслюки, мули та лошаки, живі:
-------------+-----------------------------------------------------
0102     |Велика рогата худоба жива:
-------------+-----------------------------------------------------
0103     |Свині живі:
-------------+-----------------------------------------------------
0104     |Вівці або кози живі:
-------------+-----------------------------------------------------
0105     |Свійська  птиця жива (півні, кури, качки, гуси,
       |індики, індички та цесарки):
-------------+-----------------------------------------------------
0106 00   |Інші тварини живі:
-------------+-----------------------------------------------------
030110    |- декоративна риба
-------------+-----------------------------------------------------
2509000000  |Крейда
-------------+-----------------------------------------------------
       |Землі інфузорні [гірська мука] кремнисті (наприклад,
2512000000  |кізельгур, трепел та діатоміт) та аналогічні крем'яні
       |землі з питомою вагою не більш як 1, кальциновані або
       |некальциновані
-------------+-----------------------------------------------------
       |Пемза; наждак; корунд природний, гранат природний
2513     |та інші природні абразивні  матеріали,  термічно
       |оброблені або необроблені:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Сланець, начорно  оброблений  або  необроблений,
2514000000  |розпиляний або нерозпиляний, чи розділений інакше
       |на блоки або плити прямокутної або квадратної форми
-------------+-----------------------------------------------------
       |Мармур, травертин [вапняковий туф], екаусин та інші
       |види  вапняків  для  монументів або будівництва з
2515     |питомою вагою не менш як 2,5 та алебастр,  начорно
       |оброблені або необроблені, розпиляні або нерозпиляні
       |чи  розділені інакше на блоки або плити прямокутної
       |або квадратної форми:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Граніт, порфір, базальт, пісковик та інші камені для
2516     |монументів або будівництва, начорно  оброблені або
       |необроблені, розпиляні або нерозпиляні, або розділені
       |інакше на блоки або плити прямокутної або квадратної
       |форми:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Галька, гравій, щебінь або подрібнене каміння, що
       |звичайно використовуються як наповнення бетону або
2517     |для мостіння шосейних доріг та залізниць, або інших
       |видів баласту, галька та гравій, термічно оброблені
       |або необроблені; макадам [дорожні покриття з щебеню]
       |з шлаку, окалини чи аналогічних промислових відходів,
       |з вмістом або без вмісту матеріалів, які перелічені
       |на початку  цієї  товарної  позиції; гудронований
       |макадам, гранули, дрібняк та порошок  з  каменю
       |товарної позиції 2525 або 2516, термічно оброблені
       |або необроблені:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Доломіт, кальцинований або некальцинований; доломіт
2518     |обтесаний  або грубо  оброблений, розпиляний або
       |розділений інакше на блоки або плити прямокутної або
       |квадратної форми; доломіт агломерований (включаючи
       |гудронований):
-------------+-----------------------------------------------------
       |Карбонат  магнію природний  (магнезит);  магнезія
2519     |плавлена;  магнезія  перепалена (агломерована)  з
       |вмістом або без вмісту невеликої  кількості інших
       |оксидів, доданих  перед агломерацією; інші оксиди
       |магнію, з домішками або без домішок:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Стеатит  природний,  начорно   оброблений  або
2526     |необроблений;  розпиляний  або  нерозпиляний  чи
       |розділений інакше на блоки або плити прямокутної або
       |квадратної форми; тальк:
-------------+-----------------------------------------------------
2527000000  |Кріоліт природний; хіоліт природний
-------------+-----------------------------------------------------
       |Борати  натрію  природні  та  їх  концентрати
2528     |(кальциновані або  некальциновані), крім боратів,
       |виділених з природних сольових  розчинів;  борна
       |кислота природна з вмістом не більш як 85 мас. %
       |H3BO3 у перерахунку на суху речовину:
-------------+-----------------------------------------------------
2529     |Польовий шпат; лейцит; нефелін та сієніт нефеліновий;
       |флюорит [плавиковий шпат]:
-------------+-----------------------------------------------------
2530     |Мінеральні речовини, не включені до інших угруповань:
-------------+-----------------------------------------------------
2701     |Вугілля кам'яне; брикети, котуни та аналогічні види
       |твердого палива, виготовлені з кам'яного вугілля:
-------------+-----------------------------------------------------
2702     |Лігніт  (буре  вугілля)   агломерований   або
       |неагломерований, крім гагату:
-------------+-----------------------------------------------------
2704 00   |Кокс та напівкокс з кам'яного  вугілля, лігніту
       |(бурого  вугілля) або з торфу, агломеровані або
       |неагломеровані; вугілля ретортне:
-------------+-----------------------------------------------------
2705 00 00 00|Газ  кам'яновугільний, водяний,  генераторний  та
       |подібні види газів, крім нафтових газів та інших
       |газоподібних вуглеводнів
-------------+-----------------------------------------------------
2709 00   |Нафта  або  нафтопродукти  сирі  з  бітумінозних
       |мінералів:
-------------+-----------------------------------------------------
2711     |Газ нафтовий та інші вуглеводні  у газоподібному
       |стані:
-------------+-----------------------------------------------------
2716 00 00 00|Електроенергія
-------------+-----------------------------------------------------
2804 61 00 00|- з вмістом не менш як 99,99 мас. % кремнію
-------------+-----------------------------------------------------
2818 20 00 00|- оксид алюмінію, крім штучного корунду
-------------+-----------------------------------------------------
       |Метали дорогоцінні у колоїдному стані; органічні або
2843     |неорганічні сполуки дорогоцінних металів, з  точно
       |визначеним чи  не  визначеним  хімічним складом;
       |амальгами дорогоцінних металів:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Гормони природні або отримані в результаті синтезу;
2937     |їх похідні, що використовуються головним чином як
       |гормони; інші стероїди, що використовуються головним
       |чином як гормони:
-------------+-----------------------------------------------------
2938     |Глікозиди, природні або отримані шляхом синтезу, їх
       |солі, прості і складні ефіри та інші похідні:
-------------+-----------------------------------------------------
2939     |Алкалоїди рослинного  походження  природні   або
       |синтетичні, їх солі, прості і складні ефіри та інші
       |похідні:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Хімічно чисті цукри, за винятком сахарози, лактози,
2940 00   |мальтози, глюкози та фруктози (левулози); прості та
       |складні ефіри  цукрів та їх солі,  крім речовин
       |товарної позиції 2937, 2938 або 2939
-------------+-----------------------------------------------------
       |Залози  та  інші  органи,  призначені   для
       |органотерапевтичних цілей, висушені, подрібнені або
3001     |не подрібнені у порошок; екстракти залоз або інших
       |органів  або  їх  секретів,  призначені   для
       |органотерапевтичних цілей; гепарин та його солі; інші
       |речовини людського  або  тваринного  походження,
       |призначені для  терапевтичного  або профілактичного
       |застосування, не включені до інших угруповань (крім
       |300110*, 3001901000*):
-------------+-----------------------------------------------------
       |Кров  людей;  кров  тварин,  приготовлена   для
3002     |терапевтичного, профілактичного  або діагностичного
       |застосування; сироватки імунні (антисироватки), інші
       |фракції крові та модифіковані імунологічні продукти,
       |у тому числі одержані біотехнологічним  процесами;
       |вакцини,  токсини, культури  мікроорганізмів  (за
       |винятком дріжджів) та аналогічна продукція:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Лікарські засоби [ліки]  (за  винятком  товарів,
3004     |включених до товарних позицій 3002, 3005 або 3006),
       |що складаються із змішаних або незмішаних продуктів
       |для терапевтичного або профілактичного застосування,
       |у дозованому вигляді або розфасовані для роздрібної
       |торгівлі:
-------------+-----------------------------------------------------
3601000000  |Порох
-------------+-----------------------------------------------------
3602 00 00  |Готові вибухові речовини, крім пороху:
-------------+-----------------------------------------------------
3603 00   |Шнури бікфордові, шнури детонаторні; капсули ударні
       |чи детонаторні, запали, електродетонатори
-------------+-----------------------------------------------------
       |Фотоплатівки та фотоплівки плоскі,  сенсибілізовані,
3701     |неекспоновані, з будь-яких матеріалів, крім паперу,
       |картону чи тканини; плівки плоскі для  моментальної
       |фотографії,  сенсибілізовані, неекспоновані,   в
       |упаковках або без них:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Графіт штучний; графіт колоїдний або напівколоїдний;
3801     |вироби з графіту або інших форм вуглецю у вигляді
       |паст, брусків, пластинок або інших напівфабрикатів:
-------------+-----------------------------------------------------
3821 00 00 00|Середовища культурні для вирощування мікроорганізмів
-------------+-----------------------------------------------------
       |Реагенти діагностичні або лабораторні на підкладках
3822 00 00 00|і приготовлені діагностичні або лабораторні реагенти
       |на підкладці або без неї, крім перелічених у товарній
       |позиції 3002 або 3006
-------------+-----------------------------------------------------
       |- бобіни,  котушки  та  аналогічні вироби  для
3923 40 10 00|намотування фото- та  кіноплівок  або  стрічок,
       |плівок  тощо, зазначені у товарних позиціях 8523
       |і 8524
-------------+-----------------------------------------------------
3923 50 90 00|- інші
-------------+-----------------------------------------------------
3923 90   |- інші:
-------------+-----------------------------------------------------
4006 10 00 00|- протекторні заготівки для відновлення гумових шин
-------------+-----------------------------------------------------
4011     |Шини пневматичні гумові нові:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Шини  пневматичні  гумові,  відновлені  або  ті,
4012     |що вже використовувались; литі шини або еластик-шини
       |із змінними протекторами та ободні стрічки, гумові:
-------------+-----------------------------------------------------
4013     |Камери гумові:
-------------+-----------------------------------------------------
4016 93   |- прокладки, шайби тощо:
-------------+-----------------------------------------------------
4016 94 00 00|- амортизатори для причалювання човнів, надувні або
       |ненадувні
-------------+-----------------------------------------------------
       |Деревина паливна у вигляді колод, полін, хмизу, гілок
4401     |тощо; деревна тріска або стружка; тирса, тріска,
       |стружка, уламки та відходи деревини  та  скрап,
       |агломеровані або неагломеровані, у вигляді полін,
       |брикетів, гранул тощо:
-------------+-----------------------------------------------------
4402 00 00 00|Вугілля деревне (включаючи вугілля з шкарлупи або з
       |горіхів), агломероване або неагломероване
-------------+-----------------------------------------------------
4403     |Лісоматеріали   необроблені,  обкоровані   або
       |необкоровані, начорно брусовані або небрусовані:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Деревина бондарна; колоди колоті; дерев'яні палі
4404     |та кілки, загострені, але не розпиляні  вздовж;
       |деревина обтесана або закруглена, але не обточена,
       |не  вигнута і  не  оброблена  іншим  способом,
       |використовувана для виробництва палиць, парасольок,
       |ручок для  інструментів тощо; деревина у вигляді
       |трісок, пластинок, стрічок тощо:
-------------+-----------------------------------------------------
4405 00 00 00|Шерсть деревна; борошно деревне
-------------+-----------------------------------------------------
4406     |Шпали  дерев'яні для залізничних або аналогічних
       |колій:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Лісоматеріали розпиляні або стругані уздовж, колоті
4407     |або лущені, обтесані або необтесані,  шліфовані або
       |нешліфовані, з'єднані або нез'єднані у шип, завтовшки
       |понад 6 мм:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Деревина, пиломатеріали (включаючи незібрані паркетні
4409     |дощечки та фриз) у вигляді профільованого погонажу
       |(з гребенями, пазами, шпунтовані, із скісними краями,
       |із з'єднанням  у вигляді напівкруглої  кальовки,
       |фасонні, закруглені  тощо) вздовж будь-яких країв
       |чи площин, стругані або нестругані, шліфовані  або
       |нешліфовані, з'єднані або нез'єднані у шип:
-------------+-----------------------------------------------------
4414 00   |Рами дерев'яні для картин, фотографій, дзеркал тощо:
-------------+-----------------------------------------------------
4415 10 90 00|- барабани для кабелів
-------------+-----------------------------------------------------
4415 20   |- піддони, дерев'яні піддони з бортами  та інші
       |завантажувальні щити; дерев'яні борти для піддонів:
-------------+-----------------------------------------------------
4415 20 20 00|- піддони плоскі; борти для піддонів
-------------+-----------------------------------------------------
4416 00 10 00|- клепка,  розпиляна або не розпиляна по  одній
       |основній поверхні, але не оброблена інакше
-------------+-----------------------------------------------------
       |Інструменти, оправи та ручки для інструментів з
4417 00   |деревини, частини та ручки для мітел або щіток;
       |дерев'яні форми, колодки та розтяжки для взуття:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Вироби столярні та теслярські будівельні деталі,
4418     |включаючи пористі дерев'яні панелі, паркетні плити
       |збірні, гонт і дранку для покрівель:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Вироби дерев'яні мозаїчні та інкрустовані; шкатулки,
4420     |коробки  для  ювелірних та аналогічних  виробів;
       |дерев'яні статуетки та інші  декоративні  вироби;
       |дерев'яні меблі, що не належать до групи 94:
-------------+-----------------------------------------------------
4421     |інші вироби з дерева:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Плетенки та аналогічні  вироби з матеріалів для
       |плетіння, зібрані або не зібрані у смуги; матеріали
4601     |для  плетіння, плетенки та аналогічні  вироби з
       |матеріалів для плетіння,  зв'язані у  паралельні
       |пасма або зіткані у вигляді листів, закінчені або
       |незакінчені вироби (наприклад, циновки, солом'яні
       |мати та ширми):
-------------+-----------------------------------------------------
4602     |Плетені та інші вироби, виготовлені безпосередньо з
       |матеріалів для плетіння або виробів товарної позиції
       |4601; вироби з луфи:
-------------+-----------------------------------------------------
4701 00   |Маса з деревини механічна:
-------------+-----------------------------------------------------
4702 00 00 00|Целюлоза з деревини, розчинні сорти
-------------+-----------------------------------------------------
       |- папір та картон, що використовуються як основа для
4802 20 00 00|світлочутливого, теплочутливого чи електрочутливого
       |паперу або картону
-------------+-----------------------------------------------------
4802 30 00 00|- папір та картон, що використовуються як основа
       |для копіювального паперу
-------------+-----------------------------------------------------
       |Конверти, закриті поштові листівки (листи-секретки),
4817     |поштові листівки без малюнків з паперу або картону
       |та  поштовий  папір; коробки, сумки,  пакувальні
       |конверти та аналогічні вироби для пакування з паперу
       |або картону, що містять поштові набори:
-------------+-----------------------------------------------------
4819 10 00 00|- коробки та ящики з паперу або картону гофрованих
-------------+-----------------------------------------------------
4819 20 90 00|- з масою 1 м2 паперу або картону 600 г або більше
-------------+-----------------------------------------------------
       |Бобіни, котушки, планшетки, шпульки та аналогічні
4822     |основи для намотування з паперової маси, паперу або
       |картону, перфоровані або неперфоровані, армовані або
       |неармовані:
-------------+-----------------------------------------------------
4823 90 10 00|- прокладки, шайби та інші ущільнювачі, для цивільної
       |авіації
-------------+-----------------------------------------------------
4823 90 15 00|- карти неперфоровані для перфораторів, подані у
       |стрічках або інших формах
-------------+-----------------------------------------------------
4823 90 20 00|- папір та картон перфорований для жакардових та
       |аналогічних машин
-------------+-----------------------------------------------------
4823 90 50 00|- розрізані за певними розмірами або формою
-------------+-----------------------------------------------------
       |Плани та креслення архітектурні або технічні та інші
       |промислові, інженерні, комерційні, топографічні або
4906 00 00 00|аналогічні плани і креслення, зроблені від руки в
       |одному  примірнику;  рукописи;  фотопродукція  на
       |світлочутливому  папері та  копії,  виконані  за
       |допомогою  копіювального паперу, зазначених  вище
       |планів, креслень або рукописів
-------------+-----------------------------------------------------
       |Поштові марки, акцизні марки та аналогічні вироби,
4907 00   |непогашені, що перебувають в обігу або мають бути
       |в обігу у країні призначення; гербовий  папір;
       |банкноти; чеки; акції, облігації та аналогічні цінні
       |папери:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Листівки поштові друковані або ілюстровані; друковані
       |листівки з побажаннями або особистими повідомленнями,
4909 00   |ілюстровані або неілюстровані, з конвертами або без
       |конвертів, у наборах або з прикрасами:
-------------+-----------------------------------------------------
4910 00 00 00|Друковані календарі різноманітні, включаючи відривні
-------------+-----------------------------------------------------
4911     |Інші  друковані  видання, включаючи  репродукції,
       |гравюри та фотографії:
-------------+-----------------------------------------------------
5001 00 00 00|Кокони шовкопряда, придатні для розмотування
-------------+-----------------------------------------------------
5002 00 00 00|Шовк-сирець (некручений)
-------------+-----------------------------------------------------
5003     |Відходи шовку (включаючи кокони, не придатні для
       |розмотування, відходи ниток та розпушені відходи)
-------------+-----------------------------------------------------
5501     |Джгути з синтетичних ниток:
-------------+-----------------------------------------------------
5502 00   |Джгути з штучних ниток:
-------------+-----------------------------------------------------
5306     |Пряжа лляна:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Вироби з пряжі, стрічкових та подібної форми ниток
5609 00 00 00|товарні позиції 5404 або 5405 шпагату, мотузок,
       |канатів або тросів, не включені до інших угруповань
-------------+-----------------------------------------------------
       |Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 5807;
5806     |вузькі тканини безутокові, що складаються з основи,
       |скріпленої склеюванням (болдюкс)
-------------+-----------------------------------------------------
       |Етикетки, емблеми та аналогічні вироби з текстильних
5807     |матеріалів у куску, у вигляді стрічок або розрізані
       |за формою або розміром, але не вишиті:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Тасьма плетена у куску; декоративні оздоблювання у
5808     |куску без вишивки, крім трикотажних; китиці, помпони
       |та подібні вироби:
-------------+-----------------------------------------------------
5810     |Вишивка у куску, у вигляді стрічок або окремих
       |орнаментів:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Шланги для насосів та аналогічні шланги з текстильних
5909 00   |матеріалів,  з арматурою  або  без арматури,  з
       |пристроями з інших матеріалів або без них:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Ганчір'я, мотузки та троси, з текстильних матеріалів,
6310     |у вигляді решток або не придатних для використання
       |речей:
-------------+-----------------------------------------------------
6602 00 00 00|Палиці, палиці-сидіння, хлисти та подібні вироби
-------------+-----------------------------------------------------
6603     |Частини, пристосування до виробів товарної позиції
       |6601 або 6602:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Волосся людини, розправлене, підібране, витончене,
       |освітлене або оброблене іншим способом; вовна, інший
6703 00 00 00|волос  тварин  або  інші  текстильні  матеріали,
       |підготовлені для виробництва париків та аналогічних
       |виробів
-------------+-----------------------------------------------------
6801 00 00 00|Бруківка, бордюрний камінь та плити для брукування з
       |природного каменю (крім сланцю)
-------------+-----------------------------------------------------
       |Оброблений камінь (крім сланцю) для пам'ятників або
       |будівництва та вироби з цього каменю, за винятком
       |виробів товарної позиції 6801; кубики для мозаїки та
6802     |аналогічні вироби з природного каменю (включаючи
       |сланець), на основі або без неї; гранули, кришка і
       |порошок природного каменю (включаючи сланець), штучно
       |забарвлені:
-------------+-----------------------------------------------------
6803 00 00  |Сланець  оброблений  та  вироби  із  сланцю  чи
       |агломерованого сланцю:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Жорна,  камені  точильні, круги  шліфувальні  та
       |аналогічні вироби без обрамлення, призначені для
       |шліфування, заточування, подрібнення, полірування,
6804     |розрізування або розпилювання, камені для ручного
       |точіння або полірування та їх частини з природного
       |каменю, з  агломерованих натуральних чи  штучних
       |абразивів або з кераміки, у поєднанні з частинами з
       |інших матеріалів або без них:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Порошок або зерно абразивні, натуральні або штучні на
6805     |текстильній, паперовій, картонній або іншій основі,
       |розрізаній або зшитій чи обробленій іншим способом
       |для одержання певної форми, або яка необроблена:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Набори  фрикційні (наприклад,  пластини,  рулони,
       |стрічки,  сегменти,  диски,  шайби,  прокладки),
6813     |немонтовані, для гальм,  зчеплення або будь-яких
       |пристроїв на  основі азбесту, інших  мінеральних
       |речовин або целюлози, комбіновані чи не комбіновані з
       |текстилем або іншими матеріалами або без них:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Цегли, блоки, плитки та інші керамічні вироби з
6901 00   |кремнеземистого  кам'яного  борошна  (наприклад,
       |кізельгур, триполіт чи діатоміт) або з аналогічних
       |кремнеземистих порід:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Цегли вогнетривкі,  блоки, плитки та  аналогічні
6902     |вогнетривкі керамічні будівельні  матеріали, крім
       |виробів з кремнеземистого кам'яного борошна або з
       |аналогічних кремнеземистих порід:
-------------+-----------------------------------------------------
       |інші вироби з  вогнетривкої кераміки (наприклад,
       |реторти, тиглі, муфелі, насадки, глушники, підпірки,
6903     |пробірні чашки,  труби, трубки, кожухи,  прутки,
       |стрижні), крім виробів з кремнеземистого кам'яного
       |борошна або аналогічних кремнеземистих порід:
-------------+-----------------------------------------------------
6904     |Цегли будівельні, блоки для підлоги, плитки несучі
       |або облицьовувальні та аналогічні вироби з кераміки
-------------+-----------------------------------------------------
       |Черепиця  дахова,  складові  частини  димарів,
6905     |дефлектори, оздоби архітектурні та інші будівельні
       |керамічні вироби
-------------+-----------------------------------------------------
       |Плитка та плити для мостіння і покриття підлоги,
6907     |кам'яних  стін, керамічні  неглазуровані;  кубики
       |керамічні неглазуровані для мозаїки та аналогічні
       |вироби, на основі і без неї
-------------+-----------------------------------------------------
       |Плитка та плити для мостіння і покриття підлоги,
6908     |кам'яних  стін,  керамічні  глазуровані;  кубики
       |керамічні глазуровані для  мозаїки та аналогічні
       |вироби, на основі і без неї
-------------+-----------------------------------------------------
       |Раковини, умивальники, консолі раковин, ванни, біде,
6910     |унітази,  зливні  бачки, пісуари  та  аналогічні
       |санітарно-технічні вироби, з кераміки
-------------+-----------------------------------------------------
6913     |Статуетки та інші декоративні керамічні вироби:
-------------+-----------------------------------------------------
7001 00   |Склобій, скрап скляний та інші відходи скла; скло у
       |блоках:
-------------+-----------------------------------------------------
7002     |Скло у вигляді куль (крім мікросфер товарної позиції
       |7018), дротиків, паличок або трубок, необроблене:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Скло лите і прокатне, у вигляді листів, пластин або
7003     |профільоване, з поглинальним, відбивальним шаром чи
       |без нього, але не оброблене іншим способом
-------------+-----------------------------------------------------
       |Скло витягне або видувне, листове з поглинальним,
7004     |відбивальним або невідбивальним шаром чи без нього,
       |але не оброблене іншим способом
-------------+-----------------------------------------------------
       |Скло термічно поліроване та скло з матовою або
7005     |полірованою поверхнею  у листах з  поглинальним,
       |відбивальним або невідбивальним шаром чи без нього,
       |але не оброблене іншим способом
-------------+-----------------------------------------------------
       |Скло товарних позицій 7003, 7004 або 7005, гнуте,
7006 00   |грановане, гравіроване, сверлене,  емальоване або
       |оброблене іншим способом, але не оправлене і не
       |комбіноване з іншими матеріалами
-------------+-----------------------------------------------------
7007     |Скло безпечне, включаючи скло зміцнене (загартоване)
       |або багатошарове
-------------+-----------------------------------------------------
7008 00   |Багатошарові ізоляційні вироби скляні
-------------+-----------------------------------------------------
7009     |Дзеркала скляні, у рамах або без рам, включаючи
       |дзеркала заднього огляду:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Колби із скла відкриті та їх частини із скла, для
7011     |електричних ламп, електронно-променевих трубок або
       |аналогічних виробів:
-------------+-----------------------------------------------------
7012 00   |Скляні колби для посудин  Дьюара або для інших
       |вакуумних посудин:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Скляні вироби для сигналізації та оптичні елементи із
7014 00 00 00|скла (крім перелічених у товарній позиції 7015),
       |оптично не оброблені
-------------+-----------------------------------------------------
       |Скло для годинників та аналогічне скло, скло для
       |окулярів, звичайних або тих,  що коригують зір,
7015     |опуклі, централізовані, увігнуті тощо, оптично не
       |оброблені, скляні порожні сфери та їх сегменти для
       |виготовлення такого скла (крім 7015100000)
-------------+-----------------------------------------------------
       |Блоки для брукування, плитка, цегла, кахлі, черепиця
       |тощо, з пресованого або литого скла, армованого чи
       |ні, для будівництва або споруд; кубики, квадратики та
7016     |інші шматочки скла, на основі чи без неї, для мозаїк
       |або інших аналогічних оздоблень; скло для вітражів;
       |скло  пористе або піноскло  у блоках,  панелях,
       |пластинах тощо:
-------------+-----------------------------------------------------
7017     |Посуд лабораторний, гігієнічний або фармацевтичний,
       |скляний градуйований чи не градуйований
-------------+-----------------------------------------------------
       |Намистини скляні, вироби, що імітують природні або
       |культивовані перли, дорогоцінне каміння та аналогічні
       |вироби із скла, крім біжутерії; скляні очі, крім
7018     |протезів; статуетки та інші декоративні вироби із
       |скла, вироблені за допомогою склодувної трубки, крім
       |біжутерії; скляні мікросфери діаметром не більш як 1
       |мм:
-------------+-----------------------------------------------------
7019     |Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з нього
       |(наприклад, нитки, тканини):
-------------+-----------------------------------------------------
7020 00 10 10|- тиглі з плавленого кварцу
-------------+-----------------------------------------------------
       |Перли природні  або культивовані, оброблені  або
       |необроблені,  підібрані  або  непідібрані,  але
7101     |ненанизані, неоправлені і незакріплені; природні або
       |культивовані перли, тимчасово нанизані для зручності
       |транспортування:
-------------+-----------------------------------------------------
7102     |Діаманти, оброблені або необроблені, але неоправлені
       |і незакріплені:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Дорогоцінне каміння (крім діамантів), оброблене або
       |необроблене,  підібране  або  непідібране,  але
7103     |ненанизане, неоправлене і незакріплене; дорогоцінне
       |каміння (крім діамантів), непідібране і тимчасово
       |нанизане для зручності транспортування:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння синтетичне
       |чи  реконструйоване, оброблене  або  необроблене,
       |підібране  або  непідібране,  але  ненанизане,
7104     |неоправлене і незакріплене; непідібране синтетичне
       |або реконструйоване дорогоцінне або напівдорогоцінне
       |каміння,  тимчасово  нанизане  для  зручності
       |транспортування:
-------------+-----------------------------------------------------
7105     |Кришка та порошок з природного або синтетичного
       |дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння:
-------------+-----------------------------------------------------
       |Срібло (включаючи  позолочене срібло та  срібло,
7106     |плаковане  платиною),  у   необробленому  або
       |напівобробленому вигляді, або у вигляді порошку:
-------------+-----------------------------------------------------
7107 00 00 00|Метали   недорогоцінні,   плаковані   сріблом,
       |напівоброблені
-------------+-----------------------------------------------------
       |Золото  (включаючи золото,  плаковане  платиною),
7108     |необроблене, напівоброблене або у вигляді порошку
       |(крім 7108131000):
-------------+-----------------------------------------------------
7109 00 00 00|Метали недорогоцінні або срібло, плаковані золотом,
       |необроблені або напівоброблені
-------------+-----------------------------------------------------
7110     |Платина необроблена, напівоброблена або у вигляді
       |порошку:
-------------+-----------------------------------------------------

 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ