Про заходи щодо реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України до Європейського Союзу в 2003 році

Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року (архів)

| зміст |
Сторінка 1
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 27 грудня 2002 р. N 744-р
                Київ
 
 
       Про заходи щодо реалізації пріоритетних
        положень Програми інтеграції України
        до Європейського Союзу в 2003 році
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
     N 218-р ( 218-2003-р ) від 23.04.2003 )
                       Постановою КМ
     N 716  ( 716-2003-п ) від 15.05.2003
                     Розпорядженням КМ
     N 556-р ( 556-2003-р ) від 04.09.2003 
                       Постановою КМ
     N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003 
                     Розпорядженням КМ
     N 794-р ( 794-2003-р ) від 25.12.2003 )
 
 
 
 
   1. На  виконання статті 3 Указу Президента України від
14 вересня 2000 р. N 1072 ( 1072/2000 ) "Про Програму інтеграції
України  до  Європейського  Союзу" затвердити план дій щодо
реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України до
Європейського Союзу в 2003 році та план роботи з адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу  в
2003 році, що додаються.
 
   Міністерствам, іншим  центральним  і  місцевим  органам
виконавчої влади забезпечити виконання зазначених планів  за
рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на
2003 рік, та за рахунок інших джерел.
 
   2. Українській частині Комітету з питань співробітництва між
Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і
Міжвідомчій координаційній раді з адаптації законодавства України
до  законодавства  Європейського  Союзу  проводити  постійний
моніторинг здійснення заходів, передбачених планами, затвердженими
цим розпорядженням, та до 15 липня 2003 р. і 15 січня 2004 р.
поінформувати Кабінет Міністрів України про хід їх виконання.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 52
 
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
             розпорядженням Кабінету Міністрів України
                від 27 грудня 2002 р. N 744-р
 
               ПЛАН ДІЙ
       щодо реалізації пріоритетних положень
          Програми інтеграції України
        до Європейського Союзу в 2003 році
             ( 1072/2000 )
 
  ( у тексті плану дій щодо реалізації пріоритетних положень
   Програми інтеграції України до Європейського Союзу в 
   2003  році слова "Держкомкордон"  та  "Прикордонні
   війська" в усіх відмінках замінено відповідно словами
   "Адміністрація  Держприкордонслужби"  та  "Державна 
   прикордонна  служба"   у   відповідному  відмінку 
   Постановою КМ N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003 )
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Підрозділи   | Пріоритетні положення  | Дії щодо реалізації пріоритетних | Відповідальні |Строк
Програми    | Програми        | положень Програми        | виконавці   |виконання
------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Розділ 3. Судова система
 
3.1. Підвищення Вирішення питання щодо  провести роботу з вивчення     Мін'юст    протягом
рівня інсти-   запровадження в Україні  законодавства з питань устрою           року
туційної та   системи органів      судової влади і здійснення
адміністра-   адміністративної     правосуддя у державах - членах ЄС
тивної      юстиції, в тому числі
спроможності   адміністративних судів
 
  Розділ 4. Права людини та захист прав національних меншин
 
4.1. Грома-   Імплементація конвенцій  взяти участь у реалізації     Держкомсім'я- -"-
дянські та    та угод, стороною яких є програми Європейської Комісії та  молодь
політичні права Україна, використання   Ради Європи з впровадження     Мін'юст
         переваг від приєднання  гендерної рівності в Україні    МЗС
         до цих документів,
         вивчення доцільності
         участі в інших
         документах Ради Європи
 
4.5. Суспільна  Підготовка та       продовжити роботу щодо створення  Держкомінформ -"-
інформованість  розповсюдження      інформаційної мережі для      МЗС
         інформаційних матеріалів розповсюдження у країнах ЄС    Мінекономіки
         про стратегічне      інформації про Україну, її
         партнерство України і ЄС економічний і соціальний
                      розвиток, переваги стратегічного
                      партнерства України і ЄС
 
                      розробити проект          Держкомінформ IV
                      Загальнодержавної програми     МОН      квартал
                      інформування громадськості з    інші органи
                      питань європейської інтеграції   виконавчої
                                       влади
                                       Національна
                                       академія наук
 
         Розділ 5. Економічний розвиток
 
5.1. Макро-   Закладення у перехідний  забезпечити дотримання визначених Мінекономіки  протягом
економічна    період (2002-2003 роки)  макроекономічних показників, у   Національний  року
стабільність   бази для стабільного   тому числі щодо зростання обсягів банк
         якісного росту у     виробництва, низького рівня    Мінфін
         подальші роки       інфляції, а також торгового    Державна
                      балансу шляхом розроблення та   податкова
                      ефективної реалізації       адміністрація
                      економічної, бюджетно-фіскальної
                      та грошово-кредитної політики
 
       Розділ 6. Внутрішній ринок без кордонів
 
6.1. Загальні  Проведення роботи щодо  розпочати роботу щодо розроблення Державний   -"-
питання     удосконалення       проекту українського Єдиного    комітет
6.1.1. Державні нормативно-правової бази закупівельного словника      з питань
закупівлі    згідно з нормами ЄС    відповідно до європейської     технічного
                      системи класифікації CPV      регулювання
                                       та споживчої
                                       політики
                                       Мінекономіки
 
6.2. Вільний   Забезпечення порівняно  визначити основні принципи     Мінагро-    IV
рух товарів   вільного руху товарів   переміщення підкарантинної     політики    квартал
6.2.3. Стандар- шляхом спрощення правил  продукції через державний кордон
тизація, оцінка фітосанітарного контролю
відповідності  на державному кордоні   розробити методику здійснення   -"-      -"-
та акредитація  Створення нових      фітосанітарного контролю
         технічних комітетів    відповідно до норм СОТ
         стандартизації та
         залучення їх до роботи у опрацювати питання щодо створення Державний   протягом
         відповідних технічних   секретаріатів міжнародних     комітет    року
         комітетах та органах   технічних комітетів з питань    з питань
         ISO, IEC, CEN, CENELEC,  деревообробки та          технічного
         інших міжнародних та   пневмогідроприводу         регулювання
         європейських                         та споживчої
         організаціях із                       політики
         стандартизації                        Мінпром-
                                       політики
 
         Підготовка відповідних  здійснити заходи, спрямовані на  Державний   -"-
         українських органів із  підготовку органу сертифікації   комітет
         сертифікації та      електрообладнання - Український  з питань
         випробувальних      центр випробувань та сертифікації технічного
         лабораторій до      електрообладнання (УкрТЕСТ) та   регулювання
         акредитації за видами   випробувальної лабораторії до   та споживчої
         продукції, яка підпадає  акредитації в системі       політики
         під дію директив Нового  акредитації Федеративної
         підходу ЄС        Республіки Німеччина (орган
                      акредитації DATech)
 
                      здійснити заходи, спрямовані на  -"-      IV
                      акредитацію випробувальної            квартал
                      лабораторії УкрЦСМ в
                      національному органі з
                      акредитації однієї з держав -
                      членів ЄС, який є дійсним членом
                      Європейської асоціації з
                      акредитації
 
                      вжити заходів для акредитації   Мінагро-    -"-
                      Української державної насіннєвої  політики
                      інспекції в Міжнародній асоціації
                      контролю за якістю насіння
 
         Перегляд правил      забезпечити поступовий перегляд  Державний   протягом
         сертифікації продукції,  правил сертифікації продукції,   комітет    року
         яка підлягає       яка підлягає обов'язковій     з питань
         обов'язковій       сертифікації в Україні,      технічного
         сертифікації з      відповідно до плану поетапного   регулювання
         урахуванням положень   впровадження технічних       та споживчої
         європейських директив   регламентів з підтвердження    політики
                      відповідності, розроблених з    інші
                      урахуванням положень директив   заінтересова-
                      Нового підходу ЄС         ні органи
                                       виконавчої
                                       влади
 
                      провести аналіз переліку      -"-      -"-
                      продукції, що підлягає
                      обов'язковій сертифікації в
                      Україні, з метою його оптимізації
                      та подальшого скорочення
 
         Організація        забезпечити здійснення заходів,  Державний   -"-
         інформаційного      щодо діяльності Національного   комітет
         забезпечення в рамках   центру міжнародної інформаційної  з питань
         роботи Інформаційного   мережі ISONET WTO відповідно до  технічного
         центру ISONET       основоположних документів ISONET  регулювання
                      та положень Угоди COT про     та споживчої
                      технічні бар'єри в торгівлі    політики
                      ( 981_008 )
 
         Ведення бібліографічного забезпечити поетапне введення в  -"-      -"-
         банку даних міждержавних дію автоматизованої системи, що
         стандартів        містить бібліографічний опис та
                      повнотекстову базу стандартів
 
6.2.5. Метро-  Проведення звірення    продовжити роботу щодо проведення -"-      -"-
логія      національних еталонів   звірення національних еталонів
         України з національними  України з національними еталонами
         еталонами Німеччини    інших держав
         (РТВ), Польщі
 
6.3. Вільний   Розроблення Програми   забезпечити вступ Національного  Національний  протягом
рух капіталу   приєднання України до   депозитарію до Європейської    депозитарій  року
         Європейської асоціації  асоціації центральних       Державна
         центральних депозитаріїв депозитаріїв            комісія з
                                       цінних паперів
                                       та фондового
                                       ринку
 
6.4. Вільний   Активізація ролі     вжити заходів до підвищення рівня Національний  -"-
рух послуг    банківського сектору в  капіталізації банків        банк
6.4.1.      процесі економічного
Банківська    зростання шляхом     розробити проект          -"-      IV
справа      додаткової капіталізації нормативно-правового акта щодо          квартал
         банків          банківського нагляду на
                      консолідованій основі з
                      урахуванням вимог директив ЄС про
                      нагляд за кредитними установами
                      на консолідованій основі
 
6.4.2 Ринок   Подальший розвиток    продовжити здійснення заходів з  Державна    протягом
цінних паперів  інфраструктури фондового метою розвитку Національної    комісія з   року
         ринку, що має       депозитарної системи відповідно  цінних паперів
         забезпечити ефективне   до міжнародних стандартів щодо   та фондового
         функціонування системи  функціонування систем       ринку
         реєстрації прав      організованої торгівлі, обліку   Національний
         власності на цінні    цінних паперів,          депозитарій
         папери та         розрахунково-клірингових та    Мінекономіки
         розрахунково-клірингової платіжних систем          Мінфін
         системи відповідно до                    Фонд
         міжнародних вимог                      державного
                                       майна
                                       Національний
                                       банк
 
                      провести подальшу роботу з     Державна    -"-
                      удосконалення саморегулювання на  комісія з
                      фондовому ринку шляхом часткової  цінних паперів
                      передачі державних регуляторних  та фондового
                      повноважень до саморегулівних   ринку
                      організацій - професійних
                      учасників ринку цінних паперів
 
         Удосконалення механізмів забезпечити наближення       Державна    протягом
         корпоративного      законодавства України в сфері   комісія з   року
         управління в частині   корпоративного управління до    цінних паперів
         створення умов для    вимог ЄС              та фондового
         формування ефективного                    ринку
         власника, забезпечення
         захисту прав акціонерів  розробити і затвердити       Державна    -"-
         та вдосконалення     національні принципи (кодекс)   комісія з
         механізмів розкриття   корпоративного управління в    цінних паперів
         інформації про      акціонерних товариствах та     та фондового
         діяльність емітентів   здійснити заходи щодо їх      ринку
         цінних паперів      запровадження у діяльність     інші
                      акціонерних товариств       заінтересовані
                                       органи
                                       виконавчої
                                       влади
 
                      забезпечити створення центрів   Державна    II
                      суспільної інформації у регіонах  комісія з   квартал
                      та підтримання системи       цінних паперів
                      оприлюднення інформації на     та фондового
                      Web-сайті Державної комісії з   ринку
                      цінних паперів та фондового ринку
 
         Подальший розвиток    створити для інвесторів єдину   Державна    протягом
         інфраструктури фондового інформаційну базу щодо ринку    комісія з   року
         ринку           цінних паперів та емітентів    цінних паперів
                                       та фондового
                                       ринку
                                       Національний
                                       депозитарій
 
6.5. Вільне   Створення відповідних   продовжити консультації між    МЗС      перше
пересування   внутрішніх та зовнішніх  Україною та ЄС з візових питань,         півріччя
осіб       передумов для       зокрема щодо:
6.5.2. Лібера-  розв'язання проблеми
лізація візо-  спрощення візового     розроблення плану спрощення
вого режиму   режиму між Україною та   візових процедур
         державами - членами ЄС
                       стажування працівників
                       відповідних органів
                       дипломатичної
 
                       служби з метою набуття досвіду
                       з виявлення підроблених
                       документів
 
                       створення інформаційної
                       системи видачі віз
 
                      продовжити переговорний процес з  МЗС      протягом
                      ЄС щодо підготовки до укладення  МВС      року
                      Угоди між Україною та ЄС про    Держкомнацмі-
                      прийом та передачу осіб, які    грації
                      перебувають на територіях Сторін
                      незаконно, синхронізувавши
                      укладення цієї Угоди з укладенням
                      аналогічних угод з Російською
                      Федерацією та Республікою
                      Білорусь
 
6.6. Конкурен-  Забезпечення підвищення  провести аналіз світової практики Антимонополь- -"-
ція       ефективності       регулювання діяльності суб'єктів  ний комітет
6.6.2. Розвиток функціонування      природних монополій та суб'єктів, Мінтранс
та вдосконален- інституційної бази    що діють на суміжних ринках, та  НКРЕ
ня інституцій-  захисту конкуренції    подати пропозиції з метою     Держкомзв'язку
ної бази                  удосконалення відповідних     Держжитло-
захисту                  вітчизняних механізмів у цій    комунгосп
конкуренції та               сфері               Мінекономіки
механізмів
проведення
конкурентної
політики
 
                      підготувати пропозиції щодо    Антимонополь- -"-
                      упорядкування та оптимізації    ний комітет
                      системи державної допомоги     Мінфін
                      окремим суб'єктам господарювання  Мінекономіки
                      та галузям економіки        інші централь-
                                       ні органи
                                       виконавчої
                                       влади
 
6.6.3. Створен- Забезпечення       забезпечити видання інформаційних Антимонополь- -"-
ня соціальне-  розповсюдження та     матеріалів з питань конкуренції,  ний комітет
економічних   популяризації серед    у тому числі:           інші централь-
умов для віль-  підприємств та                        ні органи
ної і справед-  споживачів інформації   структурованих електронних версій виконавчої
ливої конку-   про законодавство з    збірника "Конкурентне       влади
ренції на ринку питань конкуренції,    законодавство України" та
за правилами   конкурентну політику,   буклетів "Нове конкурентне
конкуренції   правила чесної      законодавство України у
         конкуренції        запитаннях і відповідях"
 
      Розділ 7. Економічні та фіскальні питання
 
7.1. Економіч-  Збільшення обсягів    забезпечити надходження коштів   Фонд      протягом
ний і монетар-  валютних резервів,    від приватизації, у тому числі   державного   року
ний союз     перегляд та визначення  від нерезидентів          майна
7.1.2. Моне-   їх адекватної структури                   Мінфін
тарна політика  для підвищення                        інші органи
         купівельної спроможності                   виконавчої
         національної валюти до                    влади
         рівня, який дав би
         можливість збалансувати  здійснювати інтервенції на     Національний  -"-
         інтереси суб'єктів    валютному ринку з метою      банк
         зовнішньоекономічної   поповнення валютних резервів
         діяльності, включаючи   Національного банку України та
         державні         підтримання стабільності
                      національної валюти
 
                      продовжити роботу з        -"-      -"-
                      удосконалення системи валютного
                      регулювання залежно від ситуації
                      на валютному ринку щодо порядку
                      здійснення поточних та
                      капітальних операцій, режиму
                      регулювання міжнародної
                      ліквідності та переміщення
                      валютних цінностей через митний
                      кордон України з метою
                      стабілізації руху капіталу,
                      зменшення коливань процентних
                      ставок, валютних курсів, а також
                      захисту валютних резервів
 
                      здійснити заходи щодо:
 
                      стимулювання експорту,       Мінекономіки  -"-
                      імпортозаміщення та прямих
                      іноземних інвестицій
 
                      забезпечення ефективного      Мінфін     -"-
                      управління державним боргом
 
                      забезпечити дотримання темпів   Національний  -"-
                      зростання грошових агрегатів,   банк
                      адекватних розвитку економіки
 
7.2. Статис-   Створення засад для    запровадити механізм        Держкомстат  -"-
тика.      методологічного та    використання реєстру
Статистичні   технічного забезпечення  статистичних одиниць для
класифікації   функціонування      організації статистичних
та реєстри    статистичного реєстру   спостережень
 
7.2.1. Націо-  Приведення СНР у     удосконалити класифікації     Держкомстат  протягом
нальні рахунки  відповідність до вимог  національних рахунків               року
в макро-     СНР ООН 1993 року та
економіці    гармонізація розрахунків удосконалити методи врахування в  -"-      -"-
         з ESA'95         національних рахунках тіньової
                      економічної діяльності
 
7.2.2.      Створення системи     запровадити щоквартальні      -"-      IV
Статистика    показників та       розрахунки індексів фізичного           квартал
зовнішньої    запровадження методів   обсягу, цін та умов торгівлі у
торгівлі     розрахунку даних щодо   зовнішній торгівлі товарами
         обсягів зовнішньої
         торгівлі з метою
         підвищення якості даних
         для складання       провести одноразове обстеження   -"-      II
         зовнішньоторговельного  підприємств і організацій             квартал
         і платіжного балансів   України для визначення обсягів
         держави          страхування і фрахту в
                      загальному обсязі імпорту
                      товарів за 2002 рік
 
                      розробити методологію митної    Держмитслужба протягом
                      статистики зовнішньої торгівлі   Держкомстат  року
                      на основі рекомендацій ООН
 
                      опрацювати із статистичною     Держмитслужба -"-
                      службою Європейської Комісії    Держкомстат
                      можливість надання         Мінекономіки
                      методологічної та технічної
                      допомоги з метою подальшої
                      гармонізації методології митної
                      статистики зовнішньої торгівлі з
                      методологічними положеннями
                      митної статистики ЄС
 
                      здійснити організаційні заходи   Держмитслужба -"-
                      щодо запровадження обміну даними  Держкомстат
                      митної статистики зовнішньої
                      торгівлі з країнами ЄС
 
7.2.3.      Приведення методології  удосконалити методологію      Держкомстат  -"-
Статистика    розрахунку показників у  розрахунку показників програми
підприємств   відповідність з      статистичних спостережень
         міжнародними
         рекомендаціями      забезпечити подальше        -"-      -"-
                      впровадження в роботу вибіркових
                      методів і методів експертної
                      оцінки
 
                      запровадити систему        Держкомстат  протягом
                      статистичного спостереження за          року
                      будівництвом окремих об'єктів на
                      основі дозволів на будівництво
 
7.2.4. Соціаль- Гармонізація системи   удосконалити програму публікацій  -"-      -"-
на статистика  показників рівня життя  щодо витрат і доходів
         населення відповідно до  домогосподарств з урахуванням
         вимог ЄС і проведення   вимог міжнародної Класифікації
         моніторингу бідності   індивідуального споживання
                      товарів та послуг за цільовим
                      призначенням, рекомендованої
                      Євростатом
 
                      впровадити методи математичного  Держкомстат  -"-
                      моделювання для підвищення     Мінпраці
                      надійності оцінок показників    Національна
                      бідності за регіонами       академія
                                       наук
 
7.2.7. Грошово- Удосконалення       удосконалити та оптимізувати    Національний  -"-
кредитна і    грошово-кредитної і    статистичну звітність       банк
банківська    банківської статистики  комерційних банків відповідно до  Держкомстат
статистика                 вимог щодо звітності в державах  Мін'юст
                      - членах ЄС
 
         Розділ 8. Секторальна політика
 
8.3. Енергетика Удосконалення системи   забезпечити виконання плану    НКРЕ      -"-
         ціноутворення в      заходів щодо реалізації      Мінпаливенерго
         енергетиці, поступове   довгострокової тарифної політики  Мінекономіки
         скасування пільг на    на оптовому ринку електроенергії
         оплату енергоносіїв для
         певних категорій
         споживачів, здійснення  вжити заходів до розв'язання    Мінпаливенерго -"-
         розрахунків за      проблеми заборгованості      Мінфін
         енергоносії банківськими суб'єктів оптового ринку      Мінекономіки
         коштами          електроенергії та їх дисбалансу  НКРЕ
 
         Продовження        продовжити виконання Програми   Мінпаливенерго -"-
         реструктуризації     "Українське вугілля"        інші органи
         вугільної промисловості  ( 1205-2001-п ) та         виконавчої
                      ліквідаційні роботи на 104     влади
                      нерентабельних вугільних
                      підприємствах
 
         Подальше реформування   здійснити заходи щодо продажу   Фонд      протягом
         енергетичного сектору з  контрольних пакетів акцій     державного   року
         проведенням ефективної  енергопостачальних компаній    майна Мін-
         приватизації                         паливенерго
                                       НКРЕ
                                       Антимонополь-
                                       ний комітет
                                       заінтересо-
                                       вані облдерж-
                                       адміністрації
 
         Диверсифікація джерел   продовжити здійснення заходів з  Мінпалив-   -"-
         паливопостачання,     диверсифікації джерел       енерго
         включаючи ядерне паливо  паливопостачання, включаючи    Держатом-
                      ядерне паливо           регулювання
 
                      продовжити реалізацію проекту   Мінпалив-   -"-
                      Євро-Азіатського          енерго
                      нафтотранспортного коридору    МЗС
                                       "Нафтогаз
                                       України"
 
         Вирішення питання     продовжити будівництво сухого   Мінпалив-   -"-
         тимчасового безпечного  сховища відпрацьованого ядерного  енерго
         зберігання        палива реакторів Чорнобильської  Держатом-
         відпрацьованого ядерного АЕС                регулювання
         палива
 
         Підвищення технологічної продовжити упровадження:      Мінпалив-   -"-
         та екологічної безпеки                    енерго
         електростанцій та їх    комплексної програми       МНС
         техніко-економічних     модернізації та підвищення    Держатом-
         показників до рівня,    безпеки діючих енергоблоків   регулювання
         прийнятого у державах ЄС  атомних електростанцій      Мінеко-
                                       ресурсів
                       природоохоронних заходів на
                       теплоелектростанціях, що
                       входять до сфери управління
                       Мінпаливенерго, спрямованих на
                       зменшення техногенного
                       навантаження на довкілля
 
                      здійснити заходи, пов'язані із   -"-      -"-
                      започаткуванням другої фази
                      проекту із реабілітації
                      гідроелектростанцій і управління
                      в системі
 
         Створення технічних умов розробити концепцію поступового  Мінпалив-   протягом
         для паралельної роботи  приведення об'єднаної       енерго     року
         західної частини     енергетичної системи України до  НКРЕ
         об'єднаної енергосистеми вимог UCTE
         України з енргетичними
         об'єднаннями держав ЄС
         та держав - кандидатів
         на вступ в ЄС
 
8.3.1. Регулю-  Створення ефективної   створити передумови щодо      НКРЕ      -"-
вання в     нормативно-правової бази ліцензування імпорту-експорту   Мінпалив-
енергетиці    функціонування      електроенергії; удосконалити    енерго
         лібералізованих      порядок ліцензування в       Мінекономіки
         енергетичних ринків    електроенергетиці та        Мін'юст
         України та системи їх   нафтогазовому комплексі з     Антимоно-
         державного регулювання з урахуванням специфіки діяльності  польний
         урахуванням вимог     у сфері природних монополій та   комітет
         законодавства ЄС     суміжних ринків у
                      паливно-енергетичному комплексі
 
8.4.       Вступ до ОТІФ       Вжити заходів щодо приєднання до: Мінтранс    -"-
Транспорт                                   МЗС
                       Конвенції про міжнародні     Мін'юст
                       залізничні перевезення (КОТІФ)
                       ( 994_291 )
 
                       міжнародно-правових актів,
                       якими на цей час регулюється
                       діяльність ОТІФ
 
         Розділ 9. Соціальне наближення
 
9.1. Загальні  Запровадження системи   вжити заходів із забезпечення   Мінпраці    -"-
питання     підтримки розвитку    виконання Державної програми    інші органи
9.1.1.      самозайнятості      зайнятості населення на      виконавчої
Зайнятість                 2001-2004 роки ( 3076-14 )     влади
 
9.1.3.      Забезпечення цільового  підвищити якість надання      -"-      -"-
Соціальний    характеру соціальної   адресної соціальної допомоги;
захист      допомоги         розпочати роботу з надання всіх
                      видів допомоги за однією заявою
 
         Розділ 10. Регіональна політика
         та регіональне співробітництво
 
10.1.      Продовження реалізації  запровадити систему        Мінекономіки  протягом
Регіональна   державних регіональних  стратегічного планування та    Рада      року
політика     програм і програм     прогнозування на державному    міністрів
         соціально-економічного  рівні за принципами ЄС       Автономної
         розвитку регіонів                      Республіки
                                       Крим
                                       заінтересо-
                                       вані
                                       облдерж-
                                       адміністрації
 
         Розвиток транскордонного здійснити заходи щодо       Мінекономіки  -"-
         співробітництва у рамках забезпечення подальшого розвитку  МЗС
         єврорегіонів "Буг",    транскордонного співробітництва  Рада
         "Нижній Дунай", "Верхній в рамках створених єврорегіонів  міністрів
         Прут", Карпатського                     Автономної
         єврорегіону                         Республіки
                                       Крим
                                       заінтересо-
                                       вані
                                       облдерж-
                                       адміністрації
 
10.2.      Організація та      активізувати роботу в рамках    -"-      -"-
Регіональне   координація дій,     двосторонніх комісій, робочих
співробітни-   спрямованих на підтримку груп
цтво       економічної, наукової,
         екологічної, культурної  провести семінари, конференції   -"-   -"-
         та освітньої співпраці  тощо з питань регіонального
         регіонів України та    співробітництва та розвитку
         держав-членів і      єврорегіонів
         кандидатів у члени ЄС,
         сприяння у налагодженні
         контактів з міжнародними
         європейськими
         організаціями та
         інституціями
 
       Розділ 11. Якість життя та навколишнього
           природного середовища
 
11.1.      Запровадження нової    здійснити заходи щодо       Мінеко-    III
Навколишнє    методології встановлення розроблення рекомендацій      ресурсів    квартал
природне     нормативів використання  стосовно нормування якості води
середовище    води та скидання
11.1.3.     забруднюючих речовин у
Якість води   водні об'єкти
 
11.1.4.     Розвиток в Україні    подати пропозиції Секретаріату   Мінеко-    протягом
Захист      Смарагдової мережі    Ради Європи щодо включення     реурсів    року
навколишнього  згідно з рішенням     відповідних територій       МЗС
природного    Постійного Комітету    природно-заповідного фонду
середовища    Бернської конвенції    загальнодержавного значення до
         ( 995_032 ) та виконання Смарагдової мережі Європи
         конкретних планів дій
         щодо збереження видів   здійснити заходи щодо збереження  Мінеко-    -"-
         дикої флори і фауни    видів дикої флори та фауни     ресурсів
 
         Прийняття Верховною    підготувати та подати ЮНЕСКО    -"-      -"-
         Радою України Закону   номінаційну форму на потенційну
         України "Про Програму   ділянку транскордонного
         формування національної  біосферного заповідника для
         екологічної мережі на   включення до світової мережі
         2000-2015 роки"      біосферних заповідників
 
         Гармонізація нормативних провести атестацію методик     -"-      -"-
         вимог, діючих в Україні, виконання вимірювань речовин
         з вимогами стандартів   невідомого складу в пробах
         ISO щодо якості повітря, об'єктів довкілля, викидів,
         води, грунтів, а також  скидів, відходів методом
         щодо методів контролю   хроматомас-спектрометрії
         якості
 
11.1.6. Ядерна  Повне закриття      продовжити реалізацію заходів   Мінпалив-   протягом
безпека     Чорнобильської АЕС та   Комплексної програми зняття з   енерго     року
         перетворення (у довго-  експлуатації Чорнобильської АЕС  МНС
         строковій перспективі)                    Мінекономіки
         зруйнованого четвертого                   Мінпраці
         енергоблока в екологічно                   Держатом-
         безпечну систему, за                     регулювання

 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ