Перелік законопроектів, які опрацьовуються у Верховній Раді України

Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року (архів)

| зміст |
Сторінка 1

 
              Перелік
  законопроектів, які опрацьовуються у Верховній Раді України
 
          (станом на 31.12.99 р.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |      |                  |        |        |   Керівник   |Р о з г л я н у т о|       |       |       |
  N |Реєстраційн.|    Назва законопроекту     |  Суб'єкт  |   Дата   |  профільного   |-------------------|   Стан   |   Стан   |   Стан   |  Примітка
 п/п|  номер  |                  | ініціативи  | одержання  |  комітету    |у першо- |у друго- | підготовки |  розгляду  | оформлення |
   |      |                  |        |        |          | му чи- | му чи- |       |       |  закону  |
   |      |                  |        |        |          | танні  | танні  |       |       |       |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ - 50
  1 0104    П Проект Закону про ратифікацію    Президент    N5720 27.01.99 В.Сіренко,               Вручено для                 Опрацьовується в
          Конвенції про порядок вирішення   України Л.Кучма         С.Гуренко,               ознайомлення                 комітеті
          інвестиційних  спорів між     N1-14/56            Б.Олійник                02.02.99
          державами та іноземними особами   27.01.99
  2 0905    Д Пропозиції Президента до Закону "Про Народний    N19022/12-4   В.Сіренко,     12.11.96, 22.01.97 Вручені    Прийнято з   Повернуто з  Готується на
          Кабінет Міністрів України" (від   депутат України 03.10.96, ,  О.Кушнір      10.07.97,      пропозиції   урахуванням  пропозиціями  розгляд з
          14.11.97, 08.01.99,  30.10.99,   І.Коліушко   N11782/12-4             25.09.97,      Президента   пропозицій   Президента   пропозиціями
          15.12.99)               01.10.96,   27.05.97,              21.10.97      16.12.99    Президента   15.12.99    Президента
                            N1-НД 03.10.96, N16575                                 19.11.99
                            N1-14/340    29.07.97,
                            26.05.97,    N23921
                            N1-14/518    14.11.97, N1242
                            28.07.97,    10.01.99,
                            N1-14/838    N78534
                            14.11.97,    31.10.99,
                            N1-14/9     N89108 15.12.99
                            08.01.99,
                            N1-14/1517
                            30.10.99,
                            N1-14/1783
                            15.12.99
  3 0923    Д Проект Закону про нормативні правові Народний    N282/01     В.Сіренко      04.11.95,      Вручена    Розгляд            Очікує розгляду
          акти в Україні            депутат України 03.01.95,              03.07.98,      порівняльна  перенесено (1)
                            В.Стретович   N11084/12-2             24.12.99      таблиця(2)   24.12.99
                            N06-1/16-4   18.05.95                        01.12.99
                            03.01.95,
                            N06-1/5-506
                            18.05.95
  4 0945    Д Проект Закону про закони і      Народний    N23280 06.11.97 В.Сіренко      19.11.97      Передано на  Прийнято в          Опрацьовується в
          законодавчу діяльність        депутат України                             розгляд    першому            комітеті
                            В.Стретович                               комітету    читанні
                                                                14.07.98    19.11.97
  5 0990    Д Проект Закону про внесення доповнень Народний    N28983 26.12.97 В.Сіренко      15.01.98      Вручено для  Передано на          Опрацьовується в
          до Конституції України (стосовно   депутат України                             ознайомлення  доопрацювання         комітеті
          пенсійного віку)           В.Алексєєв                               20.05.98    в комітет
                             25.12.97                                       15.01.98
 
  6 0991    Д Проект Закону про внесення змін до  Народний    N1677 14.01.98 В.Сіренко      15.01.98,      Вручено для  Прийнято за          Готується на друге
          статті 98 Конституції України    депутат України                   20.05.99      ознайомлення  основу            читання
          (стосовно Рахункової палати)    В.Пустовойтовсь                             20.05.98    20.05.99
                            кий,
                            В.Симоненко,
                            В.Немировський
                            (всього 190
                            підписів)
  7 1033    У Проект Закону про внесення змін і  Кабінет     N19756 12.05.98 В.Сіренко,     17.12.98      Вручена    Прийнято в          Очікує на друге
          доповнень до деяких законодавчих   Міністрів            Ю.Кармазін               порівняльна  першому            читання
          актів України (стосовно захисту   України                                 таблиця(2)   читанні
          осіб, які беруть участь у      В.Пустовойтенко                             24.12.99    17.12.98
          кримінальному судочинстві)      N39-1306/4
                            12.05.98
  8 1165    Д Проект Закону про внесення змін і  Народний    N24982 18.06.98 В.Сіренко,               Вручено                   Очікує розгляду
          доповнень до деяких законодавчих   депутат України         Ю.Кармазін               подання
          актів  України щодо попереднього  О.Шеховцов                               комітету про
          ув'язнення підозрюваного,      Nв/о 52                                 відхилення
          обвинуваченого, підсудного у вчинені 18.06.98                                06.04.99
          злочину та щодо прав на оскарження
          дій слідчого і прокурора
  9 1211    Д Проект Закону про судовий устрій   Народний    N27582     В.Сіренко,     07.04.99 16.09.99 Вручена    Передано на          Готується на друге
                            депутат України 07.07.98,    О.Кушнір                порівняльна  повторне друге        читання
                            В.І.Шишкін,                               таблиця(2)   читання
                            В.Сіренко                                15.09.99    16.09.99
                            Nв/о 133
                            06.07.98,
                            N06-1/3-9-1-38
                            13.09.99
 
  10 2041    Д Проект Закону про процедуру усунення Народний    N35567 31.08.98 В.Сіренко,               Передано на                 Опрацьовується в
          з поста Президента України в порядку депутат України         О.Кушнір,                розгляд                   комітеті
          імпічмента             Ю.Тимошенко,          В.Омеліч                комітету
                            О.Єльяшкевич                              01.09.98
                            Nв/о99 31.08.98
 
  11 2161    Д Проект Закону про внесення змін до  Народний    N44630 15.10.98 В.Сіренко                Вручено                   Очікує розгляду
          законів України "Про судоустрій" і  депутат України                             подання
          "Про статус суддів"         В.Шишкін                                комітету про
                            Nв/о 133                                розгляд
                            15.10.98                                22.10.98
 
  12 2178    Д Проект Закону про внесення доповнень Народний    N45428 20.10.98 В.Сіренко      14.07.99,      Вручено    Прийнято в          Готується на друге
          до статті 412 Цивільного       депутат України                   05.11.99,      подання    першому            читання
          процесуального Кодексу України   О.Стоян                       17.11.99      комітету про  читанні
                            N07-36-2164                               розгляд    17.11.99
                            13.10.98                                08.10.99
 
  13 2284    Д Проект Закону про внесення змін і  Народний    N57581 03.12.98 В.Сіренко                Вручено                   Очікує розгляду
          доповнень до статті 115 Арбітражного депутат України                             подання
          процесуального кодексу України   О.Пухкал                                комітету про
                            NНД-209-61                               доопрацювання
                            19.11.98                                24.03.99
 
  14 2339    Д Проект Закону про внесення змін і  Народний    N62575 22.12.98 В.Сіренко,     14.01.99      Вручено для  Передано на          Готується на
          доповнень до Конституції України   депутат України         О.Кушнір                ознайомлення  доопрацювання         повторне перше
                            П.Симоненко, та                             24.12.98    в комітет           читання
                            інші(всього 158                                    14.01.99
                            підписів)
                            NКПУ 22.12.98
 
  15 2339-1   Д Пропозиції Президента до Закону "Про Народний    N3252 15.01.99, В.Сіренко,     14.01.99      Вручені    Прийнято з   Повернуто з  Готується на
          звернення до Конституційного Суду  депутат України N5707 27.01.99, О.Кушнір                пропозиції   урахуванням  пропозиціями  розгляд з
          України з питань  надання висновку В.Медведчук,  N44492 10.06.99                     Президента   пропозицій   Президента   пропозиціями
          щодо відповідності законопроекту про Г.Крючков                                15.06.99    Президента   10.06.99    Президента
          внесення  змін до Конституції    Nв/о73                                         20.05.99
          України вимогам статей 157 і 158   14.01.99,
          Конституції України" (від 27.01.99, N1-14/57
          09.06.99)              27.01.99,
                            N1-14/555
                            09.06.99
 
  16 3116    Д Проект Закону про порядок виконання Народний    N17571     В.Сіренко,               Вручено для                 Опрацьовується в
          рішень Європейського Суду з прав   депутат України 12.03.99,    Ю.Кармазін,               ознайомлення                 комітеті
          людини                С.Головатий   N52637 08.07.99 Г.Удовенко               07.09.99
                            Nв/о 222
                            12.03.99, N450
                            08.07.99
 
  17 3116-1   Д Проект Закону про внесення змін та  Народний    N17571     В.Сіренко,               Вручено для                 Опрацьовується в
          доповнень до Закону України "Про   депутат України 12.03.99,    Ю.Кармазін,               ознайомлення                 комітеті
          виконавче провадження"        С.Головатий   N52637 08.07.99 Г.Удовенко               24.03.99
                            Nв/о 222
                            15.03.99, N450
                            08.07.99
 
  18 3116-2   Д Проект Закону про внесення змін та  Народний    N17571     В.Сіренко,               Вручено для                 Опрацьовується в
          доповнень до Кримінального кодексу  депутат України 12.03.99,    Ю.Кармазін,               ознайомлення                 комітеті
          України (щодо статті 176-4)     С.Головатий   N52637 08.07.99 Г.Удовенко               24.03.99
                            Nв/о 222
                            12.03.99, N450
                            08.07.99
 
  19 3163    Б Проект Закону про внесення змін до  Національний  N22874     В.Сіренко,               Вручено для                 Опрацьовується в
          статті 5 Арбітражного процесуального банк України  31.03.99,    В.Альошин                ознайомлення                 комітеті
          кодексу України (щодо стягнення   В.Ющенко    N83451 22.11.99                     20.04.99
          штрафів з банківських установ у   N18-209/942-273
          безспірному порядку)         30.03.99,
                            N18-109/3260-91
                            22.11.99
 
  20 3163-1   Д Проект Закону про внесення змін до  Народний    N35741 12.05.99 В.Сіренко                Вручено для                 Опрацьовується в
          останньої частини статті 100 та   депутат України                             ознайомлення                 комітеті
          передостанньої частини статті 114  О.Пухкал                                18.05.99
          Арбітражного процесуального кодексу Nнд-209/111-52
          України (стосовно права зупиняти   12.05.99
          виконавче впровадження та виконання
          рішення, ухвали, постанови)
 
  21 3188    Д Проект Закону про лобіювання в    Народний    N26099 09.04.99 В.Сіренко,               Вручено для                 Опрацьовується в
          Україні               депутат України         В.Омеліч                ознайомлення                 комітеті
                            І.Шаров                                 20.04.99
                            NНДП 09.04.99
 
  22 3188-1   Д Проект Закону про правовий статус  Народний            В.Сіренко,               Вручено для                 Опрацьовується в
          груп об'єднаних спільними інтересами депутат України         В.Омеліч                ознайомлення                 комітеті
          (лобістських груп) у Верховній Раді Ю.Сахно                                 17.11.99
          України               NНДП 03.11.99
 
  23 3209    Д Проект Закону про внесення змін і  Народний    N29015 20.04.99 В.Сіренко,     19.11.99      Вручено    Прийнято в          Готується на друге
          доповнень до Кримінально-      депутат України         Ю.Кармазін               подання    першому            читання
          процесуального кодексу України   М.Бродський                               комітету про  читанні
                            N57 16.04.99                              розгляд    19.11.99
                                                                22.09.99
 
  24 3245-1   Д Проект Закону про внесення змін та  Народний    N84759 26.11.99 В.Сіренко                Вручено для                 Опрацьовується в
          доповнень до Закону України "Про   депутат України                             ознайомлення                 комітеті
          нотаріат" (щодо спрощення процедури Р.Шмідт                                 02.12.99
          посвідчення договорів оренди у   Nз-91 24.11.99
          населених пунктах, де немає
          державних нотаріусів)
 
  25 3340    Д Проект Закону про Президента України Народний    N43940     В.Сіренко,     21.10.99      Вручено    Прийнято в          Готується на друге
                            депутат України 08.06.99,    О.Кушнір                подання    першому            читання
                            Р.Зварич,    N54698                         комітету про  читанні
                            І.Коліушко   15.07.99,                        розгляд    21.10.99
                            NНРУ 08.06.99, N69804                         20.10.99
                            NНРУ 15.07.99, 24.09.99,
                            NНРУ 24.09.99,
                            N06-1/3-90-45
                            20.10.99
 
  26 3351    Д Проект Закону про внесення змін до  Народний    N46118 15.06.99 В.Сіренко,     16.06.99      Вручено для  Прийнято в          Готується на друге
          Закону України "Про конституційний  депутат України         О.Кушнір                ознайомлення  першому            читання
          Суд України" (стосовно заміни слів О.Єльяшкевич                              15.06.99    читанні
          "Київ" на "Харків")         Nв/о 182                                        16.06.99
                            14.06.99
 
  27 3359    Д Проект Закону про внесення змін до  Народний    N46484 16.06.99 В.Сіренко,     08.10.99      Вручено    Прийнято в          Готується на друге
          деяких Законів України щодо     депутат України         Є.Марчук                подання    першому            читання
          забезпечення виконання судових   С.Ківалов,                               комітету про  читанні
          рішень                В.Салигін та                              розгляд    08.10.99
                            інш.                                  07.10.99
                            Nв/о 135
                            16.06.99
 
  28 3363    Д Проект Закону про індентифікацію   Народний    N46995 17.06.99 В.Сіренко,               Вручено для                 Опрацьовується в
          особи                депутат України         Ю.Кармазін,               ознайомлення                 комітеті
                            С.Синенко,           С.Шевчук,                07.09.99
                            М.Кириченко           Г.Удовенко
                            NКПУ 17.06.99
 
  29 3365    Д Проект Закону про дактилоскопію   Народний    N47001 17.06.99 В.Сіренко,               Вручено для                 Опрацьовується в
                            депутат України         Ю.Кармазін,               ознайомлення                 комітеті
                            С.Синенко,           С.Шевчук,                09.07.99
                            М.Кириченко           Г.Удовенко
                            NКПУ 17.06.99
 
  30 3366    Д Проект Закону про внесення змін до  Народний    N47029 17.06.99 В.Сіренко,     15.07.99,      Вручено    Передано на          Готується на
          статті 111 Конституції України    депутат України         О.Кушнір      16.07.99      подання    доопрацювання         повторне перше
                            О.Мазур, та                               комітету про  в комітет           читання
                            інш.(всього 151                             доопрацювання 16.07.99
                            підпис)                                 14.07.99
                            N232 11.06.99
 
  31 3430    Д Проект Закону про внесення змін до  Народний    N50055 30.06.99 В.Сіренко      14.07.99      Вручено    Рекомендовано         Очікує розгляду
          статті 109 Цивільного процесуального депутат України                             подання    врахувати в
          кодексу України           М.Бродський                               комітету про  іншому проекті
                            N81 26.06.99                              розгляд    14.07.99
                                                                14.12.99
 
  32 3442    Д Проект Закону про внесення змін до  Народний     N50652     В.Сіренко,     15.07.99,      Вручено для  Передано на          Готується на
          Конституції України (статті 84, 85, депутат України 02.07.99    О.Кушнір      16.07.99      ознайомлення  доопрацювання         повторне перше
          89, 92, 93, 94, 106, 147, 150, 151 О.Ющик,                                 12.07.99    в комітет           читання
          та пункту 6 розділу ХV Конституції М.Лавриненко,                                     16.07.99
          України)               І.Квятковський
                            та інш. всього
                            170 підписів
                            NСелПУ , Nв/о
                            ВБ СПУ та
                            29.06.99
 
  33 3472    Д Проект Закону про основні засади   Народний    N53361 12.07.99 В.Сіренко,               Вручено для                 Опрацьовується в
          парламентського контролю в Україні  депутат України         В.Омеліч                ознайомлення                 комітеті
                            С.Ківалов                                07.09.99
                            Nrк-135/52
                            12.07.99
 
  34 3494    Д Проект Закону про внесення доповнень Народний    N54270 14.07.99 В.Сіренко                Вручено для                 Опрацьовується в
          до статті 115 та статті 121     депутат України                             ознайомлення                 комітеті
          Арбітражного процесуального кодексу Н.Донець                                07.09.99
          України                14.07.99
 
  35 3494-1   Д Проект Закону про внесення змін до  Народний    N66289 08.09.99 В.Сіренко                Вручено для                 Опрацьовується в
          статті 12 Арбітражного        депутат України                             ознайомлення                 комітеті
          процесуального кодексу України   В.Арабаджи                               05.10.99
          (стосовно справ у спорах, що     N12-09 07.09.99
          виникають у зв'язку з певними діями
          або бездіяльністю органів державної
          влади)
 
  36 3494-2   Д Проект Закону про внесення змін до  Народний    N83186 19.11.99 В.Сіренко      22.12.99      Вручено    Прийнято в          Готується на друге
          частини 1 статті 2 Арбітражного   депутат України                             подання    першому            читання
          кодексу України (стосовно      Б.Райковський                              комітету про  читанні
          Рахункової палати)          NКПУ 19.11.99                              розгляд    22.12.99
                                                                21.12.99
 
  37 3494-3   Д Проект Закону про внесення змін до  Народний    N91077 21.12.99 В.Сіренко      22.12.99      Вручено    Прийнято в          Готується на друге
          частини 3 статті 5 Арбітражного   депутат України                             подання    першому            читання
          процесуального кодексу України    Б.Райковський                              комітету про  читанні
                            NКПУ 16.12.99                              розгляд    22.12.99
                                                                21.12.99
 
  38 3494-4   Д Проект Закону про внесення змін до  Народний            В.Сіренко      22.12.99      Вручено    Прийнято в          Готується на друге
          Закону України "Про Рахункову    депутат України                             подання    першому            читання
          палату"               Б.Райковський                              комітету про  читанні
                            NКПУ 16.12.99                              розгляд    22.12.99
                                                                21.12.99
 
  39 3494-5   Д Проект Закону про внесення змін до Народний    N90856 21.12.99 В.Сіренко      22.12.99      Вручено    Прийнято в          Готується на друге
          Декрету Кабінету Міністрів України  депутат України                             подання    першому            читання
          "Про державне мито"         Б.Райковський                              комітету про  читанні
                            NКПУ 16.12.99                              розгляд    22.12.99
                                                                21.12.99
 
  40 4001    Д Проект сімейного кодексу України   Народний    N55446     В.Сіренко,               Вручено для                 Опрацьовується в
                            депутат України 19.07.99,    С.Шевчук,                ознайомлення                 комітеті
                            З.Ромовська   N66128 28.07.99 Є.Марчук                07.09.99
                            Nв/о122
                            16.07.99,
                            Nв/о122
                            26.07.99
 
  41 4030    Д Проект Закону про внесення змін до  Народний    N66290 08.09.99 В.Сіренко,               Вручено для                 Опрацьовується в
          статті 41 Закону України "Про    депутат України         Б.Олійник,               ознайомлення                 комітеті
          Конституційний Суд України"     В.Арабаджи           О.Кушнір                05.10.99
                            N13-09 07.09.99
 
  42 4030-1   Д Проект Закону про внесення доповнень Народний    N89973 17.12.99 В.Сіренко                Вручено для                 Опрацьовується в
          до Закону України "Про        депутат України                             ознайомлення                 комітеті
          Конституційний Суд України"     О.Мазур                                 14.12.99
          (стосовно визначення строків     N369/99
          попереднього розгляду        08.12.99
          конституційного подання,
          конституційного звернення і
          прийняття рішення про відкриття
          провадження по справі)
 
  43 4071    Д Проект Закону про внесення змін до  Народний    N69477 23.09.99 В.Сіренко,               Вручено для                 Опрацьовується в
          деяких законів України        депутат України         Ю.Кармазін               ознайомлення                 комітеті
                            С.Кириченко,                              05.10.99
                            В.Журавський,
                            О.Сергієнко
                            Nв/о183
                            23.09.99
 
  44 4106    Д Проект Закону про відставку     Народний            В.Сіренко,               Вручено для                 Опрацьовується в
          Президента України          депутат України         О.Кушнір                ознайомлення                 комітеті
                            О.Карпов,                                19.10.99
                            О.Зарубінський,
                            Р.Безсмертний
                            NНДП 13.10.99
 
  45 4107    Д Проект Закону про здійснення     Народний            В.Сіренко,               Вручено для                 Опрацьовується в
          Президентом України право вето щодо депутат України         В.Омеліч                ознайомлення                 комітеті
          прийнятих законів          Р.Безсмертний,                             19.10.99
                            О.Зарубінський,
                            О.Карпов
                            NНДП 12.10.99
 
  46 4116    Д Проект Закону про дострокове     Народний            В.Сіренко,               Вручено                   Очікує розгляду
          припинення Президентом України    депутат України         О.Кушнір                подання
          повноважень Верховної Ради України О.Карпов,                                комітету про
                            Р.Безсмертний,                             доопрацювання
                            О.Зарубінський                             22.12.99
                            NНДП 19.10.99
 
  47 4117    Д Проект Закону про вступ новообраного Народний            В.Сіренко,               Вручено                   Очікує розгляду
          Президента України на пост      депутат України         О.Кушнір                подання
                            Р.Безсмертний,                             комітету про
                            О.Зарубінський                             доопрацювання
                            О.Карпов                                22.12.99
                            NНДП 19.10.99
 
  48 4158    Д Проект Закону про внесення змін до  Народний    N86335 03.12.99 В.Сіренко,               Вручено для                 Опрацьовується в
          деяких законів України щодо     депутат України         О.Кушнір                ознайомлення                 комітеті
          можливості суміщення статусу    І.Коліушко                               30.11.99
          народного депутата України та    NНДП 17.11.99
          членства в Кабінеті Міністрів
          України
 
  49 4159    Д Проект Закону про внесення змін і  Народний    N86347 03.12.99 В.Сіренко                Вручено для                 Опрацьовується в
          доповнень до Закону України "Про   депутат України                             ознайомлення                 комітеті
          нотаріат" (нова редакція)      І.Коліушко                               30.11.99
                            NНДП 17.11.99
 
  50 4233    Д Проект Закону про внесення змін до  Народний            В.Сіренко                Передано на                 Опрацьовується в
          Арбітражного процесуального кодексу депутат України                             розгляд                   комітеті
          України (стосовно забезпечення   З.Ромовська,                              комітету
          кожному підприємцеві, права якого  П.Устенко                                23.12.99
          порушені, гарантій у повному і    Nв/о122
          беззастережному їх захисті)     22.12.99
     КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА,
   МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ РАД - 39
 
  51 0907    Д Пропозиції Президента до Закону "Про Народний    N2279/12-4   О.Кушнір      03.07.97, 16.10.97 Вручені    Закон прийнято Повернуто з  Готується на
          адміністративно- територіальний   депутат України 05.02.97,              15.07.97,      пропозиції   04.12.97    пропозиціями  розгляд з
          устрій України" (від  30.12.97)  Р.Безсмертний, N10114/12-4             04.12.97      Президента          Президента   пропозиціями
                            І.Юхновський,  07.05.97,                        14.05.98           30.12.97    Президента
                            В.Стретович   N15116
                            N06-2/220-55  08.07.97,
                            04.02.97,    N23396
                            07.05.97,    07.11.97,
                            N06-2/6-1834  N29355 30.12.97
                            08.07.97,
                            N1-14/822
                            07.11.97,
                            N1-14/952
                            30.12.97
 
  52 1037    П Проект Закону про представництво   Президент    N18420 30.04.98 О.Кушнір                Вручено                   Очікує розгляду
          Президента України в Автономній   України Л.Кучма                             подання
          Республіці Крим           N1-14/327                                комітету про
                            30.04.98                                розгляд
                                                                08.04.99
 
  53 1174    Д Проект Закону про громадські     Народний    N25364 22.06.98 О.Кушнір,                Вручено для                 Опрацьовується в
          організації             депутат України         Г.Удовенко               ознайомлення                 комітеті
                            Р.Безсмертний,                             30.06.98
                            В.Костицький та
                            інші
                             21.06.98
 
  54 1174-1   Д Проект Закону про громадські     Народний    N12047 22.02.99 О.Кушнір,                Вручено для                 Опрацьовується в
          організації             депутат України         Г.Удовенко               ознайомлення                 комітеті
                            О.Карпов,                                02.03.99
                            Б.Беспалий,
                            Ю.Сахно
                            NНДП 22.02.99
 
  55 1174-2   Д Проект Закону про громадські     Народний    N26801 14.04.99 О.Кушнір,                Вручено для                 Опрацьовується в
          організації             депутат України         Г.Удовенко               ознайомлення                 комітеті
                            О.Костусєв                               20.04.99
                            N10 13.04.99
 
  56 1174-3   Д Проект Закону про громадські     Народний    N29665 21.04.99 О.Кушнір,                Вручено для                 Опрацьовується в
          організації             депутат України         Г.Удовенко               ознайомлення                 комітеті
                            С.Курикін                                23.04.99
                            NПЗУ 20.04.99
 
  57 1176    Д Проект Закону про внесення змін до  Народний    N25547 22.06.98 О.Кушнір                Вручено                   Очікує розгляду
          Закону України "Про вибори депутатів депутат України                             подання
          місцевих Рад та сільських,     О.Костусєв                               комітету про
          селищних, міських голів"       NВБСПУ таСелПУ                             відхилення
                            22.06.98                                05.03.99
 
  58 1256    Д Проект Закону про адміністративно-  Народний    N29738 22.07.98 О.Кушнір                Вручено для                 Опрацьовується в
          територіальне утворення з особливим депутат України                             ознайомлення                 комітеті
          режимом функціонування        Л.Пашковський,                             01.09.98
                            Р.Безсмертний,
                            М.Кухарчук
                            Nв/о184
                            22.07.98
 
  59 1257    Д Проект Закону про органи       Народний    N29737     О.Кушнір                Вручено для                 Опрацьовується в
          самоорганізації населення      депутат України 22.07.98,                        ознайомлення                 комітеті
                            Р.Безсмертний, N27124 14.04.99                     20.04.99
                            М.Кухарчук,
                            О.Кучеренко,
                            В.Пінчук
                            NНДП 22.07.98,
                            NНДП 08.04.99
 
  60 1257-4   Д Проект Закону про органи       Народний    N58209 27.07.99 О.Кушнір      19.11.99      Вручено    Прийнято в          Готується на друге
          самоорганізації населення      депутат України                             подання    першому            читання
                            В.Бондаренко,                              комітету про  читанні
                            Р.Безсмертний,                             розгляд    19.11.99
                            Б.Андресюк та                              05.10.99
                            інші
                            N132 27.07.99
 
  61 1257-5   Д Проект Закону про внесення змін та  Народний    N68544 20.09.99 О.Кушнір                Вручено для                 Опрацьовується в
          доповнень до Закону України "Про   депутат України                             ознайомлення                 комітеті
          місцеве  самоврядування в Україні" В.Бондаренко                              23.09.99
          (щодо визначення статусу органів   N232 17.09.99
          самоорганізації населення)
 
  62 1260    Д Проект Закону про службу в органах  Народний    N29759     О.Кушнір,                Вручено для                 Опрацьовується в
          місцевого самоврядування       депутат України 22.07.98,    Є.Марчук                ознайомлення                 комітеті
                            О.Єдін,     N88536 14.12.99                     02.12.99
                            Р.Безсмертний,
                            О.Зарубінський,
                            О.Карпов,
                            В.Жердицький,
                            О.Іщенко
                            Nв/о102
                            22.07.98,
                            Nв/о102
                            20.10.99
 
  63 1262    Д Проект Закону про затвердження    Народний    N29731 22.07.98 О.Кушнір                Вручено для                 Опрацьовується в
          примірного Статуту територіальної  депутат України                             ознайомлення                 комітеті
          громади               Р.Безсмертний,                             01.09.98
                            Л.Супрун,
                            М.Сирота,
                            К.Жеваго
                            NНДП 22.07.98
 
  64 2050-4   Д Проект Закону про місто-герой    Народний    N29735 22.04.99 О.Кушнір      08.07.99 22.09.99 Вручена    Передано на          Готується на друге
          Севастополь             депутат України                             порівняльна  повторне друге        читання
                            В.Зачосов,                               таблиця(2)   читання
                            С.Кондратевськи                             21.09.99    22.09.99
                            й
                            Nв/о225
                            21.04.99
 
  65 2082    Д Проект Закону про внесення доповнень Народний    N37723 15.09.98 О.Кушнір                Вручено                   Очікує розгляду
          до Закону України "Про вибори    депутат України                             подання
          народних депутатів України"     В.Марченко,                               комітету про
                            М.Сидорчук                               відхилення
                            NПСПУ 11.09.98                             03.11.98
 
  66 2082-1   Д Проект Закону про внесення доповнень Народний    N20221 22.03.99 О.Кушнір                Вручено для                 Опрацьовується в
          до Закону України "Про вибори    депутат України                             ознайомлення                 комітеті
          народних  депутатів України" (про  В.Марченко,                               25.03.99
          введення нової статті 49 стосовно  М.Сидорчук
          припинення повноважень депутатів,  Nв/о161
          обраних у багатомандатному      22.03.99
          загальнодержавному виборчому окрузі)
 
  67 2182-2   Д Проект Закону про вибори народних  Народний    N39695 25.05.99 О.Кушнір      18.11.99      Вручено    Прийнято в          Готується на друге
          депутатів України          депутат України                             подання    першому            читання
                            Г.Пономаренко                              комітету про  читанні
                            NКПУ 25.05.99                              розгляд    18.11.99
                                                                15.06.99
 
  68 2182-3   Д Проект Закону про внесення зміни до Народний    N66512 09.09.99 О.Кушнір                Вручено                   Очікує розгляду
          статті 49 Закону України "Про вибори депутат України                             подання
          народних депутатів України"     С.Ківалов,                               комітету про
                            О.Бандурка,                               розгляд
                            В.Червоній,                               05.11.99
                            В.Салигін
                            Nв/о135
                            09.09.99
 
  69 2182-4   Д Проект Закону про вибори народних  Народний    N83868 23.11.99 О.Кушнір                Вручено для  Включено в          Опрацьовується в
          депутатів України          депутат України                             ознайомлення  порівняльну          комітеті
                            Ю.Тимошенко,                              19.11.99    таблицю
                            О.Турчинов,                                      18.11.99
                            І.Кириленко та
                            інші (всього 18
                             підписів)
                            N06-37/7-06-11-
                            17.11.99
 
  70 2265    Д Проект Закону про внесення змін і  Народний    N55081 25.11.98 О.Кушнір,                Вручено для                 Опрацьовується в
          доповнень до Закону України "Про   депутат України         В.Сіренко                ознайомлення                 комітеті
          об'єднання громадян         П.Лазаренко                               28.11.98
                            NГромада
 
  71 2282    Д Проект Закону про статус сільського, Народний    N57355 02.12.98 О.Кушнір                Вручено для                 Опрацьовується в
          селищного, міського голови      депутат України                             ознайомлення                 комітеті
                            В.Коваль,                                07.12.98
                            Ю.Ключковський
                            NНРУ 02.12.98
 
  72 2298    Д Проект Закону про внесення змін і  Народний    N58998 09.12.98 О.Кушнір                Вручено для                 Опрацьовується в
          доповнень до законів України "Про  депутат України                             ознайомлення                 комітеті
          вибори   депутатів місцевих рад та О.Жовтіс                                12.01.99
          сільських, селищних, міських голів" N03-18/98
           та "Про Центральну виборчу     09.12.98
          комісію"
 
  73 2366    Д Проект Закону про вибори депутатів  Народний    N444 05.01.99, О.Кушнір                Вручено                   Очікує розгляду
          Верховної Ради Автономної Республіки депутат України N18811 17.03.99                     подання
          Крим (нова редакція)         Л.Миримський                              комітету про
                            Nв/о2 31.12.98,                             доопрацювання
                            Nв/о 2 15.03.99                             22.12.99
 
  74 3182    Д Проект Закону про внесення змін і  Народний    N25390 07.04.99 О.Кушнір                Вручено для                 Опрацьовується в
          доповнень до Закону України "Про   депутат України                             ознайомлення                 комітеті
          столицю України- місто-герой Київ" В.Бондаренко                              13.04.99
                            N115 07.04.99
 
  75 3213-2   Д Проект Закону про державно- правовий Народний    N54560 15.07.99 О.Кушнір,      08.09.99,      Вручено    Передано на          Готується на
          експеримент по вдосконаленню     депутат України         С.Гуренко,     24.09.99      подання    доопрацювання         повторне перше
          місцевого  самоврядування,     П.Мельник,           В.Альошин                комітету про  в комітет           читання
          підвищенню ефективності вирішення  Р.Безсмертний                              доопрацювання 24.09.99
          питань соціально- економічного   N91 15.07.99                              07.09.99
          розвитку в місті Ірпені Київської
          області
 
  76 3222    Д Пропозиції Президента до Закону "Про Народний    N29899     О.Кушнір,      04.06.99 02.07.99 Вручено    Прийнято з   Повернуто з  Очікує розгляду з
          внесення змін до Закону України "Про депутат України 22.04.99,    В.Сіренко                висновок    урахуванням  пропозиціями  пропозиціями
          вибори Президента  України" (від  О.Лавринович,  N55494                         комітету до  пропозицій   Президента   Президента
          19.07.99, 06.10.99)         Б.Беспалий   19.07.99,                        пропозицій   Президента   07.10.99
                            NНРУ 22.04.99, N72464 06.10.99                     Президента   17.09.99
                            N1-14/831                                21.10.99
                            19.07.99,
                            N1-14/1319
                            06.10.99
 
  77 3222-5   Д Пропозиції Президента до Закону про Народний     N47593     О.Кушнір,      03.06.99      Вручені    Закон прийнято Повернуто з  Готується на
          внесення зміни до частини п'ятої   депутат України 21.06.99    В.Сіренко                пропозиції   03.06.99    пропозиціями  розгляд з
          статті 27 Закону України  "Про   О.Єльяшкевич,                              Президента          Президента   пропозиціями
          вибори Президента України" (від   В.Пустовойтов                              28.06.99           19.06.99    Президента
          19.06.99)              Nв/о 182
                            03.06.99,
                            N1-14/638
                            19.06.99
 
  78 3268    Д Проект Закону про державні нагороди Народний    N35736 12.05.99 О.Кушнір                Вручено для                 Опрацьовується в
          України               депутат України                             ознайомлення                 комітеті
                            М.Габер                                 21.05.99
                            NПСПУ 12.05.99
 
  79 3268-1   Д Проект Закону про затвердження вищої Народний    N35736 12.05.99 О.Кушнір                Вручено для                 Опрацьовується в
          нагороди країни- ордену "Слава    депутат України                             ознайомлення                 комітеті
          України"               М.Габер                                 21.05.99
                            NПСПУ 12.05.99
 
  80 3268-2   Д Проект Закону про затвердження    Народний    N35736 12.05.99 О.Кушнір                Вручено для                 Опрацьовується в
          медалі "За виконання бойового    депутат України                             ознайомлення                 комітеті
          наказу"               М.Габер                                 21.05.99
                            NПСПУ 12.05.99
 
  81 3367    Д Проект Закону про встановлення    Народний    N46947 17.06.99 О.Кушнір,                Вручено                   Очікує розгляду
          медалі "За відзнаку в охороні    депутат України         Ю.Кармазін,               подання
          громадського порядку"        О.Бандурка           Г.Крючков,               комітету про
                            Nв/о175             Ю.Самойленко              доопрацювання
                            08.06.99                                22.12.99
 
  82 3456-1   Д Проект Закону про внесення змін і  Народний            О.Кушнір                Вручено                   Очікує розгляду
          доповнень до Закону України "Про   депутат України                             подання
          вибори народних депутатів України"  О.Пухкал                                комітету про
          (у зв'язку з Рішенням від 26.02.99  N01-02/23                                розгляд
          Конституційного Суду України)    15.10.99                                05.11.99
 
  83 4024-1   Д Пропозиції Президента до Закону "Про Народний     N77573     О.Кушнір,      22.09.99 05.10.99 Вручені    Прийнято з   Повернуто з  Готується на
          внесення змін до Закону України "Про депутат України 27.10.99,    В.Сіренко                пропозиції   урахуванням  пропозиціями  розгляд з
          вибори Президента  України" (від  Л.Косаківський, N82713 17.11.99                     Президента   пропозицій   Президента   пропозиціями
          26.10.99, 17.11.99)         Т.Задорожна                               02.11.99    Президента   17.11.99    Президента
                             06.09.99,                                       03.11.99
                            N1-14/1476
                            26.10.99,
                            N1-14/1641
                            17.11.99
 
  84 4024-2   Д Проект Закону про внесення змін і  Народний    N66431 09.09.99 О.Кушнір,                Вручено                   Очікує розгляду
          доповнень до Закону України "Про   депутат України         В.Сіренко                подання
          вибори Президента України"     О.Ржавський                               комітету про
          (стосовно підстав визнання виборів  Nв/о46 09.09.99                             відхилення
          недійсними і порядку звернення з                                       14.12.99
          цього питання до Верховного Суду)
 
  85 4055    П Пропозиції Президента до Закону "Про Народний     N70721     О.Кушнір      22.09.99 21.10.99 Вручено для  Закон прийнято Повернуто з  Опрацьовується в
          забезпечення додержання вимог щодо  депутат України 22.09.99,                        ознайомлення  21.10.99    пропозиціями  комітеті
          несумісності службової діяльності  О.Кушнір    N81763 13.11.99                     17.11.99           Президента
          посадових осіб місцевого       Nв/о280                                                13.11.99
          самоврядування та місцевих органів 17.09.99,
          виконавчої влади" (від 12.11.99)   N06-2/6-1979
                            22.09.99,
                            N1-14/1607
                            12.11.99
 
  86 4073    Д Проект Закону про референдуми в   Народний    N69455 23.09.99 О.Кушнір                Вручено для                 Опрацьовується в
          Україні               депутат України                             ознайомлення                 комітеті
                            Ю.Тимошенко,                              05.10.99
                            О.Турчинов,
                            М.Мичко,
                            А.Білик
                            N06-37/7
                            23.09.99
 
  87 4178    Д Проект Закону про внесення змін до  Народний    N88576 14.12.99 О.Кушнір                Вручено для                 Опрацьовується в
          ст.35 Закону України "Про вибори   депутат України                             ознайомлення                 комітеті
          депутатів місцевих рад та сільських, В.Борщевський                              14.12.99
          селищних та міських голів"     NКПУ 01.12.99
          (стосовно представництва політичних
          партій уповноваженими особами в
          територіальних, окружних та
          дільничих виборчих комісіях)
 
  88 4179    Д Проект Закону про місцеві      Народний    N88851 14.12.99 О.Кушнір                Вручено для                 Опрацьовується в
          референдуми та інші форми      депутат України                             ознайомлення                 комітеті
          безпосереднього волевиявлення    Р.Безсмертний                              14.12.99
          територіальної громади        NНДП 01.12.99
 
  89 4243    Д Проект Закону про внесення змін до  Народний            О.Кушнір,                Передано на                 Опрацьовується в
          Закону України "Про об'єднання    депутат України         В.Сіренко                розгляд                   комітеті
          громадян"              Ю.Ключковський,                             комітету
                            Р.Зварич                                29.12.99
                            NНРУ 28.12.99
   КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРАЦІ - 24
 
  90 0984    Д Проект Закону про Державний     Народний    N594/12-4    Є.Марчук      10.02.98      Вручено для  Прийнято в          Опрацьовується в
          компенсаційний фонд         депутат України 15.01.97                        ознайомлення  першому            комітеті
                            Ю.Донченко                               13.05.98    читанні
                             15.01.97                                       10.02.98
 
  91 0985    Д Проект Закону про формування     Народний    N593/12-4    Є.Марчук      10.02.98      Вручено для  Прийнято в          Опрацьовується в
          Державного компенсаційного фонду   депутат України 15.01.97                        ознайомлення  першому            комітеті
                            Ю.Донченко                               13.05.98    читанні
                             15.01.97                                       10.02.98
 
  92 1055-D   Д Проект Закону про внесення змін і  Народний    N67405 14.09.99 Є.Марчук,      24.12.99      Вручено    Прийнято в          Готується на друге
          доповнень до Закону України "Про   депутат України         П.Цибенко,               подання    першому            читання
          державні гарантії відновлення    О.Стоян             В.Альошин,               комітету про  читанні
          заощаджень громадян України"     Nв/о18 14.09.99         Ю.Тимошенко               розгляд    24.12.99

 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ