Про проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку Київської області на 2007 рік

Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року (архів)

| зміст |
Сторінка 1
       КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 1130 від 29.12.2006
 
 
      Про проект Програми соціально-економічного
      та культурного розвитку Київської області
              на 2007 рік
 
 
   Відповідно до Законів України "Про державне прогнозування та
розроблення програм економічного і соціального розвитку України"
( 1602-14 ), "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ),
постанови Кабінету  Міністрів  України  від 26.04.2003 N 621
( 621-2003-п ) "Про розроблення прогнозних і програмних документів
економічного  і  соціального  розвитку  та складання проекту
державного бюджету":
 
   1. Схвалити  проект  Програми  соціально-економічного  та
культурного розвитку Київської області на 2007 рік (далі -
Програма), що додається.
 
   2. Заступникові голови облдержадміністрації Ковбасюку Ю.В. у
встановленому порядку організувати подання облдержадміністрацією
на  розгляд  Київській  обласній  раді  проекту  Програми
соціально-економічного та культурного розвитку Київської області
на 2007 рік.
 
   3. Головним управлінням, управлінням, відділам та  іншим
структурним  підрозділам  облдержадміністрації,  територіальним
органам центральних органів виконавчої влади в області, обласним
організаціям та установам, райдержадміністраціям і міськвиконкомам
(міст обласного значення) після затвердження в установленому
порядку Програми забезпечити безумовне її виконання.
 
   4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступників голови облдержадміністрації згідно  з  розподілом
обов'язків.
 
 Голова адміністрації                В.І.Ульянченко
 
                   СХВАЛЕНО
                   розпорядженням голови
                   Київської обласної
                   державної адміністрації
                   від 29.12.2006 N 1130
 
                   Проект
 
                ПРОГРАМА
     соціально-економічного та культурного розвитку
         Київської області на 2007 рік
 
           1. Загальні положення
 
    1.1. Мета і завдання Програми соціально-економічного
   та культурного розвитку Київської області на 2007 рік
 
   1.1.1. Програма  соціально-економічного  та  культурного
розвитку  Київської  області на 2007 рік (далі - Програма)
розроблена з метою реалізації єдиної економічної і соціальної
політики розвитку області у 2007 році.
   1.1.2. Програма розроблена з урахуванням положень  таких
документів:
   - Державної стратегії регіонального розвитку на період до
2015 року (затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
21.07.2006 N 1001 ( 1001-2006-п );
   - Програми розвитку інвестиційної діяльності на 2002-2010
роки (затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
28.12.2001 N 1801 ( 1801-2001-п ).
   1.1.3. Мета розробки Програми полягає у здійсненні подальших
перетворень  в  усіх  сферах  суспільного життя, активізації
економічного розвитку усіх галузей  господарського  комплексу
області,  збільшенні інвестиційної та інноваційної складової,
нарощуванні  обсягів  промислового  та  сільськогосподарського
виробництва, подальшому розвитку малого та середнього бізнесу,
проведенні фінансового оздоровлення у різних галузях економіки
області.
   1.1.4. Основне завдання  Програми  полягає  у  вирішенні
соціальних проблем жителів Київської області шляхом активізації
подальшого економічного  розвитку  усіх  сфер  господарського
комплексу області.
   Пріоритети Програми узгоджуються з основними  положеннями
проекту Державної програми економічного і соціального розвитку
України на 2007 рік. Для 2007 року вони конкретизуються суттєвим
збільшенням інвестиційної та інноваційної складової; нарощуванням
обсягів промислового  та  сільськогосподарського  виробництва;
подальшим розвитком малого та середнього бізнесу; утвердженням
інституту  приватної  власності;  проведенням  фінансового
оздоровлення  в  різних галузях економіки області. Позитивні
результати реформування пріоритетних сфер сприятимуть подальшому
підвищенню життєвого рівня мешканців області.
 
       1.2. Загальна характеристика Програми
 
   1.2.1. Програма базується на аналізі соціально-економічної
ситуації, що склалася за останні роки, прогнозах  галузевих
управлінь  облдержадміністрації  і  територіальних підрозділів
центральних органів виконавчої влади, а також райдержадміністрацій
та міськвиконкомів (міст обласного значення), які враховують стан
розвитку провідних галузей господарства області,  і  містять
перспективи підвищення фінансово-економічного рівня підприємств,
установ та організацій усіх форм власності, у тому числі спільної
власності  територіальних громад, сіл, селищ, міст Київської
області та комунальної власності окремих територіальних громад, а
також зовнішні та внутрішні чинники.
   1.2.2. Реалізацію  намічених  показників  передбачається
здійснювати  в  основному через економічні важелі державного
регулювання та виконання заходів, передбачених актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, дорученнями Міністерство
економіки України та розпорядженнями голови облдержадміністрації,
які спрямовані на подальше реформування економіки і вирішення
найактуальніших соціальних проблем.
 
       1.3. Нормативно-правова база Програми
 
   1.3.1. Програма базується на засадах:
   - Конституції України ( 254к/96-ВР );
   - Законів України:
   - "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 )
   - "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР )
   - "Про  державне  прогнозування  та  розроблення програм
економічного і соціального розвитку України" ( 1602-14 )
   - "Про державні цільові програми" ( 1621-15 )
   - "Про стимулювання розвитку регіонів" ( 2850-15 )
   - "Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих
міст" ( 1580-15 )
   - "Про інвестиційну діяльність" ( 1560-12 )
   - "Про режим іноземного інвестування" ( 93/96-ВР )
   - "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 )
   - "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"
( 2806-15 )
   - "Про джерела фінансування дорожнього господарства України"
( 1562-12 )
   - Указів Президента України:
   - від 13.07.2005 N 1105/2005 ( 1105/2005 ) "Про заходи щодо
вдосконалення діяльності у сфері технічного  регулювання  та
споживчої політики",
   - від 24.11.2005 N 1647/2005 ( 1647/2005 ) "Про першочергові
заходи  щодо  збагачення  та розвитку культури і духовності
українського суспільства",
   - від 06.12.2005 N 1694/2005 ( 1694/2005 ) "Про невідкладні
заходи щодо реформування системи охорони здоров'я населення";
   - постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 N 621
( 621-2003-п ) "Про розроблення прогнозних і програмних документів
економічного  і  соціального  розвитку  та складання проекту
державного бюджету";
   та інші нормативні акти.
 
   1.4. Основні пріоритетні завдання соціально-економічного
   та культурного розвитку Київської області у 2007 році
 
   - Зміна акцентів в інвестиційній політиці:
   - сприяння   створенню   у   районах   та   містах
промислово-технологічних зон для реалізації інвестиційних проектів
з урахуванням генеральних схем розвитку територій;
   - залучення інвестиційних ресурсів у пріоритетні  галузі
економіки  області  з  одночасним  подоланням міжгалузевих і
територіальних диспропорцій у використанні інвестиційних ресурсів;
   - сприяння впровадженню інвестиційних проектів, спрямованих
на економію енергоресурсів.
 
   - Реформування   житлово-комунального   господарства  і
впровадження енергозберігаючих технологій:
   - виконання завдань, визначених актами Кабінету Міністрів
України та передбачених обласною Програмою реформування і розвитку
житлово-комунального господарства Київської області на 2005-2010
роки ( ra0804155-05 ) і відповідними місцевими програмами;
   - розробка комплексної програми енергозбереження та програми
газифікації за рахунок коштів бюджету.
 
   - Розвиток  первинної  медико-санітарної  допомоги  через
покращання матеріально-технічної бази ФАПів та  запровадження
практики сімейної медицини.
 
   - Оптимізації мережі об'єктів соціальної інфраструктури з
метою підвищення ефективності їх роботи та надання високоякісних
послуг.
 
   - Забезпечення  умов  для  проведення  експерименту щодо
фінансування  утримання  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського піклування, з урахуванням потреб кожної дитини, за
принципом "гроші ходять за дитиною".
 
   Разом з тим 2007 рік повинен стати роком для здійснення ряду
інших актуальних заходів:
   - здійснення заходів щодо забезпечення подальшого зростання
рівня  доходів  населення,  поліпшення  соціального  захисту
малозабезпечених та соціально незахищених громадян;
   - переорієнтація  промислового  комплексу  на  випуск
конкурентоспроможних  видів  продукції   з   використанням
ресурсозберігаючих та екологічно безпечних технологій;
   - активізація  інноваційних  перетворень   виробництва,
стимулювання розвитку наукомістких і високотехнологічних галузей,
особливо  машинобудівного  комплексу,  створення  умов  для
техніко-технологічного  оновлення  виробництва  всіх  галузей
промисловості;
   - збільшення  обсягів  виробництва  сільськогосподарської
продукції;
   - активізація підприємницької діяльності.
 
            2. Соціальна сфера
 
          2.1. Демографічна ситуація
 
   Одним з пріоритетів політики обласної влади є збереження
життєвого і трудового потенціалу населення на основі формування і
реалізації заходів ефективної демографічної політики.
 
   Демографічні процеси та основні важелі демографічної політики
залежать від економічного та соціального розвитку регіону.
 
   Основними проблемами, що негативно впливають на демографічну
ситуацію в області, залишаються:
   - низький рівень середньої тривалості життя, що призводить до
перевищення кількості померлих над кількістю народжених;
   - неврегульованість процесів міграційного руху населення,
зокрема активний міграційний рух молоді, особливо з сільських
населених пунктів;
   - недостатній  соціальний  захист  сімей  з  дітьми,
малозабезпечених і неповних сімей;
   - наслідки  Чорнобильської  катастрофи,  зокрема зниження
тривалості життя  населення  на  територіях,  наближених  до
Чорнобильської зони.
 
   Внаслідок природного скорочення населення очікується,  що
середньорічна чисельність наявного населення області у 2006 році
становитиме 1757,5 тис. осіб. У порівнянні з 2005 роком вона
зменшиться на 13,8 тис. осіб, або на 0,8%, чисельність економічно
активного населення  у  віці  15-70  років  зменшиться  на
3,2 тис. осіб, або на 0,4%, і складе 843,7 тис. осіб (дод. 1
табл. 1).
 
       Середньорічна чисельність наявного населення
 
             ( raa130155-06 )
 
   Згідно з прогнозними розрахунками середньорічна чисельність
наявного населення  області  у  2007  році   становитиме
1744,6 тис. осіб. У порівнянні з 2006 роком вона зменшиться на
12,9 тис. осіб, або на 0,7%, при цьому чисельність економічно
активного населення  у  віці  15-70  років  зменшиться  на
3,0 тис. осіб, або на 0,4%, і складе 840,7 тис. осіб (дод. 1
табл. 1).
 
   Основними цілями та завданнями демографічної політики  в
області є:
   - подолання негативних тенденцій відтворення населення;
   - збереження та поліпшення здоров'я громадян;
   - підтримка добробуту сімей з дітьми;
   - поліпшення  якості  та  рівня  медичного  забезпечення
материнства та дитинства;
   - мінімізація наслідків Чорнобильської катастрофи, особливо
на територіях, наближених до Чорнобильської зони.
 
       2.2. Зайнятість населення та ринок праці
 
   У 2006 році  організація  зайнятості  населення  області
здійснювалася у відповідності до завдань Програми зайнятості
населення Київської області на 2006-2007 роки ( ra0924155-05 ),
яка спрямовувалася на запобігання масовому безробіттю, збереження
існуючих та створення нових робочих місць, організацію професійної
підготовки та підвищення кваліфікації безробітних,  підтримку
самозайнятості та підприємницької діяльності.
 
   Політика зайнятості у 2006 році характеризується позитивним
приростом  основних показників цієї сфери: зростанням темпів
зайнятості  населення;  створенням  нових  робочих  місць;
працевлаштуванням безробітних; зменшенням навантаження на 1 робоче
місце, рівня безробіття тощо.
 
   У 2006 році очікується  незначне  зростання  чисельності
зайнятого населення  у  віці  15-70  років,  яке  складе
793,0 тис. осіб.
 
   Реалізація заходів, передбачених  обласною  та  місцевими
програмами зайнятості на 2006 рік, дозволить забезпечити виконання
встановленого для області завдання щодо створення 38 тисяч нових
робочих місць на 110%  та  знизити  рівень  безробіття  (за
методологією Міжнародної організації праці) з 6,6 до 6,1 відсотка
(дод. 1 табл. 1).
 
   Позитивна тенденція на ринку праці пов'язана не тільки із
зменшенням безробіття, а й з  помітним  зростанням  обсягів
зайнятості, що свідчить про значну роботу із створення робочих
місць та легалізації трудових відносин між найманими працівниками
і роботодавцями.
 
   Основними проблемами є:
   - невідповідність професійно-кваліфікаційного рівня робочої
сили потребам економіки області та ринку праці;
   - відсутність у працівників належної мотивації до легальної
продуктивної  зайнятості, головним чином через низьку якість
робочих місць за умовами та оплатою праці;
   - відсутності   механізму   економічного   стимулювання
роботодавців до створення робочих місць з гідними умовами та
оплатою праці.
 
   Головною метою на 2007 рік буде сприяння повній, продуктивній
і вільно обраній зайнятості шляхом забезпечення здійснення в
області  заходів щодо державного регулювання ринку праці та
створення нових робочих місць.
 
        Рівень безробіття за методологією
         Міжнародної організації праці
 
             ( raa130155-06 )
 
   За прогнозними розрахунками у 2007 році чисельність зайнятого
населення у віці 15-70 років зросте до 796,0 тис. осіб та складе
94,7% економічно  активного  населення  (у  2006  році  -
94,0 відсотка). При цьому очікується зниження рівня безробіття (за
методологією Міжнародної  організації праці) до 5,8% (дод. 1
табл. 1).
 
   На виконання Указу  Президента  України  від  11.07.2005
N 1073/2005  (  1073/2005  )  "Про  вдосконалення державного
регулювання у сфері зайнятості населення та ринку праці в Україні"
у 2007 році в області прогнозується розширити сферу застосування
праці за рахунок створення нових робочих місць для 38 тисяч осіб.
Найбільше таких місць планується створити у Києво-Святошинському
(для 3528 осіб), Вишгородському (для 1594 осіб), Обухівському (для
1559 осіб), Броварському (для 1532 осіб) районах та у містах Біла
Церква (для 4864 осіб), Ірпінь (для 2424 осіб), Бровари (для
2167 осіб) (дод. 1 табл. 2.2.1).
 
   З метою забезпечення активної політики зайнятості на ринку
праці у 2007 році передбачається здійснити заходи за такими
напрямами:
   - формування  регіональних  і  галузевих  пріоритетів  у
збереженні наявних високопродуктивних робочих місць та створення
нових додаткових робочих місць відповідно до прогнозів розвитку
галузей і регіонів, результатів моніторингу поточної потреби в
робочих місцях та прогнозів щодо динаміки розвитку виробництва та
ринку професій;
   - кадрове забезпечення потреб ринку праці та розвиток системи
безперервної професійної перепідготовки, підвищення кваліфікації,
перекваліфікації, післядипломної фахової освіти відповідно до
динаміки розвитку ринку праці та його потреб у найближчий період і
на перспективу;
   - розвиток підприємницької діяльності, малого та середнього,
сімейного  бізнесу  шляхом  спрощення  реєстрації  суб'єктів
підприємницької  діяльності  та  заохочення  і  сприяння цій
діяльності;
   - сприяння  зайнятості  населення  в  регіонах,  де
спостерігається найбільше напруження на ринку праці, а також у
містах та районах з моноекономічною структурою виробництва за
окремими програмами;
   - запровадження  механізму стимулювання створення робочих
місць для окремих соціально-демографічних груп,  серед  яких
спостерігається  найменший  рівень зайнятості (молоді, жінок,
інвалідів);
   - підвищення територіальної мобільності населення з метою
перерозподілу  робочої  сили  між  трудонедостатніми  та
трудонадлишковими регіонами;
   - подальше зниження рівня і тривалості безробіття у регіонах
помірного  і депресивного розвитку шляхом реалізації заходів
активної політики зайнятості.
 
   Передбачається, що у 2007 році послугами служби зайнятості
скористається 80,2 тис. осіб. Обсяги працевлаштування і рівень
працевлаштування будуть зростати і  становитимуть  відповідно
31,7 тис. осіб та 39 відсотків.
 
   Враховуючи тенденції  розвитку  ринку  праці  області  у
2007 році, основними пріоритетами сфери зайнятості будуть наступні
напрями:
   - забезпечення  постійного  інформування громадськості та
роботодавців про ситуацію на ринку  праці,  послуги  служби
зайнятості, наявні вакансії, пропозиції робочої сили тощо;
   - навчання безробітних під конкретне замовлення роботодавців;
   - запровадження адресних послуг роботодавцям та населенню,
передусім з числа соціально незахищених верств, які потребують
додаткового соціального захисту;
   - проведення  інформаційно-роз'яснювальної  роботи  серед
шкільної молоді щодо переваг чесної праці та набуття робітничої
професії, актуальної на ринку праці;
   - залучення осіб з обмеженими фізичними можливостями до
трудового та суспільного життя;
   - сприяння розвитку сільського зеленого туризму за рахунок
виплати одноразової допомоги по безробіттю жителям сільської
місцевості для організації підприємницької діяльності.
 
     2.3. Грошові доходи населення та заробітна плата
 
   Протягом останніх років в області спостерігається позитивна
тенденція щодо зростання грошових доходів населення, які є одним з
найважливіших  показників,  що  характеризують  рівень  життя
населення. Очікується, що наявні доходи населення області  у
2006 році, у порівнянні з 2005 роком, збільшаться на 28,0% і
складуть 14,2 млрд. гривень. За рахунок підвищення рівня оплати
праці та зростання державних соціальних гарантій рівень грошових
доходів у розрахунку на одну особу становитиме 8,1 тис. грн., що
на 29% більше, ніж у 2005 році (дод. 1 табл. 1).
 
   У результаті підвищення доходів населення та реформування
системи  оплати праці у області структура доходів населення
залишається відносно стабільною і характеризується високою часткою
заробітної плати (понад 45%), соціальної допомоги  та  інших
одержаних поточних  трансфертів  (44%),  що  є  закономірним
результатом  трансформацій,  здійснюваних  в  економічній  та
соціальній сферах області.
 
      Середньомісячна номінальна заробітна плата
 
             ( raa130155-06 )
 
  На збільшення  доходів  значною  мірою  вплине  зростання
заробітної плати. Очікується, що середньомісячна заробітна плата
одного штатного працівника області у 2006 році у порівнянні з 2005
роком зросте на 30,7% і складе 1060,0 гривень (дод. 1 табл. 1).
 
   Основними проблемами є:
   - значні міжрегіональні диспропорції в оплаті праці (дод. 1
табл. 2.3.1);
   - низький рівень оплати праці в ряді галузей та її значна
міжгалузева диференціація;
   - повільні  темпи  погашення  заборгованості  з  виплати
заробітної плати.
 
   Головною ціллю  на 2007 рік буде забезпечення зростання
доходів населення, зменшення їх диференціації шляхом створення
умов для зростання заробітної плати та підвищення її частки в
структурі доходів населення.
 
   Підвищення рівня доходів населення у наступному році буде
здійснюватись за рахунок:
   - здійснення контролю за своєчасною і не нижче встановленого
державного мінімального розміру оплати праці;
   - сприяння зростанню продуктивності праці та заробітної плати
на підприємствах області;
   - прискорення погашення заборгованості із заробітної плати на
підприємствах, в установах та організаціях області, а також
недопущення нової заборгованості;
   - зменшення  диференціації  в  оплаті  праці  за видами
економічної діяльності, регіонами області та формами власності;
   - реалізації заходів адресної соціальної допомоги населенню;
   - залучення інвестицій в економіку області;
   - скорочення сфери тіньової економіки та підвищення мотивації
до зайнятості в реальному секторі економіки;
   - підтримки малого бізнесу.
 
   Реалізація основних  заходів сприятиме збільшенню наявних
доходів населення у 2007 році, у порівнянні з  очікуваними
показниками  2006  року,  на  17,0%,  а  також  зростанню
середньомісячної  заробітної  плати  працівників,  зайнятих
економічною діяльністю, на 21,7% (дод. 1 табл. 1).
 
         2.4. Соціальний захист населення
 
   В основу пріоритетів соціальної політики покладено вирішення
проблем соціально незахищених верств населення та малозабезпечених
сімей.
 
   У 2006 році особлива увага приділялась розв'язанню проблем
соціально-побутової, медичної, натуральної і грошової допомоги
малозабезпеченим одиноким громадянам похилого віку та інвалідам.
Постійно проводилися обстеження  умов  проживання  інвалідів,
виявлення  їх  потреб  у наданні соціальної допомоги вдома,
соціально-побутової та медико-соціальної реабілітації.
 
   В області забезпечені умови  для  функціонування  мережі
територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів,
інвалідів та одиноких непрацездатних громадян, яка охоплює усі
регіони Київщини і включає 33 територіальні центри.
 
   У 11 будинках-інтернатах обласної комунальної власності на
повному державному утриманні перебуває 1815 підопічних, з яких у
будинках для престарілих та інвалідів 522 особи похилого віку та
інвалідів (271 жінка), в будинках-інтернатах психоневрологічного
профілю 1135 осіб (511 жінок), у дитячому  будинку-інтернаті
158 дітей-інвалідів.  Мережа  закладів  загального  профілю
задовольняє потребу у ліжко-місцях.
 
   З метою скорочення черги на поселення до інтернатних закладів
психоневрологічного    профілю    триває    реконструкція
Горностайпільського будинку-інтернату для громадян похилого віку
та інвалідів (Іванківський район), з послідуючим перепрофілюванням
його в психоневрологічний інтернат та реконструкція колишньої
будівлі районної санепідемстанції в м. Переяслав-Хмельницький.
 
   На утримання будинків інтернатів  обласним  бюджетом  на
2006 рік передбачено 25,8 млн. гривень.
 
   Рішенням обласної ради четвертого скликання від 2 березня
2006 року N  362-32-IV  затверджена  програма  "Турбота"  на
2006-2010  роки  (  ra0153155-06  ), основними пріоритетними
напрямками якої є підтримка інвалідів, ветеранів війни та праці,
учасників  бойових  дій,  вдів померлих учасників війни. На
проведення заходів по згаданій Програмі в обласному бюджеті на
2006 рік затверджено 643,8 тис. гривень.
 
   У 2007 році буде продовжена робота щодо реалізації заходів
обласної комплексної програми "Турбота" ( ra0153155-06 ) з метою
подальшого вирішення невідкладних питань організаційно-правового і
інформаційного   забезпечення,   матеріального,   медичного,
соціально-побутового, культурного обслуговування малозабезпечених
громадян та соціального захисту ветеранів.
 
   Головною ціллю на 2007 рік буде завершення створення єдиного
реєстру отримувачів соціальних пільг і забезпечення поетапного
переходу до їх адресного надання.
 
   У 2007 році, як і в минулі роки, буде приділятися увага
соціальному забезпеченню малозахищених верств населення Київщини.
 
   За прогнозними розрахунками потреба у засобах реабілітації
складе 5310 одиниць, у тому числі: інвалідних візків - 1496 од.,
засобів реабілітації  (палиці,  милиці,  ходунки  та інші) -
3814 одиниць. Будуть потребувати путівок на санаторно-курортне
оздоровлення 4708 осіб, із них: на оздоровлення інвалідів -
3379 осіб, учасників війни - 955 осіб, учасників бойових дій -
311 осіб.
 
   Удосконалюватиметься соціально-побутове    і    медичне
обслуговування малозабезпечених, багатодітних,  самотніх  осіб
похилого віку, інвалідів та осіб, які перебувають у будинках
інтернатах та обслуговуються територіальними центрами.
 
   Одним з найбільш поширених та масових за обсягом видів
адресної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям є житлові
субсидії на відшкодування витрат на оплату житла, комунальних
послуг, природного газу, електроенергії та придбання твердого
палива і скрапленого газу.
 
   Виходячи з цього, у цілому по області, орієнтовні розрахунки
видатків державного бюджету на надання населенню субсидій у
вигляді субвенцій до місцевих бюджетів на 2007 рік складуть
80,6 млн. грн., у т. ч. субсидії на оплату житлово-комунальних
послуг - 69,5 млн. грн.; субсидії для придбання палива та
скрапленого газу готівкою - 11,1 млн. гривень.
 
   У зв'язку з прийняттям змін до Закону України "Про державну
допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) з 1 січня 2007 року
вносяться зміни щодо розміру допомоги одиноким матерям, який буде
збільшено з 10% до 30% від прожиткового мінімуму на  дітей
відповідного віку. Виплата зазначеного виду допомоги передбачена
за рахунок коштів державного бюджету у вигляді субвенцій до
місцевих бюджетів.
 
   Основні завдання та заходи у сфері соціального забезпечення
на 2007 рік:
   - формування на базі Єдиного державного автоматизованого
реєстру осіб, які мають право на пільги, системи персоніфікованих
розрахунків за фактично надані пільгові послуги;
   - впровадження програми поетапної заміни пільг, що виконують
функцію  соціальної  підтримки  незахищених верств населення,
адресними компенсаційними виплатами;
   - надання підтримки процесу диверсифікації постачальників
соціальних послуг шляхом  перетворення  закладів  соціального
спрямування з бюджетних установ на комунальні підприємства із
статусом  неприбуткових  організацій,  залучення  до  надання
соціальних послуг громадських, благодійних організації, сприяння
формуванню ринку соціальних послуг та впровадженню механізмів
укладання угод між замовником і постачальником соціальних послуг;
   - забезпечення виплати інвалідам грошових  компенсаційних
виплат на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та
транспортне обслуговування;
   - підтримка статутної діяльності всеукраїнських громадських
організацій інвалідів.
 
   У 2007 році фінансування галузі з обласного бюджету буде
здійснюватися відповідно до заходів цільових регіональних програм.
 
        2.5. Будівництво житла та об'єктів
          соціально-культурної сфери
 
   Житлове будівництво.  Будівництво  житла  та  об'єктів
соціально-культурної сфери є однією із найважливіших галузей
загальногосподарського комплексу  області,  яка  формує  його
життєдіяльність та суттєво впливає на стан економічних відносин.
 
   За рахунок усіх джерел фінансування у 2005 році збудовано
634,8 тис. кв. м загальної площі, що на 87,5 тис. кв. м, або майже
на 16% більше, ніж у 2004 році. Значне збільшення статистичного
показника за 2005 рік відбулося виключно за рахунок інвентаризації
житла, яке будувалося в останні роки, але було прийнято в
експлуатацію державною комісією у 2005 році, тому цей показник не
може бути прийнятий, як базовий для оцінки нарощування темпів
обсягу житлового будівництва у 2006 році.
 
   У 2006 році робота, яка проводилася в галузі, була спрямована
на сприяння будівництва житла, об'єктів соціальної сфери та
інженерної інфраструктури,  залучення  коштів  населення  для
будівництва житла.
 
   Рішенням обласної ради від 29.12.2005 N 330-28-IV на підставі
пропозицій райдержадміністрацій та міськвиконкомів (міст обласного
значення) згідно з прийнятими ними рішеннями про надання земельних
ділянок під будівництво багатоквартирних житлових будинків, з
урахуванням наявності проектно-кошторисної документації на їх
будівництво та орієнтовних джерел фінансування, а також намірів
індивідуальних забудовників щодо будівництва житлових будинків
садибного типу для поліпшення своїх житлових умов, на 2006 рік
визначено обсяг житлового будівництва у обсязі 741,4 тис. кв. м
загальної площі житла, що на 106,6 тис. кв. м, або на 16,8%
більше, ніж введено у 2005 році (дод. 1 табл. 1).
 
         Введення в дію житла за рахунок
           усіх джерел фінансування
 
             ( raa130155-06 )
 
   Збільшення житлового фонду області забезпечується в основному
за рахунок нарощування обсягів нового будівництва та в незначній
мірі через проведення робіт з реконструкції існуючих будівель.
 
   У 2006 році у багатоквартирних житлових будинках очікується
ввести в експлуатацію 235,8 тис. кв. м, по індивідуальному
житловому будівництву - 505,6 тис. кв. м (дод. 1 табл. 1,
табл. 2.5.1). На кінець 2006 року житловий фонд буде становити
49,8 млн. кв. метрів.
 
   Основними проблемами у сфері житлового будівництва є:
   - нестабільність  законодавства,  відсутність  надійної,
прозорої системи гарантій і страхування інвестицій та захисту прав
інвесторів, що здійснюють фінансування житлового будівництва;
   - недосконалість та непрозорість процедури прийняття органами
місцевого самоврядування рішень про виділення земельних ділянок
для будівництва житла;
   - відсутність   розвинутої   інфраструктури  іпотечного
кредитування житлового будівництва;
   - висока вартість житла, яка не відповідає реальним витратам
на його будівництво;
   - недостатній рівень платоспроможності населення, що потребує
поліпшення житлових умов;
   - обмежені кредитні ресурси, що виділяються комерційними
банками для інвестування житлового будівництва;
   - відсутність бюджетного фінансування житлового будівництва.
 
   У 2007  році  Київською обласною державною адміністрацію
передбачається здійснити низку заходів, направлених на реалізацію
пріоритетних напрямів та вирішення проблемних питань. Значна увага
буде приділятись активному залученню  до  будівництва  житла
інвестиційних ресурсів - коштів населення, юридичних осіб та
кредитних ресурсів.
 
   За прогнозними розрахунками у 2007 році передбачається ввести
в експлуатацію 892,8 тис. кв. м загальної площі житла, що на
151,4 тис. кв. м, або на 20,4 % більше, ніж очікується у 2006 році
(дод. 1 табл. 1, табл. 2.5.1).
 
   При цьому за рахунок коштів підприємств, організацій усіх
форм власності та населення в порядку пайової участі у будівництві
багатоквартирних житлових будинків буде введено в дію 344,0 тис.
кв. м загальної площі житла, що на 108,2 тис. кв. м, або на 45,9%
більше, ніж очікується ввести у 2006 році (дод. 1 табл. 1,
табл. 2.5.1), це складе 38,5%  загального  обсягу  введення.
Багатоквартирні  житлові  будинки  будуть  побудовані  у
Білоцерківському, Бориспільському, Бородянському, Броварському,
Васильківському,      Вишгородському,     Кагарлицькому,
Києво-Святошинському, Макарівському, Миронівському, Обухівському,
Таращанському, Фастівському районах та у містах Березань, Біла
Церква, Бориспіль,  Бровари,  Ірпінь,  Переяслав-Хмельницький,
Славутич і Фастів.
 
   На 2007  рік  прогнозні  показники  обсягів  будівництва
індивідуальних житлових будинків за власні  кошти  населення
становитимуть 548,8 тис. кв. м загальної площі житла, що на
43,2 тис. кв. м, або на 8,5 % більше, ніж очікується ввести у 2006
році (дод.  1 табл. 1). Цей показник становитиме 61,5% від
загальних обсягів введення житла.
 
   Основні завдання  та  заходи  щодо  розвитку  житлового
будівництва на 2007 рік:
   - започаткування будівництва соціального житла;
   - розширення практики дольової участі інвесторів у розвитку
водопровідно-каналізаційних і теплових мереж при  будівництві

 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ