Про Положення про Представника Президента України у Кабінеті Міністрів України

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
         Про Положення про Представника
     Президента України у Кабінеті Міністрів України
 
 
   1. Затвердити Положення про Представника Президента України у
Кабінеті Міністрів України (додається).
 
   2. Визнати таким, що втратив чинність, Указ  Президента
України від 14 березня 2007 року N 206 ( 206/2007 ) "Про
Представника Президента України у Кабінеті Міністрів України".
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 15 лютого 2008 року
     N 132/2008
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                від 15 лютого 2008 року N 132/2008
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про Представника Президента України
          у Кабінеті Міністрів України
 
 
   1. Представник Президента України у  Кабінеті  Міністрів
України (далі - Представник Президента України) є особою, яка
уповноважується Президентом України забезпечувати взаємодію між
Президентом України та Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Представник  Президента  України  у  своїй діяльності
керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, цим Положенням,
розпорядженнями Глави Секретаріату Президента України.
 
   3. Основним завданням Представника Президента України  є
забезпечення здійснення постійного зв'язку між Президентом України
та Кабінетом Міністрів України.
 
   4. Представник Президента України відповідно до покладених на
нього завдань:
 
   1) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України,
представляє на засіданнях Кабінету Міністрів України, урядових
комітетів, а також його консультативно-дорадчих та інших органів
позицію Президента України з питань, що розглядаються, та інформує
главу держави про хід та результати такого розгляду;
 
   2) здійснює моніторинг актів та в разі потреби проектів актів
Кабінету  Міністрів  України,  вносить  Президентові  України
пропозиції щодо зупинення дії актів Кабінету Міністрів України у
разі їх невідповідності Конституції України ( 254к/96-ВР );
 
   3) вносить Президентові України пропозиції щодо підготовки
проектів законів, а також актів Президента України з питань, що
стосуються діяльності Кабінету Міністрів України, бере участь у
розробленні таких проектів;
 
   4) бере участь у розробленні проектів законодавчих актів, які
вносяться Президентом України або за його дорученням Кабінетом
Міністрів України до Верховної Ради України з питань діяльності
Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих  органів
виконавчої влади;
 
   5) здійснює за дорученням Президента України інші функції.
 
   5. Представник Президента України має право в установленому
порядку:
 
   1) брати участь в обговоренні питань, які розглядаються на
засіданнях  Кабінету  Міністрів  України, урядових комітетів,
постійних  і  тимчасових  робочих  органів,  а   також
консультативно-дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом
Міністрів України, відповідно до позиції Президента  України
вносити пропозиції, робити застереження, давати пояснення;
 
   2) ініціювати запити щодо одержання, одержувати необхідні для
виконання своїх повноважень матеріали та інформацію від Кабінету
Міністрів України, в тому числі про порядок денний засідання
Кабінету Міністрів України разом із відповідними матеріалами,
протоколи,  стенограми  засідань  Кабінету Міністрів України,
засідань урядових комітетів, а також про проекти законів та інших
нормативно-правових актів, які розробляються на виконання доручень
Президента України;
 
   3) запитувати  та  одержувати  від  міністерств,  інших
центральних органів виконавчої влади необхідні для виконання своїх
повноважень матеріали та інформацію, проекти законів та інших
нормативно-правових актів, які розробляються на виконання доручень
Президента України;
 
   4) вносити пропозиції щодо утворення експертних та робочих
груп з окремих напрямів своєї діяльності, залучення спеціалістів,
науковців та експертів для виконання покладених на нього завдань;
 
   5) користуватись інформаційними базами даних Секретаріату
Президента України, державними, в тому числі урядовими, системами
зв'язку та комунікацій, іншими технічними засобами;
 
   6) визначати уповноважених осіб для участі у засіданнях
Кабінету Міністрів України, урядових комітетів.
 
   6. Представник Президента України для виконання покладених на
нього завдань у встановленому порядку взаємодіє із структурними
підрозділами Секретаріату Президента України, консультативними,
дорадчими та іншими допоміжними органами і службами Президента
України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України.
 
   7. Організаційне  забезпечення  діяльності  Представника
Президента України здійснює відповідний структурний підрозділ
Секретаріату Президента України.
 
 
 Глава Секретаріату
 Президента України                    В.БАЛОГА




| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2007