Про відображення в бухгалтерському обліку результатів переоцінки об'єктів основних засобів

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

          НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
         11.02.2008 N 12-112/199-1485
 
                   Головним управлінням НБУ
                   в Автономній республіці Крим
                   та по м. Києву та Київській
                   області,
                   територіальним управлінням,
                   Департаментам та самостійним
                   структурним підрозділам НБУ,
                   Асоціації українських
                   банків,
                   Українському
                   Кредитно-Банківському Союзу,
                   банкам України
 
 
      Про відображення в бухгалтерському обліку
         результатів переоцінки об'єктів
             основних засобів
 
 
   У зв'язку  із  надходженням  запитів  від  банків  щодо
застосування ринкової вартості об'єктів основних засобів для
відображення  в бухгалтерському обліку результатів переоцінки
надаємо роз'яснення.
 
   Відповідно до вимог Iнструкції з бухгалтерського  обліку
основних  засобів  і  нематеріальних активів банків України,
затвердженої постановою Правління Національного банку України від
20.12.2005 N 480 ( z0040-06 ) та зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 18.01.2006 за N 40/11914 (зі змінами),  що
розроблена  згідно  з  принципами  міжнародних  стандартів
бухгалтерського обліку та фінансової звітності, банки відповідно
до облікової політики після первісного визнання основних засобів
можуть здійснювати  їх  облік  або  за  первісною  вартістю
(собівартістю),  або  за  переоціненою вартістю (справедливою
вартістю). Якщо банк застосовує модель обліку основних засобів за
справедливою вартістю, він має регулярно проводити переоцінку
основних засобів з тим, щоб їх балансова вартість суттєво не
відрізнялась від справедливої вартості на дату складання балансу.
Справедливою вартістю основних засобів, як правило є їх ринкова
вартість, визначена за допомогою експертної оцінки.
 
   Згідно з Національним стандартом N 1 "Загальні засади оцінки
майна та майнових прав",  затвердженим  постановою  Кабінету
Міністрів України від 10.09.2003 N 1440 ( 1440-2003-п ), оцінювач
має зазначити про факт включення або невключення суми податку на
додану вартість до ринкової вартості об'єкта основних засобів.
 
   Враховуючи вищевикладене та принципи міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку, зокрема МСБО 16 "Основні засоби", МСБО 40
"Iнвестиційна нерухомість" в частині обліку основних засобів за
переоціненою вартістю (справедливою вартістю), зазначаємо, що для
визначення справедливої вартості основних засобів за результатами
їх переоцінки сума податку на додану вартість до ринкової вартості
не включається.
 
   Зазначене роз'яснення  стосується  тих  операцій,  що
здійснюватимуться банками починаючи з дати набрання чинності
постанови  Правління  Національного банку України від 25.06.2007
N 236 ( z0790-07 ) "Про затвердження змін до Iнструкції  з
бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів
банків України". Результати переоцінки основних засобів, що були
здійснені банками раніше, не перераховуються.
 
 Заступник Голови                    П.М.Сенищ
| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2006