Про проведення конкурсу моделей підготовки компетентного випускника загальноосвітнього навчального закладу серед педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

        МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
             07.02.2008 N 78
 
 
         Про проведення конкурсу моделей
        підготовки компетентного випускника
       загальноосвітнього навчального закладу
         серед педагогічних працівників
        загальноосвітніх навчальних закладів
          комунальної форми власності
 
 
   Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від
30  травня  2007  року   N   429   "Про   проведення
дослідно-експериментальної  роботи   на   базі  Ялтинської
загальноосвітньої школи N 2 Автономної  Республіки  Крим"  на
реалізацію  Державної  цільової  соціальної  програми  "Школа
майбутнього" на 2007-2010 роки ( 1071-2007-п ), з метою виявлення
кращого досвіду формування життєво компетентних  випускників
Н А К А З У Ю:
 
   1. Провести  конкурс  моделей  підготовки  компетентного
випускника  загальноосвітнього  навчального  закладу  серед
педагогічних  працівників загальноосвітніх навчальних закладів
комунальної форми власності з березня по вересень 2008 року.
 
   2. Затвердити Умови проведення конкурсу моделей підготовки
компетентного випускника загальноосвітнього навчального закладу
серед  педагогічних  працівників  загальноосвітніх  навчальних
закладів комунальної форми власності (додаток 1).
 
   3. Затвердити склад журі конкурсу (додаток 2).
 
   4. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим,
управлінням освіти і науки обласних. Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій:
 
   4.1. Провести у березні - квітні 2008 року районні, у травні
- червні 2008 року - обласні, в Автономній Республіці Крим -
республіканський, конкурси.
 
   4.2. Забезпечити надходження конкурсних матеріалів на III
етап конкурсу до 30 червня 2008 року.
 
   5. Iнституту  інноваційних  технологій і  змісту  освіти
(в.о. директора Завалевський Ю.I.):
 
   5.1. Здійснити   організаційно-методичне   забезпечення
проведення конкурсу.
 
   5.2. Підвести підсумки конкурсу до 1 жовтня 2008 року.
 
   5.3. Забезпечити  висвітлення  кращих  розробок  моделей
компетентного випускника загальноосвітнього навчального закладу на
сторінках педагогічної преси.
 
   6. Iнституту педагогіки Академії педагогічних наук України
(Мадзігон В.М.) (за згодою) провести експертизу конкурсних робіт,
підготувати узагальнені  експертні  матеріали  та  відповідні
методичні рекомендації.
 
   7. Опублікувати наказ в "Iнформаційному збірнику Міністерства
освіти і науки України" та розмістити на сайті www.mon.gov.ua.
 
   8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                       I.О.Вакарчук
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу МОН України
                   07.02.2008 N 78
 
 
               УМОВИ
       проведення конкурсу моделей підготовки
      компетентного випускника загальноосвітнього
       навчального закладу серед педагогічних
       працівників загальноосвітніх навчальних
        закладів комунальної форми власності
 
 
       1. Обґрунтування необхідності конкурсу
 
   Конкурс проходить у рамках проекту "Школа майбутнього" і
передбачає вибір найдоцільніших педагогічних новацій у створенні
освітнього простору, в організації навчально-виховного процесу.
   Освіта, разом  з  сім'єю, відіграватиме провідну роль у
формуванні життєвої компетентності особистості.
   Компетентнісний підхід є одним із найбільш перспективних
напрямів модернізації загальної середньої освіти. Він має виражену
практичну  спрямованість,  враховує життєві та культуротворчі
потреби особистості.
   Виконання високої місії - плекання життєво компетентного,
успішного та конкурентоспроможного випускника -  складне  та
відповідальне завдання. Для його ефективної реалізації необхідно
здійснювати інноваційний розвиток освіти, забезпечити кардинальні
зміни  у  цільових,  змістових,  технологічних, управлінських
домінантах 12-річної школи.
   З визначення  моделі компетентного випускника починається
окреслення  цільових,  змістових,  технологічних  компонентів
оновленого  навчально-виховного  процесу  загальноосвітнього
навчального закладу.
   Підготовка компетентного випускника - це головний результат
освітньої діяльності загальноосвітнього  навчального  закладу,
критерій  ефективності  життєдіяльності  школи, її впливу на
соціальне життя.
 
           2. Загальні положення
 
   2.1. Конкурс моделей підготовки компетентного  випускника
загальноосвітнього  навчального  закладу  серед  педагогічних
працівників загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми
власності (далі - конкурс) започатковується з метою виявлення
кращого досвіду формування життєво компетентних  випускників,
здатних та готових до особистісної життєтворчості, досягнення
власного успіху. Конкурс сприятиме визначенню  концептуальних
орієнтирів моделі компетентного випускника 12-річної школи, яка
найбільш адекватно відповідала б як потребам сучасної особистості,
так і вимогам сучасного суспільства.
 
   2.2. Завданнями конкурсу є:
   - активізація творчого пошуку й рефлексії керівників та
вчителів загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми
власності  щодо  розробки  моделей  підготовки  компетентного
випускника;
   - визначення та вивчення уявлень про структуру та функції
життєвої компетентності, конкретні життєві компетенції, необхідні
майбутньому випускнику;
   - підвищення  якості  підготовки  випускників  шляхом
впровадження новітніх методик розвитку життєвої компетентності та
окремих життєвих компетенцій;
   - накопичення та поширення кращого педагогічного досвіду щодо
підготовки компетентних випускників;
   - створення інформаційного банку даних моделей компетентного
випускника;
   - підтримка талановитих педагогів, сприяння їх самореалізації
та стимулювання подальшої творчої педагогічної діяльності щодо
забезпечення  життєтворчої  і  компетентнісної  спрямованості
12-річної школи.
 
   2.3. Конкурс проводить Iнститут інноваційних технологій і
змісту освіти Міністерства освіти і науки України за участю
Iнституту  педагогіки Академії педагогічних наук України (за
домовленістю).
 
   2.4. Для участі у конкурсі запрошуються як окремі педагогічні
працівники загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми
власності, так і авторські колективи.
 
       3. Організація та проведення конкурсу
 
   3.1. Конкурс проводиться у три етапи:
   I-ий - березень - квітень 2008 року - у районах та містах
обласного підпорядкування.
   II-ий - травень - червень 2008 року - в Автономній Республіці
Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, де визначається не
більше 5 переможців.
   III-ій - липень - вересень 2008 року - проходить у два тури:
   Перший тур - заочний (розгляд поданих матеріалів) - протягом
липня - серпня 2008 року.
   Другий тур - очний, завершальний (проводиться презентація
моделей учасниками конкурсу) - вересень 2008 року.
 
   3.2. Фінансування другого завершального туру III-го етапу
конкурсу здійснюється за рахунок організацій та установ, що
відряджають, а також додаткових джерел фінансування, спонсорів,
меценатів тощо.
 
   3.3. Для  проведення  1-го  та  II-го  етапів  конкурсу
відповідними органами управління освітою створюються організаційні
комітети, які:
   - здійснюють координацію підготовки та проведення конкурсу;
   - визначають склад журі;
   - при можливості проводять конкурси-захисти з визначенням
переможців та кращих моделей;
   - забезпечують висвітлення конкурсу у регіональних засобах
масової інформації;
   - залучають до участі в організації та проведенні конкурсу
місцеві  (районні,  міські,  обласні) установи та громадські
організації.
 
   3.4. Склад журі III-го етапу конкурсу затверджується наказом
Міністерства освіти і науки України.
 
   4. Вимоги до оформлення матеріалів, що подаються на конкурс
 
   4.1. Для участі у III етапі конкурсу роботи надсилаються до
30  червня  2008  року  на  адресу:  04070,  м.  Київ,
вул. П.Сагайдачного, 37, к. 304, Iнститут інноваційних технологій
і змісту  освіти  Міністерства  освіти  і науки України  з
поміткою "На Конкурс моделей підготовки компетентного випускника
загальноосвітнього  навчального  закладу  серед  педагогічних
працівників загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми
власності".
 
   4.2. До журі III-го етапу конкурсу подаються:
   Заявка на участь у конкурсі від Міністерства освіти і науки
Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних (для
міст Києва та Севастополя - міських) державних адміністрацій.
   Висновок журі II-го етапу конкурсу, зроблений на підставі
матеріалів,  поданих  управлінням  (відділом) освіти районної
(міської) державної адміністрації.
   Об'єктивні дані  про  автора  або колектив авторів, чиї
матеріали представлені на конкурс (прізвище, ім'я, по батькові;
дата народження; освіта - коли і який навчальний заклад закінчив,
спеціальність за освітою; повна назва і поштова адреса навчального
закладу, де працює; стаж роботи; повна поштова адреса місця
проживання; контактні телефони).
   Фотографія розміром 10х15 (у незаклеєному конверті).
   Матеріали, які повинні містити розробку моделі підготовки
компетентного випускника загальноосвітнього навчального закладу
(схему), пояснювальну записку до неї, теоретичне обґрунтування та
опис існуючої моделі, висновки про ефективність даної моделі (якщо
модель вже апробована та впроваджена), а також науково-методичне
забезпечення впровадження даної моделі.
   Iнші матеріали, які розкривають сутність поданої моделі.
 
   4.3. Подані на конкурс матеріали не рецензуються і  не
повертаються. Авторські права на творчі роботи учасників конкурсу
переходять до його організаторів, які залишають за собою право їх
використання при організації виставок, реалізації міжнародних
гуманітарних програм.
 
   4.4. Конкурсні  роботи  подаються  у  двох  примірниках,
українською мовою; комп'ютерний набір, через 1,5 інтервалу, кегль
14, нумерація сторінок. Обов'язково додається електронна версія
(диск 3,5 (А:) або CD-RW) усіх поданих матеріалів у текстовому
редакторі Word.
 
          5. Нагородження переможців
 
   5.1. Переможці  III-го  етапу  конкурсу  нагороджуються
відзнаками міністерства освіти і науки України.
 
   5.2. Матеріали переможців та учасників III-го етапу конкурсу
будуть опубліковані на сторінках педагогічної преси протягом 2008
2009 років.
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу МОН України
                   07.02.2008 N 78
 
 
               СКЛАД
           журі конкурсу моделей
        підготовки компетентного випускника
       загальноосвітнього навчального закладу
         серед педагогічних працівників
        загальноосвітніх навчальних закладів
          комунальної форми власності
 
 
------------------------------------------------------------------
¦Завалевський          ¦в.о. директора Iнституту    ¦
¦Юрій Iванович          ¦інноваційних технологій і   ¦
¦(співголова)          ¦змісту освіти МОН України,   ¦
¦                ¦кандидат педагогічних наук   ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Мадзігон            ¦Перший Віце-президент Академії ¦
¦Василь Миколайович       ¦педагогічних наук України,   ¦
¦(співголова) (за згодою)    ¦директор Iнституту педагогіки ¦
¦                ¦АПН України, академік, доктор ¦
¦                ¦педагогічних наук, професор  ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Єрмаков             ¦завідувач лабораторії     ¦
¦Iван Гнатович          ¦педагогічних інновацій     ¦
¦(заступник співголови) (за   ¦Iнституту педагогіки АПН    ¦
¦згодою)             ¦України, кандидат історичних  ¦
¦                ¦наук              ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Кириленко            ¦начальник відділу моніторингу ¦
¦Світлана Володимирівна     ¦освітньої діяльності та    ¦
¦(заступник співголови)     ¦педагогічних інновацій     ¦
¦                ¦Iнституту інноваційних     ¦
¦                ¦технологій і змісту освіти МОН ¦
¦                ¦України, кандидат педагогічних ¦
¦                ¦наук              ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Саєнко             ¦методист вищої категорії    ¦
¦Тетяна Олександрівна      ¦відділу моніторингу освітньої ¦
¦(відповідальний секретар)    ¦діяльності та педагогічних   ¦
¦                ¦інновацій Iнституту      ¦
¦                ¦інноваційних технологій і   ¦
¦                ¦змісту освіти МОН України   ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Антоненко            ¦директор гімназії N 59 м. Києва¦
¦Тетяна Стефанівна        ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Баранова            ¦директор ЕНВК "Школа      ¦
¦Тетяна Олександрівна      ¦майбутнього"          ¦
¦                ¦м. Ялти            ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Вознюк             ¦старший викладач        ¦
¦Лідія Володимирівна       ¦Дніпропетровського обласного  ¦
¦                ¦інституту післядипломної    ¦
¦                ¦педагогічної освіти      ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Дзевульська           ¦директор НВК "Загальноосвітня ¦
¦Олена Олегівна         ¦школа I ступеня - гімназія   ¦
¦                ¦ім. В.Т.Сенатора"       ¦
¦                ¦м. Сміли Черкаської області  ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Кіян              ¦директор загальноосвітньої   ¦
¦Ольга Iванівна         ¦школи N 118          ¦
¦                ¦м. Дніпропетровська      ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Красота             ¦молодший науковий співробітник ¦
¦Оксана Iгорівна (за згодою)   ¦лабораторії педагогічних    ¦
¦                ¦інновацій Iнституту педагогіки ¦
¦                ¦АПН України          ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Лахтадир            ¦начальник відділу середньої  ¦
¦Лариса Iванівна         ¦освіти управління освіти і   ¦
¦                ¦науки Київської обласної    ¦
¦                ¦держадміністрації       ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Лопухівська           ¦старший науковий співробітник ¦
¦Алла Василівна         ¦лабораторії сільської школи  ¦
¦(за згодою)           ¦Iнституту педагогіки АПН    ¦
¦                ¦України            ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Милашенко            ¦заступник директора Києво-   ¦
¦Катерина Миколаївна       ¦Святошинської районної     ¦
¦                ¦класичної гімназії       ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Нечипоренко           ¦директор Хортицького навчально-¦
¦Валентина Василівна       ¦реабілітаційного        ¦
¦                ¦багатопрофільного центру    ¦
¦                ¦м. Запоріжжя, кандидат     ¦
¦                ¦педагогічних наук       ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Пилипенко            ¦директор гімназії "Софія"   ¦
¦Валентина Дмитрівна       ¦м. Дніпрорудне Василікського  ¦
¦                ¦району Запорізької області   ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Письменний           ¦директор НВО N 136       ¦
¦Валерій Борисович        ¦м. Дніпропетровська      ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Свириденко           ¦завідувачка лабораторії    ¦
¦Світлана Олександрівна     ¦інтернатних закладів Iнституту ¦
¦(за згодою)           ¦педагогіки АПН України,    ¦
¦                ¦кандидат педагогічних наук   ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Скребець            ¦директор загальноосвітньої   ¦
¦Ольга Миколаївна        ¦школи N 31 м. Сімферополя   ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Тиханська            ¦директор загальноосвітньої   ¦
¦Тетяна Iванівна         ¦школи N 31 м. Кіровограда   ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Цимбалару            ¦старший науковий співробітник ¦
¦Анжеліка Дмитрівна       ¦лабораторії педагогічних    ¦
¦(за згодою)           ¦інновацій Iнституту педагогіки ¦
¦                ¦АПН України, кандидат     ¦
¦                ¦педагогічних наук       ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Шевцова             ¦директор ліцею міжнародних   ¦
¦Світлана Михайлівна       ¦відносин N 51 м. Києва     ¦
------------------------------------------------------------------
| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2005