Про створення спеціалізованих вчених рад

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

| Навігація |


      ПРЕЗИДIЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦIЙНОЇ КОМIСIЇ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
           12.10.2006 N 36-06/9
 
 
               (Витяг)
 
   Філологічні науки
 
   Постановою президії ВАК України від 12 жовтня 2006  р.
N 36-06/9  створено  в  Одеському  національному університеті
ім. I.I. Мечникова МОН  України  спеціалізовану  вчену  раду
К 41.051.02 з правом приймати до розгляду та проводити захист
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних
наук зі спеціальностей
 
   10.02.01 - українська мова;
   10.02.04 - германські мови
   терміном на два роки.
 
   Головою спецради   призначено   д.філол.н.,   професора
I.М. Колегаєву, зав. кафедри Одеського національного університету
ім. I.I. Мечникова МОН України.
 
   Ученим секретарем спецради призначено к.філол.н., доцента
О.П. Матузкову, зав. кафедри того самого навчального закладу.
 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2000