Про затвердження Положення про порядок погашення та скасування реєстрації випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, що випускаються в бездокументарній формі

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

| Навігація |


    ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            14.02.2006 N 107
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   28 березня 2006 р.
                   за N 335/12209
 
 
     Про затвердження Положення про порядок погашення
    та скасування реєстрації випуску сертифікатів фонду
       операцій з нерухомістю, що випускаються
           в бездокументарній формі
 
 
   Відповідно до  Законів  України  "Про  фінансово-кредитні
механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з
нерухомістю" ( 978-15 ), "Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) Державна комісія з цінних паперів
та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Затвердити Положення про порядок погашення та скасування
реєстрації випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, що
випускаються в бездокументарній формі (додається).
 
   2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку М.Непрану забезпечити:
   державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції
України.
   опублікування цього  рішення  відповідно  до  чинного
законодавства України.
 
   3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника
апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Непрана М.І.
 
 Голова Комісії                      А.Балюк
 
                    Протокол засідання Комісії
                    від 14.02.2006 N 3
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Рішення Державної комісії
                   з цінних паперів
                   та фондового ринку
                   14.02.2006 N 107
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   28 березня 2006 р.
                   за N 335/12209
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
   про порядок погашення та скасування реєстрації випуску
      сертифікатів фонду операцій з нерухомістю,
       що випускаються в бездокументарній формі
 
 
   Це Положення розроблено відповідно до статей 25, 26, 27, 31
та  36  Закону  України "Про фінансово-кредитні механізми і
управління майном при  будівництві  житла  та  операціях  з
нерухомістю" ( 978-15 ), статті 7 Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), Закону
України  "Про Національну депозитарну систему та особливості
електронного обігу цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ).
 
   Це Положення установлює порядок погашення та  скасування
реєстрації випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, що
випускаються в бездокументарній формі.
 
   Скасування реєстрації випуску сертифікатів фонду операцій з
нерухомістю (далі - ФОН) здійснюється Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку (далі - реєструючий орган) відповідно
до цього Положення.
 
   1. Емітент здійснює погашення сертифікатів ФОН у строк,
передбачений в інформації про випуск сертифікатів ФОН та/або
проспекті емісії, а у разі дострокового погашення - в строк,
передбачений у повідомленні про виникнення підстав для припинення
функціонування ФОН (оприлюднюється відповідно до пункту 2 цього
Положення).
 
   2.  Управитель  може  прийняти  рішення  про припинення
функціонування ФОН та викуп сертифікатів такого ФОН, якщо протягом
року відбулося зниження вартості чистих активів ФОН у розрахунку
на один сертифікат ФОН, порівняно з ціною первинного розміщення
цих сертифікатів на величину, розмір якої визначений Правилами
ФОН. У разі прийняття такого рішення управитель зобов'язаний:
   а) протягом 5 робочих днів з дати прийняття такого рішення
оприлюднити в друкованих засобах масової інформації, в яких було
опубліковано інформацію про випуск сертифікатів ФОН (в засобах
масової інформації Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів
України або офіційному виданні фондової біржі), повідомлення про
виникнення підстав для припинення функціонування ФОН, в якому має
бути визначений строк для подання вимог щодо викупу сертифікатів
ФОН та дострокового їх погашення, який не може бути меншим 15 днів
та більшим 30 днів з дати опублікування такого повідомлення, та
надіслати таке повідомлення до реєструючого органу;
   б) протягом визначеного строку  прийняти  від  власників
сертифікатів  ФОН  вимоги  щодо  викупу сертифікатів ФОН та
дострокового їх погашення;
   в) здійснити  викуп  сертифікатів  ФОН та їх дострокове
погашення у строк, установлений у повідомленні.
 
   3. У разі припинення функціонування ФОН за рішенням суду
управитель  складає  ліквідаційний  баланс  та здійснює дії,
передбачені пунктом 2 цього Положення.
 
   4. У разі реорганізації емітента власники сертифікатів ФОН
мають право на викуп сертифікатів ФОН та їх дострокове погашення
відповідно до вимог пункту 2 цього Положення.
 
   5. Повідомлення про виникнення  підстав  для  припинення
функціонування ФОН повинно містити:
   повне найменування емітента;
   ідентифікаційний код юридичної особи;
   місцезнаходження емітента;
   телефон, факс;
   відомості про внесення емітента сертифікатів ФОН спеціально
уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків
фінансових послуг до Державного реєстру фінансових установ або
Національним банком України - до Державного реєстру банків;
   відомості щодо дозволу на здійснення емісії сертифікатів;
   відомості  щодо  внесення  випуску  сертифікатів ФОН до
Загального реєстру випусків цінних паперів;
   розмір власного капіталу;
   загальну номінальну вартість сертифікатів ФОН, випущених
емітентом;
   кількість сертифікатів ФОН, випущених емітентом, серія та
порядкові номери;
   номінальну вартість сертифікатів ФОН;
   причини виникнення підстав для припинення функціонування ФОН;
   реквізити документів, що підтверджують виникнення підстав для
припинення функціонування ФОН;
   строк для подання вимог щодо викупу сертифікатів ФОН та їх
дострокового погашення (зазначити дати подання таких вимог);
   строк,  протягом якого здійснюється дострокове погашення
сертифікатів ФОН (зазначити дати початку та закінчення погашення).
 
   6. Не пізніше 10 днів після завершення погашення сертифікатів
ФОН емітент подає до реєструючого органу звіт про погашення
сертифікатів ФОН. Звіт подається в одному примірнику, засвідченому
підписом керівника та печаткою емітента, аудитора (аудиторської
фірми)  та  депозитарію,  з яким емітент уклав договір про
обслуговування випуску сертифікатів ФОН, оформив та депонував
глобальний сертифікат випуску цінних паперів, згідно з додатком 1
до цього Положення.
 
   7.  Емітент  одночасно при поданні звіту про погашення
сертифікатів  ФОН  подає  для  скасування реєстрації випуску
сертифікатів ФОН, інформації про їх випуск, проспекту емісії та
змін до них (за наявності) такі документи:
   а) заяву про скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН,
інформації про їх випуск, проспекту емісії та змін до них (за
наявності) згідно з додатком 2 до цього Положення;
   б)  оригінал  (ли)  свідоцтва  про  реєстрацію  випуску
сертифікатів ФОН;
   в)  повідомлення  про виникнення підстав для припинення
функціонування ФОН, засвідчене підписом керівника та печаткою
емітента (у разі дострокового погашення сертифікатів ФОН);
   г)  копію  друкованого  засобу  масової  інформації  із
опублікованим повідомленням  (у  разі  дострокового  погашення
сертифікатів ФОН).
 
   8. На підставі відповідного рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку уповноважена особа, визначена
наказом  її  керівника,  видає  розпорядження про скасування
реєстрації випуску сертифікатів ФОН (додаток 3) протягом 15
робочих днів з дати надходження документів, зазначених у пункті 7
цього Положення.
 
   9.  Розпорядження  про  скасування  реєстрації  випуску
сертифікатів ФОН протягом трьох робочих днів з дати його видання
направляється  емітенту.  Копія  розпорядження про скасування
реєстрації випуску сертифікатів ФОН протягом трьох робочих днів з
дати його видання направляється Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку депозитарію, з яким емітент уклав
договір про обслуговування випуску сертифікатів ФОН, оформив та
депонував глобальний сертифікат випуску цінних паперів, та органу,
який надав дозвіл на здійснення емісії сертифікатів ФОН.
 
   10. Реєструючий орган забезпечує опублікування інформації про
скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН в одному із своїх
офіційних  друкованих засобів масової інформації протягом 15
календарних днів з дати видання розпорядження про скасування
реєстрації випуску сертифікатів ФОН.
 
   11. На підставі розпорядження про скасування реєстрації
випуску сертифікатів ФОН реєструючим органом вносяться відповідні
зміни до Загального реєстру випуску цінних паперів, а також
здійснюється  анулювання  свідоцтва  про  реєстрацію  випуску
сертифікатів ФОН.
 
 Директор департаменту
 корпоративних відносин                 О.Петрашко
 
 
                   Додаток 1
                   до Положення про порядок
                   погашення та скасування
                   реєстрації випуску
                   сертифікатів фонду операцій
                   з нерухомістю,
                   що випускаються
                   в бездокументарній формі
 
 
                ЗВІТ
         про погашення сертифікатів фонду
           операцій з нерухомістю
 
 
 _____________________________________________________________
 (найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної особи)
 
 Реєстраційний номер випуску _____________________________________
 
   Дата реєстрації випуску ___ ___________ 200_ року
 
------------------------------------------------------------------
|Дата початку викупу сертифікатів ФОН      |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Дата закінчення викупу сертифікатів ФОН    |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Кількість викуплених сертифікатів ФОН, шт.   |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Сума, на яку викуплено сертифікати ФОН, грн  |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Дата початку погашення сертифікатів ФОН    |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Дата закінчення погашення сертифікатів ФОН   |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Кількість погашених сертифікатів ФОН, шт.   |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Умови та термін обігу сертифікатів ФОН     |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Номери, серії сертифікатів ФОН         |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Сума, на яку погашено сертифікати ФОН, грн   |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Засвідчення емітентом того, що всі зобов'язання|        |
|відповідно до умов інформації, проспекту    |        |
|емісії, Правил ФОН перед власниками      |        |
|сертифікатів ФОН виконано           |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Кількість непогашених сертифікатів ФОН     |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Номери, серії не погашених сертифікатів ФОН  |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Сума, на яку не погашено сертифікатів ФОН, грн |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Причини неспроможності емітента виконати    |        |
|зобов'язання за сертифікатами ФОН       |        |
------------------------------------------------------------------
 
 ________    __________    _________________________________
 (посада)    (підпіс)       (прізвище, ініциали
                    уповноваженої особи)
   М.П.
 
 
                   Додаток 2
                   до Положення про порядок
                   погашення та скасування
                   реєстрації випуску
                   сертифікатів фонду операцій
                   з нерухомістю,
                   що випускаються
                   в бездокументарній формі
 
                   Державна комісія
                   з цінних паперів
                   та фондового ринку
 
 
          ___ ____________ 200_ року
            (дата подання заяви)
 
 
               ЗАЯВА
     про скасування реєстрації випуску сертифікатів
   фонду операцій з нерухомістю, інформації про їх випуск,
     проспекту емісії та змін до них (за наявності)
 
 
------------------------------------------------------------------
|Повне найменування емітента         |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Ідентифікаційний код юридичної особи     |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Місцезнаходження               |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Телефон, факс                |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Поточний рахунок               |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Розмір власного капіталу           |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Загальна номінальна вартість випуску     |         |
|сертифікатів ФОН               |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Номінальна вартість сертифікатів ФОН     |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Кількість сертифікатів ФОН, що випускалися  |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Дата та номер реєстрації випуску сертифікатів|         |
|ФОН, інформації про їх випуск, проспекту   |         |
|емісії та змін до них (за наявності)     |         |
------------------------------------------------------------------
 
 ________    __________    _________________________________
 (посада)    (підпіс)       (прізвище, ініциали
                    уповноваженої особи)
   М.П.
 
 
                   Додаток 3
                   до Положення про порядок
                   погашення та скасування
                   реєстрації випуску
                   сертифікатів фонду операцій
                   з нерухомістю,
                   що випускаються
                   в бездокументарній формі
 
 
    ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
         РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ___ - С - ФОН
 
 
 м. Київ           200_ року
 
            Уповноважена особа
   ____________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
   на підставі пункту 8 Положення про порядок погашення та
скасування реєстрації випуску сертифікатів фонду операцій  з
нерухомістю,  що  випускаються  в  бездокументарній  формі,
затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового  ринку  від  14.02.2006  N 107, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України ______ за N ____, та відповідно до
документів, наданих
 
   _____________________________________________________________
     (повне найменування емітента, місцезнаходження,
       ідентифікаційний код юридичної особи)
     на скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН,
 
              ПОСТАНОВЛЯЄ:
 
   1. Скасувати реєстрацію випуску сертифікатів фонду операцій з
нерухомістю
     _____________________________________________
           (найменування емітента)
   2. Свідоцтво про реєстрацію випуску  сертифікатів  фонду
операцій з нерухомістю
      _________________________________________
           (найменування емітента)
 
       від ___ ____________ року N ___, видане
     ____________________________________________,
       (номер та дата свідоцтва про реєстрацію
          випуску сертифікатів ФОН)
   ____________________________________________________________,
           (орган, що його видав)
   анулювати.
   __________ _________ __________________________________
 
 ________    __________    _________________________________
 (посада)    (підпіс)       (прізвище, ініциали
                    уповноваженої особи)
   М.П.
 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2006