LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ruПро затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із зберігання природного газу

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
       РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
 
              Н А К А З
 
             30.09.2005 N 90
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   21 жовтня 2005 р.
                   за N 1247/11527
 
 
        Про затвердження Ліцензійних умов
        провадження господарської діяльності
         із зберігання природного газу
 
 
   Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), Положення про Державний
комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва,
затвердженого Указом Президента України від 25 травня 2000 року
N 721 ( 721/2000 ) (із змінами), та постанови Кабінету Міністрів
України від 14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження
Переліку органів ліцензування" (із змінами) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Ліцензійні умови провадження  господарської
діяльності із зберігання природного газу, що додаються.
 
   2. Департаменту реєстрації та ліцензування (Барбелюк О.Б.) у
встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва Іголкіна С.М.
 
 Голова                        А.В.Дашкевич
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   України з питань
                   регуляторної політики
                   та підприємництва
                   30.09.2005 N 90
 
                   Постанова Національної
                   комісії регулювання
                   електроенергетики України
                   30.09.2005 N 855
                   ( za247-05 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   21 жовтня 2005 р.
                   за N 1247/11527
 
 
             ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
        провадження господарської діяльності
         із зберігання природного газу
 
 
   1. Загальні положення
 
   1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), "Про природні монополії" ( 1682-14 ), "Про нафту і
газ" ( 2665-14 ), "Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 )
та "Про трубопровідний транспорт" ( 192/96-ВР ).
 
   1.2. Дія  цих Ліцензійних умов поширюється на суб'єктів
господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської
діяльності із зберігання природного газу.
 
   1.3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в такому
значенні:
   Балансування обсягів природного газу - здійснення відповідних
заходів, що впливають на співвідношення обсягів природного газу,
які надійшли до системи магістральних газопроводів, і обсягів
газу, розподілених та поставлених споживачам, що забезпечують у
газотранспортній  системі тиск, який не загрожує безпеці та
експлуатаційній ефективності системи.
   Буферний газ - обсяг природного газу в сховищі, необхідний
для підтримання тиску, який забезпечує технологічну цілісність і
ефективну та безпечну експлуатацію цього сховища.
   Вузол обліку газу - сукупність засобів вимірювальної техніки
та додаткового обладнання, призначеного для вимірювання об'єму
газу, зведеного до стандартних умов.
   Газопостачальне підприємство - суб'єкт господарювання, що
здійснює  постачання природного газу на підставі відповідної
ліцензії безпосередньо споживачам згідно з укладеними договорами.
   Газорозподільні мережі (розподільні газопроводи) - майновий
виробничий комплекс,  який  складається  з  організаційно  і
технологічно пов'язаних об'єктів, призначених для транспортування
природного і нафтового газу від газорозподільних станцій до
споживачів.
   Газотранспортна система - майновий виробничий комплекс, який
складається з організаційно і технологічно пов'язаних об'єктів,
призначених для транспортування і  зберігання  природного  і
нафтового  газу,  і  включає:  магістральні  газопроводи,
газопроводи-відгалуження, газорозподільні станції та  підземні
сховища газу.
   Газотранспортне підприємство - суб'єкт господарювання, що
здійснює  транспортування  природного  і  нафтового  газу
магістральними трубопроводами та його зберігання з використанням
об'єктів  газотранспортної  системи,  які перебувають у його
власності чи користуванні.
   Засіб вимірювальної  техніки  -  технічний  засіб,  який
застосовується під час вимірювань і має нормовані метрологічні
характеристики.
   Замовник - фізична особа, фізична особа-підприємець  або
юридична особа, яка на підставі договору замовляє послуги із
зберігання природного газу в підземних сховищах ліцензіата.
   Зберігання природного газу - вид господарської діяльності з
надання послуг із закачування, зберігання та відбору природного
газу  замовникам,  що  проводиться ліцензіатом відповідно до
Ліцензійних умов за встановленими законодавством України правилами
ціноутворення.
   Ліцензіат - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на
провадження господарської діяльності із зберігання природного
газу.
   Ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право
ліцензіата на провадження господарської діяльності із зберігання
природного газу протягом визначеного строку за умови виконання
Ліцензійних умов.
   Магістральний трубопровід  (магістральний  газопровід)  -
технологічний комплекс, що функціонує як єдина система і до якого
входить  окремий трубопровід з усіма об'єктами і спорудами,
зв'язаними з ним єдиним технологічним процесом, за допомогою яких
здійснюється  транспортування природного і нафтового газу до
газорозподільних станцій та які запроектовані і збудовані згідно з
державними будівельними нормами щодо магістральних трубопроводів.
   Нормативно-технічні документи  -  міжнародні,  державні,
галузеві, міжгалузеві нормативи та стандарти.
   Перехресні субсидії - переміщення коштів або розподіл витрат,
доходів  у  межах  однієї  компанії  або  між  спорідненими
підприємствами для фінансової підтримки одного підприємства або
виду діяльності за рахунок іншого.
   Підземне сховище газу (ПСГ) - технологічний комплекс, штучно
створений  у природній або штучній ємності надр накопичувач
природного газу і технологічно поєднані з ним споруди, які
призначені для періодичного наповнення, зберігання і відбирання
природного газу для постачання споживачам.
   Споріднене підприємство:
   1. Будь-яке підприємство, яке прямо або  опосередковано,
повністю або частково (не менше ніж 35%):
   володіє частками (акціями,  паями)  у  статутному  фонді
ліцензіата;
   управляє частками  (акціями,  паями)  статутного  фонду
ліцензіата;
   користується на правах оренди активами (майном) ліцензіата.
   2. Будь-яке підприємство:
   частки (акції, паї) статутного фонду або активи (майно) якого
прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 35%)
перебувають у власності ліцензіата;
   частки (акції,  паї)  статутного  фонду якого прямо або
опосередковано, повністю або частково (не  менше  ніж  35%)
перебувають в управлінні ліцензіата;
   активи (майно) якого прямо або опосередковано, повністю або
частково (не менше ніж 35%) перебувають у користуванні на правах
оренди у ліцензіата.
   3. Будь-яке  підприємство,  пов'язане  хоча  б  з одним
ліцензіатом або з одним із підприємств, зазначених у частинах 1, 2
цього пункту, відносинами контролю відповідно до Закону України
"Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ).
   Споживач природного  газу  -  юридична  особа,  фізична
особа-підприємець або фізична особа, що отримує природний газ
відповідно до договору.
   Суб'єкт ринку природного газу - газорозподільне підприємство,
газотранспортне  підприємство,  газопостачальне  підприємство,
замовник, споживач, відносини між якими здійснюються на основі
договорів.
   Тариф на зберігання, закачування та відбір природного газу -
установлений НКРЕ розмір оплати послуг із закачування, зберігання
та відбору 1000 кубічних метрів природного газу в/із сховища.
 
   2. Умови провадження господарської діяльності із зберігання
природного газу
 
   2.1. Провадження  господарської  діяльності із зберігання
природного газу можливе при виконанні таких умов:
   2.1.1. Наявності в ліцензіата сховища газу загальною ємністю
понад 5 млн. метрів куб., яке перебуває у його власності чи
користуванні .
   2.1.2. Наявності в ліцензіата договорів з замовниками про
закачування, зберігання та відбір природного газу та/або створення
страхового запасу природного газу.
   2.1.3. Провадження господарської діяльності із зберігання
природного газу лише в підземних сховищах газу, які перебувають у
його власності чи користуванні згідно з переліком підземних
сховищ, затвердженим НКРЕ.
   2.1.4. Забезпечення рівних прав доступу до підземних сховищ
газу для усіх замовників.
 
   2.2. Ліцензіат не має права:
   2.2.1. Провадити господарську діяльність із транспортування
природного і нафтового газу розподільними трубопроводами  та
постачання  природного газу за регульованим і нерегульованим
тарифом, за винятком постачання природного газу за нерегульованим
тарифом  в  обсягах  видобутку з родовищ, що перебувають у
користуванні ліцензіата.
   2.2.2. Надавати перехресні субсидії за рахунок господарської
діяльності із зберігання природного газу.
   2.2.3. Передоручати будь-кому отримання плати від замовників
послуг із зберігання природного газу.
   2.2.4. Прямо або опосередковано заважати або протидіяти іншим
суб'єктам ринку природного газу, що здійснюють  операції  з
природним газом.
   2.2.5. Взаємодіяти з іншими ліцензіатами при  розрахунку
тарифу на зберігання природного газу та розгляді його в НКРЕ.
   2.2.6. Займатися іншими видами господарської діяльності, якщо
вони перешкоджають або можуть перешкоджати належному виконанню
господарської діяльності із зберігання природного газу.
   Ліцензіат не пізніше ніж за місяць повинен повідомити НКРЕ
про наміри здійснення нового виду діяльності.
   2.2.7. Надавати перевагу будь-якому замовнику при укладанні
договорів про закачування, зберігання та відбір природного газу
та/або створення страхового запасу природного газу.
 
   3. Вимоги  до  провадження  господарської  діяльності із
зберігання природного газу
 
   3.1. При провадженні господарської  діяльності  ліцензіат
повинен дотримуватися таких вимог:
   3.1.1. Надавати НКРЕ звітність щодо провадження господарської
діяльності із зберігання природного газу в установленому НКРЕ
порядку.
   3.1.2. Надавати на вимогу НКРЕ фінансову (бухгалтерську)
звітність за результатами господарської діяльності із зберігання
природного газу.
   3.1.3. Надавати НКРЕ достовірну інформацію щодо провадження
господарської діяльності із зберігання природного газу.
   3.1.4. Вести бухгалтерський облік з господарської діяльності
із зберігання природного газу окремо від обліків та звітів з інших
видів діяльності. Ліцензіат має обґрунтовано розподіляти витрати
між господарською діяльністю із зберігання природного газу та
іншими видами господарської діяльності та надсилати за запитом
НКРЕ пояснення щодо розподілу витрат, супроводжуючи їх необхідною
документацією.
   3.1.5. Повідомляти НКРЕ про всі зміни даних, зазначених у
заяві про видачу ліцензії та документах, що додавалися до заяви. У
разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом десяти
робочих днів подати до органу ліцензування відповідне повідомлення
в  письмовій  формі разом з документами або їх нотаріально
засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.
 
   3.2. Ліцензіат та споріднені підприємства не мають права
використовувати наявну в ліцензіата інформацію для отримання
необґрунтованої конкурентної переваги, а також не розголошувати цю
інформацію будь-кому, хто може використовувати її для одержання
будь-якої невиправданої конкурентної переваги.
 
   3.3. Ліцензіат здійснює зберігання  природного  газу  на
договірних засадах та за встановленими НКРЕ тарифами.
 
   3.4. Ліцензіат зобов'язаний:
   3.4.1. Утримувати в належному стані всі основні засоби,
необхідні для ведення діяльності із зберігання природного газу,
дотримуватися технологічних проектних показників щодо кожного
підземного сховища газу, здійснювати діяльність за принципом
надійності експлуатації сховища газу та економічної доцільності і
запобігати виникненню аварій та позаштатних ситуацій.
   3.4.2. Виконувати в повному обсязі відповідно  до  умов
укладених  договорів  про  зберігання природного газу та/або
створення страхового запасу газу зобов'язання щодо обсягів та
термінів закачування або відбору природного газу, використання
страхового запасу природного газу.
   3.4.3. Забезпечувати рівні права щодо доступу до підземних
сховищ газу для всіх замовників.
   3.4.4. Забезпечити  закупівлю  природного  газу  та його
закачування в підземні сховища газу в  разі  укладання  із
замовниками договорів про створення страхового запасу природного
газу в грошовій формі відповідно до Порядку створення страхового
запасу  природного  газу  в натуральній та грошовій формах,
затвердженого наказом Мінпаливенерго України від 05.08.2002 N 469
( z0157-03 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25.02.2003 за N 157/7478.
   3.4.5. Протягом трьох місяців з моменту отримання ліцензії
розробити порядок закачування, зберігання та відбору природного
газу в/із сховища і погодити їх з Мінпаливенерго України та НКРЕ.
   3.4.6. Підтримувати обладнання та устаткування відповідно до
технічних характеристик та вимог діючих технічних норм та умов,
екологічних, санітарно-епідеміологічних, протипожежних та інших
нормативних  документів  і  запобігати  виникненню аварій та
позаштатних ситуацій.
   3.4.7. Розробляти заходи щодо підвищення технічного рівня
обладнання підземних сховищ газу за принципом оптимізації витрат
на їх утримання.
   3.4.8. Здійснювати облік природного газу, що закачується до
підземного сховища газу, або відбирається із підземного сховища
газу. Засоби вимірювальної техніки повинні бути повірені органами
з уповноваження на проведення державних випробувань та повірки
засобів вимірювальної техніки.
   3.4.9. Виконувати  роботу з контролю за режимами роботи
підземного сховища газу, забезпечувати балансування обсягів газу в
газотранспортній системі за рахунок збільшення/зменшення обсягів
газу в підземних сховищах.
   3.4.10. Надавати  оперативну  інформацію  щодо  обсягів
природного газу, що надійшов до підземного сховища газу або
відібраний із підземного сховища газу.
 
   3.5. Ліцензіат має право здійснювати закупівлю природного
газу лише в обсягах, що передбачено укладеними із замовниками
договорами про створення страхового запасу природного газу у
грошовій формі та для технологічних потреб.
 
   3.6. Закачування та відбір природного газу в/із сховища
здійснюється на недискримінаційних засадах. Ліцензіат не має права
відмовити замовнику в укладанні договору про створення страхового
запасу природного газу у грошовій або натуральній формах за умови
виконання замовником вимог, передбачених  Порядком  створення
страхового запасу природного газу в натуральній та грошовій
формах, затвердженим наказом Мінпаливенерго України від 05.08.2002
N 469 ( z0157-03 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25.02.2003 за N 157/7478.
 
   3.7. Ліцензіат не має права здійснювати відбір природного
газу, переданого замовником відповідно до договору на зберігання
та/або створення страхового запасу природного газу у грошовій або
натуральній формах, без письмової згоди замовника.
 
   3.8. Ліцензіат має право відбирати страховий запас природного
газу із підземного сховища та передавати його  для  потреб
споживачів, яким замовник постачає газ, у таких випадках:
   3.8.1. Зменшення або повного припинення подачі природного
газу замовником до газотранспортної системи.
   3.8.2. У разі використання споживачами природного газу в
обсягах, які перевищують установлені договорами на постачання
природного газу із замовником.
 
   3.9. Ліцензіат має право:
   3.9.1. Одержувати  плату  від  замовників за послуги із
закачування,  зберігання  та  відбору  природного  газу  за
встановленими НКРЕ тарифами.
   3.9.2. У будь-який час звернутись до НКРЕ щодо перегляду
тарифів на закачування, зберігання та відбір природного газу, якщо
ліцензіат може обґрунтовано довести необхідність такого перегляду.
   Тарифи на закачування, зберігання та відбір природного газу
розраховуються ліцензіатом  на  наступний  (плановий)  період
відповідно до постанови НКРЕ від 22.06.2000 N 701 ( v0701227-00 )
"Про затвердження Методики розрахунку тарифів за надані послуги з
закачування, зберігання та відбору природного газу з підземних
сховищ" та затверджуються НКРЕ.
   Тариф на закачування, зберігання та відбір природного газу
встановлюється  таким  чином,  щоб  забезпечити  ліцензіату
відшкодування його обґрунтованих витрат та отримання прибутку, а
також стимулювати його до скорочення цих витрат і підвищення
рентабельності його діяльності.
   3.9.3. Отримувати додатковий  прибуток  шляхом  виконання
додаткових  робіт, що пов'язані з провадженням господарської
діяльності із зберігання природного газу, але не враховані в
тарифі.  Плата  за виконання додаткових робіт установлюється
ліцензіатом таким чином, щоб забезпечити відшкодування  його
виправданих  витрат та отримання обґрунтованого прибутку при
здійсненні цих робіт.
 
   3.10. Ліцензіат зобов'язаний:
   3.10.1. На вимогу НКРЕ обґрунтувати відповідність тарифу на
закачування, зберігання та відбір природного газу  фактичним
складовим його витрат та прибутку.
   3.10.2. Використовувати кошти, отримані за рахунок надання
послуг із закачування, зберігання та відбіру природного газу, за
цільовим призначенням.
   3.10.3. Опублікувати в засобах масової інформації детальну
інформацію:
   а) про тариф на закачування, зберігання та відбір природного
газу, - за п'ять днів до введення його в дію;
   б) про перелік послуг, які надаються споживачу і включені до
тарифу на закачування, зберігання та відбір природного газу, - за
п'ять днів до введення тарифу в дію;
   в) про розмір плати за виконання додаткових робіт, пов'язаних
з провадженням господарської діяльності із закачування, зберігання
та відбору природного газу, - за п'ять днів до введення її в дію.
 
   3.11. Ліцензіат   зобов'язаний   дотримуватись   вимог
законодавства України та нормативно-технічних документів щодо
надійності та безпеки зберігання природного газу, а також якості
наданих послуг.
 
   3.12. У разі виникнення розбіжностей між ліцензіатом та
замовником питання, не вирішені шляхом  переговорів,  можуть
передаватися на розгляд НКРЕ та/або суду.
 
   4. Контроль  за провадженням господарської діяльності із
зберігання природного газу
   Контроль за  додержанням  ліцензіатом  Ліцензійних  умов
здійснюють НКРЕ та спеціально вповноважений орган з  питань
ліцензування в межах своїх повноважень шляхом проведення планових
та позапланових перевірок у порядку, установленому спеціально
вповноваженим органом з питань ліцензування та НКРЕ.
 
 Директор Департаменту реєстрації
 та ліцензування Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва               О.Барбелюк
 
 Начальник Управління регулювання
 та цінової політики нафтогазового
 комплексу Національної комісії
 регулювання електроенергетики України           С.Волос
 

 

попередній документ наступний документ
архів-2005
Партнеры


Правовые ресурсы