LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ruПро затвердження Регламенту Генеральної прокуратури України

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року         ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
             30.09.2005 N 53
 
 
          Про затвердження Регламенту
         Генеральної прокуратури України
 
      { Iз змінами, внесеними згідно з Наказами
               Генеральної прокуратури
       N 21 ( v0021900-07 ) від 11.05.2007
       N 62 ( v0062900-07 ) від 19.09.2007 }
 
 
   З метою  подальшого  удосконалення діяльності Генеральної
прокуратури  України,  забезпечення  належної  взаємодії  її
структурних підрозділів, керуючись ст. 15 Закону України "Про
прокуратуру" ( 1789-12 ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити і ввести в дію з дня підписання цього наказу
Регламент Генеральної прокуратури України.
 
   2. Заступникам Генерального прокурора України, начальникам
структурних підрозділів центрального апарату забезпечити належне
виконання вимог Регламенту підлеглими працівниками.
 
   3. Прокурорам  Автономної  Республіки  Крим,  областей,
міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів  та
Військово-Морських  Сил України визначити порядок організації
роботи прокуратур з урахуванням Регламенту Генеральної прокуратури
України.
 
   4. Регламент  Генеральної  прокуратури  України,  наказ
Генерального прокурора України N 56/12-ок ( vb_12900-04 ) від
14.05.2004 р.  про його затвердження, накази N 73/12-ок від
16.07.2004 р. та N 48 від 13.09.2005 р. "Про внесення змін до
Регламенту Генеральної прокуратури України" (вважати такими, що
втратили чинність.
 
 Генеральний прокурор України               С.Піскун
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Генерального
                   прокурора України
                   30.09.2005 N 53
 
 
              РЕГЛАМЕНТ
         Генеральної прокуратури України
 
   { У тексті Регламенту слова "Головне управління нагляду
    за  додержанням законів органами, які  проводять
    оперативно-розшукову діяльність, дізнання і досудове
    слідство", "відділ прийому громадян, розгляду звернень
    та запитів  народних депутатів України"  замінено
    словами "Головне управління нагляду за додержанням
    законів  при  провадженні  оперативно-розшукової
    діяльності,  дізнання  та  досудового  слідства",
    "управління розгляду звернень та прийому громадян"  у
    відповідних відмінках згідно з Наказом Генеральної
    прокуратури N 21 ( v0021900-07 ) від 11.05.2007 }
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Організація, засади і порядок діяльності Генеральної
прокуратури України   визначаються   Конституцією   України
( 254к/96-ВР ), Законом України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ),
іншими  законодавчими актами, міжнародно-правовими договорами,
наказами, інструкціями, розпорядженнями, вказівками Генерального
прокурора України, Положеннями про структурні підрозділи, а також
цим Регламентом.
 
   1.2. Керівництво Генеральною прокуратурою України здійснює
Генеральний прокурор України.
   Заступники Генерального прокурора  України  організовують,
спрямовують та контролюють роботу структурних підрозділів згідно
із встановленим  Генеральним  прокурором  України  розподілом
обов'язків, приймають рішення управлінського та процесуального
характеру з питань, віднесених до їх компетенції.
   Розподіл службових обов'язків між керівництвом Генеральної
прокуратури України та взаємозамінність визначаються  наказом
Генерального прокурора України.
 
   1.3. Начальники   структурних  підрозділів  Генеральної
прокуратури України, їх заступники є безпосередніми організаторами
роботи у підрозділах.
 
   1.4. Самостійний   структурний   підрозділ  Генеральної
прокуратури - це Головне управління, управління, відділ, інші
підрозділи на правах управлінь і відділів, які відповідно до
затвердженої структури Генеральної прокуратури України не входять
до складу інших підрозділів і підпорядковуються безпосередньо
заступнику Генерального прокурора  України  або  Генеральному
прокурору України.
 
   1.5. Документи щодо зміни структури та штатної чисельності
Генеральної прокуратури України готуються управлінням кадрів за
участю  Головного  управління  організаційного  та  правового
забезпечення.
 
   1.6. Проекти  галузевих  наказів,  інструкцій,  положень,
розпоряджень, вказівок Генерального прокурора України, зміни та
доповнення до них готують структурні підрозділи відповідно до
напрямів  прокурорсько-слідчої  діяльності  за погодженням із
заступниками  Генерального  прокурора  України  та  Головним
управлінням організаційного та правового забезпечення. Порядок їх
оформлення здійснюється згідно з вимогами Iнструкції з діловодства
в органах прокуратури України.
 
   1.7. Наказом Генерального прокурора України затверджуються
Положення  про  самостійні  структурні  підрозділи,  радника
Генерального прокурора України, його помічника, якими визначаються
їхні завдання, повноваження і обов'язки.
   Положення про самостійні структурні підрозділи Генеральної
прокуратури України  попередньо  візуються  їх  начальниками,
начальником Головного управління організаційного та правового
забезпечення і відповідними заступниками Генерального прокурора
України. Один примірник після підпису передається до Головного
управління організаційного та правового забезпечення.
 
   1.8. Розподіл функціональних обов'язків між  працівниками
структурних  підрозділів  здійснюється  їх  керівниками  та
затверджується начальниками головних управлінь або заступниками
Генерального  прокурора України. Генеральний прокурор України
затверджує розподіл обов'язків між працівниками підрозділу, який
безпосередньо йому підпорядкований.
 
   1.9. Робота  структурних підрозділів центрального апарату
організовується  за  територіально-предметним  принципом  з
урахуванням  теоретичної  підготовки,  практичного  досвіду,
індивідуальних нахилів і здібностей працівників.
   За кожним працівником структурного підрозділу визначаються
функціональні обов'язки та права,  закріплюються  прокуратури
обласного  рівня та предметні напрями роботи, встановлюється
обов'язковий мінімум  інформації,  документів,  матеріалів  і
статистичних даних, необхідних для виконання покладених на нього
завдань.
   Прокурори структурних  підрозділів  здійснюють оперативний
контроль за своєчасним і  якісним  виконанням  планових  та
позапланових завдань, вказівок, доручень керівництва Генеральної
прокуратури України, розглядають звернення,  вивчають  якість
внесених актів прокурорського реагування та інших документів,
закріплених за ними прокуратур, надають їм фахову практичну і
методичну допомогу.
   Прокурори структурних підрозділів несуть відповідальність за
вплив заходів та управлінських рішень на ефективність роботи цих
прокуратур з відповідного напряму діяльності.
 
   1.10. Представництво  Генеральної  прокуратури  в  судах
загальної юрисдикції, господарських судах при розгляді вимог
громадян і організацій, які пред'являються Генеральній прокуратурі
України  та  її посадовим особам, встановлюється Генеральним
прокурором України або виконуючим його обов'язки.
   Перший заступник та заступники Генерального прокурора України
є повноважними особами для підписання довіреностей, позовів, заяв,
апеляційних і касаційних скарг, заяв про перегляд судових рішень у
зв'язку з нововиявленими чи винятковими обставинами, які подаються
до  судів  загальної  юрисдикції,  у справах, де Генеральна
прокуратура України та її посадові особи виступають як сторони або
суб'єкти оскарження.
 
   1.11. Діяльність Генеральної прокуратури України проводиться
в умовах гласності. Офіційні  повідомлення  засобам  масової
інформації від імені Генеральної прокуратури України направляються
прес-службою Генеральної прокуратури України за погодженням з
Генеральним прокурором України або заступником, який відповідає за
стан організації роботи прес-служби.
   Персональну відповідальність  за  достовірність і повноту
наданих відомостей несуть керівники структурних  підрозділів,
начальник  прес-служби  Генеральної  прокуратури,  заступники
Генерального прокурора України.
   Генеральна прокуратура України має офіційний веб-сайт, на
якому розміщуються інформація про діяльність органів прокуратури
України,  документи нормативного характеру, а також офіційні
повідомлення для засобів масової інформації, які надходять з
прес-служби.  Порядок  публікації  матеріалів  на  веб-сайті
встановлюється розпорядженням Генерального прокурора України.
 
        2. Організація взаємодії структурних
      підрозділів Генеральної прокуратури України
 
   2.1. Організаційну основу взаємодії структурних підрозділів
апарату визначають документи  про  розподіл  обов'язків  між
працівниками.
 
   2.2. Узгодженість у роботі головних управлінь, управлінь та
відділів обов'язкова при:
   - плануванні  роботи,  виконанні  наказів,  розпоряджень,
вказівок Генерального прокурора України;
   - розробці  спільних  рекомендацій, заходів, рішень, які
видаються у формі наказів, вказівок, рішень колегії, інформаційних
листів та інших документів;
   - організації та проведенні виїздів  до  підпорядкованих
прокуратур  з  метою перевірки, надання практичної допомоги,
вивчення та впровадження позитивного досвіду роботи тощо;
   - вивченні та узагальненні практики прокурорської діяльності,
у тому числі з наскрізних тем, підготовці інформацій, подань та
інших документів у правоохоронні та інші органи;
   - розробці пам'яток,  методичних  посібників,  підготовці
завдань підпорядкованим прокурорам;
   - здійсненні заходів щодо підвищення ділової кваліфікації
прокурорсько-слідчих працівників.
 
   2.3. За  координацію  діяльності заступників Генерального
прокурора України, структурних підрозділів з питань, вирішення
яких потребує комплексного підходу, відповідає перший заступник
Генерального прокурора України, якщо інше не передбачено  у
конкретній вказівці Генерального прокурора України.
 
   2.4. На  Головне управління організаційного та правового
забезпечення покладається  комплексне  вирішення  питань  при
плануванні  роботи,  організації  виїздів  до підпорядкованих
прокуратур, проведення засідань колегій та інших питань, які
потребують узгодження дій структурних підрозділів апарату.
 
   2.5. Узгодження  дій  структурних підрозділів Генеральної
прокуратури України при підготовці оперативних, координаційних і
міжвідомчих нарад у Генерального прокурора України покладається на
підрозділ, який готує питання для розгляду, а за вказівкою
Генерального  прокурора  -  також  і  на Головне управління
організаційного та правового забезпечення.
 
            3. Планування роботи
 
   3.1. План роботи Генеральної прокуратури України складається
на півріччя, у ньому передбачаються найбільш важливі заходи, що
випливають  із  пріоритетних  напрямів  діяльності  органів
прокуратури, стану законності та злочинності у державі.
 
   3.2. Пропозиції  до  плану роботи вносяться начальниками
самостійних структурних підрозділів за попереднім погодженням із
відповідними  заступниками  Генерального прокурора України, з
обґрунтуванням  доцільності  проведення  галузевих  перевірок,
аналітичної роботи, надання практичної допомоги тощо. Пропозиції,
списки осіб, які викликаються на стажування, та графіки виїздів до
підпорядкованих  прокуратур  подаються  не  пізніше 10 числа
останнього місяця півріччя до Головного управління організаційного
та правового забезпечення, працівники якого їх опрацьовують і
складають проект плану роботи. { Абзац перший пункту 3.2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури N 21
( v0021900-07 ) від 11.05.2007 }
   При плануванні заходів має застосовуватися диференційований
підхід до залучення підпорядкованих прокурорів з урахуванням їх
загального навантаження. Залучення до проведення заходів усіх
підпорядкованих прокурорів допускається у виняткових випадках.
 
   3.3. Завізований  керівниками  самостійних  структурних
підрозділів і узгоджений із заступниками Генерального прокурора
України план подається для затвердження Генеральному прокурору
України.
 
   3.4. Не пізніше 25 числа останнього місяця півріччя план
роботи разом з графіками виїздів  та  списками  осіб,  які
викликаються на стажування, Головним управлінням організаційного
та правового забезпечення надсилається прокурорам обласного рівня
та передається для організації виконання заступникам Генерального
прокурора  України,  начальникам  самостійних  структурних
підрозділів.
   Корегування плану роботи проводиться за рішенням Генерального
прокурора України на підставі мотивованого рапорту відповідного
заступника, за погодженням з Головним управлінням організаційного
та правового забезпечення. Про внесені зміни та доповнення до
плану відповідальний структурний підрозділ невідкладно інформує
підпорядкованих прокурорів.
 
   3.5. Структурні підрозділи Генеральної прокуратури України
роботу на своїх напрямах планують окремо. У планах передбачаються
заходи, які випливають із плану роботи Генеральної прокуратури
України, галузевих наказів Генерального прокурора України, рішень
колегії,  нарад,  доручень,  вказівок керівництва Генеральної
прокуратури України, а також надання практичної допомоги. До
планів роботи підрозділів не можуть включатися не передбачені
основним планом роботи виїзди для перевірок та заходи, які
потребують надсилання завдань підпорядкованим прокуратурам, або
реалізації на рівні Генерального прокурора України.
 
   3.6. Плани  роботи  самостійних  структурних  підрозділів
підписуються їх начальниками, попередньо візуються у Головному
управлінні  організаційного  та  правового  забезпечення  і
затверджуються відповідними заступниками Генерального прокурора
України.
   Контроль за своєчасним, повним і якісним виконанням цих
планів  здійснюється  начальниками  самостійних  структурних
підрозділів. Результати їх виконання та пропозиції щодо реалізації
доповідаються відповідним заступникам  Генерального  прокурора
України, які й приймають кінцеве рішення.
 
   3.7.  Завдання підпорядкованим прокурорам щодо виконання
планів  роботи  Генеральної  прокуратури  України  готуються
відповідними структурними підрозділами і надсилаються на місця за
підписом заступника Генерального прокурора України у термін,
необхідний для його якісного виконання, але не пізніше ніж за
місяць до встановленого строку. Якщо плановий захід стосується
кількох структурних підрозділів, то надсилається одне спільне
завдання, відповідальність за підготовку якого покладається на
першого виконавця, зазначеного у плані.
   Надання підпорядкованим прокурорам позапланових завдань та
інших доручень з контрольним терміном їх виконання (далі -
завдання) здійснюється тільки за рішенням Генерального прокурора
України, за підписом його або першого заступника.
   За підписом заступників Генерального прокурора України можуть
надаватися завдання на виконання рішень колегії, координаційних,
міжвідомчих і оперативних нарад за участю Генерального прокурора,
листи орієнтовного характеру, листи-зауваження.
   За підписом заступників Генерального прокурора України на
підставі вказівки Генерального прокурора України можуть надаватися
відповідні завдання з метою забезпечення належної підготовки до
засідання колегії та нарад за участю Генерального прокурора.
Контрольний термін їх виконання не може бути меншим за три дні.
   За підписом заступників Генерального прокурора України також
можуть надсилатися доручення щодо проведення перевірок звернень
громадян,  народних депутатів України, повідомлень у засобах
масової інформації та у конкретних справах.
{ Пункт 3.7 в редакції Наказу Генеральної прокуратури N 21
( v0021900-07 ) від 11.05.2007 }
 
   3.8.  Усі  завдання  та  листи,  зазначені  в  абзацах
першому-четвертому пункту 3.7, до підпису керівництвом Генеральної
прокуратури   України   надаються   на   вивчення   до
організаційно-контрольного управління.
   Працівники зазначеного підрозділу з'ясовують, чи дотримано
вимоги Регламенту при оформленні документу, чи відповідає його
зміст критеріям, визначеним галузевими наказами  Генерального
прокурора України, та у разі відсутності зауважень візують, а
після підпису та реєстрації відповідним підрозділом присвоюють
порядковий номер з відміткою "окв". Перший примірник документу
того ж дня передається до організаційно-контрольного управління.
{ Пункт 3.8 в редакції Наказу Генеральної прокуратури N 21
( v0021900-07 ) від 11.05.2007 }
 
   3.9. За наявності інформації про направлення завдань та
листів  усупереч встановленому порядку чи таких, що містять
орієнтування   на   кількісні   показники,   начальник
організаційно-контрольного управління негайно доповідає про це
Генеральному прокурору України або його першому заступнику для
вирішення питання щодо їх відкликання та вжиття відповідних
заходів реагування.
   Припинення подальшого  виконання  довгострокових  завдань
здійснюється за рішенням Генерального прокурора  України  на
підставі  рапорту  відповідного  заступника,  завізованого  в
організаційно-контрольному управлінні. Про прийняте Генеральним
прокурором України рішення відповідальний структурний підрозділ
інформує підпорядкованих прокурорів листом, який після підпису
керівництвом  Генеральної  прокуратури України реєструється в
організаційно-контрольному управлінні.
{ Пункт 3.9 в редакції Наказу Генеральної прокуратури N 21
( v0021900-07 ) від 11.05.2007 }
 
   3.10. Про виконання планового заходу складається відповідний
документ:
   - аналіз чи узагальнення - за підписом виконавця, затверджені
керівником самостійного структурного підрозділу та завізовані
заступником Генерального прокурора України;
   - доповідна записка на ім'я Генерального прокурора України
щодо проведення перевірок додержання чинного законодавства та
стану прокурорського нагляду - за підписом заступника Генерального
прокурора України;
   - доповідна записка на ім'я Генерального прокурора України
щодо проведення перевірок організації виконання галузевих наказів
Генерального прокурора України у підлеглих органах прокуратури чи
надання їм практичної допомоги - за підписом виконавця, завізована
керівником самостійного структурного підрозділу та заступником
Генерального прокурора України;
   - рапорт на ім'я Генерального  прокурора  України  щодо
проведення семінарів, науково-практичних конференцій - за підписом
заступника Генерального прокурора України.
   Доповідні записки, аналітичні та інші документи про виконання
планових заходів повинні містити конкретні  пропозиції  щодо
кінцевої їх реалізації (розгляду на колегії, координаційній,
міжвідомчій чи оперативній нараді, направлення  інформаційних
листів, листів орієнтовного характеру, листів-зауважень, внесення
документів прокурорського реагування тощо).
   Контроль за своєчасним, повним і якісним виконанням планових
заходів покладається на  заступників  Генерального  прокурора
України.
   Виконання планового заходу у повному обсязі повинно бути
завершено  у  тому місяці, який визначено у плані. У разі
неможливості виконання заходу в установлений термін, відповідний
заступник Генерального прокурора України не пізніше ніж за тиждень
до кінця місяця звертається з мотивованим рапортом до Генерального
прокурора України про продовження строку виконання.
   Про виконання планового  заходу  заступники  Генерального
прокурора України особисто доповідають Генеральному прокурору
України з внесенням пропозицій щодо шляхів реалізації матеріалів
наглядових  та  галузевих  перевірок,  проведених аналізів і
узагальнень.
 
   3.11. Загальний контроль за своєчасним, повним і якісним
виконанням планових заходів покладається на Головне управління
організаційного та правового забезпечення.
   Після виконання  планового заходу заступники Генерального
прокурора України повинні забезпечити невідкладну передачу копій
відповідних документів (аналізів, узагальнень, доповідних записок)
до Головного управління організаційного та правового забезпечення,
яке завершує контроль за виконанням планового заходу лише після
передачі керівниками самостійних структурних підрозділів копії
усіх інших документів, які свідчать про кінцеву реалізацію заходу
(рішення колегії, постанови координаційної чи міжвідомчої наради,
протоколу  оперативної  наради, направлених на місця листів,
внесених актів прокурорського реагування тощо).
   Щомісячно Головне управління організаційного та правового
забезпечення надає Генеральному прокурору України інформацію про
невиконані планові заходи та причини порушення терміну виконання.
 
   3.12. Не  допускається витребовування від підпорядкованих
прокуратур інформації, не пов'язаної  з  прокурорсько-слідчою
діяльністю, та додаткових даних, не передбачених статистичною
звітністю, за винятком вимог наказів Генерального  прокурора
України чи за його вказівкою.
 
   3.13. Головне  управління  організаційного  та  правового
забезпечення активно впливає на стан планування роботи, контролює
обґрунтованість пропозицій самостійних структурних підрозділів та
їх відповідність вимогам наказів Генерального прокурора України,
вносить  пропозиції  щодо  удосконалення якості та процедури
планування.
 
         4. Організація роботи колегії
         Генеральної прокуратури України
 
   4.1. У Генеральній прокуратурі України утворюється колегія у
складі Генерального прокурора України (голова), його першого
заступника, заступників, прокурора Автономної Республіки Крим,
інших  визначених  наказом  Генерального  прокурора  керівних
працівників органів прокуратури.
 
   4.2. Відповідно до ст. 18 Закону України "Про прокуратуру"
( 1789-12 ) колегія Генеральної прокуратури України є дорадчим
органом, який спрямовує наглядову роботу органів прокуратури
України. Рішення колегії в необхідних випадках  реалізуються
наказами Генерального прокурора України.
   На розгляд колегії після ретельного вивчення  виносяться
найбільш актуальні проблеми діяльності органів прокуратури, а
також результати комплексних чи галузевих перевірок, підсумки
роботи за планово-звітні періоди, організаційні, кадрові та інші
найбільш важливі питання, що потребують колегіального вирішення.
 
   4.3. Не допускається обговорення на  засіданнях  колегії
питань, які можуть бути розглянуті на оперативних нарадах або
вирішені керівництвом Генеральної прокуратури України в межах їх
компетенції.
 
   4.4. Засідання колегії призначаються Генеральним прокурором
України за обґрунтованими пропозиціями його заступників або з
власної ініціативи у термін, необхідний для якісної підготовки
матеріалів та їх вивчення членами колегії. { Пункт 4.4 в редакції
Наказу  Генеральної  прокуратури  N 21 ( v0021900-07 ) від
11.05.2007 }
 
   4.5. Доповідна записка, аналіз чи узагальнення з пропозиціями
щодо розгляду питання на колегії  заступниками  Генерального
прокурора України надаються Генеральному прокурору України, який
приймає рішення про час і дату проведення колегії та коло її
учасників.
   Після прийняття рішення Генеральним прокурором України про
проведення засідання колегії відповідальний структурний підрозділ
готує проект рішення та необхідні матеріали (доповідні записки,
довідки,  аналізи,  узагальнення, об'єктивні дані про роботу
прокуратур  (об'єктивки),  проекти  рішень,  наказів,  списки
запрошених та осіб, що виступають, інші документи).
{ Пункт 4.5 в редакції Наказу Генеральної прокуратури N 21
( v0021900-07 ) від 11.05.2007 }
 
   4.6. Матеріали на розгляд колегії готуються відповідними
структурними    підрозділами    та    подаються    до
організаційно-контрольного управління не пізніше як за п'ять діб
до дати проведення засідання.
   Ці матеріали повинні містити характеристику стану законності
та  об'єктивну  (як  позитивну,  так  і  критичну)  оцінку
прокурорсько-слідчої діяльності  підпорядкованих прокуратур, що
ґрунтується  на  критеріях,  визначених  галузевими  наказами
Генерального прокурора України.
   У проекті рішення також мають бути вказані причини недоліків
і прорахунків, конкретні завдання, способи та строки їх виконання,
перелік виконавців та особа, на яку покладається контроль. За
наявності підстав у проекті рішення зазначаються пропозиції щодо
відповідальності конкретних посадових осіб.
   Документи, що  виносяться  на розгляд колегії, візуються
виконавцями, начальниками самостійних структурних підрозділів,
відповідними заступниками Генерального прокурора України, а ті, що
містять статистичні дані, - начальником відділу статистичної
інформації  та  аналітичної  роботи.  Зазначені особи несуть
відповідальність за якість, достовірність, об'єктивність і повноту
підготовлених матеріалів.
   Відповідальний структурний підрозділ забезпечує ознайомлення
керівників підпорядкованих прокуратур, звіти яких пропонується
заслухати на колегії, зі змістом критичних зауважень, що викладені
у матеріалах колегії.
   У випадках  розробки  діаграм,  графіків,  таблиць  для
супроводження  доповідей  графічний  дизайн  та  комп'ютерна
демонстрація здійснюється відділом програмного забезпечення та
зв'язку у взаємодії з відповідними структурними підрозділами.
{ Пункт 4.6 в редакції Наказу Генеральної прокуратури N 21
( v0021900-07 ) від 11.05.2007 }
 
   4.7.  Організаційно-контрольне  управління  готує порядок
денний, що затверджується Генеральним прокурором України, план
проведення  колегії  та надає членам колегії систематизовані
матеріали за три дні до засідання. { Пункт 4.7 в редакції Наказу
Генеральної прокуратури N 21 ( v0021900-07 ) від 11.05.2007 }
 
   4.8. Контроль за повнотою і якістю документів, які подаються
на розгляд колегії, здійснює організаційно-контрольне управління.
 
   4.9. До участі в роботі колегії запрошуються працівники та
посадові особи, яких безпосередньо стосується питання, а на
підсумкові - працівники апарату Генеральної прокуратури України,
підпорядковані прокурори. Запрошення зазначених працівників на
засідання колегії та ознайомлення їх з необхідними документами
забезпечують начальники структурних підрозділів, які готували
питання для розгляду, а на підсумкові - Головне управління
організаційного та правового забезпечення.
   Якщо питання готують кілька підрозділів центрального апарату,
організація його підготовки покладається на першого виконавця, а
підсумкових - на Головне управління організаційного та правового
забезпечення та заступників Генерального прокурора України.
 
   4.10. Засідання колегії проводяться за наявності більшості її
членів. Головує на засіданнях Генеральний прокурор України, а за
його відсутності - виконувач обов'язків. Хід засідання колегії
може стенографуватися, за рішенням голови колегії може проводитися
магнітний чи відеозапис.
 
   4.11. На засіданнях  колегії,  як  правило,  доповідають
заступники  Генерального  прокурора  України  або  начальники
самостійних структурних підрозділів. Виступи мають бути чіткими і
стислими, з викладом причин порушень, з відповідними висновками та
конкретними пропозиціями. Тривалість доповідей, звітів, інформацій
встановлюється головуючим.
 
   4.12. Розглянуті колегією матеріали у разі необхідності
повертаються  для  внесення відповідних змін і доповнень до
структурних підрозділів, що готували питання.
   Начальник структурного  підрозділу  у  триденний  термін
доопрацьовує рішення, накази та візує їх у заступника Генерального
прокурора України.
{ Пункт 4.12 в редакції Наказу Генеральної прокуратури N 21
( v0021900-07 ) від 11.05.2007 }
 
   4.13.  Остаточний  варіант  рішення  колегії  візується
начальником організаційно-контрольного управління, а при виданні
наказу щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності або
заохочення - начальником управління кадрів.
   Доопрацьовані та  завізовані  рішення колегії, накази не
пізніше п'яти днів після засідання колегії подаються на підпис
Генеральному прокурору України відповідним заступником.
{ Пункт 4.13 в редакції Наказу Генеральної прокуратури N 21
( v0021900-07 ) від 11.05.2007 }
 
   4.14. Протокол  засідання  колегії  складається  Головним
управлінням організаційного та правового забезпечення упродовж
п'яти діб з часу підписання рішення колегії.
 
   4.15. Примірники рішення колегії, а також видані на їх
підставі накази, розпорядження чи вказівки Генерального прокурора
України  після  підпису  надсилаються  Головним  управлінням
організаційного  та  правового  забезпечення  для  виконання
підпорядкованим  прокуратурам,  передаються  членам  колегії,
начальникам самостійних  структурних  підрозділів  Генеральної
прокуратури України відповідно до прийнятого рішення.
   Повноту, всебічність і своєчасність виконання рішень колегії
забезпечують  начальники  структурних  підрозділів, заступники
Генерального прокурора України.
 
   4.16. Контроль за виконанням рішень колегії покладається на
заступників Генерального прокурора України.
   На кожне рішення колегії заводиться окрема контрольна справа,
у якій акумулюються всі документи (доповідні записки, довідки,
рапорти, статистична  інформація  тощо),  пов'язані  з  його
виконанням.
   Головне управління організаційного та правового забезпечення
здійснює загальний контроль за виконанням рішень колегії.
 
   4.17. Доповідні  записки  на  виконання  рішення колегії
Генеральної прокуратури України, що надійшли від  прокурорів
обласного рівня, передаються для розгляду заступнику Генерального
прокурора України, на якого покладався контроль за виконанням, для
організації вивчення повноти та якості виконання та підготовки
рапорту про можливість зняття рішення колегії  з  контролю.
Загальний термін виконання цієї роботи не може перевищувати одного
місяця.
 
   4.18. Рішення колегії знімаються з контролю  Генеральним
прокурором України або виконувачем його обов'язків на підставі
обґрунтованого рапорту заступника Генерального прокурора України,
на  якого  покладався  контроль  за  виконанням, завізованим
начальником Головного управління організаційного та правового
забезпечення.
   Знімати з контролю лише повно і всебічно виконані пункти
заходів. У разі неналежного виконання рішення колегії окремими
виконавцями або невиконання окремих заходів рішення, контроль
виконання у цій частині продовжувати.
 
   4.19. Листи підпорядкованим прокурорам про зняття рішення
(окремих заходів) колегії з контролю чи його продовження готує
структурний підрозділ, якого стосується питання, за підписом
відповідного заступника Генерального прокурора України.
 
   4.20. Матеріали про виконання рішень колегії передаються до
Головного управління організаційного та правового забезпечення для
долучення до протоколу засідання колегії.
 
   4.21. Головне  управління  організаційного  та  правового
забезпечення періодично вивчає практику роботи колегії, стан
виконання її рішень, вносить пропозиції щодо удосконалення цієї
роботи.
 
         5. Організація проведення нарад
 
   5.1. Оперативні наради проводяться керівництвом Генеральної
прокуратури України, начальниками структурних підрозділів  за
необхідності  розгляду  та обговорення результатів перевірок,
надання практичної допомоги, аналітичних  досліджень,  звітів
працівників  підрозділів щодо неналежного виконання службових
обов'язків, а також для вирішення інших питань діяльності органів
прокуратури.
   Організація проведення оперативних нарад  у  Генерального
прокурора України здійснюється помічниками Генерального прокурора
України або Головним управлінням організаційного та правового
забезпечення.
 
   5.2. Результати оперативної наради оформляються протоколами у
триденний термін з дня її проведення за підписом головуючого лише
у разі прийняття рішень та визначення конкретних заходів.
 
   5.3. Контроль за якісним і своєчасним виконанням рішень
оперативних нарад у структурних підрозділах покладається на їх
керівників, у заступників Генерального прокурора України - на
начальників самостійних структурних підрозділів, у Генерального
прокурора України - на заступників Генерального прокурора України,
Головне управління організаційного та правового забезпечення або
за вказівкою Генерального прокурора України - на помічників
Генерального прокурора України.
 
   5.4. Для узгодження діяльності правоохоронних органів по
боротьбі  зі  злочинністю  Генеральним  прокурором  України,
заступниками  Генерального  прокурора  України  проводяться
координаційні наради за участю керівників правоохоронних органів.
Дата, час, місце проведення та учасники наради визначаються
Генеральним прокурором України чи його заступниками.
 
   5.5. Матеріали  та проекти постанов координаційних нарад
готують працівники структурних підрозділів,  яких  стосується
винесене на розгляд питання.
   Відповідний відділ (управління) забезпечує участь у нараді
запрошених  осіб,  після  проведення  наради за необхідності
доопрацьовує прийняту постанову і  передає  її  відповідному
заступнику Генерального прокурора України для підпису учасниками
наради, після чого надсилає виконавцям, складає протокол.
   У разі  проведення  наради під головуванням Генерального
прокурора України, за організацію підготовки, проведення наради та
складання необхідних документів відповідає Головне управління
нагляду   за   додержанням   законів   при   провадженні
оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства.
 
   5.6. За результатами вивчення стану додержання законності у
діяльності  міністерств,  відомств  керівництвом  Генеральної
прокуратури  України проводяться міжвідомчі наради за участю
керівників відповідних органів, до компетенції яких належить
вирішення  питань,  винесених  на розгляд. На таких нарадах
заслуховуються інформації, звіти, виступи учасників.
 
   5.7. Матеріали міжвідомчої наради  готуються  структурним
підрозділом, який ініціював розгляд питання. Ним забезпечується
участь  запрошених  осіб,  готується  проект  постанови.  За
результатами  проведення  наради постанова доопрацьовується і
подається для підпису заступнику Генерального прокурора України та
відповідним посадовим особам - учасникам наради, після чого
надсилається виконавцям.
 
   5.8. Постанови та протоколи міжвідомчих і координаційних
нарад складаються та підписуються у десятиденний термін з часу їх
проведення.
 
   5.9. Контроль за своєчасним і якісним виконанням постанов
координаційних, міжвідомчих нарад, проведених під головуванням
Генерального прокурора  України  покладається  -  в  органах
прокуратури на заступників Генерального прокурора України та
Головне управління організаційного та правового забезпечення,
проведених під головуванням заступників Генерального прокурора
України - на керівників самостійних структурних  підрозділів
Генеральної прокуратури України, а у відповідних правоохоронних та
інших державних органах - на їх керівників.
 
   5.10. Головне управління нагляду за додержанням законів при
провадженні  оперативно-розшукової  діяльності,  дізнання  та
досудового слідства забезпечує належну організацію координаційної
діяльності,  контролює  стан  організації  цієї  роботи  у
підпорядкованих  прокуратурах,  періодично вивчає практику її
здійснення.
 
        6. Організація розгляду документів
 
   6.1. Приймання, реєстрація, розгляд та проходження звернень і
документів здійснюється відповідно до Iнструкції про порядок
розгляду і вирішення звернень та особистого прийому громадян в
органах прокуратури України, Iнструкції з діловодства в органах
прокуратури України та цього Регламенту.
   Звернення, що надійшли до Генеральної прокуратури України,
після реєстрації у секретаріаті (проставлення штампа з датою
надходження і реєстраційного номера) передаються до управління
розгляду звернень та прийому громадян. Працівники цього відділу
вивчають звернення та визначають структурний підрозділ Генеральної
прокуратури України, до компетенції якого належить вирішення
питань, викладених у зверненні, після чого повертають їх до
секретаріату для подальшого спрямування.
   Вхідна кореспонденція подається секретаріатом і управлінням
розгляду звернень та прийому громадян на розгляд керівництву
Генеральної прокуратури України двічі на день відповідно до
розподілу обов'язків.
 
   6.2. Генеральному прокурору України подаються на розгляд
документи, які надійшли на його ім'я від Президента України,
Голови Верховної Ради України та його  заступників,  Голови
Секретаріату  Президента, Прем'єр-міністра України та першого
віце-прем'єр-міністра України, Уповноваженого  Верховної  Ради
України з прав людини, Секретаря Ради національної безпеки та
оборони України, Голови Конституційного Суду України, Голови
Верховного  Суду  України, голів вищих спеціалізованих судів
України, Голови Вищої ради юстиції України, Голови Державної
судової адміністрації України, Голови Центральної виборчої комісії
України, Голови Служби  безпеки  України,  Голови  Державної
податкової адміністрації України, Голови Державної митної служби
України, Голови Державної прикордонної служби України, перших
керівників міністерств, державних комітетів, інших центральних
органів державної виконавчої влади, державних установ іноземних
країн і міжнародних організацій (їх представництв), а також запити
і звернення народних депутатів України, звернення комітетів і
комісій Верховної Ради України, звернення Героїв України, Героїв
Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої
Вітчизняної  війни,  скарги  на дії заступників Генерального
прокурора України, документи з кадрових питань, відповіді про
розгляд  документів  прокурорського  реагування,  підписаних
Генеральним прокурором України.
   Зазначені документи (крім тих, що готує та подає на доповідь
управління розгляду звернень та прийому громадян) після реєстрації
невідкладно подаються секретаріатом в канцелярію Генерального
прокурора України для доповіді Генеральному прокурору України. У
разі взяття виконання документів на контроль, вони терміново
передаються до Головного управління організаційного та правового
забезпечення для поставлення на контроль, після чого надаються
виконавцям через секретаріат.
   Облік і реєстрація документів, що направляються за підписом
Генерального прокурора України у вищі органи державної влади,
міністерства  та  інші  центральні  відомства,  здійснюється
канцелярією при Генеральному прокуророві України.
 
   6.3. Заступникам Генерального прокурора України подаються на
розгляд адресовані на їх ім'я або Генеральній прокуратурі України
звернення  віце-прем'єр-міністрів  України, заступників Голови
Секретаріату Президента, міністрів, керівників вищих центральних
органів виконавчої влади, голів Конституційного, Верховного та
вищих спеціалізованих судів України, голів Служби безпеки України,
Вищої ради юстиції України, суддів Конституційного Суду України,
Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів, Верховної
Ради і Уряду Автономної Республіки Крим, представника Президента
України в Автономній Республіці Крим, голів обласних рад і
державних адміністрацій, Київського та Севастопольського міських
голів, заступників керівників державних установ іноземних країн і
міжнародних організацій (їх представництв), а також листи народних
депутатів України за скаргами громадян та юридичних осіб, копії
позовів, заяв, скарг до суду, у яких Генеральна прокуратура
України або її службові особи є відповідачами чи суб'єктами
оскарження, спеціальні повідомлення прокурорів обласного рівня про
тяжкі та резонансні злочини, відповіді на підписані ними документи
прокурорського  реагування,  скарги  на  рішення  керівників
структурних підрозділів Генеральної прокуратури України.
   Секретаріатом готуються і доставляються зазначені документи
(крім тих, що готує на доповідь управління розгляду звернень та
прийому громадян) у приймальні заступників Генерального прокурора
України, де ведеться їх облік.
 
   6.4. Начальникам  самостійних  структурних  підрозділів
Генеральної  прокуратури України передаються на розгляд інші
віднесені до їх компетенції документи: інформації про виконання
доручень Генеральної прокуратури України, що стосуються розгляду
конкретних звернень, розслідування злочинів, розгляду  судами
справ; звернення громадян та юридичних осіб щодо рішень, прийнятих
підлеглими працівниками або прокурорами обласного рівня, а також з
питань зволікання, тривалого неприйняття ними рішень, залишення їх
без розгляду. { Абзац перший пункту 6.4 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Генеральної прокуратури N 62 ( v0062900-07 ) від
19.09.2007 }
   Звернення громадян  та  юридичних осіб, які надійшли до
Генеральної прокуратури України вперше і за ними не приймалися
рішення  прокурорами  обласного  рівня  (первинні звернення),
передаються в управління розгляду звернень та прийому громадян для
розгляду і надсилання до підпорядкованих прокуратур (відповідних
відомств) для вирішення. Оперативними працівниками зазначеного
відділу повертаються письмові звернення, оформлені без додержання
вимог ст. 5 Закону України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ),
заявникові з відповідним роз'ясненням. { Абзац другий пункту 6.4
із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури
N 62 ( v0062900-07 ) від 19.09.2007 }
   Розгляд первинних звернень народних депутатів України та їх
листів зі скаргами громадян і юридичних осіб здійснюється згідно з
Iнструкцією  про  порядок  розгляду і вирішення звернень та
особистого прийому в органах прокуратури України.
 
   6.5. Відповіді  на  звернення,  розглянуті  Генеральним
прокурором України, на запити народних депутатів України, а також
підготовлені за наслідками перевірок документи прокурорського
реагування (подання, приписи, протести), які вносяться на ім'я
перших керівників міністерств та інших центральних  відомств
України,  готуються та надсилаються за підписом Генерального
прокурора України. За дорученням Генерального прокурора України
відповіді  на розглянуті ним звернення можуть надаватись за
підписом його заступників.
 
   6.6. Завдання, доручення, листи та інші документи, адресовані
особисто прокурорам  Автономної  Республіки  Крим,  областей,
міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів та ВМС
України із встановленням контролю або без такого, надсилаються за
підписами  Генерального  прокурора  України  або  заступників
Генерального прокурора України.
 
   6.7. Заступниками Генерального прокурора України підписуються
документи відповідно до їх  компетенції  та  ті,  що  ними
розглядались, а також відповіді на звернення і листи народних
депутатів України.
 
   6.8. Керівниками  самостійних  структурних  підрозділів
(виконувачами обов'язків) підписуються документи:
   - доручення, листи та інші документи, адресовані заступникам
прокурора Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя, військових прокурорів регіонів та ВМС України із
встановленням контролю або без такого;
   - листи про недоліки з окремих напрямів діяльності, що
надсилаються конкретним прокуратурам обласного рівня;
   - супровідні листи до документів, підписаних керівництвом
Генеральної прокуратури України;
   - відповіді про відхилення первинних звернень громадян (тих,
які вперше по суті вирішуються в Генеральній прокуратурі України і
по яких раніше відповіді давалися за підписом прокурорів обласного
рівня).
 
   6.9. Керівниками підрозділів у складі головних управлінь і
управлінь підписуються документи:
   - листи про надіслання до Генеральної прокуратури України
справ та матеріалів для вивчення;
   - листи та інші документи, адресовані керівникам відповідних
структурних підрозділів прокуратур Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя, військових прокуратур регіонів
та ВМС України без встановлення контролю;
   - у  разі  адресування  документів  установі, відомству,
організації, підпорядкованій прокуратурі без зазначення посадової
особи.
 
   6.10. Прокурори управлінь і відділів підписують документи:
   - запити, адресовані  заступникам  прокурорів  Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військових
прокурорів регіонів та ВМС України, щодо здійснення оперативного
контролю за своєчасним і повним виконанням планових заходів,
розгляду конкретних звернень, розслідування злочинів, розгляду
судами справ, інших доручень та вказівок керівництва Генеральної
прокуратури України;
   - процесуальні документи, винесені за наслідками: проведених
перевірок з прийняттям рішення в порядку ст. 97 КПК України
( 1002-05  );  вивчення  матеріалів про відмову в порушенні
кримінальних справ, законності зупинення або закриття кримінальних
справ;
   - за письмовою вказівкою начальника управління або відділу -
відповіді на задоволені звернення громадян, про роз'яснення їм
вимог чинного законодавства, а також у випадках, коли провадження
за зверненнями вже раніше припинено на підставі ст. 12 Закону
України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ).
 
   6.11. Закони України, постанови Верховної Ради України, укази
і розпорядження Президента України, постанови і розпорядження
Кабінету Міністрів України, інші нормативні акти органів державної
влади  передаються  секретаріатом  до  управління  правового
забезпечення для реєстрації, ознайомлення та розгляду керівництвом
Генеральної прокуратури України і подальшого зберігання.
   Якщо у цих правових актах містяться конкретні доручення,
пропозиції чи рекомендації Генеральній прокуратурі України, то
вони  невідкладно  передаються  секретаріатом  в  канцелярію
Генерального прокурора України для доповіді Генеральному прокурору
України та до управління правового забезпечення.
   Проекти законів  та  інших нормативно-правових актів, що
надходять для вивчення від органів державної влади, передаються
залежно від їхнього значення для діяльності органів прокуратури на
розгляд відповідно Генеральному прокурору України, його першому
заступнику,  які  визначають  виконавців і відповідальних за
опрацювання цих документів з урахуванням компетенції структурних
підрозділів та за участю управління правового забезпечення.
   Підготовка проектів законодавчих актів, які розробляються з
ініціативи  Генеральної  прокуратури України, покладається на
управління правового забезпечення  з  урахуванням  пропозицій
відповідних структурних підрозділів центрального апарату.
 
   6.12. Копії  планів роботи, протоколів засідань колегії,
Регламентів, наказів про розподіл обов'язків між керівним складом
прокуратур обласного рівня передаються для вивчення Головному
управлінню організаційного та правового забезпечення. У разі
необхідності з ними ознайомлюються структурні підрозділи апарату.
За наявності зауважень, цим управлінням готуються листи щодо
усунення виявлених недоліків.
   Відповідним галузевим підрозділам Генеральної  прокуратури
України передаються на розгляд та вивчення якості аналізи і
узагальнення, постанови та протоколи координаційних і міжвідомчих
нарад, положення про структурні підрозділи, інформаційні листи про
позитивний досвід.
 
   6.13. Первинний розгляд документів здійснюється керівництвом
Генеральної  прокуратури  України,  керівниками  самостійних
структурних підрозділів, як правило, в день їх надходження, але не
пізніше наступного дня. На них вчиняються резолюції, в яких
визначаються виконавці, строки та чіткий порядок  вирішення,
ставиться дата і підпис.
   На документах,  що  направляються  для  виконання  у
підпорядковані прокуратури чи інші відомства за належністю, а
також на текстах законів, постанов Верховної Ради України, указів
і розпоряджень Президента України, нормативних актів Кабінету
Міністрів України, інших державних органів резолюція вчиняється на
окремому аркуші.
   Документи, що стосуються кількох структурних підрозділів,
підпорядкованих різним заступникам Генерального прокурора України,
передаються на доповідь першому заступнику Генерального прокурора
України, який визначає виконавців.
   У разі невірного визначення структурного підрозділу,  до
компетенції  якого належить вирішення зазначених у зверненні
питань, воно невідкладно передається до відповідного підрозділу на
підставі рапорту керівника підрозділу.
 
   6.14. Якщо  у  резолюції  визначено  кількох  виконавців
документа, доведення змісту резолюції, своєчасне  та  якісне
виконання, продовження термінів виконання, підготовка відповіді,
підпис у керівництва Генеральної прокуратури України покладається
на першого виконавця.
   Надходження документів  від   керівництва   Генеральної
прокуратури  України  до безпосередніх виконавців не повинно
перевищувати двох робочих днів.
   До іншого  підрозділу передаються документи та наглядові
провадження через канцелярії не пізніше наступного  дня  за
погодженням із керівником, який доручав виконання.
   У разі невірного визначення управлінням розгляду звернень та
прийому громадян структурного підрозділу, до компетенції якого
належить вирішення порушених у зверненні питань, воно невідкладно
повертається  до  зазначеного управління на підставі рапорту
виконавця, завізованого його безпосереднім керівником. { Абзац
четвертий пункту 6.14 в редакції Наказу Генеральної прокуратури
N 62 ( v0062900-07 ) від 19.09.2007 }
   Депутатські документи у таких випадках, на підставі рапорту
керівника  самостійного  структурного підрозділу та резолюції
заступника Генерального прокурора України, невідкладно передаються
безпосередньо  структурному  підрозділу, до компетенції якого
належить вирішення порушених у запитах питань. { Пункт 6.14
доповнено абзацом п'ятим згідно з Наказом Генеральної прокуратури
N 62 ( v0062900-07 ) від 19.09.2007 }
   У спірних випадках звернення передається управлінням розгляду
звернень та прийому громадян на доповідь першому заступнику
Генерального  прокурора  України для встановлення порядку їх
розгляду. { Пункт 6.14 доповнено абзацом шостим згідно з Наказом
Генеральної прокуратури N 62 ( v0062900-07 ) від 19.09.2007 }
 
   6.15. Якщо рішення з поважних причин не може бути прийнято у
визначений термін,  начальник  підрозділу  подає  завізований
виконавцем  рапорт  про  продовження  строку  до керівництва
Генеральної прокуратури України, готує попередню відповідь.
 
   6.16. На підпис Генеральному прокурору України документи
подаються  заступниками  Генерального  прокурора  України,
начальниками головних управлінь та  самостійних  підрозділів,
помічниками Генерального прокурора України, а також в окремих
випадках тими працівниками, яким Генеральний прокурор України дав
конкретні доручення.
   Усі документи,  що  подаються  керівництву  Генеральної
прокуратури  України,  мають  бути  завізовані безпосередніми
виконавцями, керівниками структурних підрозділів, редактором, а
Генеральному прокурору України - також і заступниками Генерального
прокурора України.
 
   6.17. Документи, які містять пропозиції щодо змін і доповнень
до  чинного  законодавства, а також у яких є посилання на
статистичні дані, до підпису візуються в управлінні правового
забезпечення і відділі статистичної інформації та аналітичної
роботи  Головного  управління  організаційного  та  правового
забезпечення Генеральної прокуратури України.
 
   6.18. Накази, розпорядження, вказівки, завдання, доручення та
інші документи за підписом керівництва Генеральної прокуратури
України у разі необхідності негайного направлення та в інших
випадках передаються центральним факсом або електронною поштою. У
структурних підрозділах термінові документи також можуть бути
направлені факсом з відома керівника.
   Усі документи, передані та прийняті факсимільним зв'язком,
підлягають обов'язковій реєстрації.
   Копіювання наказів,  розпоряджень,  вказівок  Генерального
прокурора України, рішень колегії, планів роботи Генеральної
прокуратури України, протоколів нарад у Генерального прокурора
України, його заступників, а також інших найбільш  важливих
документів за підписом керівництва Генеральної прокуратури України
здійснюється секретаріатом у першу чергу.
 
   6.19. Управління кадрів невідкладно доводить  до  відома
керівників структурних підрозділів та підпорядкованих прокурорів
про зміни у структурі Генеральної прокуратури,  призначення,
переміщення  керівних кадрів, а також відповідно до наказів
Генерального прокурора України про притягнення до дисциплінарної
відповідальності посадових осіб.
 
   6.20. У разі тимчасової відсутності працівника Генеральної
прокуратури України, службові документи, провадження за якими не
закінчено, а при звільненні - всі документи, які були в наявності,
передаються ним безпосередньо начальнику управління (відділу) для
виконання іншим працівником.
 
   6.21. Кримінальні справи, витребувані для вивчення у порядку
нагляду, для узагальнення прокурорсько-слідчої практики, справи з
поданнями підпорядкованих прокуратур та ті, що надійшли для
затвердження обвинувального висновку, реєструються секретаріатом у
загальному порядку та у книгах обліку (додаток N 14 до Iнструкції
з діловодства в органах прокуратури України) окремо у кожному
структурному підрозділі.
   Повернення кримінальних справ підпорядкованим прокуратурам та
іншим правоохоронним органом також здійснюється з обов'язковим
додержанням вказаного порядку обліку.
   При доставленні та поверненні кримінальних справ кур'єром,
забороняється передача їх з рук в руки без відповідної реєстрації.
   З метою забезпечення належного контролю за термінами вивчення
кримінальних справ керівниками структурних підрозділів щомісячно
подаються заступникам Генерального прокурора України їх списки.
 
   6.22. Наглядові провадження, матеріали перевірок та інші
документи,  необхідні  для  вивчення,  доповіді  керівництву
Генеральної  прокуратури  України  або зняття з контролю, у
встановлений термін безперешкодно надаються працівникам Головного
управління організаційного та правового забезпечення, помічникам
Генерального прокурора України, управлінню розгляду звернень та
прийому громадян та секретаріату. Своєчасність надання документів
і матеріалів покладається на керівників структурних підрозділів.
   Кримінальні справи, які розслідуються слідчими Генеральної
прокуратури  України,  та наглядові провадження за ними для
перевірок чи вивчення надаються тільки з дозволу відповідного
заступника  Генерального  прокурора України або безпосередньо
Генерального прокурора України. Неприпустимо залучення до вивчення
кримінальних справ працівників, які не мають до них відношення.
   Документи з одного  структурного  підрозділу  до  іншого
передаються через канцелярію лише за згодою обох начальників, а за
їх відсутності - заступників. У разі незгоди передача здійснюється
за  письмовою  вказівкою відповідного заступника Генерального
прокурора України.
   За необхідності здійснення подальшого контролю, наглядові
провадження, заведені на підставі повідомлень про резонансні
злочини,  які  взяті  на  контроль  керівництвом Генеральної
прокуратури України, із одного структурного підрозділу до іншого
передаються через канцелярію за мотивованим рапортом, узгодженим з
начальником структурного підрозділу та відповідним заступником
Генерального прокурора України.
 
        7. Організація контролю виконання
 
   7.1. У структурних підрозділах ведеться облік документів,
взятих на контроль керівництвом Генеральної прокуратури України і
начальниками  самостійних  підрозділів.  Вони відповідають за
організацію контролю виконання підпорядкованими працівниками.
 
   7.2. Документи, за розглядом яких  встановлено  контроль
Генеральним  прокурором України, беруться на облік для його
здійснення Головним управлінням організаційного та  правового
забезпечення  і  невідкладно  передаються  виконавцям  через
секретаріат, за винятком депутатських  звернень  і  запитів,
проходження яких контролює управління розгляду звернень та прийому
громадян, а також тих, що стосуються розслідування чи судового
розгляду  конкретних  кримінальних  справ, контроль за якими
покладається на заступників Генерального прокурора України.
 
   7.3. Помічниками Генерального прокурора України здійснюється
контроль за вирішенням лише тих документів, відносно яких є пряма
вказівка Генерального прокурора України.
 
   7.4. Безпосереднє   виконання   контрольних  документів
забезпечується керівником структурного підрозділу, який повинен
повідомити  Головне  управління  організаційного та правового
забезпечення про працівника, якому доручено виконання.
   У день виконання або не пізніше наступного дня матеріали з
контрольною карткою підрозділу з відповідними відмітками про це
передаються до Головного управління організаційного та правового
забезпечення для зняття з контролю, про що робиться запис на копії
документа.
 
   7.5. Для забезпечення оперативного впливу на стан справ на
місцях, своєчасного прийняття кінцевих законних і обґрунтованих
рішень  встановлюється  контроль за виконанням доручень щодо
проведення перевірок, за ходом розслідування кримінальних справ,
розгляду справ судами тощо.
   Встановлення періодичності  направлення  підпорядкованими
прокурорами інформацій щодо їх виконання забороняється.
 
   7.6. Акти та доручення Президента України, інші документи,
які взято на контроль Генеральним прокурором, вважати виконаними,
якщо порушені в них питання вирішено у повному обсязі, вжито всіх
необхідних заходів і направлено вичерпну відповідь.
   Головному управлінню   організаційного   та   правового
забезпечення знімати їх з контролю після прийняття остаточного
рішення та надання виконавцем копії відповідного документу з
підписом або резолюцією Генерального прокурора. В інших випадках
контроль продовжується з встановленням терміну надання додаткової
інформації.
   Порядок здійснення контролю за виконанням документів, що
подаються на розгляд заступникам Генерального прокурора України,
начальникам структурних підрозділів, визначається тією особою, яка
його встановила.
 
   7.7. Контрольні провадження у таких справах після зняття їх з
контролю передаються відповідно до Iнструкції з діловодства в
органах прокуратури України до канцелярій підрозділів.
 
   7.8. Контроль за дотриманням вимог Iнструкції з діловодства в
органах прокуратури України та положень Регламенту Генеральної
прокуратури  України  з цих  питань  працівниками канцелярій
структурних  підрозділів Генеральної прокуратури України здійснює
секретаріат Генеральної прокуратури України.
 
        8. Організація проведення перевірок,
          надання практичної допомоги
 
   8.1.  Перевірки  діяльності  підпорядкованих  прокуратур
проводяться відповідно до планів роботи Генеральної прокуратури
України, рішень колегії, координаційних, міжвідомчих, оперативних
нарад за участю Генерального прокурора України. В інших випадках
виїзди з цією метою можуть здійснюватися тільки за письмовим
дорученням Генерального прокурора України. У такому ж порядку
здійснюються виїзди для проведення перевірок на об'єктах, що
піднаглядні підпорядкованим прокурорам.
   Виїзди для перевірки звернень громадян та народних депутатів
України, повідомлень у засобах масової інформації про порушення
законів,  вивчення  обґрунтованості  подань  про  призначення
прокурорів на повторний строк повноважень та інших працівників на
посади номенклатури Генерального прокурора України, для надання
допомоги у розслідуванні кримінальних справ здійснюються  за
рішенням першого заступника або заступників Генерального прокурора
України.
   Перевірки стану  виконання  декількох  галузевих  наказів
проводяться відповідними структурними підрозділами, як правило,
одночасно.
{ Пункт 8.1 в редакції Наказу Генеральної прокуратури N 21
( v0021900-07 ) від 11.05.2007 }
 
   8.2. Галузеві перевірки в прокуратурах  обласного  рівня
проводяться лише у випадках, коли застосовані раніше заходи до
усунення наявних недоліків (направлення листів, обговорення звітів
конкретних працівників на оперативних нарадах тощо) не дали
позитивних результатів.
 
   8.3. Комплексні  перевірки  виконання  підпорядкованими
прокуратурами вимог Закону України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ),
наказів Генерального прокурора України проводяться, як правило, у
межах конституційного терміну повноважень прокурора відповідного
рівня. У  разі,  якщо  стан  справ  на  основних  напрямах
прокурорсько-слідчої діяльності конкретної прокуратури істотно
погіршився і вимагає термінового втручання, то в цьому випадку
комплексна  перевірка призначається за вказівкою Генерального
прокурора України або за рішенням колегії.
 
   8.4. Практична допомога надається відповідно до планів роботи
Генеральної прокуратури України,  планів  роботи  самостійних
структурних підрозділів, а в окремих випадках - за рішенням
відповідного заступника Генерального  прокурора  України,  як
правило, з урахуванням нетривалого часу перебування на посаді
керівників прокуратури чи галузевого підрозділу, недостатнього
практичного досвіду роботи.
{ Пункт 8.4 в редакції Наказу Генеральної прокуратури N 21
( v0021900-07 ) від 11.05.2007 }
 
   8.5. Організація виїздів працівників самостійних структурних
підрозділів у відрядження покладається  на  їх  начальників,
керівників груп та заступників Генерального прокурора України.
{ Пункт 8.5 в редакції Наказу Генеральної прокуратури N 21
( v0021900-07 ) від 11.05.2007 }
 
   8.6.  Розпорядження  щодо  виїзду на перевірки, надання
практичної допомоги за участю кількох підрозділів  готуються
організаційно-контрольним управлінням і підписуються Генеральним
прокурором України або його першим заступником.
   Виїзд у  відрядження  працівника  (працівників)  одного
структурного підрозділу для планових  перевірок  чи  надання
допомоги, перевірки звернень громадян, народних депутатів України,
повідомлень у засобах масової інформації, вивчення обґрунтованості
подань про призначення прокурорів на повторний строк повноважень,
розслідування  кримінальних  справ,  підтримання  державного
обвинувачення  в  судах, участі у розгляді справ у порядку
цивільного, адміністративного та господарського судочинства, у
роботі навчальних семінарів здійснюється за рішенням відповідного
заступника  Генерального  прокурора  України  на  підставі
обґрунтованого рапорту начальника підрозділу.
   Рапорт для виїзду з метою проведення планової перевірки чи
надання   допомоги   повинен   бути   завізований   в
організаційно-контрольному управлінні.
   Позапланові виїзди  з  метою  проведення  перевірок  у
підпорядкованих прокуратурах чи на об'єктах, що їм піднаглядні,
проводяться за рапортом заступника Генерального прокурора України,
який погоджено Генеральним прокурором України. За наявності на
доповідних записках, аналізах, узагальненнях та інших матеріалах
резолюції Генерального прокурора України про проведення такої
перевірки виїзд у відрядження здійснюється на підставі рапорту
начальника   структурного   підрозділу,   завізованого   в
організаційно-контрольному управлінні та погодженого з відповідним
заступником Генерального прокурора України.
   До підпису розпорядження про виїзд у відрядження відповідний
заступник Генерального прокурора  України  повинен  з'ясувати
наявність у працівника затвердженого плану перевірки, а також
статистичних та інших необхідних матеріалів.
{ Пункт 8.6 в редакції Наказу Генеральної прокуратури N 21
( v0021900-07 ) від 11.05.2007 }
 
   8.7. При організації  комплексної  перевірки  Генеральним
прокурором України визначається керівник групи - один із його
заступників, який відповідає за повноту та якість її проведення,
належну і своєчасну підготовку доповідної записки. У склад групи
включаються, як правило, керівники структурних підрозділів. За
рішенням керівника групи до проведення перевірок можуть залучатися
працівники підпорядкованих прокуратур.
   У такому ж порядку проводяться перевірки виконання галузевих
наказів Генерального прокурора України та організації роботи з
нагляду  за додержанням законів про боротьбу з корупцією і
організованою злочинністю.
{ Пункт 8.7 в редакції Наказу Генеральної прокуратури N 21
( v0021900-07 ) від 11.05.2007 }
 
   8.8. До початку виїздів на місця для проведення комплексних,
галузевих перевірок або надання практичної допомоги обов'язково
складається план.
   План комплексної перевірки, перевірки організації роботи щодо
виконання законів про боротьбу з корупцією та організованою
злочинністю складається заступником керівника та підписується
керівником групи.
   В інших випадках план готується і підписується працівником,
який відряджається, погоджується  з  керівником  самостійного
структурного підрозділу і затверджується відповідним заступником
Генерального прокурора України.
   Необхідність складання планів проведення у підпорядкованих
прокуратурах перевірок звернень громадян, народних  депутатів
України,  обґрунтованості  подань  про призначення прокурорів
районного рівня на повторний строк повноважень, виїздів з метою
надання допомоги в організації розслідування кримінальних справ
визначається у кожному конкретному випадку відповідним заступником
Генерального прокурора України.
{ Пункт 8.8 в редакції Наказу Генеральної прокуратури N 21
( v0021900-07 ) від 11.05.2007 }
 
   8.9. Iнструктаж працівників, які відряджаються на перевірку,
проводиться керівниками структурних підрозділів, а при виїздах на
комплексні перевірки - керівниками груп.
 
   8.10. Результати перевірок, надання  практичної  допомоги
оформлюються  доповідними  записками  чи  довідками. Складені
документи повинні бути аргументованими. У них повинна даватися
об'єктивна оцінка стану справ на місцях, вказуватися причини
виявлених недоліків та прорахунків, конкретні працівники, які
допустили упущення; зазначатися, яка надана практична допомога,
роль та вплив начальників структурних підрозділів і керівництва
прокуратури обласного рівня, викладатись висновки та конкретні
пропозиції.
   Доповідні записки (довідки) за результатами комплексних і
галузевих перевірок як правило не повинні перевищувати відповідно
12 та 7 сторінок. До них можуть долучатися статистичні дані та
інші необхідні документи. { Абзац другий пункту 8.10 із змінами,
внесеними  згідно  з  Наказом  Генеральної прокуратури N 21
( v0021900-07 ) від 11.05.2007 }
   За результатами спільних виїздів декількох підрозділів для
проведення  перевірок  члени групи складають окремі галузеві
довідки. З ними повинен ознайомлюватися керівник прокуратури,
якому вручаються примірники кожної галузевої довідки. На підставі
галузевих довідок керівником групи чи іншою визначеною ним особою
складається зведена доповідна записка. { Абзац третій пункту 8.10
в редакції Наказу Генеральної прокуратури N 21 ( v0021900-07 ) від
11.05.2007 }
   Про проведення та результати перевірки на об'єктах, що
піднаглядні підпорядкованим прокурорам, відповідальний працівник
обов'язково інформує керівника цієї прокуратури. { Пункт 8.10
доповнено  абзацом  четвертим  згідно  з Наказом Генеральної
прокуратури N 21 ( v0021900-07 ) від 11.05.2007 }
 
   8.11. Підготовлені  документи  обов'язково  складаються у
підпорядкованих прокуратурах,  де  проводилася  перевірка  чи
надавалася практична допомога, підписуються керівником групи та
працівниками, які її проводили. З ними ознайомлюється керівник
прокуратури, якому вручається один із примірників доповідної
записки (довідки). Наслідки перевірки, як правило, обговорюються
на місці.
 
   8.12. Результати виїздів доповідаються:
   - щодо виконання планових заходів заступниками Генерального
прокурора України - Генеральному прокурору України;
   - щодо інших  заходів  (позапланове  надання  практичної
допомоги,  перевірка  звернень  громадян  тощо)  начальником
самостійного структурного підрозділу - заступнику Генерального
прокурора України.
   За наслідками доповіді Генеральний прокурор України  або
заступник Генерального прокурора України приймає рішення щодо їх
реалізації. Копії довідок (доповідних записок) передаються до
Головного управління організаційного та правового забезпечення у
триденний  термін  після  доповіді  керівництву  Генеральної
прокуратури України.
 
   8.13. Оформлення посвідчень про відрядження, виплата коштів
та забезпечення працівників іншими  документами  покладається
відповідно на відділ фінансування та бухгалтерського обліку,
матеріально-технічного забезпечення. Посвідчення про відрядження
та грошовий аванс видаються не пізніше як за добу до дня виїзду.
 
   8.14. Виклик  працівників  підпорядкованих  прокуратур до
Генеральної прокуратури України здійснюється лише з  дозволу
заступника Генерального прокурора України, а прокурорів обласного
рівня - Генерального прокурора України.
 
   8.15. Відрядження працівників Генеральної прокуратури України
за кордон здійснюється згідно з Iнструкцією про порядок виїздів
працівників органів прокуратури України у закордонні службові
відрядження, яку затверджує Генеральний прокурор України.
 
    9. Поширення та впровадження позитивного досвіду.
       Забезпечення статистичною інформацією
 
   9.1. Позитивний досвід роботи органів прокуратури України
поширюється тільки за результатами його вивчення на місцях,
обговорення та схвалення науково-методичною радою при Генеральній
прокуратурі України.
   На підставі опрацьованого матеріалу із залученням Академії
Генеральної  прокуратури  України  відповідним  структурним
підрозділом готується інформаційний лист про позитивний досвід за
підписом керівництва Генеральної прокуратури України, в якому
розкриваються нові нестандартні форми та методи роботи.
   Не може бути предметом позитивного досвіду перелік позитивних
результатів роботи, без наявності новизни з певного напряму
діяльності, без розкриття методики їх одержання.
   Якщо листи орієнтовного характеру містять конкретні доручення
чи вказівки з визначенням термінів виконання, то вони готуються і
направляються на місця як позапланові завдання.
   Галузевими структурними  підрозділам  у  10-денний термін
вивчаються отримані з підпорядкованих прокуратур інформаційні
листи про позитивний досвід роботи щодо їх якості, ефективності та
відповідності вимогам до таких документів.
   Після їх опрацювання за наявності зауважень готуються листи
підпорядкованим прокурорам.
   У разі доцільності поширення позитивного досвіду роботи за
результатами його вивчення  галузевим  підрозділом  готується
інформаційний лист у порядку, який визначено цим Регламентом.
 
   9.2. Головне  управління  організаційного  та  правового
забезпечення за участю інших структурних підрозділів апарату
періодично узагальнює стан організації роботи органів прокуратури
України щодо поширення позитивного досвіду та впровадження його у
практичну діяльність.
 
   9.3. Розроблені   структурними  підрозділами  методичні
рекомендації  з  предметних  напрямів  роботи  розглядаються
науково-методичною  радою  і  після  схвалення  направляються
підпорядкованим  прокурорам  для  використання  у  практичній
діяльності.
 
   9.4. Відділ статистичної інформації та аналітичної роботи
Головного управління організаційного та правового забезпечення
надає керівництву Генеральної прокуратури України, структурним
підрозділам відповідну інформацію про стан злочинності, роботу
прокурорів, слідчих тощо.
   З такою інформацією працівники структурних підрозділів можуть
ознайомитися безпосередньо у цьому відділі або їм надаються
статистичні дані в електронному вигляді.
 
   9.5. Статистична інформація за підсумками роботи органів
прокуратури  за  певний період комплектується в статистичних
збірниках, примірники яких надаються керівництву  Генеральної
прокуратури  України,  начальникам  самостійних  структурних
підрозділів. Iншим керівникам структурних підрозділів надаються
витяги із статистичних збірників, що стосуються їх галузевої
діяльності.
   При здійсненні виїздів до підпорядкованих прокуратур, при
підготовці до проведення підсумкових засідань колегій та в інших
необхідних випадках відділ статистичної інформації та аналітичної
роботи  Головного  управління  організаційного  та  правового
забезпечення готує відповідні статистичні дані у порівнянні із
загальнодержавними.
 
   {  Розділ  10 виключено на підставі Наказу Генеральної
прокуратури N 21 ( v0021900-07 ) від 11.05.2007 }  
 
 Начальник Головного управління
 організаційного та правового
 забезпечення Генеральної
 прокуратури України                   А.Мудров
 

 

попередній документ наступний документ
архів-2005
Партнеры


Правовые ресурсы