LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru



Про створення Координаційної ради з питань запобігання поширенню ВІЛ/СНІДу на території Київської області

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року



       КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 625 від 29.09.2005
 
 
        Про створення Координаційної ради
       з питань запобігання поширенню ВІЛ/СНІДу
         на території Київської області
 
 
   На виконання  протоколу  N  1  засідання  Національної
координаційної ради з питань запобігання поширенню ВІЛ/СНІДу від
17.05.2005 та відповідно до Законів України "Про запобігання
захворюванню  на  синдром  набутого  імунодефіциту (СНІД) та
соціальний захист населення" ( 1972-12 ) (із наступними змінами),
"Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ) (із наступними
змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2004
N 264 ( 264-2004-п ) "Про затвердження Концепції стратегії дій
Уряду, спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, на
період  до  2011 року та Національної програми забезпечення
профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і
хворих на СНІД на 2004-2008 роки":
 
   1. Утворити Координаційну раду з питань запобігання поширенню
ВІЛ/СНІДу на території Київської області.
 
   2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань
запобігання поширенню ВІЛ/СНІДу на території Київської області
(додаток 1) та затвердити її склад, що додається (додаток 2).
 
   3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови
Київської обласної державної адміністрації від 03.10.2002 N 603
"Про обласну координаційну раду з питань запобігання захворюванню
на СНІД".
 
 Голова адміністрації                  Є.Д.Жовтяк
 
 
                   Додаток 1
                   до розпорядження Київської
                   обласної державної
                   адміністрації
                   від 29.09.2005 N 625
 
              ПОЛОЖЕННЯ
         про Координаційну раду з питань
         запобігання поширенню ВІЛ/СНІДу
         на території Київської області
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Координаційна  рада  з питань запобігання поширенню
ВІЛ/СНІДу на території Київської області (далі - Координаційна
рада) є консультативно-дорадчим робочим органом, утвореним при
Київській  обласній  державній  адміністрації,  що  здійснює
координацію  діяльності  місцевих  органів  виконавчої влади,
підприємств, установ,  відповідних  міжнародних,  громадських,
включаючи людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, та релігійних
організацій, що працюють в області, з метою формування  та
ефективної  реалізації  єдиної  політики,  консолідованого
використання коштів та удосконалення системи моніторингу та оцінки
у сфері запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу.
 
   1.2. Координаційна  рада  у  своїй  діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента
України,  Кабінету  Міністрів України, рішеннями Національної
координаційної  ради  з  питань  запобігання   поширенню
ВІЛ-інфекції/СНІДу при Кабінеті Міністрів України, розпорядженнями
голови Київської обласної  державної  адміністрації  та  цим
Положенням.
 
     2. Основними завданнями Координаційної ради є
 
   2.1. Координація  діяльності  та сприяння співробітництву
місцевих  органів  виконавчої  влади,  підприємств,  установ,
відповідних міжнародних, громадських та релігійних організацій
щодо запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу.
 
   2.2. Розроблення та внесення на розгляд Київської обласної
державної адміністрації пропозицій стосовно визначення пріоритетів
місцевої та національної політики, програм і заходів запобігання
поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, лікування, догляду та підтримки
ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.
 
   2.3. Проведення моніторингу та оцінки виконання зазначених
програм і заходів.
 
   2.4. Сприяння консолідованому використанню коштів бюджетів
різних рівнів і міжнародних та громадських організацій,  що
призначені для фінансування програм з проблем ВІЛ-інфекції/СНІДу,
лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД,
з метою їх раціонального та ефективного використання.
 
   2.5. Аналіз  епідемічного  моніторингу  захворюваності на
ВІЛ-інфекцію/СНІД та організація оперативного реагування на зміни
епідемічної ситуації у цій частині.
 
   2.6. Інформування Київської обласної державної адміністрації
та  громадськості  про  стан  справ  з  протидії  поширенню
ВІЛ-інфекції/СНІДу.
 
   2.7. Розроблення і внесення на розгляд Київської обласної
державної  адміністрації  обґрунтування  та  пропозицій  щодо
фінансування регіональних програм профілактики ВІЛ/СНІДу.
 
         3. Координаційна рада відповідно
          до покладених на неї завдань
 
   3.1. Забезпечує проведення  комплексного  аналізу  причин
поширення  ВІЛ-інфекції/СНІДу  в  регіоні  та в межах своєї
компетенції проводити контроль за дотриманням місцевими органами
виконавчої  влади,  підприємствами,  установами, організаціями
незалежно від форм власності законодавчих і нормативно-правових
актів з питань боротьби з ВІЛ/СНІДом.
 
   3.2. Подає  пропозиції  Київській  обласній  державній
адміністрації щодо розроблення обласних програм та комплексних
заходів щодо запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу та сприяє їх
виконанню.
 
   3.3. Інформує Національну координаційну  раду  з  питань
запобігання  поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу про свою діяльність
шляхом подання річного звіту та плану роботи на наступний рік.
Звіт та план роботи затверджуються на останньому у поточному році
засіданні Координаційної ради, підписується  її  головою  та
секретарем і подається на розгляд Національної координаційної ради
з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу до 15 січня
наступного за звітним року.
 
   3.4. Висвітлює  в  засобах масової інформації результати
реалізації програм запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу в
області.
 
         4. Координаційна рада має право
 
   4.1. Одержувати  в  установленому  законодавством порядку
інформацію від місцевих органів  виконавчої  влади,  органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ незалежно від форм
власності, відповідних міжнародних, громадських та релігійних
організацій, необхідну для виконання покладених на неї завдань.
 
   4.2. Заслуховувати  звіти  керівників  місцевих  органів
виконавчої влади, підприємств, установ, а також  відповідних
міжнародних, громадських та релігійних організацій, які беруть
участь  у  проведенні  заходів  щодо  запобігання  поширенню
ВІЛ-інфекції/СНіДу в регіоні, за їх згодою.
 
   4.3. Утворювати в разі потреби консультаційні, експертні та
робочі групи із залученням  представників  місцевих  органів
виконавчої влади, провідних вчених, фахівців науково-дослідних
інститутів, вищих навчальних закладів, інших організацій незалежно
від форм власності (за згодою їх керівників).
 
   4.4. Скликати  наради,  конференції,  семінари за участю
представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств,
установ,  відповідних  міжнародних, громадських та релігійних
організацій з питань боротьби з ВІЛ/СНІДом.
 
   4.5. Запрошувати для участі в засіданні Координаційної ради у
разі потреби інших осіб, які не є її членами.
 
   4.6. Організовувати  роботу,  пов'язану  із  залученням
вітчизняних  та  іноземних  інвестицій,  коштів  міжнародних
організацій, благодійних фондів тощо для реалізації програм та
заходів щодо запобігання поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу.
 
     5. Організація діяльності Координаційної ради
 
   5.1. Координаційну раду очолює голова, який за посадою є
відповідним  заступником  голови Київської обласної державної
адміністрації згідно з розподілом обов'язків.
 
   5.2. Персональний склад Координаційної ради затверджує голова
Київської обласної державної адміністрації.
 
   5.3. До складу Координаційної ради можуть входити працівники
головних управлінь, управлінь, інших структурних  підрозділів
обласної   державної   адміністрації,  райдержадміністрацій,
міськвиконкомів  (міст  обласного  значення),  громадських
організацій.
 
   5.4. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання,
які проводяться за потребою, але не рідше одного разу на три
місяці.
   Засідання Координаційної ради вважається правочинним, якщо на
ньому присутні не менше як дві третини її персонального складу.
 
   5.5. Рішення  Координаційної  ради  приймаються відкритим
голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на
засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос
голови Координаційної ради.
   Рішення Координаційної ради мають рекомендаційний характер.
 
   5.6. Голова  та  члени  Координаційної ради працюють на
громадських засадах.
 
   5.7. Організаційне  та  матеріально-технічне  забезпечення
діяльності Координаційної ради здійснюється управлінням охорони
здоров'я облдержадміністрації.
 
 Керівник апарату адміністрації            А.П.Косенко
 
 
                   Додаток 2
                   до розпорядження Київської
                   обласної державної
                   адміністрації
                   від 29.09.2005 N 625
 
               СКЛАД
       Координаційної ради з питань запобігання
         поширенню ВІЛ/СНІДу на території
            Київської області
 
   Кондрук          - заступник голови
   Валерій Петрович       облдержадміністрації, голова
                 Координаційної ради;
 
   Басистюк          - начальник управління охорони
   Ігор Іванович        здоров'я облдержадміністрації,
                 заступник голови Координаційної
                 ради;
 
   Бутник           - начальник управління освіти і
   Віктор Григорович      науки облдержадміністрації,
                 заступник голови Координаційної
                 ради;
 
   Піотрович         - головний акушер-гінеколог
   Лариса Максимівна      управління охорони здоров'я
                 облдержадміністрації, секретар
                 Координаційної ради.
 
          Члени Координаційної ради:
 
   Бондар           - начальник відділу боротьби з
   Юрій Миколайович       незаконним обігом наркотиків
                 Головного управління
                 Міністерства внутрішніх справ
                 України в Київській області;
 
   Гуленко          - голова Київського обласного
   Олег Миколайович       Товариства Червоного Хреста
                 (за згодою);
 
   Гурковська         - начальник служби у справах
   Лариса Павлівна       неповнолітніх
                 облдержадміністрації;
 
   Данік           - заступник начальника Головного
   Валентина Василівна     управління праці та соціального
                 захисту населення
                 облдержадміністрації;
 
   Корчебнов         - заступник директора
   Володимир Васильович     реабілітаційного центру
                 "Перемога" (за згодою);
 
   Костюченко         - представник обласної організації
   Вікторія Василівна      "Ліга соціальних працівників
                 України" (за згодою);
 
   Ляпіна           - представник Української
   Любов Андріївна       православної церкви України
                 (за згодою);
 
   Майборода         - заступник головного лікаря
   Валерій Володимирович    Київської обласної
                 санітарно-епідеміологічної
                 станції;
 
   Нілов           - начальник медичного відділення
   Володимир Володимирович   УДДВП у м. Києві та Київській
                 області;
 
   Слободяник         - головний лікар Київського
   Марина Ярославівна      обласного центру профілактики та
                 боротьби зі СНІДом;
 
   Слободяник         - президент благодійного фонду
   Іван Петрович        "Резонанс" (за згодою);
 
   Татарчук          - начальник управління у справах
   Надія Василівна       сім'ї та молоді
                 облдержадміністрації;
 
   Яворський         - представник організацій людей,
   Олег Михайлович       які живуть з
                 ВІЛ-інфекцією/СНІДом
                 (за згодою);
 
   Якименко          - депутат обласної ради
   Володимир Григорович     (за згодою).
 
 Керівник апарату адміністрації            А.П.Косенко




 

 

попередній документ наступний документ
архів-2004
Партнеры


Правовые ресурсы