Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-громадська організація

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            30.04.2004 N 256
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 травня 2004 р.
                   за N 676/9275
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
                     комітету статистики 
    N 215 ( z0886-05 ) від 01.08.2005 )
 
      Про затвердження Інструкції щодо заповнення
      форми державного статистичного спостереження
          N 1-громадська організація
 
 
   Відповідно до статті 14 Закону  України  "Про  державну
статистику" ( 2614-12 )  та з  метою удосконалення державних
статистичних спостережень із політичної статистики Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форми державного
статистичного спостереження N 1-громадська організація "Звіт про
діяльність громадської організації" (додається).
 
   2. Поширити Інструкцію щодо заповнення форми  державного
статистичного  спостереження  N  1-громадська  організація на
центральні органи громадських організацій.
 
   3. З моменту набрання чинності цим наказом скасувати дію
роз'яснень до  форми  державного  статистичного  спостереження
N 1-громадська організація, затвердженої наказом  Держкомстату
України від 12 грудня 2001 року N 496 ( v0496202-01 ).
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови комітету Власенко Н.С.
 
 Голова комітету                   О.Г.Осауленко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   статистики України
                   30.04.2004 N 256
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 травня 2004 р.
                   за N 676/9275
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
     щодо заповнення форми державного статистичного
       спостереження N 1-громадська організація
     "Звіт про діяльність громадської організації"
             ( v0496202-01 )
 
 
           1. Загальні положення
 
   Звітним періодом  для  форми  державного  статистичного
спостереження N 1-громадська організація "Звіт про діяльність
громадської  організації"  ( v0496202-01 ) (далі - форма) є
12 місяців: з 1 січня по 31 грудня попереднього року.
 
          2. Порядок складання звіту
 
   Звіт заповнюють центральні органи громадських організацій, що
розташовані на території України та легалізовані відповідно до
Закону України "Про об'єднання громадян" ( 2460-12 ) (центральний
орган  звітує  про роботу громадської організації в цілому,
включаючи роботу місцевих осередків), 1 раз на рік  та  до
10 березня  подають  районному (міському) відділу статистики,
Київському та  Севастопольському  управлінням  статистики  за
місцезнаходженням.
   Політичні партії звіт не складають.
 
            3. Заповнення форми
             ( v0496202-01 )
 
   3.1. Заповнення адресної частини
   Адресна частина форми ( v0496202-01 ) заповнюється чітко і
без скорочень з зазначенням повного найменування організації -
складача інформації та її поштової адреси.
 
   3.2. Заповнення розділу I "Загальна характеристика"
   Центральний орган громадської організації інформацію щодо
місцевих осередків заносить до  однієї  з  граф  4-7  форми
( v0496202-01 ) за розділами I, II, III.
   Якщо громадська  організація   не   має   фіксованого
індивідуального членства, у графі, що визначає статус, по рядку 02
ставиться прочерк.
   У рядку 03 "Кількість колективних членів - організацій"
вказується кількість установ, підприємств, організацій, колективи
яких є членами громадських організацій (наприклад, колектив заводу
"Більшовик" у м. Києві є колективним членом Академії інженерних
наук України,  колективи заводу "Арсенал" у м. Києві, музею
ім. Корольова в м. Житомирі є колективними членами Федерації
космонавтики України).
   До рядка 04 "Кількість працівників облікового складу апарату"
включаються дані про осіб, які отримують заробітну плату згідно зі
штатним розписом.
 
   3.3. Заповнення розділу  II  "Громадська  активність  за
200__ рік"
   Рядки 07-15 розділу II заповнюються лише у роки,  коли
проходили відповідні вибори.
   У рядках 16-22 відображається кількість проведених мітингів,
демонстрацій, виставок, з'їздів, конференцій, зборів, заходів із
залучення коштів, лекцій (зустрічей), семінарів тощо.
 
   3.4. Заповнення розділу III "Джерела фінансування та витрати
за 200__ рік"
   3.4.1. Заповнення розділу III.1 "Надходження коштів"
   До розділу включаються показники щодо надходжень коштів з
державного бюджету (рядок 24), від членських внесків (рядок 25),
від  благодійності  (рядок 26), від господарської діяльності
підприємств, установ, організацій,  заснованих  та  створених
об'єднаннями громадян для виконання статутних цілей (рядок 27), з
інших джерел (рядок 28). Залишки коштів минулого року слід
відносити до рядка 28. Дані рядка 23 "Надходження коштів, усього"
повинні відповідати сумі даних рядків 24-28.
   3.4.2. Заповнення розділу III.2 "Використання коштів"
   До розділу включаються показники щодо використання коштів на
податки та обов'язкові платежі (рядок 30), на виборні кампанії
(рядок 31), на оплату праці (рядок 32), на матеріальні витрати та
оплату послуг (рядок 33), на капітальні вкладення (рядок 34), на
капітальний ремонт (рядок 35), на благодійну діяльність (рядок
36), на інші витрати (рядок 37). Дані рядка 29 "Використання
коштів, усього" повинні відповідати сумі даних рядків 30-37.
   До рядка 32 "Оплата праці" включаються дані про заробітну
плату штатних і позаштатних працівників, а також інші грошові
(натуральні в грошовому вимірі) виплати їм, що не входять до фонду
оплати праці і здійснюються за рахунок власних коштів. До рядка 33
"Матеріальні витрати та оплата послуг" включаються дані про
вартість послуг оренди, зв'язку, транспорту, комунальних платежів,
канцелярські  та господарські витрати, витрати на проведення
масових заходів тощо. До рядка  34  "Капітальні  вкладення"
включаються  дані про вартість витрат на придбання основних
засобів.
 
   3.5. Заповнення  розділу  IV  "Діяльність  регіональних
осередків"
   У розділі інформацію слід показувати у розрізі областей.
   Дані рядка 66 "Усього" по графах 1-5 повинні відповідати
даним розділу I та II за відповідними графами і рядками, а саме:
   по графі  1  "Кількість  організацій, усього" - повинні
відповідати сумі даних рядка 01 "Кількість організацій", граф 1-7;
   по графі  2 "Кількість первинних організацій" - повинні
відповідати даним рядка 01 "Кількість організацій", графи 7 ;
   по графі 3 "Кількість членів, що перебувають на обліку" -
повинні відповідати сумі даних рядка 02 "Кількість членів, що
перебувають на обліку громадської організації", граф 1-7;
   по графі 4 "висунуто кандидатів на виборах" -  повинні
відповідати сумі даних рядка 07 "Висунуто кандидатів на виборах,
усього", граф 1-7;
   по графі 5 "обрано депутатів" - повинні відповідати сумі
даних рядка 12 "Обрано депутатів, усього", граф 1-7 .
   Дані рядка 66 дорівнюють підсумку даних рядків 38-65 за всіма
графами.
 
   3.6. Заповнення розділу V "Джерела фінансування та витрати за
200__ рік"
   У розділі інформацію слід показувати у розрізі областей.
   Дані рядка 95 "Усього" повинні відповідати підсумку даних
рядків 67-94 за всіма графами, а також даним відповідних рядків та
граф розділу III:
   по графі 1 "Надходження коштів,  усього"  -  рядку  23
"Надходження коштів, усього", сумі граф 1-7;
   по графі 2 "Надходження членських внесків" - рядку  25
"Надходження членських внесків", сумі граф 1-7;
   по графі 3 "Надходження від благодійності" - рядку  26
"Надходження від благодійності", сумі граф 1-7;
   по графі 4 "Використання коштів, усього"  -  рядку  29
"Використання коштів, усього", сумі граф 1-7;
   по графі 5 "Використання коштів на податки та обов'язкові
платежі" - рядку 30 "Використання коштів на податки та обов'язкові
платежі", сумі граф 1-7;
   по графі 6 "Використання коштів на виборні компанії" - рядку
31 "Використання коштів на виборні кампанії", сумі граф 1-7;
   по графі 7 "Використання коштів на оплату праці" - рядку 32
"Використання коштів на оплату праці", сумі граф 1-7;
   по графі 8 "Використання коштів на матеріальні витрати та
оплату послуг" - рядку 33 "Використання коштів на матеріальні
витрати та оплату послуг", сумі граф 1-7;
   по графі 9 "Використання коштів на капітальні вкладення" -
рядку 34 "Використання коштів на капітальні вкладення", сумі
граф 1-7;
   по графі 10 "Використання коштів на капітальний ремонт" -
рядку 35 "Використання коштів на капітальний  ремонт",  сумі
граф 1-7;
   по графі 11 "Використання коштів на благодійну діяльність" -
рядку 36 "Використання коштів на благодійну діяльність", сумі
граф 1-7;
   по графі 12 "Використання коштів на інші витрати" - рядку 37
"Використання коштів на інші витрати", сумі граф 1-7.
 
   3.7. Заповнення розділу VI "Структурні осередки на території
іноземних держав"
   У розділі відображається інформація щодо кількості осередків
(графа 1) та членів на обліку осередків (графа 2) громадських
організацій, які знаходяться на території іноземних держав (назва
держави - графа А).
 
 Начальник управління статистики
 послуг та соціальних програм
 Держкомстату України                 І.В.Калачова




 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-1992