Про фінансування галузі хмелярства

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            30.04.2004 N 144
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                      аграрної політики
    N 263 ( v0263555-04 ) від 20.07.2004 )
 
        Про фінансування галузі хмелярства
 
 
   З метою приведення  системи  фінансування  хмелярства  у
відповідність  з  діючими  порядками  використання  бюджетних
асигнувань та забезпечення ефективного і цільового використання
коштів, що виділяються на розвиток хмелярства Н А К А З У Ю:
 
   1. Створити Комісію з питань визначення пріоритетних напрямів
фінансування розвитку хмелярства за рахунок бюджетних коштів по
КПКВ  2801210  "Фінансова  підтримка  виробництва  продукції
тваринництва та рослинництва", 2801510 "Закладання і нагляд за
молодими хмільниками" (далі - Комісія), згідно з додатком.
 
   2. Затвердити Положення про Комісію з питань визначення
пріоритетних напрямів фінансування розвитку хмелярства за рахунок
бюджетних коштів по КПКВ 2801210 "Фінансова підтримка виробництва
продукції тваринництва та рослинництва", 2801510 "Закладання і
нагляд за молодими хмільниками", що додається.
 
   3. Покласти на Департамент ринків продукції рослинництва та
розвитку насінництва (Лаврик  О.М.)  функції  по  підготовці
матеріалів по фінансуванню хмелярських підприємств на розгляд
Комісії та розподілу коштів з урахуванням виконаних обсягів робіт
згідно з укладеними договорами та кошторисною документацією.
 
   4. Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики
(Зуб Г.І.) забезпечити фінансування галузі хмелярства відповідно
до розподілів, затверджених Комісією.
 
   5. Наказ  Міністерства  аграрної  політики  України "Про
фінансування галузі  хмелярства"  від  18.02.2003  р.  N  36
( v0036555-03 ) вважати таким, що втратив чинність.
 
   6. Контроль за виконанням покласти на заступника Міністра
Сергеєва В.В.
 
 Міністр                        В.А.Слаута
 
 
                   Додаток
                   до наказу Мінагрополітики
                   України
                   30.04.2004 N 144
 
 
               СКЛАД
       Комісії з питань визначення пріоритетних
    напрямів фінансування розвитку хмелярства за рахунок
   бюджетних коштів по КПКВ 2801210 "Фінансова підтримка
    виробництва продукції тваринництва та рослинництва",
       2801510 "Закладання і нагляд за молодими
              хмільниками"
 
 
 Сергеєв В.В.    Заступник Міністра, голова Комісії
 
 Лаврик О.М.    начальник  Департаменту  ринків  продукції
          рослинництва  та  розвитку  насінництва,
          заступник голови Комісії
 
 Жук А.В.      Заступник начальника управління Департаменту
          продукції   рослинництва  та   розвитку
          насінництва, секретар комісії
 
             Члени Комісії:
 
 Зуб Г.І.      начальник  Департаменту  фінансово-кредитної
          та податкової політики
 
 Пасічник П.К.   заступник  начальника  Департаменту  ринків
          продукції рослинництва та розвитку насінництва
 
 Бочковська С.М.  начальник Юридичного управління
 
 Гудзій Ю.Б.    начальник    Української     державної
          помологічно-ампелографічної інспекції
 
 Глабець В.Х.    завідувач сектору олійний культур
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства аграрної
                   політики України
                   30.04.2004 N 144
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
         про Комісію з питань визначення
      пріоритетних напрямів фінансування розвитку
   хмелярства за рахунок бюджетних коштів по КПКВ 2801210
     "Фінансова підтримка продукції тваринництва та
      рослинництва", 2801510 "Закладання і нагляд
           за молодими хмільниками"
 
 
   1. Комісія  з  питань  визначення  пріоритетних напрямів
фінансування розвитку хмелярства за рахунок бюджетних коштів по
КПКВ  2801210 "Фінансова підтримка продукції тваринництва та
рослинництва", 2801510 "Закладання  та  нагляд  за  молодими
хмільниками"  (далі  - Комісія) створена з метою підвищення
ефективності цільового використання коштів, які спрямовуються на
фінансування розвитку галузі хмелярства.
 
   2. Завдання Комісії:
   - визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень з
проблем перспективного розвитку галузі хмелярства;
   - розгляд пропозицій щодо розподілу бюджетних коштів по КПКВ
2801210  "Фінансова  підтримка  продукції  тваринництва  та
рослинництва", 2801510 "Закладання  та  нагляд  за  молодими
хмільниками";
   - вивчення та узагальнення  стану  використання  коштів,
спрямованих на розвиток галузі хмелярства;
   - надання консультацій щодо розподілу та використання на
місцевому рівні коштів, спрямованих на розвиток галузі хмелярства.
 
   3. Комісія має право:
   - робити запити керівникам щодо подання підприємствами і
організаціями відповідних документів;
   - регулювати терміни та умови розгляду документів на своїх
засіданнях;
   - запрошувати на свої засідання керівників  і  головних
бухгалтерів підприємств для надання ними пояснень з проблемних
питань, що виникають;
   - вносити в установленому порядку пропозиції про утворення
робочих  та  експертних  груп  для  підготовки  проектів
нормативно-правових актів, здійснення відповідних розрахунків та
експертних оцінок;
   - визначити розпорядників коштів нижчого рівня та механізм
забезпечення підприємств-виробників хмелю матеріально-технічними
ресурсами;
   - визначити розпорядників коштів нижчого рівня та механізм
забезпечення підприємств-виробників хмелю матеріально-технічними
ресурсами;
 
   4. Комісія розпочинає свою роботу з моменту підписання наказу
про її утворення. Керує діяльністю Комісії і організовує її роботу
голова Комісії, а у випадку його відсутності - його заступник.
   Голова Комісії:
   - скликає засідання Комісії;
   - головує на засіданнях Комісії;
   - залучає у разі потреби до роботи в Комісії працівників
міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої
влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності (за
згодою їх керівників), провідних учених, фахівців - практиків;
   - керує діяльністю Комісії й організовує її роботу.
 
   5. Регламент роботи Комісії.
   Організаційною формою діяльності Комісії є засідання, які
проводяться згідно з планом роботи не рідше одного разу в три
місяці.
   За рішенням голови Комісії або у разі його відсутності, його
заступника можуть проводитись позачергові засідання.
   Про проведення чергового або позачергового засідання члени
Комісії та запрошені особи мають бути повідомлені не пізніше, ніж
за три дні до початку засідання.
   Рішення Комісії  оформляється протоколом, який підписують
голова Комісії та секретар Комісії.
   За розпорядженням голови Комісії або його заступника. Комісія
може приймати рішення з окремих питань у робочому порядку шляхом
візування проекту рішення членами Комісії.
   Рішення Комісії вважається прийнятим у робочому порядку, якщо
його завізували не менше двох третин членів Комісії.
 
   6. Секретар Комісії:
   - готує до розгляду згідно з порядком  денним  Комісії
пропозиції на підставі поданих документів;
   - проводить роботу  щодо  підготовки  засідань  Комісії,
формування порядку денного і протокольного оформлення підсумків
засідань;
   - не пізніше, ніж за три дні до початку засідання інформує
членів Комісії про місце і час проведення засідання та надає їм
порядок денний;
   - не пізніше, ніж за два дні до початку засідання отримує від
членів Комісії пропозиції щодо внесення до порядку денного питань
для розгляду і проекти рішень з порушених питань;
   - веде протокол засідання та доводить рішення Комісії і
протокольні доручення до членів Комісії для виконання.
 
   7. Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням на
засіданнях простою більшістю голосів за наявністю не менше двох
третин її членів. При рівній кількості голосів голос голови
Комісії є ухвальним.
 
   8. Протокольне рішення Комісії є підставою для затвердження
фінансових документів для проведення виплат за рахунок бюджетних
коштів по КПКВ 2801210 "Фінансова підтримка продукції тваринництва
та рослинництва", 2801510 "Закладання і нагляд за  молодими
хмільниками".
 
 Начальник Департаменту ринків
 продукції рослинництва та
 розвитку насінництва                  О.М.Лаврик
 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-1992