Нормативи збору за забруднення навколишнього природного середовища

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

НОРМАТИВИ ЗБОРУ
за забруднення навколишнього природного середовища

Нормативи збору, який справляється за викиди основних забруднюючих речовин від стаціонарних джерел забруднення

Таблиця 1.1

Назва забруднюючої речовини  

Норматив збору, гривень/тонну 

Азоту оксиди  

80 

Аміак  

15 

Ангідрид сірчистий  

80 

Ацетон  

30 

Бенз(о)пірен  

101807 

Бутилацетат  

18 

Ванадію п'ятиокис  

300 

Водень хлористий  

Вуглецю окис  

Вуглеводні  

4,5 

Газоподібні фтористі сполуки  

198 

Тверді речовини  

Кадмію сполуки  

633 

Марганець та його сполуки  

633 

Нікель та його сполуки  

3225 

Озон  

80 

Ртуть та її сполуки  

3390 

Свинець та його сполуки  

3390 

Сірководень  

257 

Сірковуглець  

167 

Спирт н-бутиловий  

80 

Стирол  

584 

Фенол  

363 

Формальдегід  

198 

Хром та його сполуки  

2147 

Нормативи збору, який справляється за викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення залежно від класу небезпечності

Таблиця 1.2

Клас небезпечності 

Норматив збору, гривень/тонну 

572 

II 

131 

III 

19,5 

IV 

4,5 

Для забруднюючих речовин, що не ввійшли до таблиці 1.1, нормативи збору слід застосовувати залежно від установленого класу небезпечності забруднюючої речовини згідно з таблицею 1.2.

Нормативи збору, який справляється за викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення залежно від установлених орієнтовно-безпечних рівнів впливу

Таблиця 1.3

Орієнтивно-безпечний рівень впливу сполук (мг/куб. метрів)  

Норматив збору, гривень/тонну 

Менше 0,0001  

24078 

0,0001 - 0,001 (включно)  

2063 

0,001 - 0,01 (включно)  

285 

0,01 - 0,1 (включно)  

80 

0,1 - більше 10  

Для забруднюючих речовин, які не ввійшли до таблиці 1.1 та на які не встановлено клас небезпечності, нормативи збору застосовуються залежно від установлених орієнтовно-безпечних рівнів впливу згідно з таблицею 1.3.

Для забруднюючих речовин, на які не встановлено клас небезпечності та орієнтовно-безпечний рівень впливу, нормативи збору встановлюються як за викиди забруднюючих речовин I класу небезпечності.

Нормативи збору, який справляється за викиди в атмосферу забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення

а) нормативи збору, який справляється за викиди в атмосферу забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення

Таблиця 1.4

Вид пального  

Норматив збору, гривень/тонну 

Дизельне пальне  

4,5 

Бензин:  

  

етилований  

неетилований  

4,5 

Зріджений нафтовий газ  

Стиснений природний газ  

б) нормативи збору, який справляється за викиди в атмосферу забруднюючих речовин морськими та річковими суднами

Таблиця 1.5

Вид пального  

Норматив збору, гривень/тонну 

Бензин  

Дизельне пальне  

Мазут  

4,5 

в) нормативи збору, який справляється за викиди в атмосферу забруднюючих речовин залізничним транспортом

Таблиця 1.6

Вид пального  

Норматив збору, гривень/тонну 

Дизельне пальне  

4,5 

Нормативи збору, який справляється за скиди основних забруднюючих речовин у водні об'єкти, в тому числі у морські води

Таблиця 1.7

Назва забруднюючої речовини  

Норматив збору, гривень/тонну 

Азот амонійний  

52,5 

Органічні речовини (за показниками БСК 5) 

21  

Завислі речовини  

1,5 

Нафтопродукти  

309 

Нітрати  

4,5 

Нітрити  

258 

Сульфати  

1,5 

Фосфати  

42 

Хлориди  

1,5 

Нормативи збору, який справляється за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти залежно від концентрації забруднюючих речовин

Таблиця 1.8

Концентрація забруднюючих речовин 

Норматив збору, гривень/тонну 

Забруднюючі речовини з гранично допустимою концентрацією у воді рибогосподарських водойм (мг/літр): 

  

до 0,001  

4128 

0,001 - 0,09  

2993 

0,1 - 1 (включно)  

516 

1 - 10  

52,5 

вище 10  

10,5 

Для забруднюючих речовин, що не ввійшли до таблиці 1.7, за нормативи збору беруться нормативи, наведені у таблиці 1.8.

За скиди забруднюючих речовин, на які не встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовно-безпечний рівень впливу, за гранично допустиму концентрацію береться найменша величина гранично допустимої концентрації, наведена у таблиці 1.8.

У разі скидання забруднюючих речовин в озера, ставки норматив збору, який справляється за скид забруднюючих речовин у ці водні об'єкти, збільшується у 1,5 раза.

Норматив збору, який справляється за захоронення забруднюючих рідинних речовин, відходів виробництва та стічних вод у глибокі підземні водоносні горизонти, що не містять прісних вод, береться відповідно до таблиці 1.7 чи 1.8 з коефіцієнтом 10.

Норматив збору, який справляється за розміщення відходів

Таблиця 1.9

Клас небезпеки відходів 

Рівень небезпечності відходів  

Норматив збору, гривень/тонну 

надзвичайно небезпечні*  

82,5 

II 

високонебезпечні  

III 

помірно небезпечні  

0,75 


IV 


малонебезпечні, 


0,3 

  

малонебезпечні нетоксичні відходи гірничодобувної промисловості 

0,03 

(таблиця 1.9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1115)

____________
* Норматив збору для:

обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням, - 83 гривні/1 одиницю;

люмінесцентних ламп - 1,5 гривні/1 одиницю.

За розміщення відходів, на які не встановлено клас небезпеки, за норматив збору береться норматив, встановлений за розміщення відходів I класу небезпеки.

Норматив збору за розміщення малонебезпечних нетоксичних відходів гірничодобувної промисловості у розмірі 0,03 гривні/тонну застосовується з 1 квітня 2003 року.

(виноску до таблиці 1.9 додатка 1 доповнено абзацом згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2003 р. N 2053)

Нормативи збору за забруднення навколишнього природного середовища у 2005 році розраховуються з коефіцієнтом 1,082.

(абзац додатка 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.12.2004 р. N 1790)

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 27.10.99 р. N 1984,
в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 28.03.2003 р. N 402) 

 

 

 

Додаток 2
до Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення
цього збору

КОРИГУЮЧІ КОЕФІЦІЄНТИ

Коефіцієнт, який встановлюється залежно від чисельності жителів населеного пункту

Таблиця 2.1

Чисельність населення, тис. чоловік

Коефіцієнт

До 100

1

100,1 - 250

1,2

250,1 - 500

1,35

500,1 - 1000

1,55

понад 1000

1,8

Коефіцієнт, який встановлюється залежно від народногосподарського значення населеного пункту

Таблиця 2.2

Тип населеного пункту

Коефіцієнт

Організаційно-господарські та культурно-побутові центри місцевого значення з перевагою аграрно-промислових функцій (районні центри, міста районного значення, селища та села)

1

Багатофункціональні центри, центри з перевагою промислових і транспортних функцій (республіканський* та обласні центри, міста державного, республіканського*, обласного значення)**

1,25

Населені пункти, віднесені до курортних

1,65

______________
*Автономної Республіки Крим

** Якщо населений пункт одночасно має промислове значення та віднесений до курортних, застосовується коефіцієнт 1,65

Регіональні (басейнові) коефіцієнти

Таблиця 2.3

Басейни морів і річок

Коефіцієнт

Азовське море

2

Чорне море

2

Дунай

2,2

Тиса

3

Прут

3

Дністер

2,8

Дніпро (кордон України - до м. Києва)

2,5

Дніпро (м. Київ включно - до Каховського гідровузла)

2,2

Дніпро (Каховський гідровузол включно - до Чорного моря)

1,8

Прип'ять

2,5

Західний Буг та ріки басейну Вісли

2,5

Десна

2,5

Південний Буг та Інгул

2,2

Ріки Кримського півострова

2,8

Сіверський Донець

2,2

Міус

2,2

Кальміус

2,2

Коефіцієнт, який встановлюється залежно від місця (зони) розміщення відходів у навколишньому природному середовищі

Таблиця 2.4

Місце (зона) розміщення відходів

Коефіцієнт

В адміністративних межах населених пунктів або на відстані менше 3 км від них

3

За межами населених пунктів (на відстані більше 3 км від їх меж)

1

Коефіцієнт, який встановлюється залежно від місця розміщення відходів

Таблиця 2.5

Характер місця розміщення відходів

Коефіцієнт

Спеціально створені місця складування (полігони), що забезпечують захист атмосферного повітря та водних об'єктів від забруднення

1

Звалища, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об'єктів

3

(КМ України Постанова КМ від 01.03.1999 № 303 Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору)  

 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2001