Про затвердження Положення про Раду Державного об"єднання "Укрморпорт"

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|


         МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
              Н А К А З
            25.02.2003 N 138
 
        Про затвердження Положення про Раду
        Державного об'єднання "Укрморпорт"
 
   З метою  підвищення  ефективності  управління  Державним
об'єднанням "Укрморпорт" та відповідно до Закону України "Про
підприємства в Україні" ( 887-12 ), Декрету Кабінету Міністрів
України від 15.12.92 р. N 8-92 ( 8-92 ) "Про управління майном, що
є у загальнодержавній власності" Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити  Положення  про Раду Державного об'єднання
"Укрморпорт".
   2. Генеральному директору Державного об'єднання "Укрморпорт"
(Манучарову А.І.) у термін до 05.03.2003 р. довести до відома
причетних працівників цей наказ.
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного
секретаря Мінтрансу Е. Абдуллаєва.
 
 Міністр                          Г.Кірпа
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   транспорту України
                   25.02.2003 N 138
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про Раду Державного об'єднання "Укрморпорт"
           I. Загальні положення
   1. Рада Державного об'єднання "Укрморпорт" (надалі - Рада) є
органом управління діяльністю об'єднання і  створюється  для
визначення головних напрямків і координації діяльності об'єднання,
поєднання інтересів підприємств і організацій, що входять до його
складу, прийняття відповідних рішень з питань, віднесених до
компетенції Ради.
   2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, нормативними актами Президента
України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства
транспорту України, Статутом об'єднання "Укрморпорт", та цим
Положенням.
             II. Склад Ради
   3. До складу Ради входять: Голова Ради - Генеральний директор
Державного  об'єднання "Укрморпорт", члени Ради - заступники
Генерального директора (за посадою), керівники підприємств і
організацій,  які  входять  до  складу Державного об'єднання
"Укрморпорт" (за посадою), Директор  Державного  департаменту
морського та річкового транспорту та Голова Профспілки робітників
морського транспорту України.
   Для забезпечення  заходів,  пов'язаних  з  організацією
проведення засідань Ради, проведенням в дію її рішень, наказом
Генерального директора об'єднання призначається відповідальний
секретар Ради, який має право бути присутнім на всіх засіданнях
Ради.
         III. Основні завдання і функції
   4. Основними завданнями Ради є:
   4.1. Участь  у  формуванні  державної  політики у сфері
діяльності підприємств і організацій, які входять до складу
Державного об'єднання "Укрморпорт".
   4.2. Розробка стратегічних напрямків діяльності і розвитку
морських торговельних портів та інших підприємств і організацій
об'єднання, спрямованих на забезпечення стійкої, безпечної і
ефективної роботи.
   4.3. Створення умов та розробка механізмів для реалізації
програм стабілізації і розвитку підприємств і організацій, що
входять до складу об'єднання.
   4.4. Впровадження  заходів,  спрямованих  на  здійснення
економічних реформ, покращення фінансового стану підприємств,
розвитку  сфери   портових   послуг   для   забезпечення
конкурентоспроможності морського транспорту на ринку транспортних
послуг.
   4.5. Внесення пропозицій по державній підтримці підприємств і
організацій, які входять до складу об'єднання.
   4.6. Розробка основних напрямків науково-технічного прогресу
на підприємствах і організаціях об'єднання.
   4.7. Розробка та впровадження ефективних заходів соціального
захисту працівників підприємств і організацій об'єднання.
   4.8. Вирішення питань підготовки та підвищення кваліфікації
працівників.
   4.9. Забезпечення контролю за реалізацією державної політики
в усіх сферах діяльності об'єднання.
   5. Відповідно до покладених на неї завдань Рада:
   5.1. Розглядає найважливіші питання виробничо-господарської
та соціальної діяльності об'єднання.
   5.2. Затверджує   плани   соціально-економічного   і
науково-технічного  розвитку  об'єднання, цільові перспективні
програми діяльності, заходи, спрямовані на поглиблення економічних
реформ.
   5.3. Заслуховує звіти керівників підприємств і організацій,
що входять до складу об'єднання.
   5.4. Встановлює нормативи відрахувань з прибутку підприємств
і організацій, які входять до складу об'єднання, в фонд розвитку
Державного об'єднання "Укрморпорт".
   5.5. Рада проводить нагляд за цільовим використанням коштів
фонду розвитку з метою забезпечення заходів щодо впровадження
науково-технічних розробок і нових технологій, відповідно до
галузевих  інноваційних пріоритетів, науково-технічних програм
транспортного комплексу. Забезпечення цих заходів здійснюється
шляхом фінансування інвестиційних проектів та їх супроводженням.
   5.6. Погоджує чисельність апарату управління об'єднання і
кошторис витрат на його утримання, які затверджуються Засновником.
   5.7. У встановленому порядку вносить Засновнику пропозиції
щодо кандидатур на посаду керівників підприємств і організацій,
які входять до складу об'єднання.
   5.8. Розглядає підсумки виробничої діяльності об'єднання.
   5.9. Заслуховує інформацію про стан виконавчої дисципліни та
контролю за виконанням директивних документів та попередніх рішень
Ради.
   5.10. Розглядає інші питання, які  потребують  прийняття
колегіального рішення.
   6. Рада має право:
   6.1. Залучати вчених і провідних фахівців підприємств і
організацій, які входять до складу об'єднання, до підготовки та
розгляду питань, що належать до її компетенції.
   6.2. Одержувати в установленому порядку від усіх підприємств
і організацій об'єднання необхідну для її діяльності інформацію та
статистичні матеріали.
   6.3. Заслуховувати звіти заступників Генерального директора
об'єднання, а також керівників підприємств і організацій, які
входять до складу об'єднання.
   6.4. Запрошувати для участі в засіданні Ради представників
інших органів виконавчої влади та Профспілки.
   6.5. Приймати рішення щодо використання фондів об'єднання,
спрямованих на покращання роботи, фінансового стану об'єднання та
підприємств і організацій, що входять до його складу.
       IV. Планування і організація роботи Ради
   7. Організаційною формою роботи Ради є  засідання,  які
проводяться раз на квартал, а при необхідності - частіше.
   8. Робота  Ради  проводиться  згідно  з  планами,  які
затверджуються Головою Ради - Генеральним директором об'єднання.
   9. Члени Ради, заступники Генерального директора, керівники
структурних  підрозділів  об'єднання  надають  відповідальному
секретарю Ради пропозиції про включення питань в план роботи Ради.
   10. Плани роботи Ради розсилаються членам Ради, керівникам
структурних  підрозділів  об'єднання, виконавцям та причетним
підприємствам і організаціям.
   11. Порядок денний засідання Ради затверджується Головою Ради
не пізніше 7 днів до засідання і розсилається членам Ради,
причетним структурним підрозділам, підприємствам і організаціям.
   12. При виникненні питань,  що  вимагають  невідкладного
вирішення, Голова Ради має право призначати позапланові засідання
Ради та вносити зміни в порядок денний запланованих засідань.
   13. Підготовка матеріалів для розгляду на засіданні Ради
здійснюється керівниками підприємств і організацій, структурних
підрозділів об'єднання, які несуть персональну відповідальність за
якість і своєчасність підготовки матеріалів та проектів рішень по
розглянутих питаннях, а також за узгодження їх з причетними
структурними підрозділами і заступником Генерального директора по
підпорядкуванню.
   14. Підготовлені та узгоджені з заступником Генерального
директора матеріали передаються відповідальному секретарю Ради не
пізніше як за 6 днів до засідання, який розсилає їх членам Ради не
пізніше як за 5 днів до засідання Ради.
   15. В матеріалах повинно бути:
   15.1. доповідь з коротким аналізом, конкретними висновками і
пропозиціями по суті розглядуваного питання в обсязі до 7 сторінок
тексту, а у виняткових випадках по окремих проблемах - не більше
10 сторінок, при необхідності додається довідково-аналітичний
матеріал;
   15.2. проект  рішення  Ради  з конкретними завданнями і
дорученнями, механізмом та термінами їх виконання, а  також
визначенням відповідальних осіб за виконання;
   15.3. список посадових осіб, рекомендованих для запрошення на
засідання Ради.
   16. Члени Ради мають право до засідання або в ході засідання
Ради подавати Голові Ради свої зауваження і пропозиції щодо
винесених до розгляду питань, які враховуються при підготовці
рішень Ради.
        V. Порядок проведення засідань Ради
   18. Засідання Ради проводяться, як правило, в приміщеннях
об'єднання під головуванням Генерального директора, а в разі його
відсутності  -  заступника Генерального директора. В окремих
випадках засідання можуть проводитись в інших місцях за рішенням
Голови Ради об'єднання.
   19. У засіданнях Ради беруть участь члени Ради, керівники
причетних структурних підрозділів об'єднання та інші представники
за переліком, затвердженим Головою Ради.
   20. Засідання Ради можуть бути закритими та відкритими і є
правомочними, якщо присутні не менше двох третин її складу.
   Під час закритого засідання Ради участь у її роботі, крім
членів Ради, беруть тільки ті особи, які були запрошені Головою
Ради.
   21. Регламент  проведення  конкретного  засідання  Ради
встановлюється на початку кожного засідання рішенням Ради за
поданням Голови Ради.
   22. У роботі Ради можуть брати участь народні депутати
України, відповідальні працівники Адміністрації Президента та
апарату  Кабінету  Міністрів України, Міністерства транспорту
України, Укрморрічфлоту.
   25. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності
Ради здійснюється за рахунок коштів об'єднання.
     VI. Прийняття рішень і контроль за їх виконанням
   26. По питаннях, які обговорювались, Рада приймає рішення,
які оформляються протоколами і наказами Генерального директора.
   27. Підготовка наказів по виконанню рішень Ради покладається
на  структурні  підрозділи  об'єднання, які відповідальні за
підготовку питань, що розглядаються, під керівництвом заступника
Генерального директора по підпорядкуванню.
   28. Включені  в  порядок  денний засідання Ради питання
знімаються з розгляду  Радою,  якщо  підготовлені  матеріали
представлені пізніше встановленого терміну або з низькою якістю
підготовки. Одночасно Рада визначає ступінь  відповідальності
винних.
   29. Рішення Ради приймається відкритим голосуванням членів
Ради і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше
половини присутніх її членів. В разі однакової кількості голосів
"за" та "проти", приймається рішення, за яке проголосував Голова
Ради.
   30. Представлені проекти рішень Ради в трьохденний термін
після засідання Ради доопрацьовуються причетними структурними
підрозділами об'єднання разом з відповідальним секретарем Ради з
врахуванням пропозицій, які були внесені в ході обговорення питань
на засіданні Ради.
   31. Заступники Генерального директора, керівники підприємств
і організації, які входять до складу об'єднання, а також керівники
структурних підрозділів об'єднання:
   31.1. несуть персональну відповідальність за своєчасне і
якісне виконання рішень і доручень Ради;
   31.2. в разі виникнення об'єктивних причин, які не дозволяють
виконати в строк рішення Ради, доповідають про це письмово
Генеральному директору  об'єднання  та  вносять  обгрунтовані
пропозиції для встановлення нових термінів виконання або відміни
рішення;
   31.3. протягом трьох днів після закінчення встановленої дати
виконання  прийнятих  рішень  зобов'язані  письмово  надати
Генеральному директору об'єднання інформацію про виконання цих
рішень встановленим порядком.
   32. За активну та плідну діяльність, по клопотанню Ради
об'єднання, до її членів Генеральним директором або Засновником
можуть застосовуватися заохочення.
       VII. Зміни та доповнення до положення
   37. Внесення  змін  та  доповнень  до  цього  положення
розглядаються на засіданні Ради Державного об'єднання "Укрморпорт"
і затверджуються наказом Міністерства транспорту України.
 
 "Транспорт України - нормативне регулювання",
 N 5, 15 березня 2003 р.
  

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-1992