Про внесення змін та доповнень до Інструкції про порядок здійснення аналітично-інформаційної діяльності Національної служби посередництва і примирення

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

     НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
 
              Н А К А З
 
            27.12.2002 N 433
 
 
      Про внесення змін та доповнень до Інструкції
     про порядок здійснення аналітично-інформаційної
         діяльності Національної служби
          посередництва і примирення
 
 
   Відповідно до положень статті 15 Закону України "Про порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ),
пункту 3, підпунктів 1), 3), 15-17) пункту 4, пункту 7 Положення
про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого
Указом Президента  України від 17 листопада 1998 року N 1258/98
( 1258/98 ), із змінами, внесеними Указом Президента України від
30 грудня 2000 року N 1393/2000 ( 1393/2000 ), з метою подальшого
удосконалення аналітично-інформаційної діяльності  Національної
служби посередництва і примирення та приведення її у відповідність
до чинної нормативно-правової бази Н А К А З У Ю:
 
   1. Внести  до  Інструкції  про  порядок  здійснення
аналітично-інформаційної   діяльності   Національної  служби
посередництва і примирення, затвердженої  наказом  НСПП  від
03.05.1999 року N 35 ( v0035299-99 ), із змінами і доповненнями,
внесеними наказами НСПП від 06.08.1999 року N 75 ( v0075299-99 ),
від 03.07.2000 N 54 ( v0054299-00 ),  від 25.01.2001 року N 47
( v0047299-01 ), від 09.08.2001 року N 160 ( v0160299-01 ), такі
зміни і доповнення:
 
   1.1. В розділі 1. "Загальні питання":
   1.1.1. Пункт 1.1. названої Інструкції (  v0035299-99  )
викласти в наступній редакції: "1.1. Ця інструкція (далі -
Інструкція) визначає зміст, форми, порядок, основні завдання та
строки здійснення аналітично-інформаційної діяльності структурними
підрозділами Національної служби посередництва і примирення (далі
- НСПП)".
   1.1.2. В абзаці сьомому пункту 1.2. слова "центрального
апарату" виключити.
   1.1.3. Пункт 1.3. викласти в наступній редакції: "1.3.
Суб'єктами  аналітично-інформаційної  діяльності  є:  відділ
аналітично-інформаційної роботи НСПП, відділ прогнозування та
статистики  НСПП, юридичний  відділ  НСПП, відділ  правового
забезпечення примирних процедур НСПП, відділ НСПП по роботі в
містах  Києві та Севастополі,  представництво НСПП в  місті
Севастополі, відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та
областях".
 
   1.2. В розділі 2. "Види аналітично-інформаційної діяльності
НСПП та строки її здійснення:
   1.2.1. Абзац другий пункту 2.1. викласти в такій редакції: "-
оперативного інформування  про стан соціально-трудових відносин,
їх ускладнення чи загострення".
   1.2.2. В абзаці шостому пункту 2.1. слова "галузях економіки
України" замінити словами "видах економічної діяльності".
 
   1.3. В розділі 3 "Оперативне інформування":
   1.3.1. Пункт 3.1. викласти в такій редакції: "3.1. Суб'єктами
оперативного інформування голови НСПП (заступника голови НСПП) є
суб'єкти аналітично-інформаційної діяльності, а саме:
   -  відділ аналітично-інформаційної  роботи НСПП,  відділ
прогнозування та статистики НСПП, відділ правового забезпечення
примирних процедур НСПП, відділ НСПП по роботі в містах Києві та
Севастополі;
   - представництво НСПП в місті Севастополі;
   - відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та областях.";
   1.3.2. В абзаці другому підпункту 3.2.1. пункту 3.2. слово
"галузі" замінити словами "види економічної діяльності".
   1.3.3. Підпункт 3.2.2. пункту 3.2. викласти в такій редакції:
"3.2.2. Суб'єкти оперативного інформування не пізніше 10.00 години
1, 11, 21 числа кожного місяця подають оперативну інформацію за
декаду (поштою, факсом) до загального сектора НСПП."
   1.3.4. Розділ 3 доповнити пунктом 3.3. такого змісту: "3.3.
Функції системи  оперативного інформування НСПП,  бази даних
оперативного  інформування  у  функціональній  системі  НСПП,
інформаційна взаємодія та інші питання забезпечення оперативного
інформування визначені Інструкцією про  порядок підготовки і
подання  оперативної  інформації  в  функціональній  системі
Національної служби посередництва  і примирення, затвердженою
наказом НСПП від 25.12.2002 року N 427";
 
   1.4. В розділі 4. "Щомісячна відомча статистична звітність
про колективні трудові спори (конфлікти) та щомісячна статистична
звітність про результати роботи  із  запобігання  виникненню
колективних трудових спорів (конфліктів)":
   1.4.1. В абзаці  третьому  пункту  4.1.  слова  "відділ
розв'язання  колективних  трудових  спорів (конфліктів) НСПП"
замінити словами "відділ правового забезпечення примирних процедур
НСПП".
   1.4.2. В підпункті 4.2.3. пункту 4.2. після слів  "від
13.07.2001 р. N 140" додати слова "із змінами, внесеними наказом
НСПП від 11.02.2002 р. N 70 ( v0070299-02 )".
 
   1.5. В розділі 5 "Звіт НСПП про свою діяльність":
   1.5.1. В частині першій пункту 5.2. слова "звітів структурних
підрозділів центрального апарату НСПП і звітів відділень НСПП в
Автономній Республіці Крим та областях" замінити словами "звітів
структурних підрозділів НСПП".
   1.5.2. В  підпункті  5.2.2.  пункту 5.2. слова "відділу
розв'язання колективних трудових  спорів  (конфліктів)  НСПП"
замінити  словами  "відділу  правового забезпечення примирних
процедур НСПП".
   1.5.3. В абзаці другому підпункту 5.2.3. пункту 5.2. слова
"галузей" замінити словами "видів економічної діяльності".
   1.5.4. В  підпункті 5.2.4. пункту 5.2. слова "у відділ
аналітично-інформаційної роботи для зведення у проект звіту НСПП"
замінити словами "у загальний сектор НСПП";
   1.5.5. В підпункті 5.2.5. пункту 5.2.:
   - слова  "Відділ розв'язання колективних трудових спорів
(конфліктів) НСПП" замінити словами "відділ правового забезпечення
примирних процедур НСПП";
   - слова "у відділ  аналітично-інформаційної  роботи  для
зведення у проект звіту НСПП" замінити словами "у загальний сектор
НСПП".
   1.5.6. В  підпункті 5.2.6. пункту 5.2. слова "у відділ
аналітично-інформаційної роботи для зведення у проект звіту НСПП"
замінити словами "у загальний сектор НСПП".
   1.5.7. В  підпункті  5.2.8.  пункту  5.2.  після  слова
"(конфліктів)," додати слова "і форма звіту про проведену роботу
із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)
як складові частини звіту подаються в додатках 1 та 2".
   1.5.8. В підпункті 5.2.9. пункту 5.2. слова "центрального
апарату" вилучити.
 
   1.6. В  розділі 6. "Довідка про стан соціально-трудових
відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в окремих галузях
економіки України або регіонах":
   1.6.1. Пункт 6.1.  викласти  в  такій  редакції:  "6.1.
Виконавцями  довідки  про  стан  соціально-трудових відносин,
колективні трудові спори (конфлікти) в окремих видах економічної
діяльності  або  регіонах  (далі  -  Довідка)  є  відділ
аналітично-інформаційної роботи НСПП, відділ прогнозування  і
статистики НСПП, відділ правового забезпечення примирних процедур
НСПП, відділ НСПП по роботі в містах Києві та Севастополі,
відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та областях.".
   1.6.2. Підпункт 6.2.1. пункту 6.2. викласти в такій редакції:
"Зміст та структура Довідки визначаються, виходячи із переліку
питань, які необхідно висвітлити при її підготовці, і які, в
залежності  від  специфіки  виду  економічної  діяльності,
розробляються відділом аналітично-інформаційної роботи НСПП за
участю відділу  правового забезпечення примирних  процедур і
відділень НСПП в Автономній  Республіці Крим та областях і
надсилаються до виконавців - відповідних структурних підрозділів
НСПП не пізніше як за два місяці до встановленого терміну подання
Довідки".
   1.6.3. В підпункті 6.2.2. пункту 6.2.:
   - в частині першій слово "галузі" замінити словами "виду
економічної діяльності", а замість слів "в розрізі її підгалузей і
видів діяльності в цілому та окремо по кожній підгалузі" записати
слова "в розрізі його підсекцій та розділів";
   - в частині другій слова "тобто аналіз подається по кожній
підгалузі окремо" вилучити.
   1.6.4. В абзаці другому підпункту 6.2.3. пункту 6.2. замість
слів   "галузей   і   підгалузей,   що   діють   в
адміністративно-територіальних одиницях" записати слова "видів
економічної діяльності, їх підсекцій та розділів".
 
   1.7. В розділі 7. "Інформування громадськості про діяльність
НСПП через засоби масової інформації":
   1.7.1. В  підпункті  7.3.2.  пункту  7.3.  після  слів
"відповідності чинному законодавству примирних процедур," додати
слова "результатів взаємодії НСПП з центральними і місцевими
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
об'єднаннями  роботодавців,  професійними  спілками  та  їх
об'єднаннями, сторонами соціально-трудових відносин при вирішенні
колективних трудових спорів чи запобіганні їх виникненню," і далі
по тексту.
   1.7.2. Підпункт 7.4.2. пункту 7.4. після третього абзацу
"прес-конференції"  доповнити  абзацом  четвертим  "буклети,
прес-релізи;" і далі по тексту.
 
   1.8. В розділі 8. "Інші напрями аналітично-інформаційної
діяльності":
   1.8.1. В пункті 8.9. після слів "структурних підрозділів
НСПП"  записати слова "арбітрів, посередників та позаштатних
радників НСПП.".
   1.8.2. В пункті 8.10. після слів "та трудових арбітрів"
записати слова "позаштатних радників НСПП" і далі по тексту.
   1.8.3. Пункт 8.11. доповнити словами "позаштатних радників
НСПП".
 
   1.9. Додаток до Інструкції ( v0035299-99 ) "Форма звіту про
проведену роботу із сприяння вирішенню колективних трудових спорів
(конфліктів)" вважати додатком N 1.
   Після додатку N 1 подати додаток N 2 в наступній редакції:
 
                   "Додаток 2
                   до Інструкції про
                   порядок здійснення
                   аналітично-інформаційної
                   діяльності НСПП, затвердженої
                   наказом НСПП
                   від 03.05.1999 року N 35
                   ( v0035299-99 ),
                   із змінами і доповненнями,
                   внесеними наказами НСПП
                   від 06.08.1999 року N 75
                   ( v0075299-99 ),
                   від 03.07.2000 N 54
                   ( v0054299-00 ),
                   від 25.01.2001 року N 47
                   ( v0047299-01 ),
                   від 09.08.2001 року N 160
                   ( v0160299-01 ),
                   від 27.12.2002 року N 433
 
 
               ФОРМА
      звіту про проведену роботу із запобіганню
       колективних трудових спорів (конфліктів)
 
 
   1. Кількість підприємств, установ, організацій, територій,
розбіжності між сторонами соціально-трудових відносин яких взято
НСПП на облік і контроль, одиниць - _______, в т. ч.:
   - на виробничому рівні_______;
   - на рівні підприємств, установ, організацій - _______ ;
   - на рівні структурних підрозділів - _______;
   - на рівні окремих категорій найманих працівників - ______;
   - на територіальному рівні - _____;
   - на територіально-галузевому рівні - _____;
   - на галузевому рівні - _____
 
   2. Число підприємств, установ, організацій, на яких виникли
розбіжності між сторонами соціально-трудових відносин, одиниць -
____, в т. ч.:
   - на виробничому рівні - _____;
   - на територіальному рівні - _____;
   - на територіально-галузевому рівні - ______.
   - на галузевому рівні - _____
 
   3. Середньооблікова   чисельність  штатних  працівників
облікового складу підприємств, установ, організацій, на яких
виникли розбіжності між сторонами соціально-трудових відносин,
осіб - _____, в т. ч.:
   - на виробничому рівні - ____ ;
   - на територіальному рівні - ____ ;
   - на територіально-галузевому рівні - _____.
   - на галузевому рівні - _____
 
   4. Кількісні  параметри  розбіжностей  між  сторонами
соціально-трудових відносин:
   всього розбіжностей, одиниць - ____
   з них:
   - вирішено розбіжностей - _____ (_____%  від  загальної
кількості розбіжностей);
   - в стадії вирішення розбіжностей - ______ (___%);
   - в стадії розгляду розбіжностей - ______ (____%);
   з них:
   - щодо   встановлення   нових  або  зміни  існуючих
соціально-економічних умов праці і виробничого побуту - ______
(__%), в т. ч.:
   - вирішено розбіжностей - _____(__%);
   - в стадії вирішення розбіжностей - ___ (___ %);
   - в стадії розгляду розбіжностей - ____(____%);
   - щодо укладення чи зміни умов колективного договору, угоди
__ (__%), в т. ч.:
   - вирішено розбіжностей - _____ (___%);
   - в стадії вирішення розбіжностей - ____ (___%);
   - в стадії розгляду розбіжностей - _____ (____%);
   - щодо невиконання колективного договору, угоди або окремих
її положень - _____ (____%), в т. ч.:
   - вирішено розбіжностей - ____ (____%);
   - в стадії вирішення розбіжностей - _____ (___%);
   - в стадії розгляду розбіжностей - ______ (____%);
   - щодо невиконання вимог законодавства про працю - _____
(___%), в т. ч.:
   - вирішено розбіжностей - ____ (___%);
   - в стадії вирішення розбіжностей - ___ (___ %);
   - в стадії розгляду розбіжностей - _____(___%).
 
   5. Сума  заборгованості  із заробітної плати працівників
підприємств, установ, організацій, територій, яка стала основною
причиною виникнення розбіжностей між сторонами соціально-трудових
відносин - ____, в т. ч.:
   - на виробничому рівні - ______;
   - на територіальному рівні - ______;
   - на територіально-галузевому рівні - ____;
   - на галузевому рівні______.
 
   6. Середня заборгованість із заробітної плати в розрахунку на
одного штатного працівника підприємств, установ, організацій,
територій, яка стала основною причиною виникнення розбіжностей між
сторонами соціально-трудових відносин - _____, в т. ч.:
   - на виробничому рівні - _____;
   - на територіальному рівні - ____;
   - на територіальному-галузевому рівні - ____;
   - на галузевому рівні - _____.
 
   7. В результаті запобігання виникненню колективних трудових
спорів (конфліктів):
   - погашено заборгованості із заробітної плати в сумі _____
(_____%   від суми заборгованості, що стала основною причиною
виникнення  розбіжностей  між  сторонами  соціально-трудових
відносин);
   - вирішується  питання  щодо погашення заборгованості із
заробітної плати в сумі ____;
   - знаходиться  в стадії розгляду вирішення питання щодо
погашення заборгованості із заробітної плати в сумі ____ ".
 
   2. Структурним підрозділам Національної служби посередництва
і примирення забезпечити реалізацію внесених пунктом 1 цього
наказу змін і доповнень  в практичній роботі по здійсненню
аналітично-інформаційної   діяльності  Національної   служби
посередництва і примирення.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
голови Національної служби посередництва і примирення Климова В.В.
 
 Голова Національної служби
 посередництва і примирення              В.М.Руденко
 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-1997