Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 28.08.2000 N 305-р "Про заходи щодо ефективного використання можливостей підприємництва для розвитку економіки області"

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 29.12.2001 р. N 514-р

Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 28.08.2000 N 305-р "Про заходи щодо ефективного використання можливостей підприємництва для розвитку економіки області"

Розпорядження втратило чинність
(згідно з розпорядженням Дніпропетровської обласної державної адміністрації
 від 24 грудня 2002 року N 462-р)

Згідно з наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2001 року за N 905/6096, та з метою ефективного використання можливостей підприємництва для розвитку економіки області, вирішення соціальних проблем та забезпечення реалізації конституційного права громадян на підприємницьку діяльність:

1. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 розпорядження голови облдержадміністрації від 28.08.2000 N 305-р "Про заходи щодо ефективного використання можливостей підприємництва для розвитку економіки області".

2. Затвердити Положення про координаційну раду облдержадміністрації з питань регуляторної політики і розвитку підприємництва, що додається.

3. Затвердити склад координаційної ради з питань регуляторної політики і розвитку підприємництва згідно з додатком.

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на начальника управління з питань підприємництва та регуляторної політики облдержадміністрації Кужмана О. М., контроль - на начальника управління споживчого ринку облдержадміністрації Рудниченка В. В.

 

Голова облдержадміністрації 

М. А. Швець 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Дніпропетровської обласної державної адміністрації
від 29 грудня 2001 р. N 514-р 

ПОЛОЖЕННЯ
про координаційну раду облдержадміністрації з питань регуляторної політики і розвитку підприємництва

1. Координаційна рада з питань регуляторної політики і розвитку підприємництва (далі - рада) є дорадчо-консультативним органом, що сприяє реалізації державної політики у сфері підприємництва.

2. Рада створюється з метою забезпечення захисту підприємцями своїх економічних, соціальних прав, культурних потреб та законних інтересів, участі у формуванні державної політики у сфері підприємництва.

3. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, місцевих органів виконавчої влади, відповідних органів місцевого самоврядування, а також цим Положенням.

4. Основним завданням ради є координація роботи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій підприємців у запровадженні єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва, розвитку та підтримки підприємництва в регіоні.

5. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

5.1. Готує пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази з питань розвитку підприємництва.

5.2. Бере участь у розгляді питань щодо сприяння створенню сприятливого середовища для розвитку підприємництва та реалізації регуляторної політики в регіоні.

5.3. Обговорює та надає рекомендації щодо вирішення спірних питань, що виникають у сфері підприємництва, та вживає, у межах своїх повноважень, заходів щодо захисту прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності.

5.4. Розглядає проекти комплексних та цільових регіональних програм розвитку малого підприємництва та аналізує хід виконання їх заходів.

5.5. Сприяє розвитку підприємницької ініціативи, популяризації ефективної громадсько-корисної підприємницької діяльності, відродженню кращих традицій та етичних принципів вітчизняного підприємництва.

5.6. Сприяє формуванню системи фінансово-кредитної, консультативної та інформаційної підтримки підприємництва.

5.7. Бере участь у роботі з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів для суб'єктів підприємництва, а також спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади у сфері розвитку і підтримки підприємництва.

5.8. Готує пропозиції щодо ефективного використання бюджетних коштів для фінансування заходів з підтримки і розвитку підприємництва, аналізує використання цих коштів.

5.9. Забезпечує підтримку діяльності уповноважених з питань захисту прав підприємців державних та громадських організацій.

5.10. Розробляє пропозиції, спрямовані на вдосконалення системи та механізму фінансово-кредитної підтримки підприємництва.

5.11. Сприяє створенню та діяльності спілок, асоціацій та інших об'єднань суб'єктів підприємництва.

5.12. Організовує та бере участь у проведенні обласних нарад, конференцій, симпозіумів, семінарів, громадських оглядів, конкурсів з питань функціонування суб'єктів підприємницької діяльності.

5.13. Проводить в установленому порядку опитування з питань підприємництва, аналізує їх результати та розробляє пропозиції для прийняття відповідних рішень.

6. Відповідно до покладених завдань рада має право:

утворювати, в разі потреби, тимчасові експертні та робочі групи, залучати до участі в них фахівців місцевих органів виконавчої влади, територіальних представництв Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва (далі - Комітету), наукових установ та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками);

одержувати в установленому порядку безплатно інформацію та матеріали від відповідних органів влади, організацій, підприємств та наукових установ, необхідні для діяльності ради, у межах своєї компетенції та в порядку, передбаченому чинним законодавством;

запрошувати та заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників місцевих органів виконавчої влади, органів, що здійснюють контроль, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій з питань, що належать до компетенції ради;

подавати місцевим органам виконавчої влади пропозиції з питань, що належать до компетенції ради.

7. Основною формою роботи ради є її засідання. Засідання ради проводяться відповідно до річного плану роботи, який затверджується на засіданні ради, але не менше одного разу на місяць. Засідання ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів. Рішення ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів ради, присутніх на засіданні.

8. Рішення ради носять рекомендаційний характер.

9. Рада створює та приймає на першому засіданні Регламент своєї роботи.

10. Голова ради та її члени беруть участь у роботі ради на громадських засадах.

11. Раду очолює голова, який затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації. Голова ради має одного заступника.

12. Склад ради і зміни в ній затверджуються розпорядженням голови облдержадміністрації.

13. Засіданням ради керує її голова або за дорученням голови його заступник.

14. Питання організаційного, матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності ради вирішуються головою ради.

15. Рада у своїй роботі використовує бланк установленого нею зразка.

16. Організаційне забезпечення роботи ради покладається на управління з питань підприємництва та регуляторної політики облдержадміністрації.

17. Секретар ради відповідає за її організаційну роботу.

18. Рада систематично здійснює контроль за виконанням своїх рішень шляхом розгляду відповідної інформації на своїх засіданнях.

19. Рада систематично інформує громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.

 

Заступник голови, керівник
апарату облдержадміністрації 

 
Г. І. Булавка 

Начальник управління з питань
підприємництва та регуляторної політики облдержадміністрації 

 
 
О. М. Кужман 

 

Додаток
до розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
від 29 грудня 2001 р. N 514-р 

СКЛАД
координаційної ради з питань регуляторної політики і розвитку підприємництва

РУДНИЧЕНКО
Віталій Володимирович 

- начальник управління споживчого ринку облдержадміністрації, голова координаційної ради 

КУЖМАН
Олег Миколайович 

- начальник управління з питань підприємництва та регуляторної політики, заступник голови координаційної ради 

БОЛЬШАКОВ
Андрій Володимирович 

- уповноважений Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Дніпропетровській області (за згодою) 

БУЙЛУК
Ірина Володимирівна 

- голова правління ВАТ "Синельниківський молокозавод", м. Синельникове (за згодою)  

ВОЛИНСЬКИЙ
Євген Едуардович 

- директор ТОВ "Реконд", м. Дніпропетровськ (за згодою) 

ВОРОБЙОВ
Олександр Іванович 

- голова обласної ради профспілки працівників кооперації та інших форм підприємництва (за згодою) 

ГАЛАСЮК
Валерій Вікторович 

- генеральний директор АФ "Каупервуд", м. Дніпропетровськ (за згодою) 

ГУРМАЗА
Павло Прокопович 

- директор ЗАТ "Надія", м. Кривий Ріг (за згодою) 

ДОРОШЕНКО
Олександр Іванович 

- директор Дніпропетровського технолого-економічного технікуму (за згодою) 

ДУДНІК
Іван Володимирович 

- генеральний директор НВО "Енком", м. Дніпропетровськ (за згодою) 

ЄФІМЕНКО
Григорій Андрійович 

- директор КП "Центральний ринок", м. Дніпропетровськ (за згодою) 

ЗАДОРОЖНИЙ
Віталій Васильович  

- депутат обласної ради, голова фермерського господарства "Еталон" (за згодою)  

ЗАГОРУЙКО
Валерій Миколайович 

- заступник генерального директора АТЗТ "Механіка", м. Дніпропетровськ (за згодою) 

КАРЛОВИЧ
Валерій Геннадійович 

- директор фірми "Бізон", м. Дніпропетровськ (за згодою) 

ЛЕВЧЕНКО
Світлана Олегівна 

- приватний підприємець, м. Дніпродзержинськ (за згодою) 

ЛОЗУТОВ
Володимир Володимирович 

- начальник управління оподаткування фізичних осіб Державної податкової адміністрації у Дніпропетровській області (за згодою) 

МАЛИК
Олександр Іванович 

- голова Придніпровської асоціації ділового партнерства підприємців (за згодою)  

ПАНТЕЛЕЙМОНОВА
Раїса Анатоліївна 

- директор фірми "Чарівниця", м. Дніпропетровськ (за згодою) 

ПОЗОВ
Аполлон Харалампійович  

- виконуючий директор ТОВ "Баланс-Клуб", м. Дніпропетровськ (за згодою) 

РОЖДЕСТВЕНСЬКИЙ
Валерій Якович 

- голова представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Дніпропетровській області (за згодою) 

СИДОРОВ
Олександр Анатолійович 

- начальник відділу управління по боротьбі з економічними злочинами Управління Міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області (за згодою). 

 

Заступник голови, керівник
апарату облдержадміністрації 

 
Г. І. Булавка 

Начальник управління з питань
підприємництва та регуляторної політики облдержадміністрації 

 
 
О. М. Кужман 

 

 

 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-1999