LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ruПро здійснення митного контролю за обсягами аміаку, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
      МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 818/238 від 21.12.2001
   м.Київ
 
  ( Наказ скасовано на підставі Наказу Державної митної служби
   N 611/486 ( z0910-02 ) 06.11.2002 )
    Про здійснення митного контролю за обсягами аміаку,
        що переміщується через митний кордон
        України трубопровідним транспортом
 
   З метою впорядкування операцій митного контролю та митного
оформлення аміаку, що переміщується через митний кордон України
трубопровідним транспортом, Н А К А З У Є М О:
   1. Затвердити Тимчасову інструкцію зі здійснення митного
контролю за обсягами аміаку, що переміщується через митний кордон
України трубопровідним транспортом (додаток 1).
   2. Установити зони митного контролю на територіях пунктів
обліку аміаку та Одеського припортового заводу (додаток 2).
   3. Митний  контроль  за  фактичними обсягами аміаку, що
переміщується  через  митний  кордон  України  трубопровідним
транспортом, проводити в зонах митного контролю згідно з додатком
2.
   4. Начальникам  регіональних  митниць,  митниць,  у зоні
діяльності яких розташовано пункти обліку аміаку, забезпечити
надання Центральній енергетичній митниці не пізніше 10 числа
місяця, наступного за звітним, інформації про результати митного
контролю аміаку, що переміщується через митний кордон України
трубопровідним транспортом.
   5. Державному підприємству "Укрхімтрансаміак" і Одеському
припортовому заводу в установленому порядку забезпечити доступ
посадових осіб митних органів на території та в приміщення пунктів
обліку аміаку й заводу для здійснення митного контролю.
   6. Державному  підприємству  "Укрхімтрансаміак"  надавати
Центральній енергетичній митниці відомості  про  введення  в
експлуатацію нових або виведення з дії пунктів обліку аміаку.
   7. Державному  підприємству  "Укрхімтрансаміак"  надавати
митницям, визначеним у додатку 2 до цього наказу, документацію
пунктів обліку аміаку при потребі та факсові копії актів про
прийняття-передання аміаку не пізніше 6 числа місяця, наступного
за звітним. Оригінали актів про  прийняття-передання  аміаку
надавати  не пізніше останнього числа місяця, наступного за
звітним.
   8. Одеському припортовому заводу погодити в установленому
порядку Положення про зону митного контролю на території заводу й
Технологічну схему взаємодії та дій посадових осіб Одеського
припортового заводу й Центральної енергетичної  митниці  при
здійсненні митного контролю та митного оформлення аміаку, що
переміщується через митний кордон України.
   9. Усі зміни до цього наказу вносяться в письмовій формі за
взаємною згодою сторін.
   10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Служби Єгорова О.Б. та заступника Державного
секретаря Мінпромполітики Голубова О.Г.
 
 Голова Державної митної служби України       М.М.Каленський
 
 Міністр промислової політики України          В.М.Гурєєв
                    Додаток 1
                    до наказу Держмитслужби
                    України та Мінпромполітики
                    України 21.12.2001
                    N 818/238
            Тимчасова інструкція
   зі здійснення митного контролю за обсягами аміаку, що
      переміщується через митний кордон України
          трубопровідним транспортом
   Тимчасова інструкція зі здійснення митного  контролю  за
обсягами аміаку, що переміщується через митний кордон України
трубопровідним транспортом (далі - Інструкція), установлює єдиний
порядок  здійснення митного контролю за обсягами аміаку, що
переміщується  через  митний  кордон  України  трубопровідним
транспортом, і визначає обов'язки посадових осіб митних органів та
відповідальних осіб підприємств, які переміщують або зберігають
аміак, під час здійснення такого контролю.
   Інструкція не  змінює  існуючого  технологічного  процесу
переміщення, зберігання та обліку аміаку.
           1. Загальні положення
   1.1. Терміни, що вживаються в цій Інструкції:
   добовий акт про прийняття-передання аміаку - документ, що
містить дані про обсяги аміаку, переміщеного через митний кордон
України протягом доби за окремим зовнішньоекономічним договором
(контрактом),  і  підписується  відправником (одержувачем) та
українським перевізником;
   вимірювальні прилади  - прилади або інше обладнання, що
використовуються для визначення обсягів аміаку та/або його якісних
показників;
   пункт обліку - насосна, розподільна або кінцева станція
аміакопроводу,  обладнана  вимірювальними  приладами, на якій
здійснюється  визначення  обсягів  аміаку  для  проведення
взаєморозрахунків між суб'єктами підприємницької діяльності;
   розподільна станція - станція магістрального аміакопроводу,
де здійснюється відвантаження аміаку споживачам;
   акт про прийняття-передання аміаку  -  товаротранспортний
документ, що містить дані про обсяги аміаку, переміщеного через
митний кордон України протягом календарного місяця за окремим
зовнішньоекономічним договором (контрактом), визначені як сума
обсягів, зазначених у добових актах про  прийняття-передання
аміаку;
   добові показники - дані про тиск, температуру, густину та
масу аміаку, що був переміщений протягом однієї доби через один
пункт обліку;
   документація пункту  обліку  аміаку  -  добові акти про
прийняття-передання аміаку та журнал обліку добових показників;
   засувна арматура - крани, засувки й подібне технологічне
обладнання пунктів обліку;
   зона митного контролю - визначена в пунктах обліку аміаку
територія, у межах якої митниця здійснює митний контроль;
   митне забезпечення  -  комплекс  заходів,  що передбачає
засвідчення митними органами проведення митного контролю й митного
оформлення аміаку, щодо якого встановлено відповідний митний
режим, і включає проставлення посадовими особами митниці штампа
"Під митним контролем", особистої номерної печатки, а також
пломбування транспортних засобів, тари та інших ємностей, у яких
переміщується аміак;
   фактичний контроль - комплекс  заходів,  спрямованих  на
визначення фактичних кількості та якості аміаку, що переміщується
через митний кордон  України,  шляхом  перевірки  показників
вимірювальних приладів і отримання відомостей про обсяги цього
аміаку, а також накладення митного забезпечення.
   1.2. Митний  контроль  за фактичним переміщенням обсягів
аміаку,  що  переміщується  через  митний  кордон  України
трубопровідним  транспортом,  здійснюється  посадовими особами
митниць у зонах митного контролю.
   Зони митного контролю в пунктах обліку аміаку визначаються
митницями, у зоні діяльності яких вони розташовані.
    2. Порядок здійснення митного контролю за фактичним
          переміщенням обсягів аміаку
   2.1. Митний контроль за фактичним переміщенням обсягів аміаку
здійснюється посадовими особами митних органів у присутності
відповідальних осіб підприємств, які переміщують або зберігають
аміак під митним контролем, шляхом:
   контролю за обсягами аміаку та його відповідністю даним
документації пунктів обліку й вимірювальних приладів;
   накладення митного забезпечення у вигляді штампа "Під митним
контролем" - на документацію пунктів обліку й пломб -  на
вимірювальні прилади та засувну арматуру;
   огляду та  переогляду  вимірювальних  приладів,  засувної
арматури, перевірки наявності накладеного митного забезпечення.
   2.2. Митний контроль за фактичним переміщенням обсягів аміаку
в пунктах обліку аміаку здійснюється посадовими особами митних
органів у присутності відповідальних осіб  підприємств,  які
переміщують або зберігають аміак, у такому порядку:
   перевірка цілості митного  забезпечення,  накладеного  на
вимірювальні прилади та засувну арматуру;
   контроль за веденням вимірювань кількості аміаку за даними
вимірювальних приладів та перевірка інформації про кількість
аміаку за документацією пункту обліку;
   накладення митного забезпечення у вигляді штампа "Під митним
контролем" на документацію пункту обліку;
   накладення митного  забезпечення  у  вигляді  пломб  на
вимірювальні прилади та засувну арматуру в порядку, передбаченому
чинним митним законодавством і цією Інструкцією.
   2.3. До здійснення фактичного контролю за обсягами аміаку в
зонах  митного контролю допускаються виключно посадові особи
регіональних митниць, митниць, призначені наказом митного органу.
   2.4. Особи, призначені для здійснення фактичного митного
контролю за обсягами аміаку в зонах митного контролю, мають бути
ознайомлені під розписку з Правилами безпеки та Правилами пожежної
безпеки на підприємствах, які переміщують або зберігають аміак.
   Відповідальність за проведення з посадовими особами митного
органу інструктажу щодо дотримання ними вимог Правил безпеки й
Правил  пожежної  безпеки  несе  керівник митного органу, у
підпорядкуванні якого перебувають ці особи.
   2.5. У разі порушення працівниками митного органу Правил
безпеки або Правил пожежної безпеки, що діють на  об'єктах
підприємства,  відповідальні  особи  підприємства  зобов'язані
заборонити подальше виконання ними митного контролю й повідомити
про це керівництво митного органу протягом робочого дня.
   2.6. Періодичність здійснення митного контролю встановлюється
митницею, що його здійснює, та доводиться до відома відповідальних
осіб підприємств, які переміщують або зберігають аміак.
   2.7. Митний  орган, що здійснює митний контроль аміаку,
зобов'язаний:
   направляти на адресу Центральної енергетичної митниці не
пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним,  звіт  про
результати митного контролю аміаку, що переміщується через митний
кордон України трубопровідним транспортом, за формою, установленою
Держмитслужбою;
   негайно інформувати Центральну  енергетичну  митницю  про
випадки невідповідності знятих з вимірювальних приладів кількісних
показників аміаку, що переміщується через митний кордон України
трубопровідним транспортом, показникам, зазначеним у документації
пунктів обліку аміаку;
   протягом доби сповіщати Центральну енергетичну митницю про
випадки  несанкціонованого  зняття  митного  забезпечення  з
вимірювальних приладів чи засувної арматури;
   при зміні особового складу, на який покладено обов'язки
здійснення митного контролю, направляти керівнику підприємства,
яке переміщує або зберігає аміак, список новопризначених осіб.
   3. Порядок накладення та зняття митного забезпечення
   3.1. Накладення митного забезпечення у вигляді пломб на
вимірювальні прилади й засувну арматуру здійснюється в місцях,
узгоджених митницею та підприємством, що здійснює переміщення або
зберігання аміаку.
   Накладення митного забезпечення у вигляді пломб та його
зняття проводиться виключно посадовими особами митних органів, які
здійснюють митний контроль аміаку, у присутності відповідальних
осіб підприємств, що переміщують або зберігають аміак.
   3.2. При накладенні чи знятті митного забезпечення у вигляді
пломб посадовими особами митних органів, які здійснюють митний
контроль обсягами аміаку, разом  з  відповідальними  особами
підприємства,  яке переміщує або зберігає аміак, складаються
відповідні акти. Митне забезпечення у вигляді пломб накладається
одноразово  на  початку  митного  контролю,  крім  випадків,
передбачених п.п. 3.3 та 3.4 цієї Інструкції.
   3.3. При потребі зняття пломб з вимірювальних приладів та
засувної арматури під час проведення ремонтних чи профілактичних
робіт керівництво підприємства, яке переміщує або зберігає аміак,
за дві доби сповіщає про це митний орган, що здійснює митний
контроль аміаку.
   Про закінчення ремонтних чи профілактичних робіт керівництво
підприємства зобов'язано сповістити в письмовій формі митний
орган, що здійснює митний контроль.
   Митне забезпечення накладається протягом одного дня після
закінчення ремонтних чи профілактичних робіт.
   3.4. Допускається зняття митного забезпечення у вигляді пломб
відповідальними  особами  підприємств,  які  переміщують  або
зберігають аміак, без дозволу митних органів у разі реальної
загрози порушення технологічного процесу, виникнення аварійної
ситуації та дії обставин непереборної сили.
   При цьому керівництво підприємства зобов'язано  терміново
сповістити митний орган, що здійснює митний контроль аміаку, про
зняття митного забезпечення та в письмовій формі повідомити його
про причини зняття пломб не пізніше наступного дня.
   3.5. Накладення митного забезпечення у вигляді штампа "Під
митним контролем" на документацію пунктів обліку здійснюється
щоденно виключно посадовими особами митних органів, які проводять
митний контроль за обсягами аміаку, у присутності відповідальних
осіб підприємств, що переміщують або зберігають аміак.
   4. Обов'язки посадових осіб митних органів та відповідальних
осіб підприємств при здійсненні митного контролю за обсягами
аміаку
   4.1. При здійсненні митного контролю за обсягами аміаку, що
переміщується  через  митний  кордон  України  трубопровідним
транспортом, посадові особи митних органів зобов'язані:
   дотримуватися вимог чинного митного законодавства та цієї
Інструкції;
   дотримуватися вимог Правил безпеки  та  Правил  пожежної
безпеки, що діють на підприємствах;
   доповідати керівнику  свого  підрозділу  про  результати
здійснення митного контролю за обсягами аміаку, що переміщується
через митний кордон України трубопровідним транспортом.
   4.2. Відповідальні  особи підприємства, що переміщує або
зберігає аміак, зобов'язані:
   дотримуватися вимог чинного законодавства та цієї Інструкції;
   дотримуватися режимних правил, установлених митним органом у
зонах митного контролю;
   допускати на територію підприємств посадових осіб митних
органів, призначених наказом цього митного органу;
   проводити необхідний інструктаж з техніки безпеки посадових
осіб митних органів, що прибули на територію підприємства для
здійснення митного контролю;
   забезпечити доступ цих посадових осіб митних органів до
вимірювальних приладів, засувної арматури та іншого необхідного
обладнання;
   надавати посадовим особам митних органів документацію пунктів
обліку аміаку;
   складати та підписувати разом з посадовими особами митних
органів документи, що підтверджують здійснення митного контролю;
   надавати пояснення у випадках, передбачених чинним митним
законодавством та цією Інструкцією.
   4.3. Відповідальні особи підприємства, що переміщує  або
зберігає  аміак, відповідно до митного законодавства, несуть
відповідальність за:
   перешкодження доступу  посадових  осіб митного органу до
об'єктів, на яких здійснюється митний контроль;
   неподання митному органу України документів, потрібних для
здійснення митного контролю;
   пошкодження або втрату пломб;
   подання митному органу документів, що містять неправдиві
дані;
   видачу аміаку, що перебуває під митним контролем, без дозволу
митних органів.
               Перелік
   регіональних митниць, митниць, у зоні діяльності яких
 розташовано пункти обліку аміаку магістрального аміакопроводу
          Тольятті - Горлівка - Одеса
 
Назва митного органу  Назва пункту    Місцезнаходження,
                       поштова адреса
 
Донбаська регіональна НС N 14      Донецька обл.,
митниця                  Артемівський р-н,
                      с.Травневе
 
Донбаська регіональна  ВАТ "Концерн    Донецька  обл.,
митниця         "Стирол"      м. Горлівка,
                      вул. Горлівської
                      дивізії, 10
 
Східна регіональна   РС N 26      Харківська обл.,
митниця                  Балаклійський р-н,
                      с. Олександрівка
 
Східна регіональна   НС N 10      Харківська обл.,
митниця                  Лозівський р-н,
                      с. Ново-Іванівка
 
Східна регіональна   НС N 9       Харківська обл.,
митниця                  Дворичанський р-н,
                      с. Западне
 
Східна регіональна   РС N 27      Харківська обл.,
митниця                  Барвінківський р-н,
                      с. Дмитрівка
 
Дніпровська регіональна РС N 28      Дніпропетровська обл.,
митниця                  Синельниківський р-н,
                      с. Панасівка
 
Дніпровська регіональна РС N 11      Дніпропетровська обл.,
митниця                  Солонянський р-н,
                      с. Калинівка
 
Дніпровська регіональна РС N 29      Дніпропетровська обл.,
митниця                  Апостолівський р-н,
                      с. Кам'янка
 
Херсонська митниця   РС N 12      Херсонська обл.,
                      Високопільський р-н,
                      с. Заградівка
 
Миколаївська митниця  РС N 13      Миколаївська обл.,
                      Миколаївський р-н,
                      с. Трихати
 
 
Миколаївська митниця  РС N 30      Миколаївська обл.,
                      Березнегуватський р-н,
                      с. Новоукраїнка
 
Миколаївська митниця  РС N 31      Миколаївська обл.,
                      Баштанський р-н,
                      с. Мар'ївка
 
Чорноморська      РС N 33      Одеська обл.,
регіональна митниця            Комінтернівський р-н,
                      с. Зоринове
 
Центральна енергетична КС N 15      м. Одеса,
митниця                  Одеський
                      припортовий завод
  Примітка:
  НС - насосна станція;
  РС - розподільна станція;
  КС - кінцева станція.
 
 
 

 

попередній документ наступний документ
архів-2003
Партнеры


Правовые ресурсы