Угода про співробітництво між Державним комітетом архівів України і Національним архівом Угорщини

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|


               Угода
  про співробітництво між Державним комітетом архівів України
         і Національним архівом Угорщини
 
 
   З метою виконання положень Угоди, укладеної між Україною і
Республікою Угорщина 1 вересня 1995  року,  яка  передбачає
співробітництво між державними архівами обох держав, Державний
комітет архівів України і Національний архів Угорщини, надалі
іменуються Сторонами, домовилися про таке:
 
               Стаття 1
 
   Визначаючи, що спільна робота державних архівних служб обох
держав сприяє подальшому зміцненню міждержавних відносин, Сторони
домовилися  на  підставі  взаємної  вигоди  і відповідно до
національного  законодавства,  розвивати  співробітництво  між
Державним  комітетом  архівів України і Національним архівом
Угорщини.
 
               Стаття 2
 
   Сторони домовляються щорічно здійснювати обмін спеціалістами
(одна людина на термін не більш двох тижнів) і надавати необхідну
підтримку  дослідниками  обох  Сторін  у  здійсненні  їхньої
науково-дослідної роботи в державних архівах.
   При цьому Сторона, що приймає, бере на  себе  витрати,
пов'язані з перебуванням спеціаліста, а Сторона, що направляє,
сплачує витрати на його проїзд до столиці Сторони, яка приймає.
   Сторони зобов'язуються погоджувати терміни, умови і програму
таких обмінів не пізніше ніж за три місяці до їхнього початку.
 
               Стаття 3
 
   Обидві Сторони, відповідно до національного законодавства
держав  Сторін,  забезпечують  вільний  доступ  архівістів і
дослідників, що працюють у рамках цієї Угоди, до  архівних
документів, до яких є вільний доступ, а також до опублікованих і
неопублікованих довідкових матеріалів (каталоги, описи, путівники,
довідники й інші інформаційно-довідкові видання).
 
               Стаття 4
 
   У інтересах поповнення національних архівних фондів обох
Сторін документальними матеріалами, що зберігаються в державних
архівах обох Сторін, Сторони домовляються про обмін копіями
архівних документів на еквівалентній основі. Копії, що подаються в
рамках цієї Угоди, повинні відповідати міжнародним нормам.
 
               Стаття 5
 
   Сторони забезпечують  обмін  архівознавчою літературою та
іншими виданнями, що публікуються архівними установами Сторін,
організують   спільні  виставки  документів,  наукові  і
науково-практичні конференції, готують документальні видання.
 
               Стаття 6
 
   Ця Угода вступає в дію з моменту підписання і діє протягом
трьох років. Вона може бути продовжена на наступний трирічний
період, якщо жодна зі Сторін не пізніше ніж за шість місяців до
закінчення терміну дії Угоди не заявить письмово про свій намір
припинити його дію.
 
               Стаття 7
 
   За взаємною згодою Сторонами можуть вноситися  зміни  і
доповнення в цю Угоду.
 
   Ця Угода підписана в м. Ужгороді 4 вересня 2001 року в двох
примірниках українською і угорською мовами, причому обидва тексти
є автентичними.
 
 За Державний комітет архівів        За Національний архів
 України                   Угорщини
 
 Р. Пиріг,                  Л. Гечені,
 доктор історичних наук,           доктор філософії,
 професор                  професор
 
 Голова Державного комітету         Генеральний директор
                       архіву
 

 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2004