Про утворення Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 26 грудня 2000 р. N 1888
                Київ
 
   Про утворення Комісії з питань діяльності підприємств та
     організацій громадських організацій інвалідів
 
     { Iз змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 293 ( 293-2001-п ) від 28.03.2001 
      N 1301 ( 1301-2007-п ) від 08.11.2007 }
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Утворити Комісію з питань діяльності підприємств  та
організацій громадських організацій інвалідів у складі згідно з
додатком.
 
   2. Затвердити Положення про Комісію з питань діяльності
підприємств  та організацій громадських організацій інвалідів
(додається).
 
   3. Міністерству праці  та  соціальної  політики  сприяти
визначенню  у  двотижневий  термін громадськими організаціями
інвалідів кандидатури представника до Комісії з питань діяльності
підприємств та організацій громадських організацій інвалідів.
 
 
   Прем'єр-міністр України             В.ЮЩЕНКО
 
   Iнд. 26
 
                      Додаток
              до постанови Кабінету Міністрів України
                від 26 грудня 2000 р. N 1888
 
 
               СКЛАД
      Комісії з питань діяльності підприємств та
     організацій громадських організацій інвалідів
 
 
   ПАПIЄВ      - Міністр праці та соціальної політики,
Михайло Миколайович   співголова Комісії
 
   ЦИБЕНКО     - голова Комітету Верховної Ради України
Петро Степанович    у справах пенсіонерів, ветеранів та
            інвалідів, співголова Комісії (за згодою)
 
   СКIБIНСЬКИЙ   - директор Фонду соціального захисту
Ернест Володимирович  інвалідів, перший заступник співголів
            Комісії
 
   МИХАЙЛИНА    - керівник секретаріату Комісії - секретар
Любомир Павлович    Комісії
 
   ГОРБАТОВИЧ    - начальник управління ринку та оцінки
Станіслав Миколайович  земель Держземагентства
 
   ДЬЯЧЕНКО     - заступник Міністра праці та соціальної
Віктор Миколайович   політики
 
   КРАСИЛЬЩИКОВ   - начальник Управління стратегії
Анатолій Лаврентійович реформування соціальних відносин
            Секретаріату Кабінету Міністрів України
 
   ЛЕКАРЬ      - заступник Голови ДПА
Сергій Iванович
 
   МАКСИМЕНКО    - представник, делегований громадськими
Юрій Петрович      організаціями інвалідів, голова
            Центрального правління УТОГ (за згодою)
 
   ПАШКО      - заступник Голови Держмитслужби
Павло Володимирович
 
   ПОЛЮХОВИЧ    - головний спеціаліст-юрисконсульт
Наталія Дмитрівна    юридичного відділу ГоловКРУ
 
   ПОПОВ      - начальник відділу соціальних стандартів
Володимир Олегович   та реформ Мінекономіки
 
   ПРИСЯЖНЮК    - заступник директора департаменту фінансів
Таїсія Iванівна     охорони здоров'я та соціальних програм -
            начальник відділу фінансів соціального
            та пенсійного забезпечення Мінфіну
 
   РАДЗIЄВСЬКИЙ   - голова підкомітету у справах інвалідів
Олексій Васильович   Комітету Верховної Ради України у справах
            пенсіонерів, ветеранів та інвалідів
            (за згодою)
 
   СЕРГIЄНКО    - заступник Міністра транспорту та зв'язку
Леонід Григорович
 
   СУШКЕВИЧ     - народний депутат України (за згодою).
Валерій Михайлович
 
{ Склад в редакції Постанови КМ N 1301 ( 1301-2007-п ) від
08.11.2007 }
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 26 грудня 2000 р. N 1888
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
  про Комісію з питань діяльності підприємств та організацій
        громадських організацій інвалідів
 
 
   1. Комісія з питань діяльності підприємств та організацій
громадських організацій інвалідів (далі - Комісія) є спеціально
уповноваженим державним органом, утвореним з метою визначення
доцільності  надання  державної  допомоги  підприємствам  та
організаціям громадських організацій інвалідів у вигляді пільг з
оподаткування, поворотної та безповоротної фінансової допомоги,
дотацій, позик, сприяння у наданні пріоритету під час розміщення
державного замовлення, працевлаштування інвалідів та в інших
формах,  а  також  ведення обліку і здійснення контролю за
використанням такої допомоги. { Абзац перший пункту 1 в редакції
Постанови КМ N 1301 ( 1301-2007-п ) від 08.11.2007 }
 
   Комісія утворює свої регіональні (територіальні) органи -
комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських
організацій інвалідів в Автономній Республіці Крим, областях,
мм. Києві та Севастополі (далі - регіональні комісії).
 
   2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
 
   3. Основними завданнями Комісії є:
 
   1) визначення доцільності надання державної  допомоги  у
вигляді пільг із сплати податку на додану вартість, податку на
прибуток підприємств, з внесення плати за землю (земельного
податку),  прийняття  рішення  про надання дозволу на право
користування цими пільгами:
 
   підприємствам та  організаціям  громадських  організацій
інвалідів (далі - підприємства та організації), які за попередній
податковий рік отримали валовий дохід в обсязі 8400 і більше
мінімальних заробітних плат, - відповідно до Законів України "Про
податок на додану  вартість" ( 168/97-ВР ), "Про оподаткування
прибутку  підприємств" ( 334/94-ВР )  і "Про плату за землю"
( 2535-12 );
 
   санаторно-курортним та  оздоровчим  закладам  громадських
організацій  інвалідів,  реабілітаційним установам громадських
організацій інвалідів - відповідно до Закону України "Про плату за
землю" ( 2535-12 );
 
   2) комплексне  вирішення  питань,  пов'язаних з наданням
підприємствам та  організаціям  поворотної  та  безповоротної
фінансової допомоги (далі - фінансова допомога), дотацій, позик;
 
   3) сприяння  в  наданні  пріоритету  під час розміщення
державного замовлення;
 
   4) сприяння у працевлаштуванні  та  соціальному  захисті
інвалідів;
 
   5) організація  ведення обліку і здійснення контролю за
використанням  підприємствами  та  організаціями  державної
допомоги.
{ Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 1301 ( 1301-2007-п ) від
08.11.2007 }
 
   4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
 
   1) розглядає подані підприємствами та організаціями документи
для  отримання  дозволів  на  право користування пільгами з
оподаткування, у разі потреби отримує додаткову інформацію щодо їх
діяльності;
 
 
   ( Підпункт 2 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ
N 293 ( 293-2001-п ) від 28.03.2001 )
 
 
   3) надає  дозвіл  на  право  користування  пільгами  з
оподаткування або відмовляє у його наданні;
 
   4)  приймає рішення щодо доцільності надання фінансової
допомоги, дотацій, позик підприємствам та організаціям за рахунок
коштів Фонду соціального захисту інвалідів;
 
   приймає разом з Фондом соціального захисту інвалідів рішення
щодо повернення  до  державного  бюджету  відповідної  суми,
проіндексованої з урахуванням рівня інфляції, у разі нецільового
використання фінансової допомоги, дотації, позики або їх частин
підприємствами та організаціями, або створення ними робочих місць
для  працевлаштування  інвалідів  у  меншій  кількості,  ніж
передбачалось  умовами  надання фінансової допомоги, дотації,
позики;
{  Підпункт  4  пункту  4 в редакції Постанови КМ N 1301
( 1301-2007-п ) від 08.11.2007 }
 
   5) сприяє в наданні підприємствам та організаціям пріоритету
під час розміщення державного замовлення; { Підпункт 5 пункту 4 в
редакції Постанови КМ N 1301 ( 1301-2007-п ) від 08.11.2007 }
 
   6) у межах своєї компетенції вирішує питання щодо надання
підприємствам та організаціям інших форм державної допомоги;
 
   ( Підпункт 7 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ
N 293 ( 293-2001-п ) від 28.03.2001 )
 
   ( Підпункт 8 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ
N 293 ( 293-2001-п ) від 28.03.2001 )
 
   ( Підпункт 9 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ
N 293 ( 293-2001-п ) від 28.03.2001 )
 
   10) приймає рішення про  скасування  дозволу  на  право
користування  підприємством  та  організацією  пільгами  з
оподаткування у разі:
 
   надходження заяви від засновника підприємства або організації
щодо скасування зазначеного дозволу; { Абзац другий підпункту 10
пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1301 ( 1301-2007-п ) від
08.11.2007 }
 
   подання від органів державної податкової служби та інших
відповідних державних органів про порушення підприємством або
організацією законодавства; { Абзац третій підпункту 10 пункту 4
із  змінами,  внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N 1301
( 1301-2007-п ) від 08.11.2007 }
 
   встановлення Комісією випадків порушення підприємствами та
організаціями законодавства України щодо державної допомоги;
 
   ліквідації громадської організації інвалідів, її підприємства
чи організації;
 
   неефективності  виробничої  діяльності  та  відсутності
соціальної    значущості   за   результатами   аналізу
соціально-економічних  показників  діяльності  підприємства та
організації,  проведеного  Комісією; { Підпункт 10 пункту 4
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1301 ( 1301-2007-п )
від 08.11.2007 }
 
   11) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти
рішень з питань, що належать до її компетенції;
 
   12) надає  регіональним  комісіям  методичну і практичну
допомогу в організації роботи, проводить перевірки її стану;
 
   13) контролює діяльність регіональних комісій;
 
   14) подає пропозиції щодо удосконалення законодавства з
питань  працевлаштування  інвалідів  і  виробничої діяльності
підприємств та організацій; { Підпункт 14 пункту 4 в редакції
Постанови КМ N 1301 ( 1301-2007-п ) від 08.11.2007 }
 
   15) отримує від регіональних комісій інформацію щодо наданих
і скасованих ними дозволів на право користування підприємствами та
організаціями пільгами з оподаткування;
 
   16) скасовує  рішення  регіональних  комісій  у разі їх
невідповідності законодавству, вирішує спірні питання; { Підпункт
16 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1301
( 1301-2007-п ) від 08.11.2007 }
 
   16-1) визначає процедуру (регламент) проведення засідань та
прийняття рішень Комісією, вимоги до документів, що подаються на
розгляд  Комісії,  розробляє  методику оцінки інформації, що
міститься в цих документах, та затверджує їх; { Пункт 4 доповнено
підпунктом 16-1 згідно з Постановою КМ N 1301 ( 1301-2007-п ) від
08.11.2007 }
 
   17) виконує інші функції, що випливають з покладених на неї
завдань.
 
   5. Комісія має право:
 
   залучати спеціалістів  центральних  і  місцевих  органів
виконавчої влади, підприємств, установ  та  організацій  (за
погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до
її компетенції;
 
   отримувати від центральних і місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій інформацію, документи, матеріали і статистичні дані,
необхідні для виконання покладених на неї завдань;
 
   скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до її компетенції.
 
   6. Персональний склад  Комісії  затверджується  Кабінетом
Міністрів України.
 
   Комісію очолюють два співголови, якими є за посадою Міністр
праці та соціальної політики і Голова Комітету Верховної Ради
України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів.
 
   До  складу Комісії входять представники Мінпраці, Фонду
соціального   захисту   інвалідів,   ДПА,   Держмитслужби,
Мінтрансзв'язку, Мінфіну (в тому числі ГоловКРУ), Мінекономіки,
Держземагентства, а також народний депутат України - представник
профільного Комітету Верховної Ради України з питань соціального
захисту  інвалідів  та  представник, делегований громадськими
організаціями інвалідів. { Абзац третій пункту 6 в редакції
Постанови КМ N 1301 ( 1301-2007-п ) від 08.11.2007 }
 
   Представник громадських  організацій інвалідів делегується
дорадчою радою громадських організацій інвалідів, до складу якої
входить по одному представнику від всеукраїнських організацій
інвалідів, зареєстрованих відповідно до законодавства. Дорадча
рада  утворюється  за  ініціативою всеукраїнських громадських
організацій інвалідів як консультативний представницький орган з
метою співпраці громадських організацій інвалідів з органами
державної влади у сфері соціального захисту інвалідів.
 
   Дорадча рада  самостійно  визначає  принципи,  терміни
делегування представника громадських організацій інвалідів до
складу Комісії та механізм ротації.
 
   Співголови Комісії: { Пункт 6 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 293 ( 293-2001-п ) від 28.03.2001; в редакції
Постанови КМ N 1301 ( 1301-2007-п ) від 08.11.2007 }
 
   у разі потреби вносять зміни та доповнення до складу Комісії;
{ Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1301 ( 1301-2007-п )
від 08.11.2007 }
 
   затверджують склад регіональних комісій; { Абзац пункту 6 в
редакції Постанови КМ N 1301 ( 1301-2007-п ) від 08.11.2007 }
 
   призначають на  посаду та звільняють з посади керівника
секретаріату - секретаря Комісії; { Абзац пункту 6 в редакції
Постанови КМ N 1301 ( 1301-2007-п ) від 08.11.2007 }
 
   підписують протоколи засідань Комісії та дозволи на право
користування  пільгами з оподаткування, наданими за рішенням
Комісії підприємствам та організаціям; { Абзац пункту 6 в редакції
Постанови КМ N 1301 ( 1301-2007-п ) від 08.11.2007 }
 
   підписують інші документи, прийняті відповідно до покладених
на Комісію функцій. { Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ
N 1301 ( 1301-2007-п ) від 08.11.2007 }
 
   7. Для забезпечення вирішення питань, пов'язаних з роботою
Комісії,  утворюється секретаріат, склад якого затверджується
співголовами  Комісії.  Керівник  секретаріату  за посадою є
секретарем Комісії і входить до складу Комісії. 
 
   Керівник секретаріату - секретар Комісії: { Пункт 7 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 1301 ( 1301-2007-п ) від
08.11.2007 }
 
   здійснює керівництво  діяльністю  секретаріату Комісії та
секретаріатів регіональних комісій; { Пункт 7 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 1301 ( 1301-2007-п ) від 08.11.2007 }
 
   призначає на посаду та звільняє  з  посади  працівників
секретаріату Комісії та керівників секретаріатів регіональних
комісій (за поданням співголів регіональних комісій); { Пункт 7
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1301 ( 1301-2007-п )
від 08.11.2007 }
 
   затверджує штатні  розписи  і  кошториси  секретаріатів
регіональних комісій у межах асигнувань, передбачених на їх
утримання; { Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 1301 ( 1301-2007-п ) від 08.11.2007 }
 
   підписує видані в межах компетенції накази  секретаріату
Комісії, організовує перевірку їх виконання; { Пункт 7 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 1301 ( 1301-2007-п ) від
08.11.2007 }
 
   здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим
Положенням. { Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 1301 ( 1301-2007-п ) від 08.11.2007 }
( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 293
( 293-2001-п ) від 28.03.2001 )
 
   8. Штатний розпис та кошторис секретаріату Комісії затверджує
керівник секретаріату Комісії за погодженням з Міністром праці та
соціальної політики і Мінфіном.
{ Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 1301 ( 1301-2007-п ) від
08.11.2007 }
 
   9. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, що
проводяться у міру необхідності, але не рідше одного разу на
квартал. У разі потреби можуть скликатися позачергові засідання.
Рішення щодо проведення засідань приймають співголови Комісії, а в
разі їх відсутності - перший заступник або заступник співголів.
 
   10. Рішення Комісії є правоможним, якщо на засіданні були
присутні не менше 2/3 її членів і за його прийняття проголосувало
понад 50 відсотків присутніх на засіданні.
 
   11. Секретаріат Комісії:
 
   1) готує необхідні для проведення засідань Комісії матеріали,
веде протоколи засідань;
 
   2) проводить аналіз діяльності підприємств та організацій, що
звернулися за наданням державної допомоги;
 
   3) розробляє пропозиції Комісії щодо надання  фінансової
допомоги підприємствам та організаціям для створення нових і
збереження наявної кількості робочих місць для інвалідів;
 
   4) вносить на розгляд Комісії пропозиції щодо сприяння в
наданні  підприємствам  та  організаціям  пріоритету під час
розміщення державного замовлення; { Підпункт 4 пункту 11 в
редакції Постанови КМ N 1301 ( 1301-2007-п ) від 08.11.2007 }
 
   5) веде облік надання підприємствам та організаціям державної
допомоги у формі пільг з оподаткування, фінансової допомоги,
дотацій, позик та інших; здійснює контроль за використанням цієї
допомоги; { Підпункт 5 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1301 ( 1301-2007-п ) від 08.11.2007 }
 
   6) здійснює контроль за цільовим використанням підприємствами
та організаціями державної допомоги;
 
   7) веде окремі реєстри наданих підприємствам та організаціям
і скасованих дозволів на право користування пільгами;
 
   8) готує для розгляду Комісією проекти нормативно-правових
актів з питань, що належать до її компетенції;
 
   9) займається кореспонденцією в межах повноважень Комісії,
забезпечує зберігання документації;
 
   9-1) розробляє методику оцінки інформації, що міститься в
поданих на розгляд Комісії документах; { Пункт 11 доповнено
підпунктом 9-1 згідно з Постановою КМ N 1301 ( 1301-2007-п ) від
08.11.2007 }
 
   10) виконує інші покладені на нього Комісією функції, що
випливають з  її  завдань,  а  також  проводить  роботу  з
організаційно-технічного забезпечення її діяльності.
( Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 293 ( 293-2001-п ) від
28.03.2001 )
 
   12. Комісія є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням
Державного  Герба  України і своїм найменуванням, бланк для
поточного листування.
{ Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1301
( 1301-2007-п ) від 08.11.2007 }
 
   13. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення роботи
Комісії здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.
{ Пункт 13 в редакції Постанови КМ N 1301 ( 1301-2007-п ) від
08.11.2007 }
 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2005