LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ruПро порядок надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом Дотаційного сертифіката для компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії сільськогосподарським споживачам-виробникам

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року 
  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 577 від 26.05.2000
   м.Київ
 
 vd20000526 vn577
    ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
                  Нацкомелектроенергетики
     N 737 ( v0737227-00 ) від 06.07.2000 )
  Про порядок надання ліцензіатам з постачання електричної
  енергії за регульованим тарифом Дотаційного сертифіката
  для  компенсації  втрат  від  здійснення  постачання
  електроенергії сільськогосподарським споживачам-виробникам
 
   Відповідно до  Закону  України  "Про  електроенергетику"
( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21 квітня 1998 року
N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії  регулювання
електроенергетики  України",  згідно  з Умовами та Правилами
здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом ( z0433-96 ), з метою забезпечення
відшкодування ліцензіатам з постачання електричної енергії втрат
від здійснення постачання електроенергії сільськогосподарським
споживачам-виробникам, яким згідно з Законом України від 17.10.90
N 400 ( 400-12 ) "Про пріоритетність соціального розвитку села та
агропромислового комплексу в народному господарстві" (із змінами)
встановлено  знижений  тариф, Національна комісія регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
   1. Затвердити Положення про порядок надання ліцензіатам з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом Дотаційного
сертифіката для компенсації втрат від здійснення  постачання
електроенергії   сільськогосподарським   споживачам-виробникам
(додається).
   2. Розпоряднику системи розрахунків та розпоряднику коштів
Оптового ринку електричної енергії враховувати надані компенсації
втрат відповідно до Положення про порядок надання ліцензіатам з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом Дотаційного
сертифіката  для компенсації втрат від здійснення постачання
електроенергії сільськогосподарським  споживачам-виробникам  та
Договору  між  членами  Оптового  ринку  електричної енергії
( n0001227-96 ).
   3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕ від
28.05.98 N 703 ( v0703227-98 ).
 
 Голова Комісії                     О.Гридасов
                       Затверджено
                       постанова НКРЕ
                       від 26.05.2000 N 577
              Положення
     про порядок надання ліцензіатам з постачання
     електричної енергії за регульованим тарифом
     Дотаційного сертифіката для компенсації втрат
     від здійснення постачання електричної енергії
      сільськогосподарським споживачам-виробникам
   1. Це Положення розроблене відповідно до Умов та Правил
здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом ( z0433-96 ) (далі Умов та
Правил), Договору між членами Оптового ринку електричної енергії
України ( n0001227-96 ) і встановлює порядок надання Дотаційного
сертифіката для компенсації втрат від здійснення ліцензіатом
постачання   електричної   енергії   сільськогосподарським
споживачам-виробникам (далі Дотаційного сертифіката).
   2. Загальна сума, на яку надається Дотаційний сертифікат для
компенсації втрат, розраховується згідно з фактичним споживанням
електричної енергії сільськогосподарськими споживачами-виробниками
(за показаннями електролічильника) за місяць, що передує звітному.
   2.1. Сума дотації ліцензіату по і-тому сільськогосподарському
споживачу-виробнику становить:
          Ді = (Тір - Т) * Еі / 100,
   де:
   Ді - сума дотації ліцензіату по і-тому сільськогосподарському
споживачу-виробнику, грн.;
   Тір -  тариф  на  електричну  енергію  для  і-того
сільськогосподарського споживача-виробника, розрахований згідно з
формулою,  наведеною в Умовах та Правилах, із застосуванням
фактичної оптової ринкової ціни, коп/кВт/год;
   Т -  роздрібний  тариф  на  електричну  енергію  для
сільськогосподарського   споживача-виробника,   затверджений
постановою НКРЕ, коп/кВт/год;
   Еі -  обсяг  електричної  енергії,  спожитої  і-тим
сільськогосподарським споживачем-виробником (згідно з показаннями
електролічильника), за місяць, що передує звітному, кВт.
   Загальна  сума, на яку ліцензіату надається  Дотаційний
сертифікат для компенсації втрат, становить:
              Д = Сума Ді
   3. Дотаційний сертифікат для компенсації втрат надається
щомісяця, в разі звернення ліцензіата і прийняття відповідного
рішення НКРЕ.
   4. Заява на отримання Дотаційного сертифіката для компенсації
втрат (додається) подається  ліцензіатом  до  територіального
представництва НКРЕ не пізніше 25 числа місяця, наступного після
звітного.
   До заяви додається розрахунок суми дотації для компенсації
втрат  від  здійснення  постачання  електричної  енергії  за
регульованим тарифом сільськогосподарським споживачам-виробникам в
____________ місяці _____ року (додаток до заяви).
   5. Територіальне  представництво НКРЕ розглядає заяву та
додаток до неї, при необхідності з виїздом на місце, перевіряє
достовірність  наданих  матеріалів. За результатами перевірки
складає акт з висновками і пропозиціями щодо доцільності надання
ліцензіату Дотаційного сертифіката для компенсації втрат і передає
ліцензіату, залишаючи собі копію. Отриманий акт та заяву з
додатками до неї ліцензіат подає до НКРЕ не пізніше 15 числа
місяця, що йде через один після місяця, за який ліцензіат потребує
компенсації.
   У разі, якщо подана заява не відповідає типовій формі, або
документи не містять всієї інформації, що вимагається, заява на
отримання Дотаційного сертифіката відхиляється  з  можливістю
повторного її подання після відповідного переоформлення в указаний
термін.
   6. У  випадку  виявлення,  що ліцензіатом для отримання
Дотаційного сертифіката для компенсації втрат була надана НКРЕ
недостовірна інформація і це призвело до завищення суми, на яку
було видано Дотаційний сертифікат, НКРЕ може позбавити ліцензіата
права отримання Дотаційного сертифіката для компенсації втрат на
термін від одного до трьох місяців.
   У разі невиконання ліцензіатом рішень НКРЕ Комісія може
позбавити ліцензіата права отримання Дотаційного сертифіката для
компенсації втрат на термін, визначений НКРЕ.
   7. Рішення НКРЕ щодо надання Дотаційного сертифіката для
компенсації втрат оформляється постановою.
   8. Рішення  НКРЕ  про  надання  ліцензіатам  Дотаційного
сертифіката для компенсації втрат надсилається не пізніше ніж за 5
робочих днів до початку наступного місяця:
   - ліцензіатам;
   - Розпоряднику коштів Оптового ринку електричної енергії
України;
   - Розпоряднику системи розрахунків;
   - територіальним представництвам НКРЕ.
   9. Розпорядник системи  розрахунків  враховує  Дотаційний
сертифікат при визначенні оптової ринкової ціни в наступному
місяці.
   10. Розпорядник коштів оптового ринку електричної енергії
України згідно з "Інструкцією про порядок використання коштів
Оптового  ринку  електричної енергії України" при розрахунку
розподілу коштів зменшує ліцензіату величину очікуваного збору від
споживачів для енергопостачальної компанії на суму Дотаційного
сертифіката, враховуючи в розрахунковий день 1/30 частину суми
Дотаційного сертифіката (або 1/28, 1/29, 1/31 - в залежності від
кількості днів у місяці).
   У разі  надходження  інформації щодо надання Дотаційного
сертифіката для компенсації втрат після початку розрахункового
місяця  сума  цього сертифіката розподіляється на відповідну
кількість днів наступного місяця.
   За звітний  період  Розпорядник  коштів  зменшує  оплату
енергопостачальній компанії купованої в Оптовому ринку електричної
енергії на суму Дотаційного сертифіката.
   11. Розпорядник коштів  Оптового  ринку  здійснює  облік
Дотаційних  сертифікатів для компенсації втрат відповідно до
"Інструкції про порядок використання коштів  Оптового  ринку
електричної енергії України".
 
 Начальник Управління
 цінової політики                    Р.Лагодюк
                              Додаток
               Заява
    ліцензіата з постачання електричної енергії  за
    регульованим тарифом  на  отримання  Дотаційного
    сертифіката для компенсації втрат від здійснення
    постачання електричної енергії сільськогосподарським
           споживачам-виробникам
   _______________________________________________________
 (назва заявника - ліцензіата з постачання електричної енергії за
           регульованим тарифом)
 
просить надати Дотаційний сертифікат для компенсації втрат від
здійснення постачання електричної енергії за регульованим тарифом
сільськогосподарським споживачам-виробникам в ___________ місяці
_____ року на загальну суму _________________________________грн.
                 (цифрами і прописом)
   Зобов'язуємось:
   - вести детальний облік фактичного споживання електричної
енергії   (згідно   з   показаннями   електролічильника)
сільськогосподарськими споживачами-виробниками;
   - надавати  на  вимогу  НКРЕ  додаткову  інформацію  і
документацію.
   М.П.           ___________________________________
                       (підпис)
                "____" ______________ ______ року.
 
 Назва ліцензіата                 Додаток до заяви
              Розрахунок
     суми компенсації втрат ліцензіатам з постачання
     електричної енергії за регульованим тарифом від
      здійснення постачання електричної енергії
      сільськогосподарським споживачам-виробникам
       в _________________ місяці _____ року
 
------------------------------------------------------------------------------------------
| Сільськогосподарські |Обсяг  |    ТАРИФ    |  Обсяг реалізації, |Сума   |
| споживачі-виробники  |споживан-|  (коп./кВт/год) |    тис. грн.   |компенса- |
|            |ня, тис. |-------------------+----------------------|ції втрат,|
|            |кВт/год |розрахун-|затвердж.|за    |за тарифом,|тис. грн. |
|            |     |ковий  |НКРЕ   |розрахунк.|затвердж. |     |
|            |     |     |     |тарифом  |НКРЕ    |     |
|------------------------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------|
|      А      |  1  |  2  |  3  |   4  |   5   |   6  |
|------------------------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------|
|Всього:         |     |     |     |     |      |     |
|------------------------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------|
|1 клас         |     |     |     |     |      |     |
|------------------------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------|
|2 клас         |     |     |     |     |      |     |
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

попередній документ наступний документ
архів-2003
Партнеры


Правовые ресурсы