LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ruПро внесення змін до нормативно-правових актів Національного банку України

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року


       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
 N 209 від 25.05.2000         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   18 липня 2000 р.
                   за N 434/4655
 
 
     Про внесення змін до нормативно-правових актів
          Національного банку України
 
  ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
                            банку
   N 282 ( z0953-05 ) від 10.08.2005 )
 
 
 
   Відповідно до розділів II та III Декрету Кабінету Міністрів
України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і
валютного контролю", статті 32 Закону України "Про банки і
банківську діяльність"  (  872-12  )  і  з метою подальшого
впорядкування операцій в іноземній валюті та в гривнях Правління
Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити  зміни  до  Положення  про  відкриття  та
функціонування  в  уповноважених  банках  України  рахунків
банків-кореспондентів  в  іноземній  валюті  та  в  гривнях,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
26.03.98 N 118 ( z0231-98 ) і зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 10.04.98 за N 231/2671, зі змінами і доповненнями,
що додаються.
 
   (  Пункт  2  втратив  чинність  на  підставі Постанови
Національного банку N 282 ( z0953-05 ) від 10.08.2005 )
 
   3. Контроль  за  виконанням  цієї постанови покласти на
Департамент валютного регулювання (С.О.Яременко) і Департамент
валютного контролю та ліцензування (С.О.Брагін).
   4. Постанова набуває чинності через десять днів після її
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України, крім пункту 6
змін до Положення про відкриття та функціонування в уповноважених
банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті
та в гривнях, який набуває чинності з 1 вересня 2000 року.
 
 Голова                        В.С.Стельмах
 
                       Затверджено
                    Постанова Правління
                    Національного банку України
                    від 25 травня 2000 р. N 209
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   18 липня 2000 р.
                   за N 434/4655
 
               ЗМІНИ
      до Положення про відкриття та функціонування
       в уповноважених банках України рахунків
   банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях,
   затвердженого постановою Правління Національного банку
          України від 26.03.98 N 118
              ( z0231-98 )
 
   1. Назву Положення викласти в такій редакції: "Положення про
відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків -
резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських
рахунків банків-нерезидентів у гривнях".
   2. Абзац сьомий підпункту 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2 викласти
в такій редакції:
   "- картка із зразками підписів згідно з нормативно-правовими
актами Національного банку України".
   3. Пункт 3.6 розділу 3 виключити.
   4. Пункт 4.1 розділу 4 викласти в такій редакції:
   "4.1. Уповноважені банки України відкривають кореспондентські
рахунки в гривнях банкам-нерезидентам. Філії уповноважених банків
України зазначені кореспондентські рахунки не відкривають".
   5. Абзаци другий і третій пункту 4.2 розділу 4 викласти в
такій редакції:
   "Для здійснення контролю уповноваженим банком за операціями
резидентів кошти в гривнях, які надійшли з кореспондентського
рахунку банку-нерезидента, підлягають попередньому зарахуванню на
розподільчий рахунок та обліковуються на цьому рахунку до того
часу, поки клієнт не надасть банку документи, передбачені вимогами
цього Положення, але не більше 5 днів (враховуючи день зарахування
коштів на розподільчий рахунок). Перерахування гривні на поточний
рахунок клієнта здійснюється  лише  після  одержання  банком
зазначених документів.
   Якщо клієнт протягом 5 днів не надав  банку  необхідні
документи  або  надані документи на підтвердження здійснення
операції щодо отримання коштів з кореспондентського  рахунку
банку-нерезидента в гривнях не відповідають вимогам пункту 4.4
Положення, уповноважений банк зобов'язаний повернути кошти на
кореспондентський  рахунок  банку-нерезидента  протягом  двох
банківських днів від дня виявлення порушення або закінчення
5-денного строку (вказавши мотиви повернення)".
   6. Абзац перший пункту 4.3 розділу 4 викласти в такій
редакції:
   "4.3. На зазначений рахунок зараховуються кошти в гривнях за
дорученням банку-нерезидента".
   7. У пункті 4.3 розділу 4:
   абзац другий доповнити словами такого змісту: "згідно із
статтею 8 Арбітражного процесуального кодексу України ( 1798-12 )
(у разі визнання боржником претензії) з питань спорів сторін щодо
виконання договорів";
   у абзаці третьому слова "в тому числі" виключити;
   доповнити цей пункт абзацами такого змісту:
   "При перерахуванні  резидентами  гривні  за  договорами
(контрактами) з нерезидентами, які передбачають імпорт товарів
(робіт,  послуг),  уповноважені  банки,  з  метою здійснення
контрольних  функцій  щодо  відповідності  операції  чинному
законодавству, зобов'язані попередньо зарахувати кошти в гривнях,
що перераховані з поточного рахунку клієнта, на окремий субрахунок
балансового рахунку 1919 "Інша кредиторська заборгованість за
операціями з банками". Кошти обліковуються на цьому субрахунку
протягом 5 робочих днів (не враховуючи день зарахування коштів) і
можуть бути перераховані з нього на користь нерезидента виключно
на 6 робочий день (не враховуючи день зарахування коштів на
субрахунок). Уповноважений банк може здійснити  перерахування
коштів у гривнях із субрахунку балансового рахунку 1919 "Інша
кредиторська заборгованість  за  операціями  з  банками"  на
кореспондентський рахунок банку-нерезидента на користь нерезидента
виключно після отримання від клієнта довідки податкового органу, в
якому резидент зареєстрований як платник податків, про відсутність
у клієнта заборгованості за платежами перед бюджетом на дату
звернення. Зазначена довідка має містити назву резидента, що
здійснює  перерахування   на   кореспондентський   рахунок
банку-нерезидента в гривнях, також номер, дату та предмет угоди,
що є підставою для перерахування, суму перерахування, код ЄДРПОУ,
код  платника  ПДВ  та  дані про наявність або відсутність
заборгованості перед бюджетом.
   У разі неотримання уповноваженим банком у 5-денний строк
довідки податкового органу або наявності  заборгованості  за
платежами перед бюджетом, він повертає кошти на поточний рахунок
клієнта. Строк дії довідки 30 днів.
   Невиконання зазначених вимог кваліфікується як нездійснення
уповноваженим банком функцій, покладених на нього пунктом 2 статті
13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про
систему валютного регулювання і валютного контролю".
   8. У пункті 4.4 розділу 4:
   абзац перший викласти в такій редакції:
   "4.4. З   кореспондентського  рахунку  за  дорученням
банку-нерезидента здійснюються такі операції в гривнях";
   в абзаці третьому слова "в тому числі" виключити;
   абзац третій доповнити підпунктом "г" такого змісту:
   "г) поповнення власних кореспондентських рахунків в інших
уповноважених банках України не допускається; перерахування на
власний кореспондентський рахунок в іншому уповноваженому банку
дозволяється тільки для оплати за дорученням клієнтів імпорту
товарів (робіт, послуг) з України чи купівлі на міжбанківському
валютному ринку України національної валюти тієї країни, де
зареєстрований банк-нерезидент".
   9. Абзац перший пункту 4.6 розділу 4 виключити.
   10. Пункт 4.7 розділу 4 викласти в такій редакції:
   "Платіжні доручення на перерахування коштів у гривнях через
кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях обов'язково
мають містити напис про призначення платежу, що чітко визначає
зміст операцій: за товари (роботи, послуги), рішення суду тощо,
номер і дату договору/контракту та назву країни - одержувача
коштів.
   Уповноваженим банкам забороняється приймати до  виконання
платіжні доручення, в яких відсутні реквізити: призначення платежу
(номер і дата  договору/контракту,  зміст  операції),  назва
одержувача коштів та назва країни його реєстрації.
   При перерахуванні коштів у гривнях через систему електронних
платежів України на користь нерезидента на кореспондентський
рахунок банку-нерезидента в гривнях уповноважений банк обов'язково
забезпечує у платіжному дорученні реквізити платежу: код операції,
код країни; за товари (роботи, послуги), назва країни, в якій
зареєстрований банк-нерезидент, номер і дату договору/контракту
тощо.
   При перерахуванні  коштів у гривнях з кореспондентського
рахунку банку-нерезидента в гривнях через систему електронних
платежів України на користь резидентів України уповноважений банк
обов'язково забезпечує перевірку наявності у платіжних дорученнях
банків-нерезидентів реквізитів платежу: код операції, код країни;
за товари (роботи, послуги), назву країни, в якій зареєстрований
банк-нерезидент і за дорученням якого здійснюється перерахування,
номер і дату договору/контракту тощо".
   11. Пункт 4.8 розділу 4 викласти в такій редакції:
   "За кореспондентськими  рахунками  банків-нерезидентів  у
гривнях здійснюються операції лише за дорученням власників коштів
на цих рахунках та в межах залишку коштів на початок робочого дня
(з урахуванням сум коштів у вигляді депозитів та відсотків за
ними, які повертаються на кореспондентський рахунок банку протягом
цього  робочого  дня). Надання кредитів овердрафт у гривнях
банкам-нерезидентам не дозволяється".
   12. Пункт 4.9 розділу 4 виключити. Пункт 4.10 вважати пунктом
4.9.
   13. Розділ 7 вважати розділом 6 і викласти в такій редакції:
   "6. Порядок  здійснення  уповноваженими  банками  функцій
валютного контролю та відповідальність за невиконання цих функцій
   6.1. Функції  контролю  за  здійсненням  операцій  через
кореспондентські  рахунки  банків  в  іноземній  валюті  та
банків-нерезидентів у гривнях покладаються на уповноважені банки
України.
   6.2. Органи валютного контролю, а також уповноважені банки,
мають право вимагати від резидентів документи та інформацію, що
підтверджують здійснення платежів через кореспондентські рахунки в
іноземній валюті та кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у
гривнях  відповідно  до  чинного  законодавства  України  і
нормативно-правових актів Національного банку України, а також
мають право вимагати і від уповноважених банків інформацію, що
підтверджує дотримання ними чинного законодавства України.
   6.3. При перерахуванні коштів на користь нерезидентів через
кореспондентські  рахунки  банків-нерезидентів  у  гривнях
уповноважений банк, який обслуговує платника цих коштів, виконує
такі функції:
   перевіряє наявність документів, що свідчать про правомірність
платежу (копії договорів/контрактів, вантажно-митні декларації,
виконавчі документи тощо);
   перевіряє наявність  у платіжному дорученні посилання на
зовнішньоекономічний  договір  (угоду),  що  свідчить  про
правомірність операції;
   перевіряє правильність оформлення платіжного доручення, в
якому зазначаються такі обов'язкові реквізити: код операції, код
країни; назва операції: за товари (роботи, послуги) тощо.
   У разі невиконання уповноваженим банком контрольних функцій,
зазначених у абзаці другому цього пункту, у результаті чого була
проведена неправомірна валютна операція, цей уповноважений банк
несе відповідальність за нездійснення функцій щодо валютного
контролю згідно зі статтею 16 Декрету Кабінету Міністрів України
"Про  систему  валютного регулювання і  валютного  контролю"
( 15-93 ). У разі невиконання уповноваженим банком контрольних
функцій, передбачених абзацами третім та четвертим цього пункту, а
також вимог абзацу третього пункту 4.7 цього Положення він несе
відповідальність згідно  зі  статтею 62 Закону України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ).
   Якщо платіж на користь  нерезидента  здійснюється  через
кореспондентські рахунки кількох українських уповноважених банків,
то ці банки також перевіряють (крім банку, що обслуговує платника)
правильність  оформлення  платіжних  доручень.  Якщо платіжне
доручення оформлено неправильно, банк зобов'язаний повернути його
без  виконання,  вказавши  мотиви  цього повернення. У разі
невиконання цієї вимоги та вимог абзацу третього пункту 4.7 цього
Положення вони несуть відповідальність згідно зі статтею 62 Закону
України "Про Національний банк України" ( 679-14 ).
 
   6.4. Контрольні функції уповноважених банків при надходженні
коштів  на користь резидентів через кореспондентські рахунки
банків-нерезидентів у гривнях:
   6.4.1. Якщо поточний рахунок резидента в гривнях відкрито в
іншому українському уповноваженому банку, то уповноважений банк, в
якому  відкрито кореспондентський рахунок банку-нерезидента у
гривнях, перевіряє:
   чи є банк отримувача коштів уповноваженим банком України;
   наявність у   платіжному   дорученні   посилання   на
зовнішньоекономічний  договір  (угоду),  що  свідчить  про
правомірність операції;
   правильність оформлення  платіжного  доручення,  в  якому
зазначаються такі обов'язкові реквізити: код операції, код країни;
назва операції: за товари (роботи, послуги) тощо.
   У разі незабезпечення  уповноваженим  банком  контрольних
функцій, передбачених абзацом другим підпункту 6.4.1, у результаті
чого  була  проведена  неправомірна  валютна  операція,  цей
уповноважений банк несе відповідальність за невиконання функцій
щодо валютного контролю згідно зі статтею 16 Декрету Кабінету
Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного
контролю" ( 15-93 ).
   У разі невиконання уповноваженим банком контрольних функцій,
передбачених абзацами третім та четвертим підпункту 6.4.1, а також
вимог абзацу четвертого пункту 4.7 цього Положення він несе
відповідальність згідно зі статтею 62 Закону  України  "Про
Національний банк України" ( 679-14 ).
   6.4.2. Якщо уповноважений банк України обслуговує рахунок
резидента, на користь якого надійшли кошти в гривнях, то він
перевіряє:
   наявність у   платіжному   дорученні   посилання   на
зовнішньоекономічний  договір  (угоду),  що  свідчить  про
правомірність операцій;
   правильність оформлення  платіжного  доручення,  в  якому
зазначаються такі обов'язкові реквізити: код операції, код країни;
назва операції: за товари (роботи, послуги) тощо;
   після зарахування коштів на розподільчий рахунок вимагає від
клієнта - отримувача коштів необхідні документи, що підтверджують
правомірність надходження цих коштів (копії договорів/контрактів,
індивідуальні ліцензії тощо).
   Якщо платіжне доручення не відповідає вимогам абзаців другого
та третього або виявлені порушення з боку банку - відправника
коштів, уповноважений банк зобов'язаний повернути таке платіжне
доручення без виконання (вказавши мотиви повернення).
   У разі невиконання уповноваженим банком вимог, передбачених
абзацами другим, третім та п'ятим цього підпункту, він несе
відповідальність  згідно  зі статтею 62 Закону України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ).
   У разі невиконання функцій, зазначених абзацом другим пункту
4.2 розділу 4, а також вимог, передбачених абзацом четвертим
підпункту 6.4.2, у результаті чого була проведена неправомірна
валютна операція, уповноважений банк несе відповідальність згідно
зі статтею 16 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему
валютного регулювання і валютного контролю" ( 15-93 ).
 
   6.5. У  разі  отримання  платіжних   доручень   від
банку-нерезидента  -  власника кореспондентського рахунку для
здійснення власних операцій уповноважений банк перевіряє:
   правомірність здійснення  цих  операцій  (наявність такої
операції у переліку, зазначеному в пунктах 4.3 та 4.4 цього
Положення);
   наявність у   платіжному   дорученні   посилання   на
зовнішньоекономічний  договір  (угоду),  що  свідчить  про
правомірність операції;
   перевіряє правильність оформлення платіжного доручення, в
якому зазначаються такі обов'язкові реквізити: код операції, код
країни; назва операції, назва країни тощо.
   У разі невиконання уповноваженим банком контрольних функцій,
передбачених абзацом другим цього пункту, в результаті чого була
проведена неправомірна операція, цей уповноважений банк несе
відповідальність за невиконання функцій щодо валютного контролю
згідно зі статтею 16 Декрету Кабінету Міністрів України "Про
систему валютного регулювання і валютного контролю" ( 15-93 ).
   У разі невиконання уповноваженим банком функцій, передбачених
абзацами  третім  та  четвертим  цього  пункту,  він  несе
відповідальність згідно зі статтею 62 Закону  України  "Про
Національний банк України" ( 679-14 )".
 
 Начальник Управління
 методології валютного регулювання         О.І.Мельникова
 

 

попередній документ наступний документ
архів-2003
Партнеры


Правовые ресурсы