LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ruПро затвердження Типової форми договору доручення на виконання функцій управління пакетом акцій, що належить державі

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року


         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 1065 від 24.05.2000        Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   2 червня 2000 р.
 vd20000524 vn1065          за N 325/4546
 
 
    Про затвердження Типової форми договору доручення на
    виконання  функцій управління пакетом акцій, що
             належить державі
 
 
   Згідно з  пунктом  8 Положення про представника органу,
уповноваженого управляти відповідними державними корпоративними
правами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
15.05.2000 N 791 ( 791-2000-п ), відповідно до Указів Президента
України від 15.12.99 N 1573/99 "Про зміни у структурі центральних
органів виконавчої влади" та від 29.12.99 N 1626 ( 1626/99 ) "Про
невідкладні  заходи прискорення процесу приватизації майна в
Україні", з метою підвищення відповідальності за  управління
державними корпоративними правами Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Типову форму договору доручення на виконання
функцій управління пакетом акцій, що належить державі (додається).
   2. Директору   Департаменту  корпоративного  управління
Й.Войцеховському в місячний термін забезпечити державну реєстрацію
цього наказу в Міністерстві юстиції України в установленому
порядку.
   3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Голови Фонду М. Чечетова.
 
 Голова Фонду                      О. Бондар
 
                       Затверджено
                   Наказ Фонду державного майна
                   України
                   24.05.2000 N 1065
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   2 червня 2000 р.
                   за N 325/4546
 
           Типовий договір доручення
     на виконання функцій управління пакетом акцій,
            що належить державі
          від "___"___________ 200_ р.
 
   _________________________ (далі - УПОВНОВАЖЕНИЙ), який діє на
   (орган виконавчої влади)
підставі _______________________________________________, в особі
_______________________________________________, з одного боку, та
(керівник органу - прізвище, ім'я, по батькові)
____________________________________________ (далі - ПРЕДСТАВНИК),
з іншого боку (далі - Сторони), уклали цей договір відповідно до
статей 386-394 Цивільного кодексу Української РСР ( 1540-06 ),
Закону  України  "Про господарські товариства" ( 1576-12 ),
постанови Кабінету Міністрів України від  15.05.2000  N  791
( 791-2000-п ) "Про управління державними корпоративними правами"
та інших актів чинного законодавства України.
 
            1. Предмет договору
 
   1.1. Відповідно до  цього  договору  (далі  -  Договір)
ПРЕДСТАВНИКУ надаються повноваження представника держави в органах
управління ВАТ _______________ (далі - Товариство). ПРЕДСТАВНИК
від імені УПОВНОВАЖЕНОГО та за його рахунок здійснює права
акціонера Товариства.
   Діяльність ПРЕДСТАВНИКА спрямована на виконання завдання з
управління державними корпоративними правами (далі - Завдання),
яке розроблене та затверджене УПОВНОВАЖЕНИМ. Завдання - невід'ємна
частина Договору.
   1.2. ПРЕДСТАВНИК  забезпечує дотримання інтересів держави
шляхом реалізації прав акціонера в межах належних державі акцій, а
саме:
   бере участь у загальних зборах акціонерів;
   голосує на загальних зборах акціонерів;
   вимагає на загальних зборах акціонерів пояснень і вносить
пропозиції;
   вимагає у правління Товариства надання копій рішень загальних
зборів або витягів з них;
   вимагає від правління Товариства  скликання  позачергових
загальних зборів акціонерів для обговорення питань, які ним
пропонуються, а також включення деяких питань до порядку денного
загальних зборів;
   особисто входить до складу спостережної ради Товариства (або
очолює її) та координує в ній роботу інших представників держави у
межах, наданих йому повноважень;
   учиняє інші дії в межах прав, наданих акціонерам чинним
законодавством та статутом Товариства.
 
          2. Права і обов'язки Сторін
 
   2.1. Відповідно  до  Договору  ПРЕДСТАВНИК  має  право
представляти  в установах, організаціях та державних органах
інтереси держави у справах управління державними корпоративними
правами Товариства.
   У своїй  діяльності  ПРЕДСТАВНИК   керується   чинним
законодавством  України.  статутом  Товариства,  Договором та
Положенням про представника органу, уповноваженого  управляти
відповідними  державними  корпоративними  правами  в  органах
управління  господарських  товариств,  і  Порядком  звітності
представників  органів,  уповноважених  управляти відповідними
державними  корпоративними  правами  в  органах  управління
господарських  товариств,  затвердженими  постановою  Кабінету
Міністрів України від 15.05.2000 N 791 ( 791-2000-п ).
   2.2. Виконання обов'язків ПРЕДСТАВНИКА згідно з Договором -
це виконання додаткових посадових обов'язків державного службовця,
підстава  для  надання  заохочень,  передбачених  чинним
законодавством.
   2.3. У разі значних змін у співвідношенні кількості акцій,
управління якими здійснює ПРЕДСТАВНИК, та акцій, якими володіють
інші акціонери Товариства. ПРЕДСТАВНИК має право ставити перед
УПОВНОВАЖЕНИМ питання про внесення змін (уточнень) в  умови
Договору.
   2.4. ПРЕДСТАВНИК зобов'язаний:
   голосувати на загальних зборах акціонерів у межах наданих
йому повноважень;
   здійснювати права  акціонера  на кожних загальних зборах
акціонерів Товариства, піклуватись про інтереси  держави  як
акціонера;
   виконувати в повному обсязі Завдання. Щокварталу звітувати
перед  УПОВНОВАЖЕНИМ та Фондом державного майна України про
виконання Завдання в установленому порядку;
   вирішувати інші питання господарської діяльності Товариства;
   оперативно інформувати УПОВНОВАЖЕНОГО з окремих  аспектів
діяльності  Товариства,  які  можуть завдати шкоди державним
інтересам;
   наступного дня після одержання запрошення на загальні збори
акціонерів Товариства письмово інформувати УПОВНОВАЖЕНОГО про
скликання загальних зборів акціонерів Товариства і повідомляти
порядок денний;
   з'являтися до УПОВНОВАЖЕНОГО перед кожними загальними зборами
Товариства для одержання письмових (окремих) розпоряджень для
голосування з питань порядку денного загальних зборів;
   у 5-денний термін після закінчення загальних зборів передати
УПОВНОВАЖЕНОМУ копії протоколів та інших документів, які були
прийняті на зборах, з викладеною позицією ПРЕДСТАВНИКА з кожного
питання;
   особисто виконувати свої функції, визначені Договором.
   2.5. Уповноважена особа має право:
   одержувати у Фонді державного майна України інформацію про
кількість акцій Товариства, які перебувають у державній власності;
   подавати УПОВНОВАЖЕНОМУ пропозиції щодо реорганізації або
ліквідації Товариства та про відповідність займаним посадам голови
та членів правління, а також членів спостережної ради Товариства,
які також представляють інтереси держави;
   отримувати від Товариства інформацію про його фінансове -
економічний стан для підготовки звітності перед УПОВНОВАЖЕНИМ;
   на підставі  аналізу  фінансового  стану  господарської
діяльності Товариства розробляти відповідні пропозиції і подавати
їх на розгляд УПОВНОВАЖЕНОГО.
   2.6. ПРЕДСТАВНИК заявляє і гарантує, що:
   його інтереси не розходяться  з  інтересами  держави  і
Товариства;
   невідкладно повідомить УПОВНОВАЖЕНОГО про обставини, що не
дають змоги (тривалий час або тимчасово) виконувати належним чином
умови Договору.
   2.7. УПОВНОВАЖЕНИЙ створює ПРЕДСТАВНИКУ належні умови для
виконання вимог Договору. УПОВНОВАЖЕНИЙ, у разі неможливості
виконання ПРЕДСТАВНИКОМ своїх обов'язків на певний час, покладає
виконання прав та обов'язків, визначених Договором, на іншу особу.
 
      3. Умови та наслідки припинення дії Договору
 
   3.1. УПОВНОВАЖЕНИЙ має право припинити дію Договору,  а
ПРЕДСТАВНИК - відмовитись від його виконання у будь-який момент,
попередньо, за місяць до дати припинення дії Договору, письмово
повідомивши про це іншу Сторону Договору. У разі розірвання або
припинення дії Договору УПОВНОВАЖЕНИЙ укладає договір з іншою
особою на тих самих умовах.
   3.2. Договір припиняється у разі:
   смерті ПРЕДСТАВНИКА, визнання його недієздатним, обмежено
дієздатним або безвісно відсутнім;
   ліквідації УПОВНОВАЖЕНОГО  як  юридичної  особи або його
реорганізації.
   3.3. Договір за рішенням УПОВНОВАЖЕНОГО може бути достроково
припинено у випадках:
   а) зменшення частки акцій у статутному фонді Товариства,
управління якими здійснює ПРЕДСТАВНИК;
   б) неможливості виконання ПРЕДСТАВНИКОМ своїх обов'язків у
зв'язку з хворобою чи інвалідністю та з інших поважних причин, що
перешкоджають виконанню обов'язків, визначених Договором;
   в) прийняття нормативних актів, які змінюють умови укладання
цього Договору та його виконання;
   г) одноразового грубого порушення ПРЕДСТАВНИКОМ умов цього
Договору;
   ґ) систематичного погіршення одного з показників  роботи
господарського товариства за звітний період;
   д) інших, передбачених законодавством, причин.
   3.4. У випадку припинення Договору, передбаченому підпунктом
г) пункту 3.3, відповідний орган виконавчої влади згідно з чинним
законодавством притягає до дисциплінарної відповідальності особу,
на яку були покладені функції ПРЕДСТАВНИКА.
   3.5. Розірвання  Договору УПОВНОВАЖЕНИМ на вимогу органу
приватизації у випадках, передбачених підпунктами г) та ґ) пункту
3.3, є обов'язковим.
 
          4. Особливі умови Договору
 
   4.1. ПРЕДСТАВНИК на загальних зборах акціонерів Товариства з
питань збільшення статутного фонду, унесення змін та доповнень до
установчих документів, створення дочірніх підприємств, філій та
представництв, обрання та відкликання членів виконавчого органу,
реорганізації та ліквідації господарського товариства, погодження
умов договору застави має право голосувати тільки за наявності
окремого розпорядження УПОВНОВАЖЕНОГО.
   4.2. Розгляд спорів між Сторонами та порядок відшкодування
збитків визначаються чинним законодавством.
 
           5. Інші умови Договору
 
   5.1. ПРЕДСТАВНИК зобов'язується зберігати конфіденційність
цього Договору.
   5.2. Конфіденційність  Договору не поширюється на умови,
урегульовані чинним законодавством, та на органи, які здійснюють
нагляд (контроль) за дотриманням законодавства.
   5.3. Умови цього Договору можуть бути змінені тільки за
згодою сторін (у письмовій формі).
   5.4. Договір набирає чинності з моменту підписання. Договір
підлягає реєстрації у Департаменті корпоративного управління Фонду
державного майна України у 10-денний термін.
   5.5. Термін дії Договору - один рік. Договір може бути
продовжений за згодою Сторін. Загальний термін дії Договору не
повинен перевищувати трьох років.
   Витрати, пов'язані з виконанням ПРЕДСТАВНИКОМ  обов'язків
члена  спостережної  ради Товариства, можуть відшкодовуватися
Товариством, якщо таке передбачено статутом або положенням про
спостережну раду Товариства.
   5.6. Щокварталу фінансове - економічні показники діяльності
Товариства аналізуються УПОВНОВАЖЕНИМ та Фондом державного майна
України.
 
   6. Місцезнаходження, реквізити Сторін та інші відомості
 
   6.1. Цей Договір  складено  в  трьох  примірниках,  які
зберігаються кожною із Сторін та Фондом державного майна України і
мають однакову юридичну силу
   6.2. До Договору додається Завдання на _______ аркушах.
 
   Уповноважений:          Представник:
 
 Місцезнаходження:         Місце проживання:
 Посада              Посада
 П.І.Б. _________ підпис      П.І.Б. ___________ підпис
 "___"___________ 200_ р.     Паспорт _______________________
                  (N, серія, коли і ким виданий)
  М.п.              "___"_____________ 200_ р.
 
 
 Директор Департаменту
 корпоративного управління            Й. Войцеховський

 

 

попередній документ наступний документ
архів-2002
Партнеры


Правовые ресурсы