Про паспортизацію та комп'ютерну реєстрацію платних об'єктів зберігання і тимчасового відстою транспортних засобів у м. Києві

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

        КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
            Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 2007 від 20.12.99
   м. Київ
 
 
       Про паспортизацію та комп'ютерну реєстрацію
        платних об'єктів зберігання і тимчасового
        відстою транспортних засобів у м. Києві
 
 
   З метою забезпечення виконання Київським міським комунальним
підприємством "Київпарксервіс" функцій обліку, координації  і
контролю за діяльністю діючих гаражів, автостоянок, паркінгів та
ремонтно-відстійних пунктів для маломірних суден (далі - платні
об'єкти зберігання і тимчасового відстою, транспортних засобів),
покладених на нього розпорядженням Київської міської державної
адміністрації від 19.11.98 N 2270 ( ra2270017-98 ) "Про створення
Київського міського комунального підприємства по будівництву і
експлуатації гаражів, автостоянок, паркінгів для автотранспорту
"Київпарксервіс",  а  також належних надходжень до місцевого
бюджету:
 
   1. Затвердити  Порядок  паспортизації  та  комп'ютерної
реєстрації платних об'єктів зберігання і тимчасового відстою
транспортних засобів у м. Києві, згідно з додатком, що вступає в
дію з моменту державної реєстрації.
   2. КМКП "Київпарксервіс":
   2.1. До 25.12.99 вирішити організаційні та технічні питання
створення (влаштування) автоматизованої системи реєстрації платних
об'єктів зберігання і тимчасового відстою транспортних засобів у
м. Києві, яку передбачено в Порядку, зазначеному в п.1 цього
розпорядження;
   2.2. У термін до 01.04.2000 року привести паспортизацію та
комп'ютерну реєстрацію існуючих у м. Києві платних  об'єктів
зберігання і тимчасового відстою транспортних засобів та надалі
продовжувати таку реєстрацію відповідно до Порядку, згаданого в
п.1 цього розпорядження.
   3. Районним у м. Києві державним адміністраціям до 31.12.99
забезпечити інформування всіх суб'єктів підприємницької діяльності
(незалежно від організаційно-правових форм та форм власності),
яким належать на праві власності, повного господарського відання
чи оперативного управління платні об'єкти зберігання і тимчасового
відстою  транспортних  засобів,  що  розміщені  на території
відповідного району, про необхідність проведення в установленому
порядку паспортизації та комп'ютерної реєстрації таких об'єктів, а
також надати переліки зазначених суб'єктів та належних їм об'єктів
КМКП "Київпарксервіс".
   4. Головному управлінню контролю за благоустроєм міста та
місцевим органам податкової інспекції виявляти платні об'єкти
зберігання і тимчасового відстою транспортних засобів, щодо яких
не проведено паспортизацію та комп'ютерну реєстрацію, та вживати
відповідних заходів для виконання вимог цього розпорядження.
   5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника  голови  Київської міської державної адміністрації
Голицю М.М.
 
 Голова                        О.Омельченко
 
                      Затверджено
                  розпорядженням Київської
                  міської державної адміністрації
                  від 20.12.99 N 2007
 
                Порядок
      паспортизації та комп'ютерної реєстрації платних
    об'єктів зберігання і тимчасового відстою транспортних
             засобів у м. Києві
 
   1. Цей Порядок встановлює єдині правила паспортизації та
комп'ютерної реєстрації платних об'єктів зберігання і тимчасового
відстою транспортних засобів у м. Києві.
   2. У цьому Порядку термін (словосполучення) "платні об'єкти
зберігання і тимчасового відстою транспортних засобів" ("об'єкт",
"об'єкти") вживається у значенні - гаражі, автостоянки, паркінги,
ремонтно-відстійні пункти для маломірних суден на території міста
Києва незалежно від форм власності.
   3. Паспортизація та комп'ютерна реєстрація платних об'єктів
зберігання і тимчасового відстою транспортних засобів проводиться
у Київському міському комунальному підприємстві "Київпарксервіс"
(далі - КМКП "Київпарксервіс").
   4. Для проведення паспортизації та комп'ютерної реєстрації
платних об'єктів зберігання і тимчасового відстою транспортних
засобів:
   4.1. Юридичні особи, яким належать такі об'єкти на праві
власності,  повного  господарського  відання  чи оперативного
управління (далі - заявники) або уповноважені ними особи особисто
подають до КМКП "Київпарксервіс" такі документи:
   а) установчі  документи  в   повному   обсязі   для
організаційно-правової форми цього суб'єкта відповідно до вимог
законодавства;
   б) свідоцтво про державну реєстрацію заявника (у відповідних
випадках).
   Іноземна юридична особа засвідчує свою реєстрацію у країні
місцезнаходження відповідним документом (витяг із торговельного,
банківського або судового реєстру тощо). Цей документ повинен бути
засвідчений  згідно  із  законодавством  країни його видачі,
перекладений українською мовою та легалізований у консульській
установі України, якщо міжнародними договорами, у яких бере участь
Україна, не передбачено інше. Зазначений документ може бути також
засвідчено  у  посольстві  відповідної держави в Україні та
легалізовано в МЗС;
   в) заповнені бланки паспорта об'єкта встановленого зразка
(додаток 1 до цього Порядку) у двох примірниках, які є одночасно
заявою про паспортизацію та комп'ютерну реєстрацію;
   г) рішення компетентного органу про надання в користування
земельної ділянки для будівництва (влаштування) та експлуатації і
обслуговування об'єкта, а також виданий (укладений) на підставі
цього рішення документ, що посвідчує право користування цією
земельною ділянкою (Державний акт на право постійного користування
землею. Договір на право тимчасового користування землею (в тому
числі на умовах оренди) тощо).
   У разі одержання (придбання) такої земельної ділянки у
власність згідно з законодавством подаються відповідні документи
щодо права власності на цю ділянку;
   д) рішення  компетентного органу про надання дозволу на
будівництво (влаштування) об'єкта на земельній ділянці (без зміни
її  цільового  призначення)  певного суб'єкта (у відповідних
випадках);
   е) інші документи, інформація щодо чи з яких заноситься до
бланка паспорта об'єкта.
   4.2. Фізичні особи, яким належать такі об'єкти на праві
власності (далі - заявники) або уповноважені ними особи особисто
подають до КМКП "Київпарксервіс" документи, передбачені позиціями
"б" - "е" підп.4.1. цього пункту.
   Особи (в тому числі уповноважені), що подають документи,
засвідчують свої повноваження документально.
   5. КМКП "Київпарксервіс" у разі потреби надає допомогу
заявникові у заповненні бланка паспорта об'єкта та перевіряє
відповідність наведених в ньому відомостей поданим документам.
   6. КМКП  "Київпарксервіс"  для  цілей  паспортизації  та
комп'ютерної  реєстрації об'єкта (об'єктів) не може вимагати
подання заявниками (уповноваженими ними особами) інших документів,
ніж передбачено цим Порядком.
   Інші відомості (документи) щодо об'єкта, подання яких не
передбачено цим Порядком, можуть бути запитані (перевірені) в
подальшому  при  здійсненні  в  установленому  порядку  КМКП
"Київпарксервіс"  покладених на нього функцій координації та
контролю за діяльністю об'єктів.
   7. Один примірник оформленого (належним чином заповненого,
підписаного компетентною  особою  (особами)  та  засвідченого
уповноваженим працівником КМКП "Київпарксервіс" із скріпленням
печатками (штампами) у відповідних випадках) бланка (оригіналу)
паспорта   об'єкта  залишається  (зберігається)  в  КМКП
"Київпарксервіс", а другий примірник - передається заявникові для
зберігання на об'єкті.
   КМКП "Київпарксервіс" після перевірки наведених у бланках
паспорта об'єкта відомостей та комплектності пакета документів
формує реєстраційну справу об'єкта (об'єктів) заявника і фіксує
дату надходження документів у журналі обліку реєстраційних справ
та письмово повідомляє про це заявника шляхом видачі (надіслання)
довідки, яка підписується представником КМКП "Київпарксервіс",
відповідальним за прийняття документів, і засвідчується штампом
цього підприємства.
   У  разі  недокомплектності  чи  інших недоліках поданих
документів (в тому числі заповненого бланка паспорта об'єкта) про
це зазначається та пропонується належне їх усунення в зазначеній
довідці.
   8. Підставами для відмови в паспортизації та комп'ютерній
реєстрації об'єкта є:
   а) надання у встановленому порядку земельної ділянки, на якій
побудовано (влаштовано) об'єкт, іншій юридичній чи фізичній особі
за певним цільовим призначенням;
   б) інші випадки відповідно до чинного законодавства. У разі
відмови з передбачених в частині першій цього пункту підстав КМКП
"Київпарксервіс"  повідомляє  про  це заявника шляхом видачі
(надіслання) належної довідки,  яка  підписується  директором
підприємства або відповідним його заступником і засвідчується
печаткою чи штампом підприємства.
   9. КМКП  "Київпарксервіс"  несе  відповідальність  за
комплектність  та  зберігання  реєстраційної  справи  об'єкта
(об'єктів).
   10. За наявності всіх документів, зазначених в цьому Порядку,
уповноважений представник КМКП "Київпарксервіс" заносить відомості
з паспорта об'єкта до комп'ютерної бази даних автоматизованої
системи реєстрації об'єктів з присвоєнням об'єкту реєстраційного
номера.
   11. Автоматизована система реєстрації об'єктів складається з:
   - персонального комп'ютера;
   - прикладного програмного забезпечення;
   - безконтактних багаторазових смарт-карток;
   - ермінала з дисплеєм для запису/зчитування смарт-карток;
   - приладу з дисплеєм для контролю електронних даних по
смарт-картках.
   12. Інформацію про об'єкт, що занесено до паспорта об'єкта, в
частині назви заявника, а також його реєстраційний номер з
комп'ютерної бази даних КМКП "Київпарксервіс" передає підприємству
(організації)  -  виробнику  смарт-карток  для  виготовлення
відповідної електронної смарт-картки (далі - картка).
   Договором  на виготовлення картки має бути передбачений
(забезпечений) триденний термін її виготовлення.
   Для  виготовлення  картки  використовуються  безконтактні
багаторазові смарт-картки.
   13. Після виготовлення відповідної  картки  уповноважений
працівник КМКП "Київпарксервіс" доповнює її електронну пам'ять
записом про такі дані щодо об'єкта:
   - тип об'єкта;
   - реєстраційний номер об'єкта;
   - дата реєстрації;
   - кількість машино-місць;
   - форма розрахунку.
   Зазначений запис здійснюється за допомогою терміналу для
запису/зчитування смарт-карток автоматизованої системи реєстрації
об'єктів. Записані дані відображаються на дисплеї цього термінала.
   14. Виготовлена та заповнена відповідно до цього Порядку
картка (реєстраційна картка) видається заявнику в установленому
порядку разом з виготовленим належним чином номерним покажчиком
встановленого зразка (додаток 2 до цього Порядку).
   15. При зміні паспортних даних об'єкта заявник у десятиденний
термін з дати такої зміни подає до КМКП "Київпарксервіс" два
примірника новозаповненого бланка паспорта об'єкта та реєстраційну
картку,  а  уповноважений працівник КМКП "Київпарксервіс" на
підставі даних цих бланків паспорта робить відповідні зміни в
комп'ютерній  базі  даних  автоматизованої системи реєстрації
об'єктів, а також в електронній пам'яті реєстраційної картки.
   Один примірник новооформленого (належним чином заповненого,
підписаного  компетентною  особою  (особами)  та засвідченого
уповноваженим працівником КМКП "Київпарксервіс" із скріпленням
печатками  (штампами) у відповідних випадках) бланка (нового
оригіналу) паспорта об'єкта залишається (зберігається) у складі
реєстраційної справи цього об'єкта в КМКП "Київпарксервіс", а
другий примірник - разом з реєстраційною карткою передається
заявникові для зберігання на об'єкті.
   16. Реєстраційні картки зберігаються у заявників і повинні
подаватися  для контролю відповідним (компетентним) посадовим
особам.
   17. Перевірка шляхом зчитування даних, записаних в електронну
пам'ять реєстраційної картки, проводиться за допомогою приладу для
контролю  електронних  даних по смарт-картках автоматизованої
системи реєстрації об'єктів.
   При такій перевірці дані, записані в електронну пам'ять
реєстраційної картки, послідовно відображаються на дисплеї цього
приладу для контролю.
   18. Право контролю паспортизації та комп'ютерної реєстрації
об'єктів мають уповноважені працівники КМКП "Київпарксервіс", а
також інших контролюючих органів (далі - уповноважені особи).
   При  відсутності  на  об'єкті  його паспорта, номерного
покажчика,  реєстраційної  картки  чи  невідповідності даних,
записаних в її електронну пам'ять, фактичному стану (кількість
машино-місць, форма розрахунку тощо) уповноважені особи складають
акт про це (за формою, що затверджується КМКП "Київпарксервіс") у
трьох примірниках, один з яких передається КМКП "Київпарксервіс"
для вжиття відповідних заходів, другий залишається на об'єкті (у
заявника), а третій - у контролюючого органу.
   У разі складання такого акта уповноваженими працівниками КМКП
"Київпарксервіс", він складається у двох примірниках, один з яких
залишається  у  КМКП "Київпарксервіс" для вжиття відповідних
заходів, а другий - на об'єкті (у заявника).
 
 Заступник голови                    В.Ромашко
 
 
                       Додаток
                 до порядку паспортизації та
                 комп'ютерної реєстрації платних
                 об'єктів зберігання і тимчасового
                 відстою транспортних засобів у
                 м. Києві
 
                Паспорт
       платного об'єкта зберігання чи тимчасового
        відстою транспортних засобів у м. Києві
 
------------------------------------------------------------------
|1. |Реєстраційний номер об'єкта    |             |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|2. |Тип об'єкта (гараж, паркінг, РВП, |             |
|  |автостоянка)           |             |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|3. |Дата реєстрації          |             |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|4. |Форма власності на об'єкті    |             |
|  |(державна, приватна, колективна, |             |
|  |тощо), П.І.Б. засновників     |             |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|5. |Кількість місць (за проектом   |             |
|  |відведено та фактично), площа   |             |
|  |земельної ділянки (фактична,   |             |
|  |проектна)             |             |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|6. |Сума місячної чи іншої оплати за |             |
|  |машино-місце           |             |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|7. |Форма розрахунків з фізичними   |             |
|  |особами (ЕККА, ТКК, авт. Система) |             |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|8. |Інформація про сплачувані податки |             |
|  |та обов'язкові платежі      |             |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|9. |Різновид об'єкта за терміном   |             |
|  |зберігання автомобілів (денні,  |             |
|  |нічні, сезонні, довготермінові)  |             |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|10.|Різновид об'єкта за способом   |             |
|  |зберігання автомобілів (з     |             |
|  |навісами, відкриті, та/або    |             |
|  |гаражами, закріпленими за     |             |
|  |автостоянками, змішані)      |             |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|11.|Наявність нормативних актів на  |             |
|  |землекористування земельною    |             |
|  |ділянкою та інше         |             |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|12.|Наявність затвердженої у     |             |
|  |встановленому порядку       |             |
|  |проектно-кошторисної документації |             |
|  |(є, ні)              |             |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|13.|Місцезнаходження (юридична адреса)|             |
|  |і телефон заявника об'єкта    |             |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|14.|П.І.Б., місце проживання та    |             |
|  |телефони заявника фізичної особи |             |
|  |чи керівника юридичної особи   |             |
|  |заявника, а також керівника    |             |
|  |об'єкта              |             |
|--------------------------------------+-------------------------|
|М.П., Підпис заявника фізичної особи |М.П., Підпис       |
|чи керівника юридичної особи заявника |Уповноваженого працівника|
|                   |КМКП "Київпарксервіс"  |
------------------------------------------------------------------
 
 "Хрещатик", N 11, лютий 2000 р.
 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2006