Паспорти спеціальностей

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|


         ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
 
 N 26-08/2 від 02.07.99
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                  постановою президії ВАК України
                  від 2 липня 1999 р. N 26-08/2
           Паспорти спеціальностей
 
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
       05.13.21 - системи захисту інформації
   I. Формула спеціальності:
   Дослідження теоретичних, науково-технічних і технологічних
проблем, пов'язаних із організацією, створенням методів та засобів
забезпечення захисту інформації при її зберіганні, обробці й
передачі  з  використанням  сучасних  математичних  методів,
інформаційних технологій та технічних засобів.
   II. Напрямки досліджень:
   - Теоретичні,  методологічні,  технічні,  технологічні  й
організаційні основи  створення  комплексних  систем  захисту
інформації  (СЗІ),  зокрема  інформації,  що  зберігається,
оброблюється і передається в комп'ютерних системах і мережах.
   - Організація,  архітектура,  методологія  проектування,
технологія функціонування СЗІ.
   - Шифри, шифросистеми, криптографічні протоколи та способи
вибору систем криптозахисту, адекватних прийнятій політиці безпеки
інформації.
   - Методологія криптографічного аналізу та побудови оцінок
криптографічної стійкості шифросистем, методи викриття механізмів
криптоперетворень, зокрема дешифрування.
   - Математичні моделі інформаційних структур, що потребують
захисту, шифрів, шифросистем та криптографічних протоколів.
   - Математичні й обчислювальні методи розрахунку надійності
криптосистем, прогнозування оцінок криптографічної  стійкості,
розв'язання  завдань  криптографічного  аналізу  та  синтезу
шифросистем і криптографічних протоколів.
   - Технічні канали відпливу інформації та їх моделі, нові
технології й засоби захисту інформації від відпливу технічними
каналами.  Норми ефективного захисту інформації від відпливу
технічними каналами.
   - Моделювання процесів нападу на інформацію та її захисту.
   - Методи і засоби вимірювання й  обчислення  параметрів
небезпечних сигналів.
   III. Галузь  науки,  з  якої  присуджуються  наукові
ступені:
   технічні науки.
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
   05.13.22 - управління проектами та розвиток виробництва
   I. Формула спеціальності:
   Галузь науки,  котра  досліджує  формування,  розвиток і
функціонування  виробництва  через  реалізацію  організаційних
проектів як первинних елементів цілеспрямованої промислової та
економічної діяльності в умовах зовнішнього ринкового середовища;
вивчає зв'язки і закономірності, що виникають у процесі управління
людськими, матеріальними, фінансовими, інформаційними та іншими
ресурсами  протягом  життєвого  циклу проекту при досягненні
визначеного корисного результату стосовно складу та обсягу робіт,
вартості, часу, якості й забезпечення конкуруючих потреб учасників
проекту, а також проблеми удосконалення організації виробничих
процесів у різних галузях народного господарства.
   II. Напрямки досліджень:
   - Оптимізація організаційних  і  функціональних  структур
підприємств або виробництв.
   - Управління  ресурсами,  вдосконалення  їх  структури,
оптимізація ресурсних потоків на виробництві.
   - Організація та розвиток  виробництв  через  реалізацію
проектів,  координація  основних  і допоміжних виробничих та
технологічних процесів.
   - Управління  інтеграцією  й  інформаційними зв'язками в
проектах.
   - Управління  змістом, часом, трудовими та матеріальними
ресурсами, закупівлями, вартістю проекту.
   - Управління якістю проекту, аналіз та управління ризиком у
проекті.
   - Розроблення ефективних проектів та організаційних засобів
реконструкції   технічного   переозброєння   підприємства,
інтенсифікації виробництва, надійності й ритмічності виробництва.
   - Удосконалення організаційного  управління  виробництвом,
розроблення й адаптація математичних моделей для розв'язання
завдань організаційного управління.
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
   технічні науки.
 
 "Бюлетень Вищої атестаційної комісії України", N 6, 2002 р.
 
 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2002