Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік"

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|


           З А К О Н У К Р А Ї Н И
        Про внесення змін до Закону України
      "Про Державний бюджет України на 1999 рік"
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 41, ст.371 )
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на
1999 рік" ( 378-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р.,
N 8, ст.59) такі зміни:
   1. Абзац чотирнадцятий пункту 1 статті 2 викласти в такій
редакції:
   "відрахування від плати за транзит природного газу, аміаку
через територію України та відрахування  від  прибутку,  що
залишається  у  розпорядженні  підприємств,  які  здійснюють
транспортування нафти".
   2. У статті 3 слова "відрахування від плати за транзит нафти
через  територію України" замінити словами "відрахування від
прибутку, що залишається у  розпорядженні  підприємств,  які
здійснюють транспортування нафти".
   3. У абзаці першому частини другої статті 7 слова "на освіту"
замінити словами "на часткове виконання статті 57 Закону України
"Про освіту" ( 1060-12 ).
   4. У статті 11 абзац другий викласти в такій редакції:
   "відрахування від прибутку, що залишається у розпорядженні
підприємств, які здійснюють транспортування нафти магістральними
нафтопроводами, в розмірі, еквівалентному 0,059 долара США за 1
тонну нафти, що транспортується, на кожні 100 км відстані її
транспортування".
   5. Частину четверту статті 15 замінити частинами четвертою і
п'ятою такого змісту:
   "Установити, що кошти від повернення у 1999 році позичок,
наданих Державним інноваційним фондом підприємствам і організаціям
для виконання інноваційних проектів, зараховуються до Державного
бюджету України як надходження до цього Фонду і спрямовуються на
здійснення інноваційної діяльності.
   Установити, що у 1999 році кошти від збору до Державного
інноваційного фонду спрямовуються за таким цільовим призначенням:
   100.000 тис. гривень - на часткове виконання статті 57 Закону
України "Про освіту";
   452.550 тис. гривень - виключно на покриття заборгованостей,
що виникли у попередні роки по заробітній платі працівників
бюджетних установ, грошовому забезпеченню, стипендіях та інших
соціальних виплатах;
   інші кошти в межах їх реальних надходжень, але не менше
187.390 тис. гривень - на розвиток інноваційної діяльності та
фінансування інноваційних проектів Державним інноваційним фондом".
   6. Статтю 19 викласти у такій редакції:
   "Стаття 19. Затвердити такий  перелік  захищених  статей
видатків Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 1999
рік за економічною структурою видатків:
   оплата праці працівників бюджетних установ (в тому числі
погашення заборгованості за минулі роки) (код 1110);
   нарахування на  заробітну плату (в тому числі погашення
заборгованості за минулі роки) (код 1120);
   придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код
1132);
   забезпечення продуктами харчування (код 1133);
   трансферти місцевим бюджетам (код 1399);
   трансферти населенню, пов'язані з соціальним захистом та
соціальним забезпеченням (пенсії, допомоги, стипендії, повернення
заощаджень громадян) (код 1340).
   Установити, що  фінансування витрат по захищених статтях
Державного бюджету України та місцевих бюджетів, а також видатків
на придбання речового майна для військовослужбовців, на державну
підтримку вугледобувних підприємств, на фінансування соціальних
потреб інвалідів, по виплаті заборгованості з регресних позовів та
одноразової допомоги по втраті професійної працездатності шахтарям
та гірникам підприємств з підземного видобутку вугілля та залізної
руди проводиться в першочерговому порядку та пропорційно по
розпорядниках коштів відповідних бюджетів.
   При формуванні місцевих бюджетів оплата праці працівників
бюджетних установ, нарахування на заробітну плату та погашення
заборгованості по цих статтях за минулі роки планується в повному
обсязі.
   Дотації республіканському бюджету Автономної Республіки Крим,
обласним та міському (міста Севастополя) бюджетам, які передбачені
в частині першій статті 7 цього Закону, спрямовуються виключно на
фінансування соціальних виплат та на погашення заборгованості по
заробітній платі (за її наявності).
   Установити,  що на фінансування визначених цією статтею
видатків спрямовуються 90 відсотків надходжень до відповідних
бюджетів без врахування надходжень до державних цільових фондів,
збору  за  геологорозвідувальні  роботи, виконані за рахунок
державного бюджету, та коштів  від  реалізації  надлишкового
озброєння,  військової  та спеціальної техніки, іншого майна
Збройних Сил України, за виконані роботи, надані послуги та
надання в оренду основних фондів та іншого майна Збройних Сил
України".
   7. Статтю 25 доповнити частиною другою такого змісту:
   "Виплата пенсій та грошових  допомог  військовослужбовцям
рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби
та їх сім'ям, державної грошової допомоги, допомоги по догляду за
дитиною по досягненню нею трирічного віку, пенсій громадянам, які
постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  пенсій,
призначених  відповідно  до  Закону  України "Про зайнятість
населення" ( 803-12 ), здійснюється виключно за рахунок коштів
Державного  бюджету України. Проведення зазначених виплат за
рахунок коштів бюджету Пенсійного фонду України забороняється".
   8. Статтю 40 викласти в такій редакції:
   "Стаття 40. Кабінету Міністрів України з 1 липня 1999 року
припинити надання державних гарантій щодо іноземних кредитів
юридичним особам (включаючи гарантії оплати контрактів іноземним
експортерам)".
   9. В абзаці другому статті 41 слова "(за винятком доходів,
кошти від яких надходять на рахунки Державної митної служби
України)" виключити.
   10. Статтю 42 викласти в такій редакції:
   "Стаття 42. Враховуючи обмеженість коштів на фінансування
видатків на державну підтримку вугледобувних підприємств у 1999
році, дозволити Кабінету Міністрів України провести залік частини
заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання по податках,
зборах (обов'язкових платежах) до Державного бюджету України
за станом на 1 січня 1999 року в рахунок погашення фактичної
заборгованості вугледобувним підприємствам за станом на 1 січня
1999 року понад асигнування, передбачені цим Законом, але не більш
як  на  1.500.000  тис. гривень. Кабінету Міністрів України
передбачити механізм проведення такого заліку".
   11. Перше речення статті 43 замінити реченнями такого змісту:
   "Враховуючи обмеженість коштів на фінансування видатків на
національну  оборону, правоохоронну діяльність і забезпечення
безпеки держави у 1999 році, дозволити Кабінету Міністрів України
провести  залік  частини  заборгованості (недоїмки) суб'єктів
господарювання по податках, зборах (обов'язкових платежах) до
Державного бюджету України за станом на 1 січня 1999 року в
рахунок погашення фактичної заборгованості Збройних Сил України,
Служби безпеки України, інших, утворених відповідно до законів
України військових формувань та Міністерства внутрішніх справ
України за станом на 1 січня 1999 року, а також для розрахунків за
отримані  продовольство,  речове  майно, озброєння, військову
техніку,  енергоносії,  медичне обладнання і медикаменти, за
виконані роботи та надані послуги для Збройних Сил України понад
асигнування,  передбачені  цим Законом, але не вище обсягів
мінімальної  необхідної  потреби. У разі невідповідності сум
номінальної  заборгованості  та  реального розрахунку різниця
відноситься  на  загальне фінансування головних розпорядників
бюджетних коштів".
   12. У статті 45:
   у частині  першій  цифри  "2.400.000"  замінити  цифрами
"2.650.000";
   у частині другій:
   цифри "5.200.115" замінити цифрами "5.450.115";
   після слова та цифр "Тернопільська - 149.382" доповнити
словом та цифрами "Харківська - 250.000".
   13. У пункті 2 розділу II "Порядок введення в дію Закону
України "Про Державний бюджет України на 1999 рік":
   абзац сьомий доповнити словами: "спрямувавши 50 відсотків цих
коштів (269.275 тис. грн.) - на розвиток інноваційної діяльності
та  фінансування  на  зворотній основі інноваційних проектів
Державним інноваційним фондом та 50 відсотків (269.275 тис. грн.)
- на додаткове фінансування на безповоротній основі наукових та
науково-технічних програм і виплату пенсій науковим працівникам
відповідно  до  статті  24  Закону  України "Про наукову і
науково-технічну діяльність" ( 1977-12 );
   доповнити пункт абзацами такого змісту:
   "визначити джерела  і  додатково до затверджених Законом
України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" обсягів
виділити кошти в сумі 1.500.000 тис. гривень на фінансування
вугільної галузі;
   здійснити погашення   заборгованості   підприємствам  і
організаціям системи агропромислового комплексу по компенсації
власних витрат, понесених на будівництво в 1998 році об'єктів
соціально-культурного призначення на селі в обсязі 442.000 тис.
гривень, шляхом її заліку в рахунок заборгованості (недоїмки) по
податках, зборах (обов'язкових платежах) до Державного бюджету
України за станом на 1 січня 1999 року, за підсумками чого внести
відповідні зміни до показників Державного бюджету України на 1999
рік;
   забезпечити відповідно  до Закону України "Про Державний
бюджет України на 1999 рік" спрямування 500.000 тис. гривень на
часткове виконання статті 57 Закону України "Про освіту" за таким
призначенням:
   341.167,7 тис. гривень - на заклади освіти, що фінансуються з
місцевих бюджетів;
   158.832,3 тис. гривень - на заклади освіти, що фінансуються з
Державного бюджету України;
   забезпечити щомісячне перерахування Пенсійному фонду України
не менш як 88.000 тис. гривень на виплату пенсій, що фінансуються
за рахунок коштів Державного бюджету України та на розмежування
джерел фінансування пенсій, призначених за різними пенсійними
програмами".
   14. В додатку N 1 до Закону України "Про Державний бюджет
України на 1999 рік" цифри та слова:
   "250401 Видатки на погашення заборгованості по знецінених
грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку та викуп
облігацій Державної цільової безпроцентної позики 1990 року"
   замінити цифрами та словами:
   "250401 Видатки на погашення заборгованості по знецінених
грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку і
колишнього Укрдержстраху та викуп облігацій Державної цільової
безпроцентної позики 1990 року".
   15. У додатку N 2 до Закону України "Про Державний бюджет
України на  1999  рік"  у видатках, визначених по головному
розпоряднику  коштів  -  Міністерству  фінансів  України
(загальнодержавні видатки), - цифри та слова:
   "250401 Видатки на погашення заборгованості по знецінених
грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку та викуп
облігацій Державної цільової безпроцентної позики 1990 року"
   замінити цифрами та словами:
   "250401 Видатки на погашення заборгованості по знецінених
грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку і
колишнього Укрдержстраху та викуп облігацій Державної цільової
безпроцентної позики 1990 року".
   16. Збільшити на 25.000 тис. гривень видатки Державного
бюджету України на 1999 рік (додатки N 1 і N 2) на вибори
Президента України (код 250201), установивши на фінансування
діяльності Центральної виборчої комісії (код 673) видатки у
розмірі 102.188,6 тис. гривень (у тому числі на вибори Президента
України (код 250201) 100.000 тис. грн.), та зменшити відповідно на
15.000 тис. гривень видатки на фінансування Національного бюро
розслідувань України (код 642) і на 10.000 тис. гривень видатки
на фінансування Державного комітету телебачення і радіомовлення
України (код 539) на телебачення і радіомовлення (код 120100). При
цьому 24.000 тис. гривень із коштів, що додатково виділені на
вибори  Президента України, спрямувати на друкування бланків
виборчих бюлетенів та фінансування територіальних і дільничних
виборчих  комісій  та  1000 тис. гривень - на фінансування
передвиборної агітації всіх кандидатів у Президенти України і
роз'яснювальної роботи Центральної виборчої комісії України з
питань застосування норм Закону України "Про вибори Президента
України" ( 474-14 ) у засобах масової інформації.
   17. Додаток N 3 до Закону України "Про Державний бюджет
України на 1999 рік" викласти в такій редакції:
                "Додаток N 3 до Закону України
            "Про Державний бюджет України на 1999 рік"
 
      Нормативи щоденних відрахувань від податків,
    зборів (обов'язкових платежів), визначених частиною
   третьою статті 48 цього Закону, для перерахування сум
      дотацій республіканському бюджету Автономної
  Республіки Крим, обласним та міському (міста Севастополя)
   бюджетам в обсягах, визначених у статті 7 цього Закону
                  Нормативи щоденних відрахувань
 
 Автономна Республіка Крим        29
 Вінницька                85
 Волинська               100
 Дніпропетровська             4
 Донецька                 4
 Житомирська              100
 Закарпатська              100
 Запорізька               11
 Івано-Франківська            75
 Київська                50
 Кіровоградська             100
 Луганська                29
 Львівська                24
 Миколаївська              14
 Одеська                 10
 Полтавська                0
 Рівненська               55
 Сумська                 12
 Тернопільська              90
 Харківська                1
 Херсонська               82
 Хмельницька               80
 Черкаська                34
 Чернівецька               60
 Чернігівська              24
 м. Севастополь             14".
   II. Прикінцеві положення
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, за
винятком пункту 9, який набирає чинності з 1 липня 1999 року.
   2. Кабінету Міністрів України:
   здійснити перерозподіл статей видатків Державного бюджету
України  на  фінансування  Центральної  виборчої  комісії,
Національного  бюро розслідувань України, Державного комітету
телебачення і радіомовлення України з урахуванням положень пункту
16 цього Закону;
   на виконання цього Закону у місячний термін внести зміни до
відповідних нормативно-правових актів.
 
 
 Президент України                   Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 29 червня 1999 року
     N 776-XIV
  

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-1998