Правила реєстрації прямих кореспондентських рахунків Національним банком України

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
             П Р А В И Л А
 
 N 311 від 29.06.99           Зареєстровано в юридичному
   м.Київ               департаменті Нацбанку
                    5 липня 1999 р.
 vd990629 vn311             за N 660
 
 
                     Затверджено
                 Постанова Правління
                 Національного банку України
                 від 29.06.99 р. N 311
                 ( v0311500-99 )
 
 
    ( Правила втратили чинність на підставі Постанови
                   Національного банку
     N 343 ( z0780-01 ) від 15.08.2001 )
 
               Правила
      реєстрації прямих кореспондентських рахунків
          Національним банком України
 
 
   Ці Правила розроблені відповідно до Закону України "Про банки
і банківську діяльність" ( 872-12 ), Закону  України  "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), Закону України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ), з урахуванням вимог Указу
Президента України "Про запровадження режиму жорсткого обмеження
бюджетних видатків та інших державних витрат,  заходи  щодо
забезпечення  надходження  доходів  до бюджету і запобігання
фінансовій кризі" ( 41/98  )  та  з  метою  вдосконалення,
упорядкування інформації про діючі і відкриття нових прямих
кореспондентських рахунків (ЛОРО, НОСТРО) у національній  та
іноземних   валютах  уповноваженими  банками  України  в
банках-кореспондентах резидентах і нерезидентах, а також відкриття
в банках України кореспондентських рахунків банкам резидентам і
нерезидентам.
   Цими Правилами Національний банк України встановлює такий
порядок реєстрації кореспондентських рахунків комерційних банків
та здійснення контролю за кореспондентськими відносинами.
   1. Для формування бази даних, у тижневий строк після введення
в дію Правил комерційні банки, що мають відповідно до постанови
Національного банку України від 06.05.98 N 181 ( z0373-98 )
"Положення про порядок видачі банкам ліцензії на здійснення
банківських операцій" пункти ліцензії Національного банку України
на право відкриття та ведення кореспондентських рахунків і якими
відкриті прямі кореспондентські рахунки в банках-кореспондентах
резидентах і нерезидентах (рахунки "НОСТРО") та відкрили в себе
кореспондентські рахунки банкам резидентам у іноземних валютах та
банкам нерезидентам як у іноземній, так і у національній валюті
України  (рахунки  ЛОРО),  надають  регіональним  управлінням
Національного банку України пакет документів з інформацією про
наявність  відкритих кореспондентських рахунків, який повинен
містити таку інформацію:
   - роз'яснення   мети  відкриття  та  режиму  роботи
кореспондентського рахунку;
   - довідку (додаток 1) про кореспондентський рахунок, у якій
зазначається країна, код  країни,  назва  банку-кореспондента
(нерезидента - англійською мовою), код валюти та основні умови
функціонування;
   - копію угоди про кореспондентські відносини, які виконує
одна  банківська  установа  за дорученням і на кошти іншої
банківської установи на підставі укладеного договору (угоди),
відповідно до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"
( 959-12 ), та інші документи, які характеризують умови діяльності
кореспондентів;
   - інформацію про рейтингову оцінку банку (не нижче "А")
нерезидента (за рейтингом, який підтверджений у бюлетені однієї із
провідних рейтингових компаній IBCA, Standart & Poor's, Moode's).
   2. При відкритті  нових  кореспондентських  рахунків  до
проведення  операцій за ними вищезазначений пакет документів
надається  комерційними  банками  регіональним  управлінням
Національного банку України.
   3. Реєстрація наявних кореспондентських рахунків комерційних
банків  у  банках-нерезидентах  та  резидентах  проводиться
регіональними  управліннями  Національного  банку  України  у
двотижневий строк після вступу в дію цих Правил. Уповноважені
банки отримують реєстраційне свідоцтво встановленої форми (додаток
2),  яке  дає  право на проведення банківських операцій за
зареєстрованими кореспондентськими рахунками.
   4. Регіональні управління Національного банку України при
наданні реєстраційного свідоцтва здійснюють роботу з перевірки
наданого пакета документів, фінансового стану банку-резидента і
відповідності   відкриття  коррахунків  вимогам  постанови
Національного банку України від 08.10.98 N 414 ( v0579500-98 )
"Про міжбанківські розрахунки" та постанови від 26.03.98 N 118
(  z0231-98 ) "Про затвердження Положення про відкриття та
функціонування  в  уповноважених  банках  України  рахунків
банків-кореспондентів в іноземній валюті та гривнях". У разі
виявлення суперечностей щодо вимог зазначених постанов та порушень
чинного  валютного  законодавства  і  порушеннь  вимог інших
нормативних документів, що регулюють проведення кореспондентських
розрахунків, регіональні управління Національного банку України не
реєструють  існуючих  чи  нових  кореспондентських  рахунків.
Інформація про реєстрацію кореспондентських рахунків надається
електронною поштою (додаток 3) на постійній основі Департаменту
пруденційного нагляду у тижневий строк з дня реєстрації.
   5. Реєстраційне  свідоцтво  про  реєстрацію  коррахунку
(коррахунків) Національним банком України засвідчується підписами
відповідальних службових осіб та печаткою регіонального управління
Національного банку і надається комерційному банку.
   6. Операції за незареєстрованими Національним банком України
коррахунками комерційних банків забороняються. До комерційних
банків, які не провели в зазначені строки реєстрацію відкритих
кореспондентських  рахунків  або  проводять  операції  за
незареєстрованими  кореспондентськими рахунками, застосовуються
санкції відповідно до Положення про застосування Національним
банком України заходів впливу до комерційних банків за порушення
банківського законодавства, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 04.02.98 N 38 ( z0177-98 ).
   7. У разі закриття кореспондентських рахунків комерційні
банки, а в разі ліквідації банку - ліквідаційна комісія надають
регіональним управлінням Національного банку України протягом
трьох робочих днів інформацію про закриття рахунків з зазначенням
причин закриття. Інформація повинна містити дані про:
   - дату закриття кореспондентського рахунку;
   - причину закриття;
   - стан кореспондентського рахунку (суму залишку і реквізити
для переказу залишків, якщо такі були).
   Разом з інформацією про закриття кореспондентських рахунків
комерційні банки повертають регіональним управлінням НБУ оригінали
виданих їм реєстраційних свідоцтв.
   8. Комерційні банки зобов'язані повідомляти у триденний строк
після їх внесення регіональним управлінням Національного банку
України інформацію щодо змін чи доповнень до діючих договорів про
кореспондентські відносини. Зазначена інформація повинна повною
мірою висвітлювати суть внесених змін та доповнень та характер
кореспондентських відносин і розрахунки за ними.
   9. Регіональні  управління  Національного  банку  України
зобов'язані протягом трьох робочих днів з  дня  надходження
інформації про зміни в кореспондентських відносинах комерційних
банків-кореспондентів  вносити  зміни  до  інформаційної бази
реєстрації  кореспондентських  рахунків і повідомляти про це
електронною поштою Департамент пруденційного нагляду.
   10. На регіональні управління Національного банку України
покладається відповідальність за своєчасність збирання інформації
і дотримання умов реєстрації відкриття кореспондентських рахунків
у банках (резидентах і нерезидентах) у національній та іноземній
валютах, а також здійснення оперативного контролю за роботою
комерційних банків за зазначеними рахунками.
   11. При закритті кореспондентського  рахунку  регіональне
управління анулює у триденний строк "Реєстраційне свідоцтво про
відкриття кореспондентських рахунків" відповідного комерційного
банку і повідомляє Департамент пруденційного нагляду довідкою
(додаток 3) з обов'язковим текстовим роз'ясненням причин закриття
кореспондентського рахунку.
 
                        Додаток 1
                    до Правил реєстрації прямих
                    кореспондентський рахунків
                    Національним банком України
 
               Довідка
      про встановлення _________________________
                (юридична назва банку)
          кореспондентських відносин
 
------------------------------------------------------------------
 N |Країна|Назва  |Дата |Номер|Дата ві-|Номер |Валюта |Вид
з/п|(код) |банку-ко-|укла-|дого-|дкриття |рахунку|рахунку|рахунку
  |   |респон- |дення|вору |(закрит-|    |(код  |(НОСТРО/
  |   |дента*  |дого-|   |тя) кор-|    |валюти)|ЛОРО)**
  |   |     |вору |   |рахунку |    |    |
---+------+---------+-----+-----+--------+-------+-------+--------
 1 | 2  |  3  | 4 | 5 |  6  |  7  |  8  |  9
---+------+---------+-----+-----+--------+-------+-------+--------
---+------+---------+-----+-----+--------+-------+-------+--------
---+------+---------+-----+-----+--------+-------+-------+--------
------------------------------------------------------------------
 
-------------------
   *  назва іноземного банку дальнього зарубіжжя вказується
англійською мовою.
   **  при  закритті кореспондентського рахунку обов'язково
додається текстове роз'яснення причин закриття.
 
   Підписи:
 
   Керівник комерційного банку   ____________________________
 
   Головний бухгалтер        ____________________________
 
   МП
 
   Дата ________________________
 
                        Додаток 2
                    до Правил реєстрації прямих
                    кореспондентських рахунків
                    Національним банком України
 
           Реєстраційне свідоцтво
 
  про відкриття прямих кореспондентських (кореспондентського)
               рахунків
 
__________________________________________________________________
    (повна назва, код ЄДРПОУ та адреса банку резидента)
 
   Дата реєстрації комерційного банку в Республіканській книзі
реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних
установ і реєстраційний номер (N ____ дата реєстр. ____________).
   Номер та дата видачі ліцензії Національного банку України на
здійснення банківських операцій (N _____ ліц. дата видачі ______).
   Перелік відповідних  пунктів  ліцензії щодо відкриття та
ведення прямих кореспондентських рахунків банків згідно з розділом
2 Положення про порядок видачі банкам ліцензії на здійснення
банківських операцій.
   Інформація про  встановлення  прямих  кореспондентських
відносин:
------------------------------------------------------------------
 N |Країна|Повна юри- |Дата ук-|Дата від-|N кор-|Валюта |Вид
з/п|(код) |дична назва|ладення |криття  |рахун-|рахунку|рахунку
  |   |банку-коре-|договору|кореспон-|ку  |(цифро-|(НОСТРО/
  |   |спондента |(його  |дентсько-|   |вий код|ЛОРО)
  |   |та його  |реквізи-|го рахун-|   |валюти)|
  |   |адреса   |ти)   |ку    |   |    |
---+------+-----------+--------+---------+------+-------+---------
---+------+-----------+--------+---------+------+-------+---------
------------------------------------------------------------------
 
   Підписи:
 
   Начальник регіонального управління
   Національного банку України          _______________
 
   Головний бухгалтер управління
   Національного банку України          _______________
 
                          МП
 
   Реєстраційне свідоцтво зареєстровано в журналі обліку  у
регіональному управлінні Національного банку України за N ____ від
_____________ 199_ р.
   Реєстраційне свідоцтво заповнюється в двох примірниках. При
цьому другий примірник залишається у регіональному управлінні
Національного банку України для обліку та контролю.
 
                        Додаток 3
                    до Правил реєстрації прямих
                    кореспондентських рахунків
                    Національним банком України
 
               Довідка
       про встановлення ______________________
               (юридична назва банку)
          кореспондентських відносин
 
--------------------------------------------------------------------------
 N |Краї-|Назва |Дата |Номер|Дата  |Номер|Валюта |Вид   |N та |Відмо-
з/п|на  |банку-|укла-|дого-|відкри-|раху-|рахун- |рахунку |реєс- |влено
  |(код)|корес-|дення|вору |ття  |нку |ку (код|(НОСТРО/|тра- |у реє-
  |   |пон- |дого-|   |(закри-|   |валюти)|ЛОРО)  |ційно-|стра-
  |   |дента*|вору |   |ття)  |   |    |    |го  |ції**
  |   |   |   |   |корра- |   |    |    |свідо-|
  |   |   |   |   |хунку |   |    |    |цтва |
---+-----+------+-----+-----+-------+-----+-------+--------+------+-------
 1 | 2 |  3 | 4 | 5 |  6  | 7 |  8  |  9  | 10 | 11
---+-----+------+-----+-----+-------+-----+-------+--------+------+-------
---+-----+------+-----+-----+-------+-----+-------+--------+------+-------
---+-----+------+-----+-----+-------+-----+-------+--------+------+-------
--------------------------------------------------------------------------
 
--------------
   * назва іноземного  банку дальнього зарубіжжя вказується
англійською мовою;
   ** при  закритті  кореспондентського  рахунку обов'язково
додається текстове роз'яснення причин закриття.
 
   Підписи:
 
   Начальник регіонального управління
   Національного банку України            ___________
 
   Головний бухгалтер регіонального управління
   Національного банку України            ___________
 
   Дата ________________
 
( Виправлення внесені згідно з додатковою інформацією "Офіційного
вісника України" N 31, 1999 р. )
 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-1998