Про виконання ст.45 Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік"

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|


 
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 152 від 16.06.99
   м.Київ
 
 vd990616 vn152
 
    Про виконання ст.45 Закону України "Про Державний
          бюджет України на 1999 рік"
 
   На виконання ст.45 Закону України "Про Державний бюджет
України  на  1999  рік" ( 378-14 ) та з метою проведення
централізованих розрахунків за природний газ, теплову і електричну
енергію,  спожиті розпорядниками коштів місцевих бюджетів за
рахунок належної місцевим бюджетам субвенції Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити "Порядок проведення централізованих розрахунків
за  природний  газ,  теплову  і електричну енергію, спожиті
розпорядниками коштів місцевих бюджетів за рахунок  належної
місцевим бюджетам субвенції".
   2. Обласним  фінансовим  управлінням  своєчасно  провести
централізовані розрахунки згідно з цим Порядком.
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра С.А.Буковинського.
 
 Міністр                        І.О.Мітюков
               Порядок
    проведення централізованих розрахунків за природний
    газ,  теплову  і  електричну  енергію, спожиті
    розпорядниками коштів місцевих бюджетів за рахунок
        належної місцевим бюджетам субвенції
   З метою здійснення централізованих розрахунків за природний
газ та теплову енергію, спожиту розпорядниками коштів місцевих
бюджетів  за  рахунок  належної місцевим бюджетам субвенції,
відповідно до ст.45 Закону України "Про Державний бюджет України
на 1999 рік" ( 378-14 ) розроблено цей Порядок.
   1. Розпорядники бюджетних коштів складають  акти  звірок
взаєморозрахунків з постачальниками природного газу, теплової і
електричної енергії (надалі - енергоресурсів).
   2. Акти звірок, договори, рахунки-фактури тощо подаються до
відповідних рай(міськ)держадміністрацій, за рахунок коштів яких
утримуються розпорядники бюджетних коштів.
   3. Рай(міськ)держадміністрації узагальнюють отримані дані про
суму видатків, необхідну до сплати за спожиті розпорядниками
бюджетних коштів енергоресурсів.
   Інформація у вигляді зведених даних (за формою, наведеною в
додатку 1) подається до обласної державної адміністрації для
наступного узагальнення.
   4. Облдержадміністрація на підставі узагальнених зведених
даних  про  суму  видатків, необхідну до сплати за спожиті
розпорядниками бюджетних коштів енергоресурсів, готує заявку на
отримання суми субвенції, належної області, та подає до Головного
управління Державного казначейства України (за формою, наведеною в
додатку 2).
   5. НАК "Нафтогаз України", інші постачальники енергоресурсів,
їх  дочірні  компанії  і підприємства (далі - постачальники
енергоресурсів) відкривають в Акціонерному  поштово-пенсійному
банку "Аваль" (далі - АППБ "Аваль") спеціальні особові рахунки на
балансовому рахунку  2602  "Кошти  в  розрахунках  суб'єктів
господарської  діяльності"  Плану рахунків комерційних банків
України для зарахування і погашення кредитів та здійснення інших
платежів, необхідних для виконання статті 45 Закону України "Про
Державний бюджет України на 1999 рік" ( 378-14 ). На суму коштів,
вказану в заявці обласного фінансового управління, постачальники
енергоресурсів при необхідності отримують кредити в АППБ "Аваль"
або інших установах банків. Кредити надаються установами банків
для погашення заборгованості постачальників енергоресурсів перед
Державним комітетом України по матеріальних резервах і по платежах
до Державного бюджету України, відповідно до ст.45 вищезазначеного
закону, крім тих, які мають цільове призначення.
   6. Державний комітет України  по  матеріальних  резервах
відкриває  в АППБ "Аваль" спеціальний рахунок за балансовим
рахунком 2604 "Цільові кошти до запитання суб'єктів господарської
діяльності" для зарахування коштів, які надходять для погашення
кредиторської  заборгованості  постачальників  енергоресурсів,
відповідно до п.5 цього Порядку.
   7. Постачальники  енергоресурсів,  Державний  комітет  по
матеріальних резервах перераховують з вищезазначених рахунків
належні до державного бюджету платежі (недоїмку  станом  на
01.01.1999 р.) та надходження на відповідні рахунки Державного
бюджету України, відкриті за кодами класифікації доходів на ім'я
Головного  управління Державного казначейства України в АППБ
"Аваль" на балансовому рахунку 2510 "Кошти Державного бюджету
України" Плану рахунків комерційних банків України.
   8. Головне управління Державного казначейства України в АППБ
"Аваль" відкриває рахунок на балансовому рахунку 2513 "Кошти
Державного бюджету України". На цей рахунок АППБ "Аваль" в
регламентованому режимі самостійно здійснює перерахування коштів,
що надійшли на рахунки балансового рахунку 2510.
   9. Головне управління Державного казначейства України за
рахунок одержаних надходжень здійснює перерахування належної суми
субвенції області відповідним фінансовим управлінням.
   10. Облдержадміністрація  на  ім'я  фінансових  управлінь
відкриває в АППБ "Аваль" окремий рахунок по виконанню місцевого
бюджету на балансовому рахунку 2541 "Кошти обласних бюджетів" для
зарахування на зазначений рахунок належної обласному бюджету суми
субвенції.
   11. Обласне фінансове управління готує платіжне доручення на
перерахування коштів постачальникам енергоресурсів на рахунки,
відкриті в АППБ "Аваль", за спожиті розпорядниками коштів місцевих
бюджетів енергоресурси.
   12. Кошти, що надходять на спеціальні рахунки постачальників
енергоресурсів, відкриті в АППБ "Аваль", на підставі поданих ними
платіжних доручень використовуються для розрахунків постачальників
енергоресурсів між собою та погашення кредитів, отриманих ними
відповідно до п.5 цього Порядку.
   13. Відповідальність за своєчасність подання розрахункових
документів  і  достовірність  первинних документів, що стали
підставою для розрахунків з бюджетами всіх  рівнів,  несуть
розпорядники бюджетних коштів, обл(міськ/рай)держадміністрації і
постачальники енергоресурсів.
   14. Головне управління Державного казначейства України в
бухгалтерському обліку виконання Державного бюджету здійснені
операції відображає як отримані доходи та здійснені видатки
(надання субвенцій обласному бюджету).
   15. Облдержадміністрації в бухгалтерському обліку виконання
місцевих бюджетів зазначені операції відображають як отриману
субвенцію, що передбачена області, та проведені централізовані
видатки за відповідними кодами бюджетної класифікації.
   Одночасно проведені централізовані видатки за розпорядників
бюджетних коштів, що утримуються за рахунок коштів бюджетів нижчих
рівнів, відносяться на взаємні розрахунки між бюджетами.
   16. Відповідні держадміністрації повідомляють розпорядників
бюджетних  коштів про проведені централізовані розрахунки за
спожиті  ними  енергоресурси  для  відображення  операцій  у
бухгалтерському обліку.
                     Додаток 1
              до Порядку централізованих клірингових
              розрахунків на виконання ст.45 Закону
              України "Про Державний бюджет України
              на 1999 рік"
                Дані
   про розрахунки за спожиті енергоресурси розпорядниками
     місцевого бюджету України, що обслуговуються в
        ___________________________________
        (назва рай(міськ)держадміністрації)
         станом на ____________________
              (число, місяць, рік)
 
-----------------------------------------------------------------
|  N  |     Коди бюджетної класифікації     | Сума |
| з/п  |----------------------------------------------|    |
|    | відомчої  | функціональної | економічної |    |
|--------+-------------+-----------------+--------------+-------|
|  1  |   2    |    3     |   4    | 5  |
|--------+-------------+-----------------+--------------+-------|
|--------+-------------+-----------------+--------------+-------|
|--------+-------------+-----------------+--------------+-------|
|--------+-------------+-----------------+--------------+-------|
|--------+-------------+-----------------+--------------+-------|
|--------+-------------+-----------------+--------------+-------|
|Разом: |       |         |       |    |
-----------------------------------------------------------------
                     Додаток 2
              до Порядку централізованих клірингових
              розрахунків на виконання ст.45 Закону
              України "Про Державний бюджет України
              на 1999 рік"
 
__________________________________________
 (назва обласного фінансового управління)
               Заявка
   на отримання належної області субвенції для здійснення
     розрахунків за енергоресурси, спожиті бюджетними
              установами
         за _____________________ 199_ р.
            (число, місяць)
------------------------------------------------------------------
|  N  |  Код  |  Назва   | КВК | КФК | КЕКВ | Сума |
| з/п  |території | розпорядника |   |   |    |    |
|    |      |  коштів   |   |   |    |    |
|-------+-----------+--------------+------+------+-------+-------|
| 1  |  2   |   3    | 4  | 5  |  6  | 7  |
|-------+-----------+--------------+------+------+-------+-------|
|-------+-----------+--------------+------+------+-------+-------|
|-------+-----------+--------------+------+------+-------+-------|
|-------------------+--------------+------+------+-------+-------|
|Всього:      |   х    | х  | х  | х  |    |
------------------------------------------------------------------
 
Керівник       _________________ ___________________________
            (підпис)     (прізвище та ініціали)
 
Головний бухгалтер  _________________ ___________________________
            (підпис)     (прізвище та ініціали) 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2003