Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок реєстрації випуску і проведення державних грошових лотерей в Україні

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 15 червня 1999 р. N 1030
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 248 ( 248-2003-п ) від 24.02.2003 )
   Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок
      реєстрації випуску і проведення державних
          грошових лотерей в Україні
    ( Про поширення дії додатково див. Розпорядженням КМ
     N 1301-р ( 1301-99-р ) від 27.11.99 )
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Внести до Положення про порядок реєстрації випуску і
проведення державних грошових лотерей в Україні, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. N 574
( 574-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р., N 17, ст. 634;
1999 р., N 1, ст. 21), зміни і доповнення, що додаються.
   Дія пунктів 2 і 3 цих змін і доповнень не поширюється на
агентів з проведення державних грошових лотерей, які одержали
свідоцтва про реєстрацію випуску та проведення державних грошових
лотерей до набрання чинності цією постановою незалежно  від
кількості  лотерей  та  зазначених у свідоцтвах термінів їх
проведення.
   2. Міністерству фінансів з дня набрання  чинності  цією
постановою призупинити видачу свідоцтв про реєстрацію числових
державних лотерей, у тому числі бінго, до прийняття Закону України
про проведення лотерей в Україні.
( Дія пункту  2 не поширюється на підприємство "Українська
національна  лотерея"  згідно з Розпорядженням КМ N 1301-р
( 1301-99-р ) від 27.11.99 )
 
   Прем'єр-міністр України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд. 67
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 15 червня 1999 р. N 1030
            ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,
     що вносяться до Положення про порядок реєстрації
     випуску і проведення державних грошових лотерей
         в Україні ( 574-98-п )
 
   1. У  підпункті  "д" пункту 6 слова "завірений органом
державної податкової служби" замінити словами "документи, що
підтверджують внески до статутного фонду".
   2. Пункт 9 викласти у такій редакції:
   "9. Мінімальний розмір сформованого (сплаченого) статутного
фонду агента повинен становити не менш як 1 000 000 (один мільйон)
євро за курсом гривні, встановленим Національним банком на день
подачі документів Мінфіну на реєстрацію, в тому числі не менш як
200 000 (двісті тисяч) євро - у грошових коштах".
   3. У пункті 17:
   абзац третій доповнити словами "та квартальний бухгалтерський
звіт підприємства (баланс, звіт про фінансові результати та їх
використання)";
   після абзацу третього доповнити новими абзацами четвертим,
п'ятим, шостим, сьомим, восьмим та дев'ятим такого змісту:
   "вчасно відраховувати до державного бюджету 30 відсотків
доходів, що залишаються у розпорядженні після виплат призового
фонду, виплачувати грошові виграші та виконувати інші вимоги,
викладені в умовах випуску і проведення лотереї;
   не пізніше двох місяців року, що настає за звітним, подавати
Мінфіну річний звіт про агента та його діяльність, в якому повинні
міститися підтверджені аудитором (аудиторською фірмою) річний
баланс та довідка про фінансовий стан, а також відомості про зміни
у персональному складі службових осіб;
   мати під час проведення лотереї ліквідні балансові активи у
розмірі не менш як 500 000 (п'ятсот тисяч) євро за курсом
Національного банку (для цілей цього підпункту під терміном
"ліквідні балансові активи" розуміються основні фонди, призначені
для організації діяльності агента з проведення державної грошової
лотереї, а також його власні кошти, розміщені на рахунках, у тому
числі депозитах);
   забезпечувати продаж лотерейних білетів у такій кількості:
   протягом перших шести місяців, що настають за місяцем її
запровадження, - не встановлюється;
   протягом сьомого - дванадцятого місяця - не менш як 20 тис.
лотерейних  білетів  на місяць за кожною лотереєю; протягом
наступних років - не менш як 30 тис. лотерейних білетів на місяць
за кожною лотереєю".
   У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно
абзацами десятим і одинадцятим.
  

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2002