Про інвентаризацію розрахункових документів за платежами до бюджетів, що обліковуються за позабалансовим рахунком N 9803

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|


 
          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
          Департамент платіжних систем
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
 N 25-111/1196-4888 від 02.06.99
   м.Київ
 
 vd990602 vn25-111/1196-4888
 
     Про інвентаризацію розрахункових документів за
     платежами до бюджетів, що обліковуються за
         позабалансовим рахунком N 9803
    ( На доповнення додатково див. Лист Нацбанку
     N 25-111/1247-5183 ( v5183500-99 ) від 10.06.99 )
 
   З метою визначення реальних сум податкової заборгованості за
платежами до бюджетів  та  врегулювання  питання  приведення
розрахункових документів, що обліковуються в установах банків за
позабалансовим рахунком N 9803 "Розрахункові  документи,  не
сплачені  в  строк через відсутність коштів у платників" у
відповідність до вимог "Порядку передачі інформації від установ
банків  до  органів державної податкової служби електронними
засобами з питань проведення  операцій  відкриття,  закриття
рахунків; зарахування податків, повернення надмірно сплачених сум;
реєстру розрахункових документів про сплату платежів до бюджету;
щоденної банківської звітності за формою 412-Д", зобов'язуємо
установи банків і органи державної податкової служби на місцях
провести за станом на 1 червня 1999 року повну інвентаризацію цих
розрахункових документів згідно з викладеним нижче порядком.
   1. Установи банків:
   а) готують копії платіжних доручень та інкасових доручень
(розпоряджень) тільки за платежами до бюджетів, що обліковуються
за позабалансовим рахунком N 9803 (у разі наявності технічних
можливостей готуються ксерокопії розрахункових документів, а при
відсутності такої можливості - друкується комп'ютерна копія) і по
кожному підприємству, яке має зазначену заборгованість, складають
в 3-х примірниках Перелік розрахункових документів за платежами до
бюджетів, копії яких передаються органам державної податкової
служби України (додаток 1);
   б) протягом 20 днів з дати підписання спільного листа на
підставі Акту прийому-передачі копій розрахункових документів за
платежами до бюджетів, що обліковуються за позабалансовим рахунком
N 9803 (додаток 2) передають 2 примірника Переліку та копії
відповідних розрахункових документів органам державної податкової
служби України.
   2. Органи державної податкової служби України:
   а) на підставі Акту прийому-передачі в місячний  термін
проводять звірку сум заборгованості за платежами до бюджетів у
картках особових рахунків згідно з наданими Переліком та копіями
розрахункових документів;
   б) у разі наявності у картотеці помилково,  або  двічі
виставлених розрахункових документів, чи розрахункових документів,
в яких минула потреба у зв'язку з погашенням заборгованості іншими
засобами, в тижневий термін після закінчення звірки відкликають їх
з установ банків у загальновстановленому порядку і  роблять
відповідну відмітку в Переліку, другий екземпляр якого передають
до банку з відмітками органу державної податкової служби про
розрахункові документи, які не підлягають виконанню;
   в) одночасно замість розрахункових  документів,  у  яких
необхідно замінити чи заповнити відсутні реквізити подають до
банку на стягнення нові інкасові доручення  (розпорядження),
проставляючи  на  них  дату виписки початкових розрахункових
документів.
   3. У разі повідомлення органів державної податкової служби
про  відкликання  невірно  заповнених  інкасових  доручень
(розпоряджень) установи банків звіряють тотожність заповнених
реквізитів на новому інкасовому дорученні (розпорядженні)  з
первинним розрахунковим документом (номер документа, дату його
виписки, назви платника та одержувача коштів, назви  банків
платника та одержувача, суму платежу) і за домовленістю з органами
державної податкової  служби  повертають  початкові  інкасові
доручення  (розпорядження)  відповідно  до вимог пункту 16-1
Інструкції Національного банку України N 7 ( v0204500-96 ) "Про
безготівкові розрахунки в господарському обороті України" або
знищують їх.
 
 Заступник Голови Національного       Заступник Голови
 банку України              Державної податкової
                     адміністрації України
     Я.Ф.Солтис             В.А.Копилов
                        Додаток 1
 
 
Назва установи банку_____________   Назва органу державної
                   податкової служби __________
 
Адреса банку_____________________
 
              Перелік *
    розрахункових документів за платежами до бюджетів,
    копії яких передаються органам державної податкової
     служби України за станом на ________1999 року
       по _____________________________________
        (назва підприємства, юридична адреса)
 
-------------------------------------------------------------------------
| N | Розрахункові документи, які обліковуються в банку за |Відмітка  |
|п/п|     позабалансовим рахунком N 9803       | органу   |
|  |                           |державної  |
|  |                           |податкової |
|  |                           |служби про |
|  |                           |розрахункові|
|  |                           |документи, |
|  |                           |які не під- |
|  |                           | лягають  |
|  |                           |виконанню** |
|---+------------------------------------------------------+------------|
|  |N розрахун-| Дата  |Сума, на | Сума,  |  Ким  |      |
|  | кового  |виписки |яку випи-|яка залиши-|виписаний |      |
|  | документа |розрахун-| саний  | лась до |розрахун- |      |
|  |      | кового |розрахун-| сплати  | ковий  |      |
|  |      |документа|ковий  |      |документ |      |
|  |      |     |документ |      |     |      |
|---+-----------+---------+---------+-----------+----------+------------|
| 1 |  2   |  3  |  4  |   5   |  6   |   7   |
|---+-----------+---------+---------+-----------+----------+------------|
|  |      |     |     |      |     |      |
|---------------+---------+---------+-----------+----------+------------|
|  Усього   |  x  |     |      |  x   |   x   |
-------------------------------------------------------------------------
 
              М.П.                М.П.
      Головний бухгалтер банку      Працівник органу державної
                       податкової служби, що
                       уповноважений здійснювати
                       інвентаризацію***
       ________________               ____________
   Примітки.
     *   Перелік виписується в 3-х примірниках.
     ** Вказується  підстава для невиконання розрахункових
документів (помилково або двічі виставлені, невірно заповнені
тощо).
     *** Підпис працівника органу державної податкової служби,
що уповноважений здійснювати інвентаризацію, проставляється при
поверненні другого екземпляра Переліку.
                        Додаток 2
 
                Акт
             прийому-передачі
   копій розрахункових документів за платежами до бюджетів,
    що обліковуються за позабалансовим рахунком N 9803
         за станом на _________1999 року
 
 
   Відповідно до спільного листа Національного банку України та
Державної податкової адміністрації України від __________ N_______
банк __________________
   (назва банку)
 
передає, а __________________ приймає копії ______________________
      (назва органу ДПС)       (кількість розрахункових
                        документів)
розрахункових документів за платежами до бюджетів  згідно  з
переліком, що надається в 2-х примірниках на ____ сторінках.
 
              М.П.            М.П.
   Керівник банку             Керівник органу ДПС
      ______________________     ______________________
      (прізвище та ініціали)     (прізвище та ініціали) 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2006