Статут Асоціації "Перша Фондова Торговельна Система"

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

    АСОЦIАЦIЯ "ПОЗАБIРЖОВА ФОНДОВА ТОРГОВЕЛЬНА СИСТЕМА"
 
 від 22.12.95
 
 
                    Затверджено
                Установчими Зборами Асоціації
                "Позабіржова Фондова Торговельна
                Система" 22.12.95 р.
                Зміни внесено Загальними Зборами
                Членів Асоціації "Позабіржова
                Фондова Торговельна Система":
                Рішення N 4 від 25 квітня 1997 р.
                Рішення N 5 від 29 квітня 1998 р.
                Рішення N 1 від 25 вересня 1999 р.
                Рішення N 4 від 14 квітня 2000 р.
 
                Печерська районна державна
                адміністрація
                           м.Києва
                Реєстраційний N ___________
                Зміни внесено "___"______ ___ р.
 
                        Заступник Голови
                  ________________ ____________
 
 
               Статут
     Асоціації "Перша Фондова Торговельна Система"
 
             нова редакція
 
         Iдентифікаційний код 24258921
 
 
  { Iз змінами, внесеними згідно з Рішеннями Асоціації "ПФТС"
   N 7 ( va007211-01 ) від 20.04.2001
     ( n0001211-01 ) від 20.09.2001 }
 
  { Нову редакцію Статуту додатково див. в Рішенні Асоціації
   N 6 ( v0006211-06 ) від 02.06.2006 }
 
 
 
          СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
 
   1.1. Асоціація "Перша Фондова Торговельна Система" (надалі -
"Асоціація") є юридичною особою, що створюється і здійснює свою
діяльність відповідно до чинного законодавства України (зокрема,
Закону "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР ), Закону "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ),
Закону "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку
фінансових послуг" ( 2664-14 ), Закону "Про цінні папери та
фондову біржу" ( 1201-12 ), а також інших актів законодавства,
Установчою  Угодою  від 22.12.95 р., цим Статутом та усіма
відповідно  прийнятими  правилами, положеннями та стандартами
Асоціації.
( Пункт 1.1 в редакції Рішення Асоціації "ПФТС" ( n0001211-01 )
від 20.09.2001 )
   1.2.  Асоціація  є  відкритим  добровільним  об'єднанням
професійних  учасників  ринку цінних паперів, які здійснюють
торгівлю  цінними  паперами,  та/або  депозитарну  діяльність
зберігача, діяльність з управління цінними паперами. Асоціація
здійснює свою діяльність як саморегулівна організація на ринку
цінних паперів.
( Пункт 1.2 в редакції Рішення Асоціації "ПФТС" ( n0001211-01 )
від 20.09.2001 )
 
   1.3. Офіційне найменування Асоціації:
   1.3.1 Повне  українською мовою: Асоціація "Перша Фондова
Торговельна Система" (ПФТС);
   1.3.2 Скорочене українською мовою: "Асоціація "ПФТС";
   1.3.3 Російською мовою: "Ассоциация "ПФТС";
   1.3.4 Англійською мовою: "PFTS Association".
 
   1.4 Місцезнаходження Асоціації: 01133, Україна, м. Київ,
вул. Щорса, 31.
( Пункт 1.4 в редакції Рішення Асоціації "ПФТС" ( n0001211-01 )
від 20.09.2001 )
 
   СТАТТЯ 2. МЕТА СТВОРЕННЯ I ПРЕДМЕТ ДIЯЛЬНОСТI АСОЦIАЦIЇ
 
   2.1 Метою  Асоціації  є  сприяння розвитку відкритого і
рівнодоступного ринку цінних паперів в Україні шляхом розробки,
впровадження і забезпечення виконання Членами Асоціації єдиних
обов'язкових правил, вимог і стандартів діяльності.
   2.2 Метою створення Асоціації не є досягнення її Членами
будь-якої угоди щодо розподілу фондового ринку України,  чи
координація господарської діяльності Членів на цьому ринку у
жодний  спосіб,  який  би  порушував  чинне  антимонопольне
законодавство, видані на його основі правила та положення.
   2.3 Для виконання мети, зазначеної в п. 2.1, Асоціація може,
зокрема, здійснювати таку діяльність:
   2.3.1 Створювати, підтримувати  і  розвивати  позабіржову
фондову торговельну систему;
   2.3.2 Підтримувати,  прямо  чи  опосередковано,  розвиток
клірингової, розрахункової, депозитарної, перереєстраційної та
інших систем, пов'язаних з позабіржовою фондовою торговельною
системою;
   2.3.3 Розробляти та впроваджувати єдині обов'язкові  для
виконання правила, стандарти, вимоги здійснення Членами Асоціації
операцій з цінними паперами, стандарти і правила етичної і
професійної  поведінки  на фондовому ринку, інші правила та
положення, спрямовані на попередження порушень та зловживань,
захист  прав  інвесторів  (надалі  - "правила, положення та
стандарти").
   2.3.4 Розробляти та впроваджувати вимоги до професійної
кваліфікації,  підготовку, перепідготовку та сертифікацію, за
погодженням з  відповідним  державним  органом,  фахівців  -
працівників Членів Асоціації, уповноважених здійснювати операції з
цінними  паперами.  Розробляти  та  впроваджувати  систему
самодисципліни Членів Асоціації.
( Пункт 2.3.4 в редакції Рішення Асоціації "ПФТС" ( n0001211-01 )
від 20.09.2001 )
   2.3.5 Контролювати  шляхом  збору  звітності, анкетувань,
опитувань, перевірок тощо, виконання Членами Асоціації норм та
правил  Асоціації,  вимог  законодавства  про  цінні папери,
забезпечувати їх виконання застосуванням санкцій та інших заходів.
   2.3.6 Створити третейський суд для вирішення спорів між
Членами Асоціації, а також між Членами Асоціації і третіми
особами;
   2.3.7 Розробляти і впроваджувати систему посередництва для
дружнього, без арбітражу, вирішення спорів, що можуть виникати між
Членами або між Членами і третіми особами, згідно  етичних
принципів і діючого в Україні законодавства;
   2.3.8 Об'єднувати зусилля та можливості фахівців ринку цінних
паперів;
   2.3.9 Встановлювати та підтримувати зв'язки з іноземними
фахівцями фондового бізнесу;
   2.3.10 Виступати пов'язуючою ланкою у стосунках з органами
державної влади і управління з питань, що торкаються інтересів
інвесторів та інших учасників  фондового  ринку  (звернення,
консультації тощо);
   2.3.11 Брати участь у розробці законопроектів і проектів
підзаконних актів, актів органів місцевого самоврядування, що
можуть стосуватися українського ринку цінних паперів;
   2.3.12 Робити публічні заяви і впливати на громадську думку з
приводу законопроектів і проектів підзаконних актів, актів органів
місцевого самоврядування, що можуть стосуватися українського ринку
цінних паперів;
   2.3.13 Публікувати  і  поширювати публічно, через засоби
масової інформації чи з допомогою інших методів, освітню, та іншу
відповідну інформацію щодо проблем і дій, які впливають на
український ринок цінних паперів;
   2.3.14 Встановлювати та підтримувати постійні зв'язки з усіма
органами масової інформації з будь-яких питань, що стосуються мети
створення та діяльності Асоціації;
   2.3.15 Організувати, проводити і/чи підтримувати, прямо чи
опосередковано,  програми  підвищення  професійного  рівня  і
підготовки фахівців, а також освітні конференції;
   2.3.16 Здійснювати  представницькі  функції  (пов'язані з
досягненням цілей Асоціації) за дорученнями вітчизняних та/або
іноземних осіб, як на території України, так і за її межами;
   2.3.17 Співпрацювати з учасниками фондового ринку -  не
Членами Асоціації, їх об'єднаннями і асоціаціями;
   2.3.18. Реалізувати повноваження щодо регулювання фондового
ринку, делеговані Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, іншими державними органами, у порядку встановленому чинним
законодавством;
   2.3.19. Здійснювати  заходи,  спрямовані  на захист прав
інвесторів,  розвиток корпоративного управління. ( Пункт 2.3
доповнено підпунктом 2.3.19 згідно з Рішенням Асоціації "ПФТС" N 7
( va007211-01 ) від 20.04.2001 )
 
        СТАТТЯ 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС АСОЦIАЦIЇ
 
   3.1 Асоціація є неприбутковою організацією згідно чинного
законодавства та не ставить своєю метою отримання прибутку.
( Пункт 3.1 в редакції Рішення Асоціації "ПФТС" ( n0001211-01 )
від 20.09.2001 )
   3.2 Асоціація не має права  втручатися  у  господарську
(виробничу і комерційну) діяльність її Членів.
   3.3 Асоціація має власне найменування, самостійний (окремий)
баланс, власні рахунки в банківських установах (в національній
та/або  іноземній  валюті),  печатку  та  штампи  зі  своїм
найменуванням, фірмові бланки, фірмовий та товарні знаки тощо.
   3.4 Асоціація має право від власного імені укладати будь-які
угоди або контракти; наймати будь-яких юридичних та фізичних осіб
по контракту чи на іншій цивільно-правовій основі, з  метою
виконання намічених завдань та функцій; брати короткострокові та
довгострокові позики в національній та іноземних валютах; набувати
майнових і немайнових прав та нести обов'язки; встановлювати
відносини з державними та місцевими органами, установами та
організаціями, а також з будь-якими іноземними організаціями; бути
позивачем та відповідачем у суді, арбітражі та третейському суді.
   3.5 Асоціація має право здійснювати безпосередньо будь-яку
зовнішньоекономічну діяльність у межах статутний цілей та завдань
і  власного  предмету  діяльності  -  відповідно до чинного
законодавства та цього Статуту.
   3.6 Асоціація має право укладати будь-які угоди стосовно
нерухомого майна, зокрема, придбавати державне нерухоме майно у
процесі приватизації/роздержавлення.
   3.7 Асоціація має право використовувати власне майно та
майно,  тимчасово  передане їй у володіння або користування
відповідно до цільового призначення цього майна; у будь-який
спосіб відчуджувати (наприклад: продавати, передавати безоплатно,
обмінювати тощо) власне майно юридичним і фізичним особам, а
також передавати у тимчасове користування (оренду тощо) власне
майно - основні фонди та інші матеріальні цінності.
   3.8 Асоціація має право засновувати (у тому числі і як
співзасновник) інші юридичні особи, брати участь у вже створених
підприємствах/товариствах (шляхом придбання часток у їх майні або
акцій), а також створювати філії,  представництва  та  інші
відокремлені підрозділи як на території України, так і за її
межами.
   3.9 Асоціація   несе   відповідальність  за  власними
зобов'язаннями усім належним їй майном, на яке за рішенням суду
може бути накладений арешт з метою його подальшого продажу для
покриття  заборгованості  перед  кредиторами,  у  порядку,
встановленому чинним законодавством України.
   3.10 Асоціація не несе відповідальності за зобов'язаннями
держави, а держава - за зобов'язаннями Асоціації.
   3.11 Асоціація не відповідає за зобов'язаннями своїх Членів,
а Члени Асоціації - за зобов'язаннями Асоціації.
   3.12 Відповідальність  Асоціації  та  створених   нею
підприємницьких  структур  (що  є  юридичними  особами)  за
зобов'язаннями одне одного визначається відповідно до чинного
законодавства  та  їх  установчих документів. Асоціація несе
відповідальність  за  зобов'язаннями  власних  відокремлених
підрозділів - представництв, філій тощо, які здійснюють діяльність
від імені Асоціації.
   3.13 Асоціація  може  бути  реорганізована  у  порядку,
встановленому чинним законодавством.
   3.14 Асоціація створюється на невизначений строк і може
користуватися всіма іншими правами, наданими юридичним особам
чинним законодавством України.
 
         СТАТТЯ 4. ЧЛЕНСТВО В АСОЦIАЦIЇ
 
   4.1 Засновники  Асоціації - юридичні особи, що прийняли
рішення про створення Асоціації, затвердили цей  Статут  та
підписали Установчі документи Асоціації.
   4.2 Члени Асоціації: всі юридичні особи -  включно  із
Засновниками Асоціації - які відповідають вимогам до Члена,
викладеним у цьому Статуті, правилах і положеннях Асоціації, і
прийняті до Асоціації рішенням Ради (Статті 7 і 9).
   4.3 Всі Члени Асоціації  повинні  безумовно  відповідати
нижчепереліченим вимогам:
   4.3.1 Володіти державним дозволом на здійснення відповідного
виду професійної діяльності на ринку цінних паперів, визначеного
п. 1.2 цього Статуту.
   4.3.2 Підтримувати відповідні фінансові показники, що можуть
встановлюватися у правилах, положеннях та стандартах Асоціації,
але не нижчі мінімальних показників, встановлених законодавством
для відповідного виду професійної діяльності на ринку цінних
паперів.
   4.3.3 Відповідати іншим вимогам, обумовленим у внутрішніх
правилах і положеннях Асоціації.
   4.4 Всі Члени Асоціації  беруть  на  себе  зобов'язання
дотримуватися вимог Статуту Асоціації, її правил, положень та
стандартів.
   4.5 Правила і процедури прийому в Асоціацію рекомендуються
Радою Асоціації і затверджуються Загальними Зборами.
   4.6 Членство в Асоціації може бути тимчасово призупинене.
Призупинення - це обмеження всіх або деяких прав і обов'язків
Члена Асоціації.
   4.7 Накладення дисциплінарного стягнення у вигляді виключення
чи призупинення членства допускається виключно при наявності
однієї чи декількох з нижчеперелічених підстав:
   4.7.1 Несплати членських внесків чи інших зборів протягом
трьох (3) місяців;
   4.7.2 Невиконання  Членом  Асоціації  своїх  обов'язків,
визначених цим Статутом.
   4.7.3 Невиконання  Членом  Асоціації  своїх  обов'язків
визначених правилами, положеннями та стандартами Асоціації.
   4.7.4 Невиконання  рішення  третейського суду чи рішення
дисциплінарних органів Асоціації;
   4.7.5 Ліквідації Члена як юридичної особи, порушення проти
нього справи про банкрутство чи позбавлення його відповідної
державної ліцензії;
   4.7.6. Дії чи бездіяльність Члена Асоціації, наслідком яких
стало заподіяння шкоди діловій репутації та/або матеріальної шкоди
Асоціації, що підтверджено компетентними органами держави та/або
Асоціації. При цьому під "заподіянням шкоди діловій репутації
Асоціації" слід розуміти поширення Членом Асоціації неправдивої
інформації шляхом опублікування її у пресі, передачу по радіо,
телебаченню, з використанням інших засобів масової інформації,
викладення в характеристиках, заявах, листах, адресованих іншим
особам, повідомлення в публічних виступах, а також в іншій формі
невизначеному числу осіб або хоча б одній людині, що спрямована
безпосередньо проти Асоціації та порочить її ділову репутацію.
( Пункт 4.7 доповнено підпунктом 4.7.6 згідно з Рішенням Асоціації
"ПФТС" N 7 ( va007211-01 ) від 20.04.2001 )
 
   4.8 Вступні, членські внески при виключенні чи виході з
Асоціації не повертаються.
   4.9 Правила і процедури призупинення і виключення з Членів
Асоціації  рекомендуються  Радою  Асоціації  і затверджуються
Загальними Зборами.
   4.10. Iнформація  про  накладення дисциплінарних стягнень
підлягає обов'язковому оприлюдненню відповідно до правил, положень
та стандартів Асоціації. ( Статтю 4 доповнено пунктом 4.10 згідно
з Рішенням Асоціації "ПФТС" N 7 ( va007211-01 ) від 20.04.2001 )
   4.11. У разі припинення членства юридичної особи в Асоціації,
припиняється участь представників юридичної особи в усіх органах
Асоціації. ( Статтю 4 доповнено пунктом 4.11 згідно з Рішенням
Асоціації "ПФТС" N 7 ( va007211-01 ) від 20.04.2001 )
   4.12. У випадку призупинення членства юридичної особи в
Асоціації, порушення у відношенні Члена Асоціації дисциплінарного
провадження та/чи на термін виконання винесеного проти нього
рішення Третейського суду Асоціації, - призупиняється участь
(повноваження) Члена Асоціації в усіх органах Асоціації з усіх
питань,  пов'язаних  з  прийняттям  рішення  про  здійснення
дисциплінарного та арбітражного провадження. Участь поновлюється
після закриття справи чи виконання рішення. ( Статтю 4 доповнено
пунктом  4.12  згідно  з  Рішенням  Асоціації  "ПФТС"  N 7
( va007211-01 ) від 20.04.2001 )
 
     СТАТТЯ 5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНIВ АСОЦIАЦIЇ
 
   5.1 Всі Члени Асоціації, прийняті до неї після її створення,
мають в усіх відношеннях всі права і несуть обов'язки однакові з
засновниками Асоціації. Членів Асоціації, включно з засновниками,
не може бути менше двадцяти.
   5.2 Члени Асоціації мають право:
   5.2.1  Брати участь в управлінні Асоціацією у порядку,
передбаченому чинним законодавством та цим Статутом, зокрема брати
участь у прийнятті рішень Загальними Зборами Членів Асоціації,
вносити  пропозиції  для  розгляду Загальними Зборами Членів
Асоціації, виставляти кандидатури до органів  управління  та
контролю Асоціації, брати участь в роботі комітетів, комісій,
робочих груп Асоціації тощо;
( Пункт 5.2.1 в редакції Рішення Асоціації "ПФТС" ( n0001211-01 )
від 20.09.2001 )
 
   5.2.2 На пільгових  умовах  брати  участь  у  будь-якій
діяльності, що здійснюється в межах Асоціації, а також переважного
користування послугами, технічними засобами і системами Асоціації
тощо;
   5.2.3 Отримувати інформацію про діяльність Асоціації: копію
річного балансу, затверджені протоколи засідань і звіти Ради;
   5.2.4 Припинити Членство в Асоціації (вийти зі складу Членів
Асоціації) в порядку і на умовах, визначених цим Статутом,
положеннями і правилами Асоціації;
   5.2.5 У  випадку  ліквідації  Асоціації, отримати майно,
тимчасово передане останній на договірних засадах;
   5.2.6 Використовувати належність до Асоціації відповідно до
стандартів етичної і професійної поведінки;
   5.2.7 Члени Асоціації мають також інші права, передбачені
чинним  законодавством,  Установчими  та  іншими  документами
Асоціації, а також рішеннями Загальних Зборів Членів Асоціації.
   5.3 Члени Асоціації зобов'язані:
   5.3.1 Виконувати  вимоги чинного законодавства про цінні
папери, виданих на його основі підзаконних актів, вимоги Статуту,
правил,  положень  та  стандартів Асоціації, рішення органів
управління та контролю Асоціації, враховувати їх  відповідні
рекомендації.
   5.3.2 Сприяти досягненню мети Асоціації, передбаченої цим
Статутом.
   5.3.3 Своєчасно і в повному обсязі сплачувати  членські
внески.
   5.3.4 Не розголошувати надану їм  інформацію,  а  також
інформацію, що стала їм відома внаслідок їх статусу і яка має
комерційний/конфіденційний  характер  стосовно  Асоціації  або
будь-кого з її Членів.
   5.3.5 Не допускати випадків  зловживання  належністю  до
Асоціації;
   5.3.6 Виконувати рішення третейського суду та дисциплінарних
органів Асоціації.
   5.3.7 Своєчасно та в повному обсязі надавати  Асоціації
звітність,  документи  та  інформацію щодо своєї професійної
діяльності на ринку цінних паперів, передбачені правилами та
положеннями Асоціації.
   5.3.8 Передавати на розгляд третейського суду Асоціації (
згідно  підсудності,  встановленої  правилами  та положеннями
Асоціації)  спори, що виникають між ними та іншими Членами
Асоціації,  спори,  що  виникають  між ними та особами, що
користуються їх послугами на ринку цінних паперів (клієнтами,
інвесторами і т.і.) при наявності згоди чи вимоги таких осіб
 
   СТАТТЯ 6. МАЙНО АСОЦIАЦIЇ. ФIНАНСУВАННЯ ДIЯЛЬНОСТI ТА
             ФОНДИ АСОЦIАЦIЇ
 
   6.1 Асоціація є власником:
   6.1.1 Вступних, періодичних та інших членських внесків Членів
Асоціації;
   6.1.2 Iнших  доходів  та  майна,  набутих Асоціацією на
підставах, не заборонених чинним законодавством.
   6.2 Асоціація  має  власний  бюджет. Бюджет складається,
затверджується та виконується згідно з правилами та положеннями
Асоціації.
   6.3 Можуть створюватися фонди Асоціації, загальна кількість,
цільове призначення, порядок формування/поновлення та витрачання
яких визначається Загальними Зборами Членів Асоціації.
   6.4 Прибуток Асоціації може використовуватися тільки для
досягнення цілей, визначених цим Статутом і не підлягає розподілу
між Членами Асоціації в якості їх доходів.
 
   СТАТТЯ 7. ОРГАНИ УПРАВЛIННЯ АСОЦIАЦIЇ. ЗАГАЛЬНI ПИТАННЯ
           УПРАВЛIННЯ АСОЦIАЦIЄЮ
 
   7.1. Органами управління Асоціації є:
   7.1.1 Загальні Збори Членів Асоціації;
   7.1.2 Рада Асоціації на чолі з Головою Ради;
   7.1.3 Президент Асоціації;
   7.2.  Правила, положення та стандарти Асоціації повинні
забезпечувати право кожного з членів Асоціації бути представленим
у таких процедурах:
   7.2.1 Прийняття, внесення поправок або скасування будь-якого
правила, положення, стандарту;
   7.2.2 Висування кандидатів на керівні посади і вибори до
органів управління та участь в управлінні справами Асоціації;
   7.2.3 Розподіл обгрунтованих виплат, відрахувань чи інших
витрат серед членів Асоціації.
( Пункт 7.2 в редакції Рішення Асоціації "ПФТС" ( n0001211-01 )
від 20.09.2001 )
   7.3 Жодна процедура, правило чи положення Асоціації, за якими
будь-якій групі або класу Членів Асоціації надається перевага чи
будь-яка інша  можливість  непропорційно  більшого впливу на
будь-який орган управління Асоціації, визначений цим Статутом, не
можуть бути прийнятими.
 
   7.5 Комітети, комісії та робочі групи Асоціації можуть
залучати до роботи сторонніх фахівців.
( Статут доповнено пунктом 7.5 згідно з Рішенням Асоціації "ПФТС"
( n0001211-01 ) від 20.09.2001 )
 
      СТАТТЯ 8. ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ ЧЛЕНIВ АСОЦIАЦIЇ
 
   8.1 Загальні Збори Членів Асоціації (надалі - "Збори") -
вищий орган управління Асоціацією. У Загальних Зборах (надалі -
"Збори") мають право брати участь з правом голосу усі Члени
Асоціації, окрім тих, членство яких призупинено відповідно до
правил, положень та стандартів Асоціації.
( Пункт 8.1 в редакції Рішення Асоціації "ПФТС" ( n0001211-01 )
від 20.09.2001 )
   8.2. Загальні Збори Асоціації скликаються не рідше одного
разу на рік рішенням Ради. Письмове повідомлення про Збори
надсилається не пізніше 30 календарних днів перед  початком
Загальних  Зборів.  Позачергові  засідання  Зборів  Асоціації
скликаються Радою з власної ініціативи або на вимогу не менше 20 %
від загального числа Членів Асоціації. Письмове повідомлення про
позачергові Збори надсилається не пізніше 14 календарних днів до
їх початку.
( Пункт 8.2 в редакції Рішення Асоціації "ПФТС" ( n0001211-01 )
від 20.09.2001 )
 
   8.2.1 Рада повинна письмово повідомити Членів Асоціації про
дату, місце, час і порядок денний Загальних Зборів;
   8.2.2 Член Асоціації має право вимагати включення до порядку
денного додаткових питань, якщо його вимога буде підтримана не
менше 20% Членів Асоціації. Письмова вимога повинна надійти Раді
Асоціації не пізніше 25 календарних днів до початку щорічних
Зборів і не пізніше 7 календарних днів до початку позачергових
Зборів;
   8.2.3 Загальні Збори Асоціації кожного разу обирають зі свого
складу головуючого на Зборах.
   8.2.4. У виключних  випадках,  відповідно  до  процедур,
встановлених правилами та положеннями Асоціації, Збори можуть
проводитися шляхом поіменного опитування, окрім випадків, коли
йдеться про ліквідацію чи реорганізацію Асоціації.
   8.3 Кожен з Членів Асоціації, включно з головуючим на Зборах,
має 1 (один) голос.
   8.4 Члени Асоціації (їх представники), які беруть участь у
Зборах, повинні бути належним чином зареєстровані перед початком
Зборів.
   8.5 Рішення, винесені Зборами, заносяться до протоколу.
   8.6 Реєстраційні  списки,  а  також  протокол  Зборів,
підписуються голововуючим та секретарем засідання.
   8.7 Належним чином прийняті та оформлені рішення Зборів
обов'язкові для всіх Членів Асоціації, незалежно від їх участі у
Зборах.
   8.8 Збори виносять рішення простою більшістю голосів, якщо
цим Статутом чи положеннями Асоціації не передбачено іншого.
   8.8.1 Збори виносять рішення, як правило, шляхом відкритого
голосування (якщо Зборами не буде прийнято іншого рішення).
   8.9 Збори можуть приймати рішення виключно з питань, що
внесені до порядку денного Зборів.
   8.10 Для того, щоб Збори могли приймати рішення, на них
повинні бути присутні чи належним чином представлені більше 50%
загальної кількості Членів Асоціації.
   8.10.1 Iнтереси Члена Асоціації на Зборах  можуть  бути
представлені іншою особою на основі довіреності, виданої згідно
правил Асоціації, та згідно чинного законодавства України;
   8.10.2 Якщо кворум відсутній, більшість фізично присутніх
Членів Асоціації може приймати рішення про перенесення Зборів.
   8.11 До компетенції Зборів належить:
   8.11.1 Визначення основних напрямів діяльності Асоціації;
затвердження стратегічних планів її діяльності.
   8.11.2 Заслухання і затвердження звітів Ради;
   8.11.3 Внесення змін та доповнень до Статуту, Положення про
членство в Асоціації, Положення про Раду Асоціації, Положення про
Ревізійну комісію. ( Пункт 8.11.3 в редакції Рішення Асоціації
"ПФТС" ( n0001211-01 ) від 20.09.2001 )
   8.11.4  Заслуховування  та  затвердження  загального  і
фінансового звітів Президента Асоціації про результати роботи
Асоціації за минулий рік; затвердження бюджету Асоціації на
наступний рік. ( Пункт 8.11.4 в редакції Рішення Асоціації "ПФТС"
( n0001211-01 ) від 20.09.2001 )
   8.11.5 Вибори Членів Ради, Ревізійної комісії, Президента
Асоціації та дострокове припинення їх повноважень; ( Пункт 8.11.5
в  редакції  Рішення  Асоціації "ПФТС" ( n0001211-01 ) від
20.09.2001 )
   8.11.6 Прийняття рішення про реорганізацію чи ліквідацію
Асоціації;
   8.11.7 На рекомендацію Ради затвердження Кодексу професійної
відповідальності для Членів Асоціації;
   8.11.8 На рекомендацію Ради встановлення розміру вступних і
членських внесків, порядок їх сплати; Вирішення інших питань,
віднесених  до  компетенції  Загальних  Зборів цим Статутом,
положеннями і правилами Асоціації;
   8.11.9 Вирішення інших питань, віднесених до компетенції
Загальних Зборів цим Статутом, правилами та положеннями Асоціації.
   8.11.10 Створення, реорганізація та ліквідація організатора
торгівлі на ринку цінних паперів, затвердження його установчих
документів. ( Пункт 8.11.10 в редакції Рішення Асоціації "ПФТС"
( n0001211-01 ) від 20.09.2001 )
   8.11.11 Створення Ревізійної комісії, визначення порядку її
формування, повноважень та складу. ( Пункт 8.11.11 в редакції
Рішення Асоціації "ПФТС" ( n0001211-01 ) від 20.09.2001 )
   8.12 Рішення  Загальних Зборів з питань реорганізації і
ліквідації та внесення змін і доповнень до Статуту Асоціації
приймаються  більшістю  75%  голосів  присутніх  чи  належно
представлених Членів Асоціації.
   8.13  Повноваження визначені підпунктами 8.11.2, 8.11.3,
8.11.4, 8.11.5, 8.11.6, 8.11.10, 8.11.11 Статуту, належать до
виключної компетенції Загальних Зборів і не можуть бути передані
іншим органам Асоціації. ( Пункт 8.13 в редакції Рішення Асоціації
"ПФТС" ( n0001211-01 ) від 20.09.2001 )
 
           СТАТТЯ 9. РАДА АСОЦIАЦIЇ
 
   9.1 Рада Асоціації (надалі - Рада) керує справами Асоціації в
період між Загальними Зборами. Рада складається з посадових осіб
Членів Асоціації, що виконують свої членські обов'язки.
   9.2 Рада підзвітна в своїй діяльності Зборам і організує
виконання їх рішень.
   9.3 Засідання Ради проводяться регулярно по мірі виникнення
необхідності, але не рідше одного разу на 2 (два) місяці.
Засідання Ради скликаються її Головою. ( Пункт 9.3 в редакції
Рішення Асоціації "ПФТС" ( n0001211-01 ) від 20.09.2001 )
   9.4 Рада не може голосувати жодного питання без кворуму
більше 50 відсотків Членів Ради фізично присутніх або належно
представлених.
   9.4.1 Член  Ради  може  бути  представлений  на  основі
довіреності, виданої згідно правил Асоціації, чи згідно чинного
законодавства України;
   9.4.2 Якщо кворум відсутній, більшість фізично присутніх
Членів Ради може приймати рішення про перенесення засідання Ради;
   9.4.3. Представником  Члена Ради не може бути державний
службовець. ( Пункт 9.4 доповнено підпунктом 9.4.3 згідно з
Рішенням Асоціації "ПФТС" N 7 ( va007211-01 ) від 20.04.2001 )
 
   9.5 Рішення Ради виносяться простою більшістю голосів.
   9.6 На кожному засіданні Ради ведеться письмовий протокол, в
який заносяться рішення Ради. Протокол підписується головуючим і
секретарем засідання.
   9.7 Кількісний  склад  Ради  та  порядок  її формування
встановлюється Положенням про Раду, яке затверджується Загальними
Зборами.
   9.8 Рада Асоціації:
   9.8.1 Розглядає договори про співробітництво Асоціації з
державними органами, іншими професійними учасниками ринку, їх
об'єднаннями  і  асоціаціями,  закордонними  установами  і
організаціями;
   9.8.2 Приймає рішення про розпорядження майном і засобами
Асоціації;
   9.8.3 Скликає чергові та позачергові Загальні Збори;
   9.8.4 Переглядає  проект  бюджету  Асоціації,  поданий
Президентом Асоціації і подає його на затвердження Загальним
Зборам;
   9.8.5 Подає Зборам рекомендації щодо розміру і порядку сплати
вступних і членських внесків;
   9.8.6 Здійснює прийом нових Членів Асоціації;
   9.8.7 Подає на затвердження  Загальним  Зборам  правила,
положення та стандарти, віднесені до їх компетенції;
   9.8.8 Приймає рішення про створення комітетів, комісій і
робочих груп Асоціації, визначає їх склад і порядок роботи; 
( Пункт 9.8.8 в редакції Рішення Асоціації "ПФТС" ( n0001211-01 )
від 20.09.2001 )
   9.8.9 Заслуховує і схвалює звіти комітетів і робочих груп
Асоціації;
   9.8.10 Здійснює розгляд апеляційних скарг щодо застосування
дисциплінарних санкцій та приймає рішення  про  застосування
дисциплінарних санкцій, віднесених до її компетенції;
   9.8.11  Затверджує  та  укладає з Президентом строковий
трудовий договір на 3 (три) роки; ( Пункт 9.8.11 в редакції
Рішення Асоціації "ПФТС" ( n0001211-01 ) від 20.09.2001 )
   9.8.12 Здійснює контроль за діяльністю Президента Асоціації,
його заступників і в випадку необхідності призупиняє дію їх
повноважень чи усуває їх від посади;
   9.8.13   Затверджує  штати,  організаційну  структуру
Асоціації; ( Пункт 9.8.13 в редакції Рішення Асоціації "ПФТС"
( n0001211-01 ) від 20.09.2001 )
   9.8.14 Рекомендує Загальним Зборам кандидатів до Ревізійної
комісії; ( Пункт 9.8.14 в редакції Рішення Асоціації "ПФТС"
( n0001211-01 ) від 20.09.2001 )
   9.8.15 Подає  на  затвердження Загальним Зборам зміни і
доповнення до цього Статуту;
   9.8.16 Затверджує  всі  правила,  положення та стандарти
Асоціації, з винятками, передбаченими цим Статутом;
   9.8.17  Приймає  рішення  про  створення, реорганізацію,
ліквідацію, внесення змін та доповнень до установчих документів
дочірніх підприємств, окрім організатора торгівлі на ринку цінних
паперів, філій і представництв Асоціації; забезпечує управління
ними від імені Асоціації, виконує функції засновника; приймає
рішення про передачу майна Асоціації в статутні фонди підприємств;
приймає рішення про припинення таких інвестицій;
( Пункт 9.8.17 в редакції Рішення Асоціації "ПФТС" ( n0001211-01 )
від 20.09.2001 )
   9.8.18 Встановлює порядок допуску Членів Асоціації до торгів
організатора торгівлі на ринку цінних паперів;
( Пункт 9.8.18 в редакції Рішення Асоціації "ПФТС" ( n0001211-01 )
від 20.09.2001 )
   9.8.19. Обирає Регіональних представників Асоціації, визначає
обсяг їх повноважень та напрямки діяльності, затверджує плани та
заслуховує звіти; ( Пункт 9.8 доповнено підпунктом 9.8.19 згідно з
Рішенням Асоціації "ПФТС" N 7 ( va007211-01 ) від 20.04.2001 )
   9.8.20 Здійснює інші функції відповідно до цього Статуту і
рішень Загальних Зборів.
 
   9.9. Рада зі свого складу обирає Голову Ради на термін до
чергових щорічних Загальних Зборів. ( Пункт 9.9 в редакції Рішення
Асоціації "ПФТС" N 7 ( va007211-01 ) від 20.04.2001 )
 
   9.10 Голова Ради:
   9.10.1 Здійснює підготовку засідань Ради і головує на них;
   9.10.2 Готує, разом з Президентом Асоціації, матеріали і
пропозиції на розгляд Ради і Зборів Асоціації;
   9.10.3. Представляє на розгляд Ради пропозиції щодо створення
тимчасових робочих груп або постійних комітетів; ( Пункт 9.10
доповнено підпунктом 9.10.3 згідно з Рішенням Асоціації "ПФТС" N 7
( va007211-01 ) від 20.04.2001 )
   9.10.4. Представляє на розгляд та затвердження Ради річний
план роботи Ради, якій повинен містити:
   - слухання щоквартальних фінансових звітів;
   - розгляд  результатів  планових  перевірок,  проведених
Ревізійною комісією;
   - звіти Голів постійних комітетів та комісій;
   - звіти робочих груп;
   - моніторинг прийнятих рішень;
   - затвердження  основних  напрямків  роботи  дочірніх
підприємств.
( Пункт 9.10 доповнено підпунктом 9.10.4 згідно з Рішенням
Асоціації "ПФТС" N 7 ( va007211-01 ) від 20.04.2001 )
 
   9.11 Комітети і робочі групи можуть залучати до своєї роботи
сторонніх фахівців.
   9.12 Зміни та доповнення до Статуту, правила, положення та
стандарти, рекомендовані Радою  для  затвердження  Загальними
Зборами, надаються Членам Асоціації не пізніше 10-ти днів до
початку Загальних Зборів
 
         СТАТТЯ 10. ПРЕЗИДЕНТ АСОЦIАЦIЇ
 
   10.1 Президент є головною  посадовою  особою  Асоціації.
Президент без довіреності вчиняє від імені Асоціації всі юридичні
дії, що не протирічать  положенням  і  рішенням  Асоціації,
представляє її перед усіма установами і організаціями.
   10.2 Президент обирається Загальними Зборами строком на 3
(три) роки. ( Пункт 10.2 в редакції Рішення Асоціації "ПФТС"
( n0001211-01 ) від 20.09.2001 )
   10.3 Президент Асоціації:
   10.3.1 Забезпечує виконання рішень Ради;
   10.3.2 Вирішує питання поточної діяльності Асоціації;
   10.3.3 Розробляє проект бюджету Асоціації, подає його Раді;
   10.3.4 Розробляє поточний і перспективний плани діяльності
Асоціації і виносить їх на затвердження Ради Асоціації;
   10.3.5 Бере участь у роботі Зборів і Ради з правом дорадчого
голосу;
   10.3.6 Керує роботою адміністрації Асоціації;
   10.3.7 Наймає адміністративний апарат, накладає на  його
членів дисциплінарні стягнення і заохочення, розриває укладені з
ними трудові договори у відповідності з трудовим законодавством;
   10.3.8 Приймає  рішення і видає накази з організаційних
питань;
   10.3.9 Організує  програми  підвищення  фахового рівня і
підготовки персоналу Асоціації;
   10.3.10 Діє в межах повноважень, наданих йому цим Статутом чи
делегованих йому Радою.
 
        СТАТТЯ 11. АДМIНIСТРАЦIЯ АСОЦIАЦIЇ
 
   11.1 Трудовий колектив Асоціації складають усі громадяни, які
своєю працею беруть участь у її діяльності на підставі контрактів,
а також інших форм, що регулюють трудові відносини.
   11.2 При найнятті на роботу між Асоціацією і посадовими
особами Асоціації укладається угода про конфіденційність, в якій
передбачається матеріальна відповідальність та інші санкції за
розголошення комерційних секретів Асоціації і  конфіденційної
інформації про її Членів.
   11.3 Жодна посадова особа  Асоціації  не  повинна  бути
працівником жодного Члена Асоціації і не повинна мати фінансового
інтересу, прямого чи опосередкованого, в жодній фірмі - Члені
Асоціації, як то конкретизується в правилах Асоціації.
   11.4 Спеціалісти Асоціації, що безпосередньо залучені до
організації торгівлі цінними паперами, повинні відповідати вимогам
до кваліфікації спеціаліста відповідно до видів  професійної
діяльності на ринку цінних паперів.
 
   СТАТТЯ 12. ПРИПИНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI ТА ЛIКВIДАЦIЯ АСОЦIАЦIЇ
 
   12.1 Реорганізація  (злиття,  приєднання,  розділ, виділ,
перетворення) чи ліквідація Асоціації здійснюється за рішенням
Загальних Зборів Асоціації, або за рішенням суду.
   12.2 Ліквідація  Асоціації  здійснюється  Ліквідаційною
Комісією, яка створюється Зборами, а в разі банкрутства чи
припинення діяльності Асоціації за рішенням суду (у тому числі
арбітражного)  -  ліквідаційною  комісією, призначуваною цими
установами. З моменту призначення ліквідаційної комісії, до неї
переходять усі повноваження по управлінню справами Асоціації.
   12.3 Ліквідаційна Комісія повинна опублікувати в офіційних
друкованих засобах масової інформації повідомлення про ліквідацію
Асоціації і про порядок і строки заявлення претензій кредиторами.
Ліквідаційна Комісія письмово повідомляє кредиторів і осіб, що
мають з Асоціацією договірні відносини.
   12.4 Членам Асоціації повертається майно, тимчасово передане
ними Асоціації.
   12.5 Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Асоціації,
виявляє її дебіторів і кредиторів та здійснює з ними розрахунки,
складає  ліквідаційний  баланс,  план  та пред'являє їх для
затвердження спеціально скликаним для цього Зборами.
   12.6 У  разі  ліквідації  Асоціації,  розпорядження  її
залишковими активами здійснюється згідно рішенню Загальних Зборів
чи  рішенню суду з урахуванням вимог чинного законодавства,
зокрема, законодавства про неприбуткові організації.
 
         СТАТТЯ 13. ОБЛIК ТА ЗВIТНIСТЬ
 
   13.1 Фінансовий рік Асоціації співпадає з календарним.
   13.2 Асоціація  здійснює  бухгалтерський,  оперативний  і
статистичний облік і звітність в порядку, визначеному чинним
законодавством України.
   13.3. Контроль  за  фінансово-господарською  діяльністю
Асоціації здійснюється Ревізійною комісією та аудитором Асоціації.
( Статтю 13 доповнено пунктом 13.3 згідно з Рішенням Асоціації
"ПФТС" N 7 ( va007211-01 ) від 20.04.2001 )
 
 Президент                        Заря I.О.
 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-1998