Про внесення доповнень до Закону України "Про заставу"

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|


           З А К О Н У К Р А Ї Н И
       Про внесення доповнень до Закону України
             "Про заставу"
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1996, N 2, ст. 3 )
 
   Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
   Внести до Закону України "Про заставу" ( 2654-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 47, ст.642; 1994 р., N 27,
ст.223) такі доповнення:
   1. Частину сьому статті 20 доповнити реченням такого змісту:
"У разі звернення стягнення на майно державного підприємства
(відкритого акціонерного  товариства,  створеного  у  процесі
корпоратизації, всі акції якого перебувають у державній власності)
реалізація заставленого майна провадиться на цій же підставі
відповідним органом приватизації".
   2. Частину другу статті 25 після слів "відповідного бюджету"
доповнити словами "а у разі коли покупцем є фізична особа або
юридична особа, у майні якої частка державної власності  не
перевищує 25 відсотків, - до відповідного позабюджетного фонду
приватизації".
 
 
 Президент України                    Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 22 грудня 1995 року
     N 496/95-ВР
  

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-1997