LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ruПро Положення про Міністерство зовнішніх економічних зв'язків України

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року


               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
    ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
     N 1187/95 від 27.12.95 ) 
 
       Про Положення про Міністерство зовнішніх
          економічних зв'язків України
 
 
 
   Затвердити Положення про Міністерство зовнішніх економічних
зв'язків України (додається).
 
 
 Президент України                    Л.КУЧМА
 
 м.Київ, 10 січня 1995 року
     N 29/95
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                  від 10 січня 1995 року N 29/95
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про Міністерство зовнішніх економічних
             зв'язків України
 
 
   1. Міністерство зовнішніх економічних зв'язків України (МЗЕЗ
України) є центральним органом державної виконавчої влади України,
підвідомчим Кабінету Міністрів України.
   Міністерство бере участь у виробленні державної політики у
сфері зовнішньоекономічної діяльності та внутрішньої торгівлі,
забезпечує її реалізацію, координує відповідно до покладених на
нього повноважень і міжнародних договорів України дії державних
органів і суб'єктів господарської діяльності.
   2. МЗЕЗ України у своїй діяльності керується Конституцією
( 888-09  ) та законами України, постановами Верховної Ради
України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами,
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також
цим Положенням. У межах своїх повноважень Міністерство організовує
виконання актів законодавства України і здійснює систематичний
контроль за їх реалізацією.
   Міністерство узагальнює   практику  застосування  актів
законодавства з питань, що входять до його компетенції, розробляє
та вносить  Президентові  України, Кабінету Міністрів України
пропозиції щодо вдосконалення законодавства.
   3. Основними завданнями МЗЕЗ України є:
   забезпечення єдиної зовнішньоекономічної  політики  шляхом
всебічного розвитку економічних зв'язків з іноземними державами в
інтересах України;
   розробка концепції    та    стратегії    розвитку
зовнішньоекономічного потенціалу    України,    економічного
співробітництва, механізмів  державного  регулювання  зовнішніх
економічних зв'язків і внутрішньої торгівлі;
   забезпечення в  межах  своїх повноважень захисту прав і
законних інтересів України, українських та іноземних суб'єктів
господарської діяльності, здійснення заходів щодо контролю за
надходженням в Україну валютних коштів, одержуваних від експорту
товарів (робіт, послуг);
   розробка та реалізація заходів щодо розвитку і поліпшення
структури експорту та імпорту товарів, капіталів, робочої сили,
підготовка рекомендацій з цих питань для відповідних галузей
економіки;
   координація дій міністерств,  інших  центральних  органів
державної виконавчої  влади  України  у  сфері зовнішньої та
внутрішньої торгівлі, захисту прав споживачів,  формування  і
реалізації державної політики залучення іноземних інвестицій в
економіку України та  розміщення  українських  інвестицій  за
кордоном, захисту  суб'єктів  господарської  діяльності  від
недобросовісної конкуренції,  запобігання   їй   під   час
експорту-імпорту товарів (робіт, послуг);
   вивчення попиту на товари широкого вжитку, потреб торгівлі в
матеріально-технічних ресурсах,     торговельно-технологічному
обладнанні, взаємодія з відповідними органами щодо розробки та
виготовлення нових   зразків  торговельного  обладнання  й
устаткування, випуску товарів народного споживання.
   4. МЗЕЗ України відповідно до покладених на нього завдань:
   1) вносить відповідним державним органам пропозиції щодо
концепції та  стратегії  розвитку  внутрішньої  торгівлі  та
зовнішньоекономічного потенціалу,   пріоритетних    напрямів
економічного співробітництва,  укладання  міжнародних договорів
України, підвищення ефективності зовнішньоекономічних  зв'язків
України;
   2) бере участь у  формуванні  та  розміщенні  державних
контрактів, визначенні їх виконавців, забезпеченні реалізації
державних програм, контрактів  у  сфері  зовнішньоекономічної
діяльності та внутрішньої торгівлі, складанні торговельного і
платіжного балансів України;
   3) подає в установленому порядку пропозиції та обгрунтування
до проектів державного бюджету і державної програми економічного
та соціального розвитку з питань, що входять до компетенції
Міністерства;
   4) укладає в межах своїх повноважень міжнародні договори;
координує зовнішньоекономічну діяльність регіонів України  та
здійснює  заходи,  спрямовані  на  поліпшення  торговельного
обслуговування населення;
   5) організовує роботу щодо залучення іноземних інвестицій в
економіку України, здійснює державне регулювання  українських
інвестицій за кордон у майновій формі;
   6) виявляє та розслідує факти застосування або  загрози
застосування органами інших держав, економічних угруповань або
митних союзів до товарів походженням з України антидемпінгових
заходів, імпорту в Україну товарів за демпінговими цінами;
   уживає заходів щодо врегулювання торговельних спорів  та
захисту інтересів суб'єктів підприємницької діяльності України в
антидемпінгових розслідуваннях;
   узагальнює світовий  досвід  застосування  антидемпінгових
заходів та законодавства  інших  держав,  нормативних  актів
економічних угруповань та митних союзів;
   подає Державному митному комітету України перелік суб'єктів
підприємницької  діяльності  України  та  іноземних суб'єктів
господарської діяльності, щодо яких  застосовуються  санкції,
передбачені статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ), та у разі порушення проти них відповідної
процедури  антидемпінгового  розслідування (чи загрози такого
порушення) щодо товарів походженням з України;
   7) запроваджує механізм застосування односторонніх обмежень
імпорту відповідно до норм та принципів Генеральної угоди з
тарифів і торгівлі (ГАТТ) та Світової організації торгівлі (СОТ);
   8) здійснює, у межах своєї компетенції, заходи, спрямовані на
скорочення дефіциту торговельного балансу і бюджету України та
вирівнювання платіжного  балансу  України,  захист  інтересів
суб'єктів підприємницької діяльності України від недобросовісної
конкуренції та запобігання їй, проведення  єдиної  державної
політики регулювання імпорту;
   9) визначає порядок організації та проведення міжнародних
торгів (тендерів)  в  Україні  та  здійснює  контроль за їх
проведенням, готує пропозиції щодо порядку експорту та імпорту
товарів;
   10) публікує перелік індикативних цін на  основні  види
товарів, експорт яких є сталим та високоліквідним;
   11) здійснює   облік   (реєстрацію)   окремих   видів
зовнішньоекономічних договорів (контрактів), укладених суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності України усіх форм власності;
   контролює відповідно   до   законодавства   додержання
міністерствами, іншими центральними органами державної виконавчої
влади, суб'єктами  підприємницької  діяльності зобов'язань, що
випливають з міжнародних договорів України;
   аналізує виконання  іноземними  партнерами зобов'язань за
міжнародними договорами України;
   12) здійснює у встановленому порядку реєстрацію представництв
іноземних суб'єктів  господарської  діяльності  та узагальнює
інформацію про їх діяльність;
   веде облік іноземних компаній, які застосовують щодо України
обмежувальну ділову  практику  або несумлінно виконують узяті
зобов'язання;
   13) видає в установленому порядку ліцензії на експорт та
імпорт товарів, технологій, робіт і послуг;
   14) забезпечує  у межах своїх повноважень представництво
України в ГАТТ, СОТ і ЮНКТАД та інших міжнародних організаціях;
   15) здійснює  формування,  фінансування,  керівництво  і
координацію діяльності   структурних   підрозділів   системи
Міністерства: обласних, Київського та Севастопольського міських
управлінь зовнішніх економічних зв'язків та управлінь з питань
торгівлі; торговельно-економічних місій у складі дипломатичних
представництв України за кордоном, призначає та звільняє з посад
їх керівників та заступників;
   16) узагальнює результати зовнішньоекономічної  діяльності
України, веде   інформаційну   роботу   щодо   розвитку
зовнішньоекономічних зв'язків України з іноземними  державами,
видає нормативно-довідкову  літературу,  здійснює публікації у
вітчизняних та  іноземних  засобах  інформації,  проводить
конференції, семінари тощо;
   17) забезпечує разом з Державним митним комітетом України
функціонування системи  експортного  контролю з метою захисту
державних інтересів України у здійсненні  зовнішньоекономічної
діяльності, сприяє проведенню єдиної державної митної політики;
   18) готує відповідно до  чинного  законодавства  України
пропозиції та здійснює заходи щодо встановлення системи тарифного
та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
   19) бере участь:
   у розробці, погодженні й реалізації тарифних  та  інших
заходів, спрямованих на регулювання міжнародних перевезень, та
міжнародних договорів у галузі транспорту;
   розробці та   реалізації  разом  із  заінтересованими
міністерствами, іншими центральними органами державної виконавчої
влади та навчальними закладами програм підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації кадрів для здійснення торгівлі та
зовнішньоекономічної діяльності,  а  також  у  міжнародному
співробітництві в цій галузі;
   підготовці пропозицій щодо формування і використання валютних
фондів держави;
   управлінні разом з Міністерством фінансів України зовнішнім
боргом України та у роботі, пов'язаній з погашенням  боргів
іноземним державам та сплатою боргів Україні;
   розробці разом з міністерствами, іншими центральними органами
державної виконавчої  влади  України програм щодо нарощування
виробництва й асортименту товарів широкого вжитку, а також в
організації ярмарків, аукціонів;
   підготовці пропозицій  щодо  створення,  розвитку   і
функціонування вільних (спеціальних) економічних зон в Україні;
   організації державного  регулювання  військово-технічного
співробітництва з іноземними державами;
   удосконаленні разом з уповноваженими органами системи обліку,
звітності та  державної  статистики  у  сфері  торгівлі  та
зовнішньоекономічної діяльності;
   20) надає  суб'єктам  господарської  діяльності методичну
допомогу в  організації   зовнішньоекономічної   діяльності,
внутрішньої торгівлі, формуванні ринкових структур, визначенні при
експортно-імпортних операціях цін на іноземних ринках;
   21) затверджує рівень індикативних цін;
   22) аналізує стан експортних поставок у межах державного
контракту, контролює виконання організаціями та підприємствами
цього контракту в обсягах експорту та відповідності контрактних
цін цінам зовнішніх ринків;
   23) проводить наукові дослідження  у  сфері  внутрішньої
торгівлі та зовнішньоекономічної діяльності;
   24) здійснює державну політику у сфері обмеження монополізму,
сприяє демонополізації  та приватизації у зовнішньоекономічній
діяльності та внутрішній торгівлі, удосконаленню організаційних
форм та інфраструктури зовнішнього і внутрішнього ринку;
   25) здійснює у межах, визначених законодавством України,
управління майном  підприємств,  установ,  організацій,  що
перебувають у загальнодержавній власності й належать до сфери
управління Міністерства,  в  тому  числі  визначає  порядок
використання їх прибутку (доходу);
   26) розробляє галузеву програму та комплексні заходи щодо
поліпшення безпеки, гігієни праці й виробничого середовища та
здійснює внутрівідомчий контроль за станом охорони праці;
   27) виконує інші функції, що випливають із покладених на
нього завдань.
   5. МЗЕЗ України під час виконання покладених на нього функцій
взаємодіє з іншими центральними органами державної виконавчої
влади, органами Автономної Республіки Крим, місцевими органами
влади і самоврядування, а також з відповідними органами інших
держав.
   6. МЗЕЗ України має право:
   1) здійснювати контроль за додержанням усіма  суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності чинних законів України та умов
міжнародних договорів;
   2) створювати галузеві фонди (інноваційний, охорони праці та
інші);
   3) одержувати безкоштовно від міністерств, інших центральних
органів державної виконавчої влади  інформацію,  документи  й
матеріали, необхідні для виконання покладених на Міністерство
завдань;
   4) брати участь у створенні та функціонуванні українських
організаційних структур некомерційного характеру  за кордоном,
роботі міжнародних організацій і міжурядових органів, міжурядових
комісій та   комітетів   з   торговельно-економічного   та
науково-технічного співробітництва,   конференцій,  конгресів,
симпозіумів і нарад з питань міжнародних економічних відносин;
   5) проводити  у  межах  своїх  повноважень переговори з
державними органами, установами, а також іншими юридичними і
фізичними особами як в Україні, так і за кордоном;
   6) залучати на контрактній основі вітчизняних та іноземних
учених, фахівців і експертів для консультацій, вивчення проблем у
сфері торгівлі та зовнішньоекономічних зв'язків.
   7. МЗЕЗ України у межах своїх повноважень на основі й на
виконання чинного законодавства видає накази, організовує  та
контролює їх виконання.
   Міністерство у разі потреби видає разом з іншими центральними
органами державної виконавчої влади, Урядом Автономної Республіки
Крим, виконавчими комітетами Рад народних депутатів спільні акти.
   Рішення Міністерства  з  питань  регулювання  внутрішньої
торгівлі та зовнішньоекономічної діяльності, видані у межах його
повноважень, є обов'язковими для виконання центральними органами
державної виконавчої  влади,  місцевими  органами  влади  і
самоврядування, суб'єктами підприємницької діяльності незалежно
від форм власності та громадянами.
   8. МЗЕЗ України очолює Міністр, який призначається на посаду
відповідно до Конституції України ( 888-09 ).
   Міністр має заступників, яких призначає Президент України.
Розподіл обов'язків між заступниками Міністра проводить Міністр.
   Міністр зовнішніх  економічних  зв'язків  України  несе
персональну відповідальність  за  виконання  покладених  на
Міністерство завдань і здійснення ним своїх функцій, визначає
ступінь відповідальності  заступників  Міністра,  керівників
підрозділів Міністерства.
   9. Для  погодженого  вирішення  питань,  що належать до
компетенції МЗЕЗ України, обговорення найважливіших напрямів його
діяльності у Міністерстві утворюється колегія в складі Міністра
(голова колегії), заступників Міністра за посадою, а також інших
керівних працівників Міністерства.
   До складу колегії можуть входити керівники інших центральних
органів державної виконавчої влади.
   Членів колегії затверджує Кабінет Міністрів України.
   Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами,
Міністерства.
   10. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо
розроблення основних  напрямів  розвитку  зовнішньоекономічної
діяльності та  внутрішньої торгівлі, обговорення найважливіших
програм та інших питань у Міністерстві утворюється наукова рада з
провідних учених і висококваліфікованих фахівців-практиків.
   Склад наукової ради і положення про неї затверджує Міністр. У
Міністерстві можуть бути утворені й інші дорадчі та консультативні
органи. Склад цих органів і положення про них затверджує Міністр.
   11. Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників
центрального апарату МЗЕЗ України затверджує Кабінет Міністрів
України.
   Структуру центрального  апарату  Міністерства  затверджує
віце-Прем'єр-міністр України.
   Штатний розпис центрального апарату Міністерства і положення
про його структурні підрозділи затверджує Міністр.
   12. МЗЕЗ України є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного
герба України і своїм найменуванням.
 
 
   Глава Адміністрації
   Президента України               Д.ТАБАЧНИК
 

 

попередній документ наступний документ
архів-2005
Партнеры


Правовые ресурсы