LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ruПро вдосконалення механізму приватизації в Україні і посилення контролю за її проведенням

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року 
            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
    Про вдосконалення механізму приватизації в Україні
       і посилення контролю за її проведенням
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 37, ст.345 )
 
   З метою вдосконалення механізму приватизації в Україні і
посилення  контролю  за  її проведенням Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є :
   1. У зв'язку з тим, що не виконуються завдання Державної
програми приватизації, не забезпечуються підготовка необхідної
законодавчої бази і належний контроль за процесом приватизації,
допускаються порушення принципів і пріоритетів приватизації, та
враховуючи,  що  на  місцях  не  забезпечується  економічне
обгрунтування планів приватизації, проявляється недосконалість
оцінки  вартості  об'єктів,  що  приватизуються,  недостатньо
аналізується  ефективність використання приватизованого майна,
неефективно проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота щодо
реформування  власності  і  недостатньо забезпечується захист
інтересів всіх громадян України, визнати хід приватизації в
Україні незадовільним, Голові Фонду державного майна України
виразити недовіру.
   2. Доручити Кабінету Міністрів України до 15 серпня 1994 року
визначити перелік об'єктів, що не підлягають приватизації у
зв'язку з їх загальнодержавним  значенням  (в  першу  чергу
паливно-енергетичний комплекс, транспорт і зв'язок),та внести його
на затвердження Верховної Ради України у вересні 1994 року.
   Фонду державного майна України, його регіональним відділенням
до затвердження Верховною Радою України переліку галузей та
об'єктів,  що не підлягають приватизації, зупинити укладення
договорів купівлі-продажу об'єктів і оренди з викупом.
   3. Встановити,  що головними пріоритетами приватизації є
підвищення ефективності виробництва та мотивації  до  праці,
прискорення структурної перебудови і розвитку економіки України.
   Кабінету Міністрів України спільно з комісіями Верховної Ради
України з питань економічної політики та управління народним
господарством, з питань фінансів і банківської діяльності та
Контрольною комісією Верховної Ради України з питань приватизації
до 1 листопада 1994 року внести на розгляд Верховної Ради України
проекти законів про зміни та доповнення до чинного законодавства,
передбачивши при цьому:
   захист інтересів держави як власника майна, захист прав
громадян, трудових колективів, акціонерів та дрібних інвесторів;
   відповідальність за  порушення  законодавства  з  питань
приватизації;
   включення в договір купівлі-продажу об'єкта приватизації умов
щодо перспективи розвитку підприємства у післяприватизаційний
період та санкції за їх порушення;
   заборону використання коштів від приватизації на покриття
дефіциту державного та місцевих бюджетів, спрямовуючи їх при цьому
на розвиток виробництва та створення нових робочих місць;
   декларування доходів  покупців  при  оформленні договорів
купівлі-продажу в процесі приватизації;
   пріоритетність конкурентних  способів  приватизації  для
підприємств групи "А", "Д" і акціонування - для підприємств групи
"Б" і "В" з забезпеченням пільг трудовим колективам та спрощення
цих процедур;
   усунення суперечностей у законодавстві, що регулює процеси
реформування власності;
   заборону звільнення, без їх згоди, працівників підприємств,
щодо яких прийнято рішення про приватизацію;
   недопущення руйнування  цілісних  виробничих  комплексів,
циклів, технологій;
   забезпечення відповідності  нормативних  актів  з  питань
приватизації законам України;
   захист інтересів сільськогосподарських виробників під час
приватизації переробних підприємств.
   4. З метою удосконалення орендних відносин як перехідної
форми  до приватизації Кабінету Міністрів України спільно з
Комісією з питань економічної політики та управління народним
господарством до 1 жовтня 1994 року внести у Верховну Раду
України проект Закону України про внесення змін і доповнень до
Закону  України  "Про оренду майна державних підприємств та
організацій" ( 2269-12 ) з урахуванням вимог пункту 3 цієї
Постанови.
   Фонду державного майна України, регіональним відділенням та
представництвам  Фонду  державного  майна  України,  органам
приватизації  адміністративно-територіальних  одиниць  зупинити
укладання договорів купівлі-продажу об'єктів невиробничої сфери,
що приватизуються способом оренди з викупом, до внесення змін та
доповнень до Закону України  "Про  оренду  майна  державних
підприємств та організацій".
   5. З метою захисту економічних інтересів громадян України
встановити, що індексація номінальної вартості приватизаційного
сертифіката проводиться одночасно з індексацією основних фондів.
   6. Кабінету Міністрів України разом з комісіями Верховної
Ради України з питань економічної політики та управління народним
господарством,  з  питань  фінансів і банківської діяльності
підготувати та внести на розгляд наступної сесії Верховної Ради
України проект концепції створення та розвитку фондового ринку
України.
   7. Кабінету Міністрів України, Національному банку України,
Ощадному банку України за погодженням з комісіями Верховної Ради
України з питань економічної політики та управління народним
господарством,з питань фінансів і банківської діяльності розробити
механізм введення у  формі готівки  іменних  приватизаційних
сертифікатів (купонна книжка). Розробити і здійснити заходи для
впровадження взаємної конвертованості приватизаційних паперів.
   8. Кабінету Міністрів України разом з комісіями Верховної
Ради України з питань економічної політики та управління народним
господарством, з питань соціальної політики та праці за участю
профспілок України до 1 грудня 1994 року розробити та подати на
затвердження до Верховної Ради України концепцію приватизації
об'єктів соціально-культурного призначення.
   9. Кабінету  Міністрів України з урахуванням вимог цієї
Постанови:
   до 1 жовтня 1994 року затвердити зміни до методики оцінки
майна підприємств, що приватизуються, з урахуванням світового
досвіду експертних оцінок та потенційної прибутковості;
   до 15 жовтня 1994 року переглянути механізм участі іноземних
інвесторів у процесі приватизації;
   до 1 листопада 1994 року розробити пропозиції щодо механізму
управління державною власністю в корпоративному секторі економіки;
   до 1 листопада 1994 року вдосконалити механізм проведення
аукціонів і конкурсів;
   до 1 грудня 1994 року внести на розгляд Верховної Ради
України проект Державної програми приватизації на 1995 рік;
   до 1 грудня 1994 року розробити механізм відчуження майна
військових установ та організацій.
   10. З метою більш глибокого аналізу наслідків проведення
приватизації та її здійснення в  1993-1994  роках  доручити
Генеральній прокуратурі України, Службі безпеки України до 15
вересня 1994 року подати Контрольній комісії Верховної Ради
України з питань приватизації інформацію про результати перевірок
дотримання органами приватизації чинного законодавства.
   З метою забезпечення належного контролю, недопущення порушень
чинного законодавства та захисту інтересів громадян в процесах
приватизації Генеральній прокуратурі України, Службі  безпеки
України,  Міністерству  внутрішніх  справ  України,  Вищому
арбітражному суду України щоквартально  надавати  Контрольній
комісії Верховної Ради України з питань приватизації інформацію
про результати перевірок дотримання органами приватизації чинного
законодавства та практику розгляду справ щодо приватизації та
оренди.
   Контрольній комісії  Верховної  Ради  України  з  питань
приватизації спільно з Фондом державного майна України здійснити
вибіркову перевірку дотримання чинного законодавства у процесі
приватизації об'єктів соціально-культурного призначення, торгівлі,
побутового обслуговування і громадського харчування.
   Кабінету Міністрів України, Ощадному банку України до 15
вересня 1994 року подати до Верховної Ради України інформацію з
питань застосування громадянами України приватизаційних майнових
сертифікатів.
   Контрольній комісії  Верховної  Ради  України  з  питань
приватизації узагальнити подану до  Верховної  Ради  України
інформацію та результати перевірок і до 1 грудня 1994 року
проінформувати Верховну Раду України з цих питань.
   11. Кабінету Міністрів України до 1 листопада 1994 року
подати до Верховної Ради України інформацію щодо кількості та
вартості  цілісних  майнових  комплексів,  що  підлягають
приватизації, на підставі даних статистичної звітності.
   12. Кабінету Міністрів України, Національному банку України
до 1 жовтня 1994 року розробити і подати на розгляд Верховної Ради
України пропозиції про індексацію вкладів громадян за станом на 1
січня 1992 року та вартості цільової безпроцентної позики з метою
їх використання у процесі приватизації.
   13. Кабінету  Міністрів  України до 1 жовтня 1994 року
перевірити дотримання перерахування коштів до позабюджетних фондів
приватизації та порядку їх використання і про результати перевірки
проінформувати Верховну Раду України.
   14. Кабінету Міністрів України  щоквартально  інформувати
Верховну Раду України про хід приватизації державного майна.
   15. Кабінету Міністрів України, Верховній Раді Республіки
Крим, місцевим Радам народних депутатів до 1 жовтня 1994 року
підготувати  пропозиції про створення єдиної системи органів
приватизації.
   16. Кабінету Міністрів України, Фонду  державного  майна
України, Державній телерадіомовній компанії України до 1 вересня
1994 року створити систему інформаційного забезпечення населення
щодо права участі у приватизації об'єктів.
   17. Кабінету Міністрів України разом з Комісією Верховної
Ради України з питань економічної політики та управління народним
господарством розглянути питання щодо передачі безоплатно трудовим
колективам  підприємств,  що  приватизуються,  частини  майна
зазначених підприємств, придбаного за рахунок коштів підприємств
після прийняття Закону України "Про підприємства в Україні"
( 887-12  ),  введення  підвищувального  коефіцієнта вартості
приватизаційного сертифіката для громадян, на яких не поширюються
пільги, передбачені статтею 25 Закону України "Про приватизацію
майна державних підприємств" ( 2163-12 ),  надання  трудовим
колективам  під  час  приватизації нерентабельних підприємств
відстрочки платежу. Внести до 1 листопада 1994 року пропозиції з
цих питань на розгляд Верховної Ради України.
   18. З метою удосконалення  приватизаційних  процесів  та
контролю за обмеженням монополізму в окремих галузях народного
господарства комісіям Верховної Ради України з питань економічної
політики та управління народним господарством, з питань базових
галузей та соціально-економічного розвитку регіонів, з питань
паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв'язку, з питань
агропромислового комплексу, земельних ресурсів та соціального
розвитку села підготувати і подати на розгляд Верховної Ради
України до 15 жовтня 1994 року висновки щодо доцільності створення
Національної  акціонерної  холдингової компанії "Укрнафтогаз".
Кабінету Міністрів України до розгляду цього питання Верховною
Радою України не приймати рішень щодо утворення холдингів у сфері
транспорту,  зв'язку,  енергетики  та  матеріально-технічного
забезпечення.
   19. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
 
 
 Голова Верховної Ради України              О.МОРОЗ
    
 м.Київ, 29 липня 1994 року
   N 149/94-ВР 

 

попередній документ наступний документ
архів-2004
Партнеры


Правовые ресурсы