LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ruПро затвердження Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємництва спеціальних дозволів (ліцензій) на діяльність, пов'язану з наданням туристичних послуг, а також Інструкції про умови і правила здійснення підприємницької діяльності, пов'язаної

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року


        ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ ПО ТУРИЗМУ
 
              Н А К А З
 
 N 79 від 27.07.94          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   29 липня 1994 року
                   за N 178/987
 
 
   Про затвердження Iнструкції про порядок видачі суб'єктам
    підприємництва спеціальних дозволів (ліцензій) на
    діяльність, пов'язану з наданням туристичних послуг,
    а також Iнструкції про умови і правила здійснення
    підприємницької діяльності, пов'язаної з наданням
    туристичних послуг, та контролю за їх дотриманням
 
  ( Iз змінами, внесеними згідно з Наказом Ліцензійної палати
   N ЛП-12/26 ( z0428-96 ) від 17.05.96 )
 
 
 
   З метою захисту інтересів споживачів туристичних послуг,
створення рівних можливостей для суб'єктів підприємництва на ринку
туристичних послуг,  відповідно  до  Закону  України  "Про
підприємництво" ( 698-12 ), постанови Кабінету Міністрів України
від 17 травня 1994 року N 316 ( 316-94-п ) "Про Положення про
порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних
дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності" та
Положення про Державний комітет України по туризму, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року
N 625 ( 625-93-п ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Iнструкцію про  порядок  видачі  суб'єктам
підприємництва спеціальних  дозволів (ліцензій) на діяльність,
пов'язану з наданням туристичних послуг та Iнструкцію про умови і
правила здійснення  підприємницької  діяльності,  пов'язаної з
наданням туристичних послуг, та  контролю  за  їх дотриманням
( z0179-94 ) і ввести їх в дію через 10 днів після реєстрації в
Міністерстві юстиції України (додаються).
   2. Управлінням  Держкомтуризму  України:  по ліцензуванню
туристичної діяльності: інформації  і  реклами  довести  дані
Iнструкції та термін введення їх в дію до відома заінтересованих
міністерств і відомств України, уряду Республіки Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських органів влади, суб'єктів
підприємництва, які займаються туристичною діяльністю незалежно
від форм власності, і спільно з Генеральними агентствами по
туризму в областях та м.Києві, органами по управлінню туризмом в
Республіці Крим та м.Севастополі забезпечити їх виконання.
   3. Встановити, що з 1 січня 1995 року діяльність по наданню
туристичних послуг всіма суб'єктами підприємництва, незалежно від
форм власності, без ліцензії забороняється на всій території
України.
   4. Управлінню справами забезпечити виготовлення друкарським
способом бланків ліцензії та корінця ліцензії - 8 тисяч штук;
заяви на отримання ліцензії - 15 тисяч штук. Витрати на їх
виготовлення віднести на Фонд розвитку туризму Держкомтуризму
України.
   5. Встановити,  що  підпис  ліцензій,  які  видаються
Держкомтуризмом України,  місцевими  органами   ліцензування
здійснюється відповідно  заступником  голови  Держкомтуризму,
керівниками органів ліцензування на місцях.
   6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
голови Комітету Науменка Г.П.
 
 Голова Комітету                   В.Скринник
 
 
                        Затверджено
                   наказом Державного комітету
                   України по туризму
                   27 липня 1994 року
                   N 79
 
  ( Iнструкція втратила чинність на підставі Наказу 
   Ліцензійної палати N ЛП-12/26 (z0428-96 ) від 17.05.96 )
 
              IНСТРУКЦIЯ
      про порядок видачі суб'єктам підприємництва
     спеціальних дозволів (ліцензій) на діяльність,
       пов'язану з наданням туристичних послуг
 
 
           1. Загальні положення
   1.1. Ця Iнструкція розроблена відповідно до вимог Закону
України "Про підприємництво", ( 698-12 ) постанови  Кабінету
Міністрів України від 17 травня 1994 року N -316 ( 316-94-п ) "Про
Положення про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності
спеціальних дозволів  (ліцензій)  на здійснення окремих видів
діяльності" та Положення про Державний комітет України по туризму,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня
1993 року N 625 ( 625-93-п ).
   1.2. Iнструкція  встановлює  порядок видачі, продовження,
зупинення дії, анулювання спеціальних дозволів (ліцензій)  на
діяльність, пов'язану з наданням туристичних послуг.
   Iнструкція визначає перелік видів туристичної діяльності, що
підлягають ліцензуванню та території України (додаток 1).
   1.3. Дія  Iнструкції  поширюється  на  всіх  суб'єктів
підприємницької діяльності незалежно від їх організаційних форм і
форм власності.
  Об'єктами ліцензування  є:  туристичні  агентства,  бюро
подорожей, туристичні оператори, готелі, мотелі, кемпінги, бюро
екскурсій, екскурсійні бюро, бюро по прийому туристів, туристичні
комплекси та бази, квартирні бюро, підприємства харчування і
транспорту,  центри, фонди, об'єднання, асоціації, акціонерні
товариства, компанії, корпорації, консорціуми, а також  інші
фізичні  та  юридичні особи, що здійснюють або мають намір
здійснювати туристичну діяльність, передбачену  їх  статутами
(далі-фірми).
   1.4. Видача  спеціального дозволу (ліцензії) здійснюється
Державним комітетом України по туризму, Міністерством курортів та
туризму Республіки Крим, Генеральними агентствами по туризму в
областях та держадміністрацією м.Севастополя, яким  це  право
делеговане Держкомтуризмом України згідно з розподілом повноважень
(додаток 2).
   1.5. Метою ліцензування є створення рівних можливостей для
суб'єктів підприємництва  на  ринку  туристичних  послуг  та
забезпечення захисту  прав  і  законних інтересів держави та
споживачів цих  послуг,  підвищення   рівня   туристичного
обслуговування, приведення його у відповідність з міжнародними
вимогами.
   1.6. За видачу ліцензії стягується плата відповідно до вимог
чинного законодавства.
   Уся сума плати надходить на рахунок позабюджетних коштів
Держкомтуризму України (у Фонд розвитку туризму) або на рахунки
місцевих органів  ліцензування,  яким  це  право  делеговане
Держкомтуризмом України.
   1.7. Туристичним  фірмам,  засновниками  яких є іноземні
юридичні та фізичні особи, а також створеним за участю іноземних
інвестицій, ліцензія  на  здійснення  туристичної  діяльності
видається виключно Держкомтуризмом України.
   1.8. Ліцензії, видані Держкомтуризмом України або місцевими
органами, яким Держкомтуризмом делеговано це право, діють тільки
на території України.
   1.9. Держкомтуризм України веде державний реєстр суб'єктів
підприємництва, що   здійснюють   туристичну   діяльність
(далі-державний реєстр) і пройшли ліцензування (додаток 3).
  ( Iнструкція втратила чинність на підставі Наказу 
   Ліцензійної палати N ЛП-12/26 ( z0428-96 ) від 17.05.96 )
 
              2. Ліцензія
 
   2.1. Ліцензія на надання туристичних послуг є документом, що
підтверджує право її власника здійснювати відповідний вид або
комплекс видів діяльності при дотриманні ним вимог та умов,
визначених при  видачі  ліцензії, а також чинних нормативних
документів з питань туризму.
   2.2. Бланк ліцензії є документом суворої звітності, який
виготовляється Держкомтуризмом України тільки друкованим способом
з обліковим номером.
   2.3. Ліцензія має встановлену форму (додаток 4), в якій
вказується такі реквізити:
   - найменування органу, що її видав;
   - прізвище, ім'я, по батькові, адреса проживання громадянина,
або повне найменування і місце знаходження юридичної особи;
   - вид діяльності або комплекс видів діяльності, на які
видається ліцензія;
   - місце здійснення діяльності;
   - особливі умови та правила здійснення даного виду (видів)
діяльності;
   - номер реєстрації ліцензії;
   - дата видачі ліцензії;
   - термін дії ліцензії;
   - підпис відповідальної за видачу ліцензії службової особи,
засвідчений печаткою органу, що видав ліцензію.
   2.4. Ліцензія видається в одному примірнику на підставі
рішення ліцензійної  комісії,  що  створюється  при  органі
ліцензування. Усі  рішення  ліцензійної  комісії  оформлюються
протоколом її засідання.
   2.5. Термін дії ліцензії 3 роки.
   2.6. Продовження терміну дії ліцензії, видача нової ліцензії
(при реорганізації  суб'єкта підприємницької діяльності чи її
втраті тощо) здійснюються в порядку, встановленому для одержання
ліцензії.
   2.7. Після реєстрації ліцензія вручається заявнику або його
представникові при пред'явленні доручення на її отримання.
   Корінець ліцензії (додаток 5) з підписом особи, яка отримала
ліцензію, залишається в органі ліцензування для контролю.
   2.8. Після  припинення  суб'єктом  підприємництва  своєї
діяльності видана йому ліцензія втрачає силу.
 
  3. Порядок подання та розгляду заяви на отримання ліцензії
 
   3.1. Заява встановленої форми (додаток 6) на  отримання
ліцензії на відповідний вид, комплекс видів туристичної діяльності
подається до Держкомтуризму України або визначених ним місцевих
органів особисто представниками фірм або через довірену особу.
   3.2. До заяви додаються такі документи:
         підприємцем - фізичною особою
   - копії документів,  що  засвідчують  рівень  освіти  і
кваліфікації, необхідних  для  здійснення  відповідного  виду
туристичної діяльності;
   - документ (платіжне доручення, квитанція тощо) про внесення
плати за ліцензію;
         підприємцем - юридичною особою
   - копії засновницьких документів (статут, установчий договір,
якщо власників або уповноважених органів два і більше), свідоцтва
про державну реєстрацію туристичної фірми як юридичної особи,
завірені у встановленому порядку;
   - документ, що підтверджує плату за видачу ліцензії.
   3.3. Держкомтуризм  України  та інші органи ліцензування
визначають необхідність погодження питань про видачу ліцензій з
державними органами, у функції яких входить нагляд за додержанням
встановлених правил при здійсненні відповідних видів туристичної
діяльності.
   3.4. Рішення про видачу ліцензії або відмову в її видачі (з
зазначенням підстави) приймаються у термін не пізніше, ніж за 30
днів з дня одержання заяви.
   3.5. Заявник  несе  відповідальність за достовірність та
повноту даних, що повідомляються органу ліцензування, в порядку,
встановленому законодавством України.
   3.6. У видачі ліцензії може бути відмовлено, якщо подані
документи містять недостовірні дані, або не відповідають вимогам
чинного законодавства України та цієї Iнструкції.
   3.7. Якщо на протязі терміну дії ліцензії відбудеться зміна
юридичної адреси, банківських реквізитів тощо, ліцензіат повинен у
тижневий термін письмово поінформувати про це відповідний орган
ліцензування і надалі переоформити всі необхідні документи у
порядку, встановленому для отримання ліцензії.
   3.8. Рішення про відмову у видачі ліцензії, зупинення її дії
чи її анулювання може бути оскаржене суб'єктом підприємницької
діяльності до суду або арбітражного суду.
  ( Iнструкція втратила чинність на підставі Наказу 
   Ліцензійної палати N ЛП-12/26 ( z0428-96 ) від 17.05.96 )
 
 
                         Додаток 1
                    до Iнструкції про порядок
                    видачі      суб'єктам
                    підприємництва спеціальних
                    дозволів  (ліцензій)  на
                    діяльність, пов'язану  з
                    наданням туристичних послуг
 
 
               ПЕРЕЛIК
      видів туристичної діяльності, що підлягають
        ліцензуванню та території України
 
   1. Організація прийому та обслуговування іноземних туристів в
Україні (міжнародний туризм)
   2. Організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів
в Україні (внутрішній туризм)
   3. Організація  туристичних  поїздок  за  межі  України
(зарубіжний туризм)
   4. Екскурсійна діяльність
   5. Організація  масового та оздоровчо-спортивного туризму
(самодіяльний туризм)
  ( Iнструкція втратила чинність на підставі Наказу 
   Ліцензійної палати N ЛП-12/26 ( z0428-96 ) від 17.05.96 )
 
 
                         Додаток 2
                    до Iнструкції про порядок
                    видачі      суб'єктам
                    підприємництва спеціальних
                    дозволів  (ліцензій)  на
                    діяльність, пов'язану  з
                    наданням туристичних послуг
 
               РОЗПОДIЛ
      повноважень по видачі ліцензій суб'єктам
      туристичної діяльності між Держкомтуризмом
      України та місцевими органами управління
               туризмом
 
    I. До повноважень Держкомтуризму України по видачі
           ліцензій відносяться:
 
   1.1. Генеральні агентства по туризму в областях та м.Києві,
підприємства, підпорядковані Держкомтуризму.
   1.2.* Підприємства та організації Українського акціонерного
товариства по туризму та екскурсіях "Укрпрофтур".
   1.3.* Підприємства та організації Акціонерного товариства
"Супутник-Україна".
   1.4. Туристичні фірми, підприємства, засновниками яких є
іноземні юридичні та фізичні особи, а також такі, що створені за
участю іноземних інвестицій.
   1.5.* Корпорації,  концерни,   консорціуми,   компанії,
товариства, об'єднання, спілки, асоціації, центри, фонди, малі
підприємства тощо, які безпосередньо здійснюють або мають намір
здійснювати функції  туроператорів  і  турагентів,  а  також
підприємства, що входять до їх складу.
   1.6.* Категорійні  готелі,  мотелі,  кемпінги, туристичні
комплекси і бази.
-----------------------
* за винятком тих, що знаходяться на території Республіки Крим,
м.Севастополя.
 
    II. До повноважень Міністерства курортів та туризму
     Республіки Крим по видачі ліцензій відносяться
       (на підставі договору з Держкомтуризмом)
 
   2.1. Всі юридичні та фізичні особи, що здійснюють або мають
намір здійснювати туристичну діяльність на території Республіки
Крим (крім розташованих на території м.Севастополя та зазначених в
п.1.4.).
 
    III. До повноважень Генеральних агентств по туризму
   в областях та м.Києві по видачі ліцензій відносяться:
 
   3.1. Юридичні  особи,  що  функціонують або мають намір
здійснювати туристичну діяльність крім зазначених в розділі 1
   - кооперативи, квартирні бюро;
   - некатегорійні готелі, мотелі, кемпінги, туристичні бази і
комплекси;
   - Бази відпочинку, пансіонати, санаторії, гостьові будинки,
приватні квартири  і будинки, туристичні табори, інші засоби
розміщення туристів;
   - підприємства, що організують морські та річкові екскурсії
для туристів;
   - туристичні  підприємства,  що  бронюють  для  туристів
залізничні, авіаційні квитки та квитки на водний транспорт, тощо;
   - підприємства,  що  надають  платні  консультаційні  та
інформаційні туристичні послуги.
   3.2. Фізичні особи, що здійснюють індивідуальну діяльність по
наданню туристичних послуг.
   3.3. Юридичні та фізичні особи, що займаються організацією
масового та оздоровчо-спортивного туризму.
 
     IY. До повноважень органу по управлінню туризмом
     в м. Севастополі по видачі ліцензій відносяться
     (на підставі договору з Держкомтуризмом України):
 
   4.1. Всі юридичні та фізичні особи, що здійснюють або мають
намір здійснювати туристичну діяльність на території м.Севастополя
(крім зазначених в п.1.4.)
  ( Iнструкція втратила чинність на підставі Наказу 
   Ліцензійної палати N ЛП-12/26 ( z0428-96 ) від 17.05.96 )
 
                         Додаток 3
                    до Iнструкції про порядок
                    видачі      суб'єктам
                    підприємництва спеціальних
                    дозволів  (ліцензій)  на
                    діяльність, пов'язану  з
                    наданням туристичних послуг
 
             ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР
      суб'єктів підприємницької діяльності, що
      здійснюють туристичну діяльність і пройшли
              ліцензування
           (державна реєстрація)
 -----------------------------------------------------------------
 Реєст-¦Дата ¦Номер ¦Повне ¦ Поштова¦ Вид діяль-¦Строк ¦Відмітка
 рацій-¦реє- ¦ліцен-¦найме- ¦ адреса ¦ ності,  ¦дії  ¦про ану-
 ний  ¦стра-¦зії  ¦нуван- ¦ та но- ¦ на право ¦ліцен-¦лювання
 но-  ¦ції ¦N   ¦ня   ¦ мер те-¦ здійс-  ¦зії  ¦ліцензії
 мер  ¦   ¦   ¦суб'єк-¦ лефону ¦ нення,  ¦   ¦продов-
    ¦   ¦   ¦та під-¦ суб'єк-¦ якої   ¦   ¦ження
    ¦   ¦   ¦приєм- ¦ та під-¦ вида-   ¦   ¦строку
    ¦   ¦   ¦ницької¦ приєм- ¦ на    ¦   ¦дії
    ¦   ¦   ¦діяль- ¦ ницької¦ ліцен-  ¦   ¦
    ¦   ¦   ¦ності ¦ діяль- ¦ зія    ¦   ¦
    ¦   ¦   ¦    ¦ ності ¦      ¦   ¦
 -----------------------------------------------------------------
  ( Iнструкція втратила чинність на підставі Наказу 
   Ліцензійної палати N ЛП-12/26 ( z0428-96 ) від 17.05.96 )
 
                         Додаток 4
                    до Iнструкції про порядок
                    видачі      суб'єктам
                    підприємництва спеціальних
                    дозволів  (ліцензій)  на
                    діяльність, пов'язану  з
                    наданням туристичних послуг
 
        ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ ПО ТУРИЗМУ
              ліцензія N
 
   Видана ______________________________________________________
      повне найменування юридичної особи, прізвище, ім'я,
      по-батькові фізичної особи, адреса її проживання
 
   _____________________________________________________________
        місце знаходження юридичної особи
 
   на виконання діяльності _____________________________________
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
   Особливі умови та правила здійснення діяльності _____________
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
   Місце здійснення діяльності _________________________________
   _____________________________________________________________
   Реєстраційний номер _________________________________________
   Дата видачі__________________________________________________
   Термін дії __________________________________________________
 
   __________        __________   _____________________
   Посада          Підпис     прізвище та ініціали
 
   Печатка органу ліцензування
  ( Iнструкція втратила чинність на підставі Наказу 
   Ліцензійної палати N ЛП-12/26 ( z0428-96 ) від 17.05.96 )
 
                        Додаток 5
                    до Iнструкції про порядок
                    видачі      суб'єктам
                    підприємництва спеціальних
                    дозволів  (ліцензій)  на
                    діяльність, пов'язану  з
                    наданням туристичних послуг
 
        ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ ПО ТУРИЗМУ
            Корінець ліцензія N
 
   Видана ______________________________________________________
      повне найменування юридичної особи, прізвище, ім'я,
      по-батькові фізичної особи, адреса її проживання
 
   _____________________________________________________________
        місце знаходження юридичної особи
 
   на виконання діяльності _____________________________________
   _____________________________________________________________
   Місце здійснення діяльності _________________________________
   _____________________________________________________________
   Особливі умови та правила здійснення діяльності _____________
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
   Реєстраційний номер _________________________________________
   Дата видачі__________________________________________________
   Термін дії __________________________________________________
 
   _______         __________   _____________________
   Посада          Підпис     прізвище та ініціали
 
   Печатка органу ліцензування
  ( Iнструкція втратила чинність на підставі Наказу 
   Ліцензійної палати N ЛП-12/26 ( z0428-96 ) від 17.05.96 )
 
                        Додаток 6
                    до Iнструкції про порядок
                    видачі      суб'єктам
                    підприємництва спеціальних
                    дозволів  (ліцензій)  на
                    діяльність, пов'язану  з
                    наданням туристичних послуг
                    ___________________________
                    ___________________________
                    найменування органу, якому
                    подається заява
 
          ЗАЯВА НА ОТРИМАННЯ ЛIЦЕНЗIЇ
 
   Заявник _____________________________________________________
       найменування юридичної особи або прізвище,  ім'я,
       по-батькові фізичної особи, паспортні  дані (серія,
       номер, коли і ким виданий, місце проживання)
   Адреса юридичної особи_______________________________________
   Зареєстрований в ____________________________________________
           місце та орган реєстрації
   реєстраційне свідоцтво N _______ від "  " _________199 __р.
   Розрахунковий рахунок N ________ в __________________________
   _____________________________________________________________
         найменування кредитної установи
   Валютний рахунок N ____________________ в ___________________
   _____________________________________________________________
   В особі _____________________________________________________
       прізвище, ім'я, по-батькові, посада керівника - для
       юридичної особи
       просить видати ліцензію на здійснення таких видів
       туристичної діяльності:
   1. __________________________________________________________
   2. __________________________________________________________
   3. __________________________________________________________
   4. __________________________________________________________
   5. __________________________________________________________
   З умовами і вимогами ліцензування даних видів послуг, а також
правилами і  положеннями, що регулюють здійснення туристичної
діяльності, ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.
 
               ПЕРЕЛIК
   документів, що додаються до заяви на отримання ліцензії
   1. __________________________________________________________
   2. __________________________________________________________
   3. __________________________________________________________
   4. __________________________________________________________
   5. __________________________________________________________
   6. __________________________________________________________
   Підпис заявника ____________   ____________________________
                   прізвище, ім'я, по-батькові
                   посада
   "__________" _______________________199 ___________р.
 
   Матеріали перевірені і прийняті "______"______________199__р.
   Підпис особи, що прийняла заяву _____________________________
 
                   _____________________________
                Прізвище, ім'я, по батькові, посада
 

 

попередній документ наступний документ
архів-2003
Партнеры


Правовые ресурсы