LawUA.info - Правовой Портал Украины
Счетчики
Рейтинг@Mail.ruПро заходи по матеріальному стимулюванню студентів митної спеціалізації

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року


         ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 
 N 212 від 18.07.94          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   1 серпня 1994 р.
 vd940718 vn212            за N 180/389
 
 
   { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
                       митної служби
    N 379 ( z0645-06 ) від 17.05.2006 }
 
       Про заходи по матеріальному стимулюванню
         студентів митної спеціалізації
 
   { Щодо скасування Наказу додатково див. Наказ Державної
                        митної служби
    N 347 ( v0347342-05 ) від 28.04.2005 }
 
 
  { Iз змінами, внесеними згідно з Наказом Митного комітету
   N 569 ( v0569342-95 ) від 17.11.95 }
 
 
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26
січня 1993 р. N 50 ( 50-93-п ) "Про додаткові заходи соціального
захисту студентів вищих, учнів середніх та професійно-технічних
навчальних  закладів,  аспірантів  і  докторантів",  з метою
соціального захисту від інфляційних процесів  та  ефективної
підготовки спеціалістів для митної системи і стимулювання їх
навчання Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок перерахування та виплати доплат до
стипендії студентам, з якими укладені індивідуальні угоди про
підготовку на стаціонарі у вищих навчальних закладах України
(додається).
 
 
   ( Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Митного
комітету N 569 ( v0569342-95 ) від 17.11.95 )
 
 
   ( Пункт 2.1 втратив чинність на підставі Наказу Митного
комітету N 569 ( v0569342-95 ) від 17.11.95 )
 
 
   ( Пункт 2.2 втратив чинність на підставі Наказу Митного
комітету N 569 ( v0569342-95 ) від 17.11.95 )
 
 
   3. Управлінню по роботі з особовим складом (Копач В.С.):
   3.1. Спільно з учбовими закладами, з якими ДМК України уклав
договори, визначити порядок видачі документів про успішність та
відвідування занять студентами та інформувати про  прийнятий
порядок видачі документів митні установи і студентів митної
спеціалізації.
   3.2. Щорічно, не пізніше 15 грудня, подавати в Фінансове
управління ДМК України відомості про чисельність студентів, які
проходять цільову підготовку за направленнями митних установ, а в
1994 році - в місячний термін після отримання цього наказу.
   4.  Фінансовому  управлінню  (Грінченко  В.М.)  щорічно
передбачати асигнування на доплату до стипендії студентам, які
навчаються  на  стаціонарі  учбових  закладів  за  цільовими
направленнями митних установ, за рахунок коштів фонду розвитку
митної системи.
   5. Начальникам митних установ забезпечити щомісячну виплату
доплат до стипендії студентам, з якими укладені індивідуальні
угоди, на підставі довідок учбового закладу про успішність та
відвідування занять.
   6. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
Управління по роботі з особовим складом Копача В.С. і начальника
Фінансового управління Грінченка В.М.
 
 
 Голова Комітету                А.В.Колос
 
                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                    наказом Державного митного
                    комітету України
                    від 18 липня 1994 р. N 212
 
               ПОРЯДОК
      перерахування та виплати доплат до стипендії
      студентам, з якими укладені індивідуальні
      угоди про підготовку на стаціонарі у вищих
          навчальних закладах України
 
   1. Порядок встановлює механізм перерахування коштів митним
установам та виплати доплат до стипендії студентам, з якими
укладені трьохсторонні індивідуальні угоди (додаток N 1).
   2. Виплата доплат до стипендії студентам вищих навчальних
закладів різного рівня акредитації, включаючи технікуми, в яких
здійснюється цільова підготовка студентів для митних органів
України, здійснюється на підставі трьохсторонньої індивідуальної
угоди та довідки про успішність і відвідування занять студентами
(додаток N 2).
   Зазначена довідка подається студентом до митної установи в
двотижневий термін після завершення чергового семестру і  є
підставою для бухгалтерії митного органу, з яким укладена угода,
для нарахування та виплати доплат до стипендії.
   3. На підставі наданих довідок в тижневий термін, але не
пізніше 15 березня та 15 серпня митні органи подають до відділу
підготовки та підвищення кваліфікації особового складу Комітету
зведений розрахунок потреби митної установи в коштах на виплату
доплат до стипендії (додаток N 3) за категоріями студентів в
залежності від успішності з зазначенням кількості студентів, що
навчаються тільки на "5" та на "5" і (або) "4", потреби в коштах
по зазначених групах і в цілому в розрахунку на місяць і на
черговий семестр (за винятком канікулярного періоду).
   Управління по роботі з особовим складом подає  зведений
розрахунок потреби митних органів в коштах на виплату доплат до
стипендій (додаток N 4) до Фінансового управління Комітету для
здійснення перерахування на відповідні рахунки митних установ.
   4. Фінансування  в  наступному  періоді  проводиться  з
урахуванням перехідних залишків  коштів  митних  органів  на
зазначені цілі.
   У разі зміни розміру мінімальної заробітної плати протягом
поточного семестру Фінансовим управлінням в місячний термін після
зазначених змін визначається додаткова потреба в коштах  на
зазначені цілі та їх перерахування на відповідні рахунки митних
установ.
   5. Виплата доплат до стипендій студентам при наявності
відповідної угоди між митною установою та учбовим закладом може
здійснюватись  шляхом  щомісячного  перерахування  коштів  на
відповідний рахунок учбового закладу  з  наступною  виплатою
студентам за  місцем  навчання  чи  безпосередньою  виплатою
бухгалтерією митного органу за окремою відомістю або поштовим
переказом (за бажанням студента) з віднесенням поштових витрат за
рахунок одержувача.
   Термін одержання студентами зазначених коштів є:
   - в учбовому закладі дні виплати основної стипендії,
   - на митній установі дні виплати заробітної плати.
   6. Розмір та умови виплати доплат до стипендії за час
навчання можуть бути переглянуті Комітетом в залежності від
наявності коштів на зазначені цілі та змін чинного законодавства,
про що в обов'язковому порядку письмово сповіщаються усі студенти
та учбові заклади, в яких вони навчаються.
 
                       Додаток N 1
                  до Порядку  перерахування та
                  виплати доплат до стипендії
                  студентам, з якими укладені
                  індивідуальні  угоди   про
                  підготовку  на стаціонарі у
                  вищих  навчальних  закладах
                  України
 
            ТИПОВА ТРЬОХСТОРОННЯ
         IНДИВIДУАЛЬНА УГОДА N ________
 
 Студент _________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
 Митна установа __________________________________________________
           (назва митної установи)
 в особі _________________________________________________________
         (посада, прізвище, по батькові)
 _________________________________________________________________
 та Учбовий заклад _______________________________________________
           (назва учбового закладу)
 в особі _________________________________________________________
       (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
 _________________________________________________________________
 уклали цю угоду про підготовку студента _________________________
 _____ курсу ________________ за спеціальністю ___________________
       (форма навчання)
 та його (її) роботу після навчання в ____________________________
 _________________________________________________________________
           (назва митної установи)
 
           1. Загальні Положення
 
   1.1. Ця угода відповідним протоколом може бути змінена або
розірвана за погодженням сторін, що брали участь у її складанні,
а також з ініціативи  студента  чи  установи  у  випадках,
передбачених чинним законодавством.
   1.2. Одностороння  відмова  від  виконання  умов  угоди
недопустима, за винятком випадків, передбачених законодавством.
   1.3. За невиконання окремих умов угоди або її розірвання у
випадках, не передбачених п.4.1 сторони несуть відповідальність
згідно із законодавством. Суперечки, що виникають між сторонами,
розв'язуються відповідно  до  порядку,  встановленого  чинним
законодавством.
   1.4. Ця угода набирає чинності з моменту підписання її
сторонами та діє до "___"__________ 199__ р.
   1.5.  Угода  складається  в  чотирьох  екземплярах  та
зберігається у кожної із сторін та в Державному митному комітеті
України (надалі ДМКУ).
 
            2. Обов'язки сторін
 
   2.1. Обов'язки студента
 
 Я _______________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
 зобов'язуюсь:
   2.1.1. Сумлінно вивчати дисципліни, передбачені навчальним
планом.
   2.1.2.  Оволодіти  знаннями  та  навичками,  необхідними
службових  обов'язків  відповідно  до  вимог  кваліфікаційної
характеристики спеціаліста _______________________________________
              (назва спеціальності, спеціалізації)
а також вивчити необхідні спецкурси, за подальшим погодженням
митної установи з учбовим закладом.
   2.1.3. Відпрацювати після  закінчення  учбового  закладу
в ____________________________________ або в іншій митній установі
    (назва митної установи)
згідно розподілу ДМКУ, ___________________________________________
                 (зазначення роботи)
   2.1.4. Прибути в митну установу не пізніше місячного терміну
після закінчення навчального закладу. В разі призову на військову
службу в місячний термін повідомити про це митну установу та
прибути на роботу після закінчення  служби  у  встановлений
законодавством строк.
   2.1.5. Пройти  протягом  2-х  місяців  стажування  за
індивідуальним планом на робочому місці __________________________
   2.1.6. Повернути всі грошові витрати митній установі (в т.ч.
за обмундирування) у випадку:
   а) відрахування з складу студентів за академзаборгованість
та порушення дисципліни;
   б) не прибуття на роботу згідно п.2.1.4  або  відмову
працювати чи продовжувати навчання без поважних причин.
   2.1.7. ______________________________________________________
 
         2.2. Обов'язки митної установи
 _________________________________________________________________
           (назва митної установи)
 зобов'язується:
   2.2.1. При успішному навчанні
студента _______________________ виплачувати йому (їй) щомісячну
      (прізвище, ініціали)
доплату до стипендії, яку встановлюватиме ДМКУ.
   2.2.2. Забезпечити студента митним обмундируванням згідно із
встановленими нормами.
   2.2.3. Організувати  виробничу,  переддипломну практику у
відповідності до навчального плану за спеціальністю, у т.ч. на
штатних, оплачуваних посадах, де ознайомити студента з місцем і
характером майбутньої роботи.
   2.2.4. Надати випускнику денної форми навчання ______________
                       (прізвище, ініціали)
по закінченню навчання посаду ____________________________________
з наступною атестацією після стажування протягом 2-х місяців.
   2.2.5. Забезпечувати  випускника  денної  форми  навчання
житловою площею згідно з чинним законодавством.
   2.2.6. Надати студенту заочної форми навчання _______________
                       (прізвище, ініціали)
на старших курсах роботу за спеціальністю.
 
        2.3. Обов'язки навчального закладу
 _________________________________________________________________
          (назва навчального закладу)
 зобов'язується:
   2.3.1. Забезпечити необхідні умови студенту для набуття
відповідних знань, умінь, навиків, визначених кваліфікаційною
характеристикою спеціаліста та цією угодою, шляхом вдосконалення
навчального процесу з урахуванням перспектив розвитку технічних
засобів контролю та організації митної служби.
   2.3.2. Погодити з митною установою тему дипломної роботи
(проекту), а також за вимогою митної установи і тематику курсових
робіт (проектів) студента ________________________________________
                 (прізвище, ініціали)
   2.3.3. В тижневий термін інформувати митну установу про
успішність студента за результатами кожної екзаменаційної сесії.
   2.3.4. Повідомляти ДМКУ про відрахування студентів-митників
з учбового закладу або перевід їх на іншу спеціальність чи в
інший учбовий заклад в період підготовки даного рішення.
 
             3. Адреси сторін
   3.1. Студент ________________________________________________
             (прізвище, ім'я, по батькові)
 19__ р. народження, що проживає за адресою ______________________
 _________________________________________________________________
 паспорт, серія ______________, номер __________, виданий ________
 _________________________________________________________________
    (дата видачі, назва відділення міліції, який видав)
   3.2. Навчальний заклад.
 Поштова адреса: _________________________________________________
 _________________________________________________________________
 номери телефонів: _______________________________________________
 Розрахунковий рахунок, МФО ______________________________________
 _________________________________________________________________
         (назва банку, його відділення)
   3.3. Митна установа.
 Поштова адреса: _________________________________________________
 _________________________________________________________________
 номери телефонів ________________________________________________
 Розрахунковий рахунок, МФО ______________________________________
 _________________________________________________________________
        (назва банку, його відділення)
 
 Студент ______________________        ______________
        (підпис)             (дата)
 Митна установа
 Керівник _____________________        ______________
        (підпис)             (дата)
 Головний бухгалтер _________________     ______________
            (підпис)         (дата)
      М.П.
 
 Навчальний заклад
 Керівник ____________________        ______________
        (підпис)             (дата)
      М.П.
                       Додаток 2
 -------------------------     до порядку перерахування  та
 ¦ Кутовий реєстраційний ¦     виплати доплат до стипендії
 ¦ штамп митниці     ¦     студентам, з якими укладені
 -------------------------     індивідуальні   угоди  про
                  підготовку на стаціонарі  у
                  вищих  навчальних  закладах
                  України
 
               ДОВIДКА
       про успішність та відвідування занять
 
 студента __________________________ за __________________________
         (П.I.Б.)       (семестр, навчальний рік)
 який навчається в _______________________________________________
             (назва навчального закладу)
 за цільовим направленням ________________________________________
                (назва митної установи)
 -----------------------------------------------------------------
   ¦ Найменування предметів         ¦  Оцінка
 ----+-----------------------------------------+------------------
  1 ¦                     ¦
 ----+-----------------------------------------+------------------
  2 ¦                     ¦
 ----+-----------------------------------------+------------------
  3 ¦                     ¦
 ----+-----------------------------------------+------------------
  4 ¦                     ¦
 ----+-----------------------------------------+------------------
  5 ¦                     ¦
 ----+-----------------------------------------+------------------
  6 ¦                     ¦
 ----+-----------------------------------------+------------------
  7 ¦                     ¦
 ----+-----------------------------------------+------------------
  8 ¦                     ¦
 ----+-----------------------------------------+------------------
  9 ¦                     ¦
 ----+-----------------------------------------+------------------
 10 ¦                     ¦
 -----------------------------------------------------------------
 Пропущено занять всього (годин) __________________
 в т.ч. без поважних причин   __________________
 
 Зауваження: _____________________________________________________
 _________________________________________________________________
  Декан
 ___________________  __________________________________________
 Ректор (директор)       (назва навчального закладу)
  М.П.
                       Додаток N 3
                  до Порядку перерахування  та
                  виплати доплат до стипендії
                  студентам, з якими укладені
                  індивідуальні   угоди  про
                  підготовку на стаціонарі  у
                  вищих  навчальних  закладах
                  України
 
            Зведений розрахунок
 потреби митної установи в коштах на виплату доплат до стипендії
 _________________________________________________________________
           (назва митної установи)
 ----------------------------------------------------------------
 ¦Назва учбового ¦Кількість   ¦Сума ¦Кількість   ¦Сума  ¦
 ¦ закладу    ¦студентів, що ¦доплат¦студентів, що ¦доплат ¦
 ¦        ¦навчаються на ¦   ¦навчаються на ¦    ¦
 ¦        ¦  "5"    ¦   ¦"5" і (або) "4"¦    ¦
 ¦---------------+--------------+------+---------------+--------¦
 ¦        ¦       ¦   ¦        ¦    ¦
 ¦---------------+--------------+------+---------------+--------¦
 ¦Всього     ¦       ¦   ¦        ¦    ¦
 ----------------------------------------------------------------
 
 Начальник митної установи         _________________
                        (підпис)
 Головний бухгалтер            _________________
                        (підпис)
  М.П.
                       Додаток N 4
                  до Порядку  перерахування та
                  виплати доплат до стипендії
                  студентам, з якими укладені
                  індивідуальні  угоди   про
                  підготовку  на стаціонарі у
                  вищих  навчальних  закладах
                  України
 
            Зведений розрахунок
 потреби митних органів в коштах на виплату доплати до стипендії
 ----------------------------------------------------------------
 ¦Назва митної  ¦Кількість   ¦Сума ¦Кількість   ¦Сума  ¦
 ¦установи    ¦студентів, що ¦доплат¦студентів, що ¦доплат ¦
 ¦        ¦навчаються на ¦   ¦навчаються на ¦    ¦
 ¦        ¦  "5"    ¦   ¦"5" і (або) "4"¦    ¦
 ¦---------------+--------------+------+---------------+--------¦
 ¦        ¦       ¦   ¦        ¦    ¦
 ¦---------------+--------------+------+---------------+--------¦
 ¦Всього     ¦       ¦   ¦        ¦    ¦
 ----------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління по роботі з
 особовим складом                В.С.Копач
 

 

попередній документ наступний документ
архів-2000
Партнеры


Правовые ресурсы