Про затвердження Положення про економічні нормативи регулювання діяльності комерційних банків

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
 N 114 від 21.12.93
   м.Київ
 
 vd931221 vn114
 
  ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Нацбанку
   N 167 ( v0167500-95 ) від 30.06.95 )
 
      Про затвердження Положення про економічні
    нормативи регулювання діяльності комерційних банків
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Інструкцією Нацбанку
    N 105-900 ( v-900500-94 ) від 23.02.94 )
 
 
   Правління Національного банку України постановляє:
   1. Затвердити Положення "Про економічні нормативи регулювання
діяльності комерційних банків".
   2. Ввести в дію Положення, починаючи з 1 лютого 1994 року.
   3. Управлінню контролю нормативів  разом  з  управлінням
бухгалтерського обліку та звітності визначити групи балансових
рахунків та  форми  статистичної  звітності  для  здійснення
розрахунків економічних нормативів відповідно до "Положення про
економічні нормативи регулювання діяльності комерційних банків" до
17 січня 1994 року.
   4. Управлінню інформатизації та комп'ютерних технологій до 1
лютого 1994 року внести необхідні зміни до програми розрахунків
економічних нормативів.
   5. Положення "Про економічні нормативи регулювання діяльності
комерційних  банків",  затверджене  постановою   Правління
Національного банку України N 64 від 27 липня 1993 року та пункт 1
розділу 4 протоколу Правління Національного банку України N 80 від
27 вересня 1993 року вважати такими, що втратили чинність.
 
 Голова Правління НБУ                  В.А.Ющенко
 
                     Затверджено
                     постановою Правління НБУ
                     від 21.12.1993 р. N 114
 
              Положення
        про економічні нормативи регулювання
         діяльності комерційних банків
 
   Відповідно до Закону України "Про банки  і  банківську
діяльність" ( 872-12 ) з метою захисту інтересів клієнтів та
забезпечення  фінансової надійності банків, Національний банк
України встановлює обов'язкові для всіх  комерційних  банків
економічні нормативи:
   - мінімальний розмір статутного фонду;
   - платоспроможність банку;
   - показники ліквідності балансу;
   - максимальний розмір ризику на одного позичальника;
   - обов'язкові резерви, що розміщуються у Національному банку.
 
   I. Розмір і порядок визначення економічних нормативів
       1. Мінімальний розмір статутного фонду
 
   Для реєстрації комерційного банку встановлюється мінімальний
розмір статутного фонду в сумі, еквівалентній 3 млн. ЕКЮ.
 
          2. Платоспроможність банку
 
   Платоспроможність банку - це достатність власних коштів банку
для захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банку.
   Платоспроможність визначається як співвідношення між власними
коштами банку (ВК) та його активами (А).
   Показник платоспроможності (ПС) обчислюється за формулою:
 
                ВК
            ПС = ----- x 100%
                А
 
   Власні кошти банку складаються із основного та додаткового
капіталу.
   Основний капітал включає фактичний статутний фонд у сумі, не
більше зареєстрованої Національним банком України, та інші фонди,
які створюються банком за рахунок прибутку, що залишається у
розпорядженні банку після  сплати  податків  і  обов'язкових
платежів.
   Додатковий капітал складається із:
   а) резервів для покриття кредитних і валютних ризиків та
ризиків цінних паперів;
   б) резервів,  створених за рахунок переоцінки фіксованих
активів банку.
   При  обрахуванні  платоспроможності  додатковий  капітал
включається до власних коштів банку в розмірі не більше основного
капіталу.
   Власні  кошти  для  визначення  платоспроможності  банку
зменшуються на розмір внесків  до  статутних  фондів  інших
підприємств, установ та організацій, коштів і майна для участі в
їх господарській діяльності та на суму майнового внеску учасників
банку до його статутного фонду.
   Активи банку,  при  визначенні  його  платоспроможності,
підсумовуються  з  врахуванням  коефіцієнтів  їх  потенційної
ліквідності.
 
--------------------------------------------------------------------
|           Вид активів           |Коефіцієнт|
|-------------------------------------------------------+----------|
|Каса і прирівняні до неї кошти (рах. 033 + 035 + 036  |  0   |
|+ 037 + 040 + 044 + 050 + 060 + 061 + 062 + 063)    |     |
|-------------------------------------------------------+----------|
|Кошти на кореспондентському рахунку в         |  0   |
|Національному банку                  |     |
|-------------------------------------------------------+----------|
|Кошти на резервному та депозитному рахунках у  |  0   |
|Національному банку України (рах. 816, 813)      |     |
|-------------------------------------------------------+----------|
|Готівка в процесі інкасації (рах. 729)         |  10  |
|-------------------------------------------------------+----------|
|Кошти на рахунках в іноземних банках (рах. 072, 972)  |  10  |
|-------------------------------------------------------+----------|
|Кредити, гарантовані іншими банками          |  20  |
|-------------------------------------------------------+----------|
|Будинки, споруди (920 рах.)              |  50  |
|-------------------------------------------------------+----------|
|Кредити під заставу майна, страхування, гарантію та по-|  50  |
|ручительство інших підприємств, установ та організацій |     |
|-------------------------------------------------------+----------|
|Цінні папери Уряду України, місцевих органів влади та |  100  |
|позички, гарантовані Урядом України або місцевими   |     |
|органами влади                     |     |
|-------------------------------------------------------+----------|
|Позички без забезпечення (бланковий кредит)      |  100  |
|-------------------------------------------------------+----------|
|Інші основні фонди (рах. з 921 по 924, 93, 94)     |  100  |
|-------------------------------------------------------+----------|
|Дебітори (рах. 904(А), 077(А), 079(А), 974(А)     |  100  |
|-------------------------------------------------------+----------|
|Факторингові операції (рах. 907(А)           |  100  |
|-------------------------------------------------------+----------|
|Операції банку з цінними паперами (рах. 195, 196, 197, |  100  |
|198(А)                         |     |
|-------------------------------------------------------+----------|
|Прострочена заборгованість за позичками, що видані  |  100  |
|банком (рах. 62 + 78)                 |     |
--------------------------------------------------------------------
 
   Значення показника ПС не повинно бути меншим 8 відсотків.
   Додаткові вимоги до підтримання платоспроможності банку і
розміру показника ПС визначені у пункті 4.
 
         3. Показники ліквідності балансу
 
   Ліквідність - це здатність банку забезпечити  своєчасне
виконання грошових зобов'язань. Ліквідність банку визначається
збалансованістю активів і пасивів балансу банку, відповідністю
строків розміщення активів строкам залучення пасивів банку.
   Комерційні  банки  зобов'язані  дотримуватися  показників
поточної, короткострокової та загальної ліквідності.
   Показники поточної, короткострокової та загальної ліквідності
розраховуються за формулою:
 
     ЗБ      Л - показник
   Л = -----,  де  ЗБ - зобов'язання
     ЛА      ЛА - активи банку
 
   До зобов'язань банку при розрахунку показників поточної,
короткострокової та загальної ліквідності відносяться кошти на
розрахункових, поточних, депозитних рахунках та в кредиторській
заборгованості, а також суми гарантій та поручительств, наданих
банком.
   До активів відносяться готівка та прирівняні до неї кошти,
кошти на кореспондентському рахунку банку та в обов'язкових
резервах,  кошти,  вкладені  в  цінні  папери,  дебіторську
заборгованість та в кредити.
   Поточна  ліквідність   (показник   Л1)   визначається
співвідношенням зобов'язань банку до  запитання  та  строком
виконання протягом місяця і активів з  відповідним  строком
погашення.
   Значення показника Л2 не повинно перевищувати 1,0.
   Короткострокова ліквідність  (показник  Л2)  визначається
співвідношенням зобов'язань банку до запитання та зі строком
виконання протягом 3-х місяців і активів зі строком погашення, що
наступає не пізніше 3 місяців від дати, на яку проводиться
розрахунок показника.
   Значення показника ЛЗ не повинно перевищувати 1,0.
   Загальна  ліквідність  (показник   Л3)   визначається
співвідношенням всіх зобов'язань банку до його активів.
   Значення показника ЛЗ не повинно перевищувати 1,0 (постанова
Правління від 20.05.94 N 91).
 
    4. Максимальний розмір ризику на одного позичальника
 
   Максимальний  розмір  ризику  на  одного  позичальника
розраховується за формулою:
 
                 К
             М Р = ----, де
                 ВК
 
   К - сукупна заборгованість за позичками одного позичальника
та 50 відсотків суми збалансових зобов'язань, виданих щодо цього
позичальника.
   ВК - власні кошти банку.
   Розмір ризику на одного позичальника, що перевищує  10
відсотків власних коштів банку, вважається "великим" кредитом.
Загальний залишок  заборгованості  з  урахуванням  збалансових
зобов'язань за всіма виданими банками "великими" кредитами не
повинен перевищувати восьмикратного розміру власних коштів банку.
   Про надання "великих" кредитів банки сповіщають регіональне
управління Національного банку України з зазначенням найменування
позичальника, його належності до числа акціонерів або учасників
банку, дати надання кредиту, його розміру та строку погашення.
   Якщо сума всіх "великих" кредитів перевищує восьмикратний
розмір власних коштів не більше ніж на 50 відсотків, то вимоги до
платоспроможності подвоюються, якщо ж перевищує більше ніж на 50
відсотків, то вимоги потроюються, тобто  значення  показника
платоспроможності банку (ПС) повинно бути не менше 24 відсотків.
   Значення показника МР не повинно перевищувати 0,4.
   ( Пункт 5  втратив чинність (лист від 23.02.94 N 105-900
( v-900500-94 ).
 
     II. Порядок контролю за економічними нормативами
 
   6. Контроль за дотриманням комерційними банками економічних
нормативів здійснюють регіональні управління Національного банку
України.
   7. Комерційні банки подають за встановленими Національним
банком формами, строками та періодичністю баланс, розшифровки
окремих рахунків балансу та розрахунки економічних нормативів і
обов'язкових резервів, які розміщуються у Національному банку
України.
   8. Регіональні управління щомісячно протягом 3-х робочих
днів після отримання необхідних даних перевіряють дотримання
комерційними банками нормативів. Не пізніше 12 числа надсилають
управлінню контролю нормативів перелічені у п.7 документи  з
висновком регіонального управління про дотримання економічних
нормативів по кожному банку окремо.
   Висновок має містити:
   - оцінку дотримання банком економічних нормативів;
   - своєчасність надання банком даних, перелічених у п.7;
   - заходи, які проводились регіональним управлінням  при
порушенні банком економічних нормативів.
   9. При порушенні комерційним банком одного (або кількох) з
економічних нормативів вперше керівництво банку письмово подає
регіональному управлінню причини недоліків, заходи та строки щодо
їх усунення.
   10. Якщо банком у місячний строк (з моменту порушення)
показники не приведені у відповідність до нормативного значення
або банком порушено інший (декілька) з економічних нормативів, до
нього застосовуються санкції відповідно до статті 48 Закону
України "Про банки і  банківську  діяльність"  щодо  кожного
порушеного нормативу окремо.
   Водночас управлінням організації банківського нагляду або
відповідним регіональним управлінням Національного банку України
проводиться перевірка діяльності банку.
   11. При порушенні показника платоспроможності (ПС) до банку
пред'являються вимоги щодо збільшення протягом місяця власних
коштів за рахунок створення резерву (балансовий рахунок 019
"Резерви страхування активних операцій банку"). Резерв створюється
за рахунок відрахувань від прибутку, отриманого банком, причому
кошти, які передбачено спрямувати на технічний розвиток банку,
використовуються для цього в останню чергу.
   У разі невиконання даних вимог з банку стягується штраф у
розмірі 100 відсотків від недовнесеної суми резерву, необхідної
для підтримки значення показника платоспроможності, а недовнесена
сума обов'язково зараховується на рах. 019.
   12. При порушенні показників ліквідності (Л1, Л2, Л3) до
банку пред'являються вимоги щодо доведення  протягом  місяця
ліквідних активів до суми, яка б забезпечила їх нормативне
значення. У разі невиконання цих вимог до банку застосовується
санкція у вигляді стягнення штрафу в розмірі 3 відсотків суми
активів, яка недостатня для нормативного значення.
   13. При порушенні показника максимального ризику на одного
позичальника (МР) до банку пред'являються вимоги щодо збільшення
протягом місяця власних коштів банку за рахунок створення резерву
(бал. рах. 019). У разі невиконання цих вимог з банку щомісячно
стягується штраф у розмірі неправомірно отриманого доходу з кожної
активної операції, яка проведена банком з порушенням нормативних
вимог.
   14. За  неподання  у  встановлений  строк  або  подання
недостовірної звітності до банку застосовується санкція у вигляді
стягнення штрафу розміром 1 відсоток від залучених коштів на
попередній звітний період.
   15. У разі невиконання банком вимог Національного банку, які
передбачено у пунктах 11-14, управлінням контролю  нормативів
порушується читання про призначення адміністратора та застосування
інших санкцій відповідно до статті 48 Закону "Про банки і
банківську діяльність".
   16. Регіональні управління Національного банку контролюють
своєчасність та повноту перерахування обов'язкових резервів, що
розміщуються у Національному банку України.
   У разі порушення комерційним банком встановлених строків
внесення коштів на резервний рахунок у Національному банку України
регіональне управління накладає стягнення у розмірі плати за
допущення дебетового сальдо на коррахунку банку в Національному
банку України.
   17. Регіональні управління складають зведену звітність "Про
результати депонування коштів комерційних банків в обов'язкові
резерви". Подають звіт Національному банку України не пізніше
четвертого робочого дня  від  встановленого  строку  надання
комерційними банками балансів (на перше число) та оперативних
даних (на 16-те число) та звіт "Про застосування санкцій до
банків, які порушили економічні нормативи",  який  подається
управлінню контролю нормативів не пізніше 16 числа  місяця,
наступного за звітним.
   При систематичному невиконанні банком своїх зобов'язань щодо
депонування обов'язкових резервів Національний банк України може
порушити питання про застосування до банку  інших  санкцій,
передбачених статтею 48 Закону України "Про банки і банківську
діяльність".
   18. Рішення про тимчасове незастосування санкцій приймається
Правлінням  Національного  банку  України  при  достатньо
обгрунтованому клопотанні комерційного банку.
 
 "Збірник нормативних  актів  Національного  банку  України
(1992-1993)". - Київ, 1995.
 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2005