Угода між Україною і Республікою Бєларусь про спільні дії по мінімізації і подоланню наслідків Чорнобильської катастрофи

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

               Угода
        між Україною і Республікою Бєларусь
      про спільні дії по мінімізації і подоланню
        наслідків Чорнобильської катастрофи
 
 
   Дата підписання: 17 грудня 1992 р.
   Набуття чинності: 17 грудня 1992 р.
 
   Уряд України і Уряд Республіки Бєларусь, що надалі іменуються
Сторони,
   визнаючи, що аварія на Чорнобильській атомній електростанції
26 квітня 1986 року за своїми масштабами і завданій шкоді належить
до числа глобальних катастроф,
   враховуючи надзвичайно складні за характером  проблем  і
обсягами  витрат  масштаби  заходів щодо подолання наслідків
Чорнобильської катастрофи,
   усвідомлюючи відповідальність  перед  нашими  народами  і
народами світу за тяжкі наслідки катастрофи, які ще тривалий час
будуть вкрай негативно впливати на життя і діяльність людини,
особливо на уражених територіях,
   відмічаючи, що  визначальною  умовою  подолання наслідків
катастрофи є об'єднання зусиль  наших  держав  і  світового
співтовариства, а також погоджена, цілеспрямована діяльність щодо
розробки і реалізації програм мінімізації наслідків катастрофи,
   усвідомлюючи, що катастрофа продовжує чинити негативний вплив
на життя і здоров'я людей, особливо дітей, і, перш за все, в
потерпілих районах,
   враховуючи всі досягнуті угоди і протоколи між Україною і
Республікою  Бєларусь  з  проблем  мінімізації  наслідків
Чорнобильської катастрофи,
   погодились про таке:
 
               Стаття 1
 
   Сторони будуть  вживати спільні зусилля щодо розробки і
реалізації цільових програм мінімізації і подолання наслідків
Чорнобильської катастрофи, виконання яких може бути забезпечене на
основі конструктивного співробітництва і єдиних концептуальних
підходів.
 
               Стаття 2
 
   Сторони будуть об'єднувати і координувати свої зусилля за
такими напрямками:
   вироблення єдиних  методичних,  методологічних підходів і
нормативів: з оцінки і довготривалого прогнозування радіаційної
обстановки, розрахунку дозових навантажень, розробки заходів щодо
забезпечення безпечного проживання населення  на  забруднених
територіях,  оцінки  ризику  для здоров'я людей, організації
методичної допомоги і прийняття обгрунтованих рішень з питань
охорони здоров'я потерпілого населення;
   визначення і  проведення  найважливіших  науково-дослідних
робіт, пов'язаних із захистом населення і реабілітацією середовища
його проживання;
   розробка і реалізація заходів щодо соціального, економічного
і правового захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи;
   надання взаємного сприяння в організації  виробництва  і
забезпечення  населення  медичними  препаратами  і  медичним
устаткуванням,  спеціальними  харчовими  добавками,  дитячим
харчуваннням і екологічно чистими продуктами харчування;
   розробка систем взаємного інформаційного  забезпечення  з
проблем, пов'язаних з мінімізацією Чорнобильської катастрофи та
іншими надзвичайними ситуаціями.
 
               Стаття 3
 
   Сторони будуть проводити консультації і координувати свої дії
в питаннях реалізації схваленого ООН Спільного плану міжнародного
співробітництва з  метою  мінімізації  наслідків  аварії  на
Чорнобильській  АЕС, а також з інших напрямків міжнародного
співробітництва в питаннях подолання наслідків Чорнобильської
катастрофи.
 
               Стаття 4
 
   Сторони погодились, що обсяги і порядок фінансування витрат
на ліквідацію наслідків аварії на Чорнобильській АЕС будуть
визначатися окремою Угодою.
 
               Стаття 5
 
   Сторони беруть  до  уваги,  що  Мінчорнобилем України і
Держкомчорнобилем Республіки Бєларусь досягнуті домовленості:
   про порядок компенсації затрат на влаштування осіб, які
відселяються, починаючи  з  1992  року,  із  зон  підвищеної
радіоактивності, і які переїхали із однієї держави до іншої;
   про продовження спільної роботи по розробці "Концепції зони
відчуження на території України і Республіки Бєларусь";
   про взаємодію в охороні зони відчуження;
   про роботу  щодо  поліпшення  протипожежної обстановки і
координації дій при виникненні пожеж у зоні відчуження;
   про спільні  науково-дослідні  і  дослідно-конструкторські
роботи по створенню комплексу виробництв  для  дезактивації,
транспортування  і поховання радіоактивних відходів (програма
"Вектор"), водоохоронні  заходи і радіоекологічний моніторинг
навколишнього середовища.
 
               Стаття 6
 
   Сторони погодились  про необхідність розробки відповідних
правових документів щодо визнання на їх територіях прав, пільг і
компенсацій, передбачених законодавством кожної із Сторін, для
осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи, у випадках їх переїзду з однієї держави в іншу.
 
               Стаття 7
 
   Угода набирає чинності з моменту її підписання. Сторони
доручають Мінчорнобилю України і Держкомчорнобилю  Республіки
Бєларусь розробити механізм реалізації цієї Угоди.
 
   Укладено 17 грудня 1992 р. у двох примірниках українською і
бєларуською мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу.
 
 За Уряд                    За Уряд
 України                    Республіки Бєларусь
 
 (підпис)                     (підпис)

 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2006