Угода між Урядом України і Урядом Республіки Бєларусь про принципи співробітництва і умови взаємовідносин в області зв'язку

Архів. Текст правового акту із змінами та доповненнями на лютий 2008 року

|Навігація|

               Угода
     між Урядом України і Урядом Республіки Бєларусь
        про принципи співробітництва і умови
         взаємовідносин в області зв'язку
 
 
   Дата підписання: 17 грудня 1992 р.
   Набуття чинності: 17 грудня 1992 р.
 
   Уряд України і Уряд Республіки Бєларусь, що далі іменуються
Сторонами,
   керуючись бажанням розвивати взаємовигідне співробітництво в
області зв'язку,
   прагнучи забезпечити  безперебійне функціонування мереж і
засобів електричного і поштового зв'язку в обох державах, а також
удосконалювати правове регулювання в цій сфері,
   погодились про наступне:
 
               Стаття 1
 
   Сторони будуть будувати свої відносини у відповідності до
загальноприйнятих норм і принципів міжнародного права, положень і
рекомендацій Всесвітнього поштового союзу й Міжнародного союзу
електрозв'язку.
   Питання, не врегульовані цією Угодою, а також міжнародними
угодами, учасниками яких є обидві Сторони, будуть вирішуватися
згідно з законодавством кожної з Сторін.
 
               Стаття 2
 
   Сторони забезпечують на своїх територіях прийом, обробку,
перевезення  і  доставку  адресатам поштових відправлень, що
пересилаються в порядку, встановленому кожною з Сторін, а також
надають взаємні послуги по розповсюдженню періодичних видань,
зареєстрованих у відповідності з їх законодавством.
   Порядок обміну  поштовими  переказами  між  Сторонами  й
здійснення взаєморозрахунків готівкою визначаються спеціальними
угодами.
 
               Стаття 3
 
   З 01.01.93  р.  Сторони  встановлюють поштовий обмін за
міжнародним  принципом  і  будують  свої  взаємовідносини  у
відповідності з нормативними актами Всесвітнього поштового союзу
й окремими угодами.
 
               Стаття 4
 
   Сторони взаємозабезпечують прийом, обробку й передачу всіх
видів вхідного, вихідного й транзитного обміну по телефонних,
телеграфних й інших вторинних мережах електрозв'язку, а також
гарантують  вільний транзит через свої території всіх видів
поштових відправлень і спеціального зв'язку, передачу програм
телебачення й радіомовлення.
 
               Стаття 5
 
   Сторони при  необхідності  надають  технічні  засоби для
організації обміну програмами  телебачення  й  радіомовлення,
передбаченими міжурядовими угодами.
 
               Стаття 6
 
   Розрахунки й платежі, що витікають з виконання цієї Угоди,
будуть здійснюватися в відповідності до діючих між державами
Сторін на день платежу угодами про розрахунки й платежі.
   У взаєморозрахунках за перевезення пошти й періодичних видань
залізницями використовується узгоджена Сторонами методика.
   Взаєморозрахунки за послуги електрозв'язку, що надаються,
провадяться за методикою, погодженою Сторонами, й у відповідності
до рекомендацій Міжнародного союзу електрозв'язку.
 
               Стаття 7
 
   Справляння плати з споживача за надання послуг  зв'язку
провадиться в валютній одиниці тієї Сторони, де здійснюється
замовлення цих послуг.
 
               Стаття 8
 
   Сторони несуть рівну відповідальність перед споживачем за
своєчасне й якісне надання послуг зв'язку. Порядок розгляду скарг
абонентів на неякісну роботу зв'язку визначається спеціальною
угодою.
 
               Стаття 9
 
   Сторони використовують російську мову як службову для обміну
службовими розмовами між телефоністами, технічним персоналом,
поштовими працівниками підприємств зв'язку, а також для обміну
документами.
   Поштові відправлення й адреси телеграм, що пересилаються між
Сторонами, оформлюються російською мовою. Тексти телеграм можуть
писатися буквами як російського, так і латинського алфавітів.
 
              Стаття 10
 
   Сторони надають взаємне сприяння в пріоритетній передачі
повідомлень по мережах і засобах зв'язку в надзвичайних ситуаціях.
 
              Стаття 11
 
   Сторони можуть за спеціальними угодами організовувати  й
здійснювати на взаємовигідних умовах і при додержанні взаємних
інтересів:
   поставку матеріально-технічних ресурсів, що виробляються в
державах Сторін, а також їх спільне виробництво;
   експлуатацію й оперативно-технічне управління міждержавними
мережами електрозв'язку за погодженими алгоритмами й нормативними
актами;
   спільні науково-дослідні й проектно-конструкторські роботи в
області засобів електричного й поштового зв'язку;
   взаємодію з питань технічної експлуатації, поліпшення якості
послуг електрозв'язку й пошти, що надаються;
   обмін інформацією з вказаних питань;
   виготовлення обладнання зв'язку за замовленнями Сторін.
 
              Стаття 12
 
   Сторони домовились  у  технологічних  процесах  передачі
повідомлень й інформації застосовувати на підприємствах зв'язку
єдиний обліково-звітний час - московський, у роботі з споживачами
послуг зв'язку - місцевий час.
 
              Стаття 13
 
   Сторони визначили, що спори, які витікають з відносин в
області зв'язку, підвідомчі арбітражним судам, якщо це передбачено
угодами між державами Сторін.
   При відсутності цього в угодах між державами Сторін, Сторони
визначають підвідомчість спорів самостійно в спеціальній угоді.
 
              Стаття 14
 
   Сторони будуть вирішувати всі спірні питання, які можуть
виникнути в зв'язку з тлумаченням і використанням цієї Угоди,
шляхом переговорів і консультацій.
   Розбіжності, що  виникають  при  виконанні  зобов'язань,
передбачених  цією  Угодою,  розглядаються  при  необхідності
спеціально створюваною комісією, що складається з рівної кількості
представників Сторін.
   Зміни або доповнення до цієї Угоди оформляються протоколами,
які після затвердження й погодження Сторонами є невід'ємною
частиною Угоди.
 
              Стаття 15
 
   Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання. Ця Угода
може бути розірвана в випадку, коли одна з Сторін за 90 днів
повідомить іншій Стороні в письмовому вигляді про свій намір
припинити чинність цієї Угоди.
 
   Вчинено в м. Києві 17 грудня 1992 р. у двох примірниках,
кожний українською і бєларуською мовами, причому всі тексти мають
однакову силу.
 
 За Уряд                    За Уряд
 України                    Республіки Бєларусь
 
 (підпис)                     (підпис)

 

| Головна сторінка |

 

попередній документ наступний документ
архів-2006